Blogia
LECTUBLOGBATX

Just Mercy Download Torrent Full Length Without Signing Up PutLocker

 

 

Bryan Stevenson
User rating=6,8 of 10 star
Audience score=1877 votes
genres=Drama
Countries=USA

This looks fantastic and it makes me so happy to see the amazing life of Bryan Stevenson adapted to the screen. Just Mercy is one of my favorite books, Bryan Stevenson is one of my favorite human beings alive today, I hope this movie does his story justice.

La voie de la justice reaction. La voie de la justice imdb. No way! I just finished this book! On the cover of the book it says soon to become a motion picture and here it is, unbelievable, fantastic stories by Stevenson. La voie de la justice streaming. Pwt:10:1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με Λάξευσον σεαυτῷ δύο πλάκας λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι πρός με εἰς τὸ ὄρος· καὶ ποιήσεις σεαυτῷ κιβωτὸν ξυλίνην· At that time the Lord said to me, Hew for thyself two stone tables as the first, and come up to me into the mountain, and thou shalt make for thyself an ark of wood. (Deuteronomy 10:1 Brenton) W tym czasie powiedzia� mi Pan: �Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a wst�p do mnie na g�r�. Uczy� te� ark� z drzewa. (Pwt 10:1 BT_4) ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶπεν κύριος πρός με σεαυτῷ δύο λιθίνας ὥσπερ τὰς πρώτας καὶ ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος· ποιήσεις ἐν ἐκεῖνος -η -ο ὁ ἡ τό καιρός, οῦ, ὁ (cf. χρόνος) λέγω (λεγ- ερ(ε)�[σ] ειπ�[σ] λεξ- or 2nd ειπ- ειρη�κ- ειρη- ρη�θ- ρε�θ- λεχ�θ- κύριος[2. ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου) ἐμοί (μοι) ἐμέ (με) pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σε�αυτοῦ/σ�αυτοῦ -ῆς -οῦ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν) acc. δύο πλάξ, ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον ὥσ�περ πρῶτος -η -ον καί ἀνα�βαίνω (ανα+βαιν- ανα+βη�σ- ανα+βαιν�[σ] or 2nd ath. ανα+β(η) ath. ανα+β(α) ανα+βεβη�κ. εἰς[1] ὄρο�ς, ους, τό, gen. ὀρέων (cf. βουνός) ποίησις, εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε. ποιη�σ- ποιη�σ- πεποιη�κ- πεποιη- ποιη�θ- κιβωτός, οῦ, ἡ ξύλινος -η W/z/obok ( dat. By widzie� z; praca domowa. przy, w; przys��wek w czym, obok; pron. ciebie i praca domowa. w, do, po�r�d Tamto � Okres czasu By m�wi�/opowiadaj Pan. Hebr. Yahweh; pan pana, �ata. dominus, bog�w, Pind., Student drugiego roku., itd. G�owa rodziny, opanowuj� domu, Aesch., itd. :�P�niej. By�a forma pe�nego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski ( przyspieszenie, informacja, dat) Ja Siebie Dwa P�yta Kamie� W�a�nie jak. Jak" albo "jak" przyrostek. Dodaje nacisk: W�a�nie jak" Po pierwsze I te�, nawet, mianowicie By podnosi� Do ( przyspieszenie) Wchod� Robienie/robienie; by czyni�/r�b Arki pude�ko, skrzynia, Noah] arka, arka [Moj�esza] Drewniany * en e)kei/nO, tO= kairO= ei) pen ku/rios pro/s me *la/Xeuson seautO= du/o pla/kas liTi/nas O( sper tas prO/tas kai a)na/bETi ei)s to o) ros· poiE/seis kibOton Xuli/nEn· en ekeinO tO kairO eipen kyrios pros laXeuson seautO dyo plakas liTinas hOsper tas prOtas kai anabETi eis to oros· poiEseis kibOton XylinEn· P RD_DSM RA_DSM N2_DSM VBI_AAI3S N2_NSM RP_AS VA_AAD2S M N3K_APF A1_APF D RA_APF A1_APFS C VZ_AAD2S RA_ASN N3E_ASN VF_FAI2S N2_ASF A1_ASF in/with/by ( dat. εν t that the period of time to say/tell lord ὁ Κύριος. Hebr. Y toward ( acc, gen, dat I yourself two slab stone just as ὥς. as" or "like first and also, even, namely to ascend into ( acc) mount doing/making; to do/m ark box, chest, Noah's] wooden in/among/by ( dat) that (dat) the (dat) period of time (dat) he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom) a lord ( Adj] nom) toward ( acc, gen, dat) me (acc) yourself (dat) two (nom, acc, gen) slabs (acc) stone ( Adj] acc) the (acc) first (acc) and do-ASCEND-you(sg) the (nom,acc) mount (nom,acc,voc) doings/makings (acc, nom,voc) you(sg) will-DO/MAKE ark (acc) wooden ( Adj] acc) Pwt_10:1_1 Pwt_10:1_2 Pwt_10:1_3 Pwt_10:1_4 Pwt_10:1_5 Pwt_10:1_6 Pwt_10:1_7 Pwt_10:1_8 Pwt_10:1_9 Pwt_10:1_10 Pwt_10:1_11 Pwt_10:1_12 Pwt_10:1_13 Pwt_10:1_14 Pwt_10:1_15 Pwt_10:1_16 Pwt_10:1_17 Pwt_10:1_18 Pwt_10:1_19 Pwt_10:1_20 Pwt_10:1_21 Pwt_10:1_22 Pwt_10:1_23 Pwt_10:1_24 Pwt_10:1_25 Pwt_10:1_26 Pwt_10:1_27 Pwt_10:1_28 x Pwt:10:2 γράψω ἐπὶ τὰς πλάκας τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ἐν ταῖς πλαξὶν ταῖς πρώταις, ἃς συνέτριψας, καὶ ἐμβαλεῖς αὐτὰς εἰς τὴν κιβωτόν. And thou shalt write upon the tables the words which were on the first tables which thou didst break, and thou shalt put them into the ark. (Deuteronomy 10:2 Brenton) Napisz� na tablicach przykazania, kt�re by�y na pierwszych tablicach - st�uczonych przez ciebie - i w�o�ysz je do arki�. (Pwt 10:2 BT_4) γράψω ἐπὶ τὰ ῥήματα, ἃ ἦν ταῖς πλαξὶν πρώταις, ἃς συνέτριψας, ἐμβαλεῖς αὐτὰς τὴν γράφω (γραφ- γραψ- γραψ- γεγραφ�[κ] γεγραφ- γραφ�[θ] ἐπί ῥῆμα[τ. ατος, τό ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] ath. (εσ. εσ. εσ�[σ. συν�τρίβω (συν+τριβ- συν+τριψ- συν+τριψ. συν+τετριβ- συν+τριβ�[θ] ἐμ�βάλλω (εν+βαλλ- εν+βαλ(ε)�[σ] εν+βαλ�[σ] or 2nd εν+βαλ. εν+βεβλη- εν+βλη�θ- αὐτός αὐτή αὐτό I te�, nawet, mianowicie By pisa� Na/wsz�dzie {sko�czony. przyspieszenie, informacja, dat. Przed przydechem s�abym. Przed przydechem mocnym Deklaracji stwierdzenie, wyra�anie Kto/ kt�ry/ kt�ry By by� W/z/obok ( dat. By widzie� z; praca domowa. przy, w; przys��wek w czym, obok. pron. w, do, po�r�d By �ama� si� gnie�� si� zupe�nie, �ama� si� (w kawa�kach) By wstrzykiwa� On/ona/to/to samo gra/PSO e)pi ta r(E/mata, a( E) n e)n tai=s plaXin prO/tais, a( s sune/triPSas, e)mbalei=s au)tas tEn kibOto/n. graPSO epi ta rEmata, ha En tais plaXin prOtais, has synetriPSas, embaleis autas tEn kibOton. VF_FAI1S RA_APN N3M_APN RR_APN V9_IAI3S RA_DPF N3K_DPF A1_DPFS RR_APF VAI_AAI2S VF2_FAI2S RD_APF RA_ASF and also, even, namely to write upon/over ( acc, gen, declaration statement, who/whom/which to be in/with/by ( dat. εν t to break to crush compl to inject he/she/it/same I-will-WRITE, I-should-WRITE upon/over ( acc, gen, dat) declarations (nom,acc,voc) who/whom/which (nom,acc) he/she/it-was in/among/by ( dat) slabs (dat) first (dat) who/whom/which (acc) you(sg) BREAK-ed you(sg) will-INJECT them/same (acc) Pwt_10:2_1 Pwt_10:2_2 Pwt_10:2_3 Pwt_10:2_4 Pwt_10:2_5 Pwt_10:2_6 Pwt_10:2_7 Pwt_10:2_8 Pwt_10:2_9 Pwt_10:2_10 Pwt_10:2_11 Pwt_10:2_12 Pwt_10:2_13 Pwt_10:2_14 Pwt_10:2_15 Pwt_10:2_16 Pwt_10:2_17 Pwt_10:2_18 Pwt_10:2_19 Pwt_10:2_20 Pwt_10:2_21 Pwt_10:2_22 Pwt:10:3 ἐποίησα κιβωτὸν ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ ἐλάξευσα τὰς δύο πλάκας τὰς λιθίνας ὡς αἱ πρῶται· καὶ ἀνέβην εἰς τὸ ὄρος, καὶ αἱ δύο πλάκες ἐπὶ ταῖς χερσίν μου. So I made an ark of boards of incorruptible wood, and I hewed tables of stone like the first, and I went up to the mountain, and the two tables were in my hand. (Deuteronomy 10:3 Brenton) Uczyni�em ark� z drzewa akacjowego, wyciosa�em dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wst�pi�em na g�r�, maj�c w r�kach obie tablice. (Pwt 10:3 BT_4) ἐκ ξύλων ἀσήπτων ἐλάξευσα ὡς αἱ πρῶται· ἀνέβην ὄρος, πλάκες χερσίν ποιέω (ποι(ε) ποιη�σ- ποιη�σ- πεποιη�κ- πεποιη- ποιη�θ- ξύλον, ου, τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. By czyni�/r�b Z ( informacja. Przed samog�oskami Drzewo/drewniany rzeczy Kawa�ek lasku {drewna} drewniane narz�dzie; szubienice albo, w NT, krzy�uj� si�. Jak/jak R�ka e)poi/Esa e)k Xu/lOn a)sE/ptOn e)la/Xeusa O(s ai( prO=tai· a)ne/bEn o) ros, pla/kes CHersi/n mou. epoiEsa ek XylOn asEptOn elaXeusa hOs hai prOtai· anebEn oros, plakes CHersin mu. VAI_AAI1S N2N_GPN A1B_GPN RA_NPF A1_NPFS VZI_AAI1S N3K_NPF N3_DPF RP_GS to do/make out of ( gen) ἐξ before tree/wooden thing Pie as/like hand I-DO/MAKE-ed trees/wooden things (gen) the (nom) first (nom,voc) I-ASCEND-ed slabs (nom,voc) hands (dat) me (gen) Pwt_10:3_1 Pwt_10:3_2 Pwt_10:3_3 Pwt_10:3_4 Pwt_10:3_5 Pwt_10:3_6 Pwt_10:3_7 Pwt_10:3_8 Pwt_10:3_9 Pwt_10:3_10 Pwt_10:3_11 Pwt_10:3_12 Pwt_10:3_13 Pwt_10:3_14 Pwt_10:3_15 Pwt_10:3_16 Pwt_10:3_17 Pwt_10:3_18 Pwt_10:3_19 Pwt_10:3_20 Pwt_10:3_21 Pwt_10:3_22 Pwt_10:3_23 Pwt_10:3_24 Pwt_10:3_25 Pwt_10:3_26 Pwt_10:3_27 Pwt_10:3_28 Pwt_10:3_29 Pwt:10:4 ἔγραψεν ἐπὶ τὰς πλάκας κατὰ τὴν γραφὴν τὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους, οὓς ἐλάλησεν κύριος πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ὄρει ἐκ μέσου τοῦ πυρός, καὶ ἔδωκεν αὐτὰς κύριος ἐμοί. And he wrote upon the tables according to the first writing the ten commandments, which the Lord spoke to you in the mountain out of the midst of the fire, and the Lord gave them to me. (Deuteronomy 10:4 Brenton) A On napisa� na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesi�� Przykaza�, kt�re Pan do was wyrzek� na g�rze spo�r�d ognia w dniu zgromadzenia, i da� mi je Pan. (Pwt 10:4 BT_4) ἔγραψεν κατὰ γραφὴν πρώτην τοὺς δέκα λόγους, οὓς πρὸς ὑμᾶς ὄρει μέσου τοῦ πυρός, ἔδωκεν ἐμοί. κατά γραφή, ῆς, ἡ λόγος, ου, ὁ λαλέω (λαλ(ε) λαλη�σ- λαλη�σ- λελαλη�κ- λελαλη- λαλη�θ- σύ, σοῦ (σου) σοί (σοι) σέ (σε) pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο. πῦρ, ρός, τό δίδωμι (ath. διδ(ο) ath. διδ(ω) δω�σ- δω�κ- or 2nd ath. δ(ο) ath. δ(ω. δεδω�κ- δεδο- δο�θ- ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν W d�/stosownie do/jak przez ( przyspieszenie) przeciw ( informacja. Przed przydechem s�abym. Przed przydechem mocnym Pisanie Dziesi�� S�owa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, s�owo jak wyra�enie my�li; odr�niany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyra�enie, to jest ognisko jest na my�li, od kt�rych wyra�enie emanuje. By m�wi� Ty �redni; by by� p� czyniony Ogie� By dawa� Ja; m�j/m�j e) graPSen kata grafEn prO/tEn tous de/ka lo/gous, ou( s e)la/lEsen pros u(ma=s o) rei me/sou tou= puro/s, e) dOken e)moi. egraPSen kata grafEn prOtEn tus deka logus, hus elalEsen hymas orei mesu tu pyros, edOken emoi. VAI_AAI3S N1_ASF A1_ASFS RA_APM N2_APM RR_APM RP_AP RA_DSN N3E_DSN A1_GSN RA_GSN N3_GSN RP_DS down/according to/as writing ten word Logos is a speakin to speak you middle; to be half done fire to give I; my/mine he/she/it-WRITE-ed down/according to/as per ( acc) against ( gen) writing (acc) words (acc) he/she/it-SPEAK-ed you(pl) acc) mount (dat) middle ( Adj] gen) be-you(sg) BE-ing-HALF-DONE! be-you(sg) being-BE-ed-HALF-DONE! the (gen) fire (gen) he/she/it-GIVE-ed me (dat) my/mine (nom,voc) Pwt_10:4_1 Pwt_10:4_2 Pwt_10:4_3 Pwt_10:4_4 Pwt_10:4_5 Pwt_10:4_6 Pwt_10:4_7 Pwt_10:4_8 Pwt_10:4_9 Pwt_10:4_10 Pwt_10:4_11 Pwt_10:4_12 Pwt_10:4_13 Pwt_10:4_14 Pwt_10:4_15 Pwt_10:4_16 Pwt_10:4_17 Pwt_10:4_18 Pwt_10:4_19 Pwt_10:4_20 Pwt_10:4_21 Pwt_10:4_22 Pwt_10:4_23 Pwt_10:4_24 Pwt_10:4_25 Pwt_10:4_26 Pwt_10:4_27 Pwt_10:4_28 Pwt_10:4_29 Pwt_10:4_30 Pwt:10:5 ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους καὶ ἐνέβαλον τὰς πλάκας εἰς τὴν κιβωτόν, ἣν ἐποίησα, καὶ ἦσαν ἐκεῖ, καθὰ ἐνετείλατό μοι κύριος. � And I turned and came down from the mountain, and I put the tables into the ark which I had made; and there they were, as the Lord commanded me. (Deuteronomy 10:5 Brenton) Odwr�ci�em si� i zszed�em z g�ry, by z�o�y� tablice w arce, kt�r� uczyni�em, i tam pozosta�y, jak mi Pan rozkaza�. (Pwt 10:5 BT_4) κατέβην ὄρους ἐνέβαλον κιβωτόν, ἣν ἐποίησα, ἦσαν ἐκεῖ, μοι κύριος. ἐπι�στρέφω (επι+στρεφ- επι+στρεψ- επι+στρεψ. επι+στραφ�[θ] κατα�βαίνω (κατα+βαιν- κατα+βη�σ- 2nd ath. κατα+β(η) ath. κατα+β(α. κατα+βεβη�κ. ἐκεῖ καθά (καθ� ἅ) ἐν�τέλλω (εν+τελλ- εν+τελ(ε)�[σ] εν+τειλ�[σ. εν+τεταλ. By odwraca� si� dooko�a By schodzi� Tam Stosownie do kt�rego By zaleca� rozkaz e)pistre/PSas kate/bEn o) rous e)ne/balon kibOto/n, E( n e)poi/Esa, E) san e)kei= kaTa e)netei/lato/ moi ku/rios. epistrePSas katebEn orus enebalon kibOton, hEn epoiEsa, Esan ekei, kaTa eneteilato kyrios. VA_AAPNSM N3E_GSN VBI_AAI1S RR_ASF V9_IAI3P VAI_AMI3S to turn around to go down there according to which to enjoin command upon TURN-ing-AROUND (nom,voc) I-GO DOWN-ed mount (gen) I-INJECT-ed, they-INJECT-ed they-were according to which he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) Pwt_10:5_1 Pwt_10:5_2 Pwt_10:5_3 Pwt_10:5_4 Pwt_10:5_5 Pwt_10:5_6 Pwt_10:5_7 Pwt_10:5_8 Pwt_10:5_9 Pwt_10:5_10 Pwt_10:5_11 Pwt_10:5_12 Pwt_10:5_13 Pwt_10:5_14 Pwt_10:5_15 Pwt_10:5_16 Pwt_10:5_17 Pwt_10:5_18 Pwt_10:5_19 Pwt_10:5_20 Pwt_10:5_21 Pwt_10:5_22 Pwt_10:5_23 Pwt:10:6 οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν ἐκ Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι· ἐκεῖ ἀπέθανεν Ααρων καὶ ἐτάφη ἐκεῖ, καὶ ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ αὐτοῦ. And the children of Israel departed from Beeroth of the sons of Jakim to Misadai: there Aaron died, and there he was buried, and Eleazar his son was priest in his stead. (Deuteronomy 10:6 Brenton) Izraelici wyszli z Beerot, posiad�o�ci syn�w Jaakana, i udali si� do Mosery. Tam umar� Aaron i tam go pogrzebano, a jego syn, Eleazar, zosta� zamiast niego kap�anem. (Pwt 10:6 BT_4) οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἀπῆραν Βηρωθ υἱῶν Ιακιμ Μισαδαι· ἀπέθανεν Ααρων ἐτάφη ἱεράτευσεν Ελεαζαρ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ υἱός, ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἀπ�αίρω (απ+αιρ- απ+αρ(ε)�[σ] απ+αρ�[σ. απ+ηρ�κ- απ+ηρ- απ+αρ�θ- ἀπο�θνῄσκω (απο+θνῃσκ- απο+θαν(ε)�[σ. 2nd απο+θαν. Ἀαρών, ὁ θάπτω (θαπτ- θαψ- θαψ. τεθαπτ- ταφ�[θ] ἱερατεύω (ιερατευ- ιερατευ�σ- ιερατευ�σ. Ἐλεάζαρ, ὁ ἀντί Syn Izrael By zabiera� By umiera� Aaron By grzeba� pracowa� (jako kap�an) Eleazar Przeciw ( informacja) oi( ui(oi israEl a)pE=ran *bErOT ui(O=n *iakim *misadai· e)kei= a)pe/Tanen *aarOn e)ta/fE i(era/teusen *eleaDZar ui(os au)tou= a)nt au)tou. hoi hyioi israEl apEran bErOT hyiOn iakim misadai· ekei apeTanen aarOn etafE hierateusen eleaDZar hyios autu ant autu. RA_NPM N2_NPM N_GSM VAI_AAI3P N_G N2_GPM N N_NSM VDI_API3S RD_GSM son Israel to take away to die to bury to work of a priest prie against ( gen) sons (nom,voc) Israel (indecl) they-TAKE-ed-AWAY sons (gen) he/she/it-DIE-ed Aaron (indecl) he/she/it-was-BURY-ed he/she/it-WORK OF A PRIEST-ed Eleazar (indecl) son (nom) him/it/same (gen) Pwt_10:6_1 Pwt_10:6_2 Pwt_10:6_3 Pwt_10:6_4 Pwt_10:6_5 Pwt_10:6_6 Pwt_10:6_7 Pwt_10:6_8 Pwt_10:6_9 Pwt_10:6_10 Pwt_10:6_11 Pwt_10:6_12 Pwt_10:6_13 Pwt_10:6_14 Pwt_10:6_15 Pwt_10:6_16 Pwt_10:6_17 Pwt_10:6_18 Pwt_10:6_19 Pwt_10:6_20 Pwt_10:6_21 Pwt_10:6_22 Pwt_10:6_23 Pwt:10:7 ἐκεῖθεν ἀπῆραν εἰς Γαδγαδ καὶ ἀπὸ Γαδγαδ εἰς Ετεβαθα, γῆ χείμαρροι ὑδάτων. Thence they departed to Gadgad; and from Gadgad to Etebatha, a land wherein are torrents of water. (Deuteronomy 10:7 Brenton) Stamt�d wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do Jotbata, kraju obfituj�cego w potoki. (Pwt 10:7 BT_4) Γαδγαδ ἀπὸ Ετεβαθα, γῆ χείμαρροι ἐκεῖ�θεν ἀπό γῆ, ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χείμα�ρρος/ ρρους, ου, ὁ ὕδωρ, ὕδατος, τό Od (G575) � zaczynanie si� od (pochodzenie z, odt�d [pocz�tek z] w porz�dku od) z dala/poza od (od po�r�d) posy�a� obok, usuwaj�co od, ch�onnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do. Przed przydechem s�abym. Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Koryto rzeki Woda e)kei=Ten *gadgad a)po etebaTa, gE= CHei/marroi u(da/tOn. ekeiTen gadgad apo etebaTa, gE CHeimarroi hydatOn. N_AS N_GS N1_NSF N3T_GPN from there from (G575) � starting f earth/land wadi water away from ( gen) earth/land (nom,voc) wadis (nom,voc) waters (gen) Pwt_10:7_1 Pwt_10:7_2 Pwt_10:7_3 Pwt_10:7_4 Pwt_10:7_5 Pwt_10:7_6 Pwt_10:7_7 Pwt_10:7_8 Pwt_10:7_9 Pwt_10:7_10 Pwt_10:7_11 Pwt_10:7_12 Pwt:10:8 διέστειλεν κύριος τὴν φυλὴν τὴν Λευι αἴρειν τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης κυρίου παρεστάναι ἔναντι κυρίου λειτουργεῖν καὶ ἐπεύχεσθαι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. the Lord separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand near before the Lord, to minister and bless in his name to this day. (Deuteronomy 10:8 Brenton) wybra� Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Pa�skiego, by stali przy Panu, s�u�yli Mu i b�ogos�awili w Jego imieniu, co dzieje si� a� do tego dnia. (Pwt 10:8 BT_4) φυλὴν Λευι αἴρειν τῆς ἔναντι ἐπεύχεσθαι ὀνόματι ἕως ἡμέρας ταύτης. δια�στέλλω (δια+στελλ- δια+στελ(ε)�[σ] δια+στειλ�[σ. δι+εσταλ- δια+σταλ�[θ] φυλή, ῆς, ἡ Λευί v. l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v. l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ αἴρω (αιρ- αρ(ε)�[σ. αρ�[σ. ηρ�κ- ηρ- αρ�θ. αἱρέω (αιρ(ε. αιρη�σ- ελ�[σ] or 2nd ελ. δια�θήκη, ης, παρ�ίστημι (ath. παρ+ιστ(α) ath. παρ+ιστ(η) παρα+στη�σ- παρα+στη�σ- or 2nd ath. παρα+στ(η) ath. παρα+στ(α) παρ+εστη�κ- παρ+εστ(α)�[κ] ἔν�αντι λειτ�ουργέω (λειτουργ(ε) λειτουργη�σ- λειτουργη�σ. ὄνομα[τ] ατος, τό ἕως[1] ἕως[2. ω, ἡ [LXX] acc. -ω ἡμέρα, ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο Do. Ograniczaj, izoluj, odmienny) Szczep Lewi By podnosi�/kilof zaprzyja�niaj� si�, totalizator, podnosz�; by wybiera� Konwencja By sta� z/obok obok, albo blisko, pow�d by sta�, umieszcza� obok, by wychodzi� z siebie, traci� sw�j rozumy, rozporz�dza�, sk�ania�, przedstawia�, budzi�, wdycha� {inspirowa�} budzi�, wdycha� {inspirowa�} zaopatrywa�, zaopatrywa�, dostarcza�, okazywa� si�, by� widocznym Przedtem ( informacja) By pe�ni� obowi�zki [zobacz liturgi�, osob� sprzyjaj�c� liturgii] Nazwisko {Imi�} co do A�; �witaj Dzie� To. Znaczy {Ma na my�li} kt�re jest, to jest, to jest] die/steilen fulEn *leui ai) rein tE=s diaTE/kEs kuri/ou paresta/nai e) nanti leitourgei=n e)peu/CHesTai o)no/mati e( Os E(me/ras tau/tEs. diesteilen fylEn leui airein tEs diaTEkEs kyriu parestanai enanti leiturgein epeuCHesTai onomati heOs hEmeras tautEs. V1_PAN RA_GSF N1_GSF N2_GSM VXI_XAN V2_PAN V1_PMN N3M_DSN N1A_GSF RD_GSF to? restrict, isolate, tribe Levi to lift/pick up take up, covenant to stand with/beside b before ( gen) to officiate [see liturgy name with regard until; dawn day this [τοῦτ� ἔστιν means he/she/it. ed tribe (acc) Levi (indecl) Levi (voc) to-be-LIFT/PICK-ing-UP; to-be-CHOOSE-ing covenant (gen) lord (gen) a lord ( Adj] gen) to-have-STand-ed-WITH/BESIDE to-be-OFFICIATE-ing name (dat) until; dawn (nom,voc) dawns (acc) day (gen) days (acc) this (gen) Pwt_10:8_1 Pwt_10:8_2 Pwt_10:8_3 Pwt_10:8_4 Pwt_10:8_5 Pwt_10:8_6 Pwt_10:8_7 Pwt_10:8_8 Pwt_10:8_9 Pwt_10:8_10 Pwt_10:8_11 Pwt_10:8_12 Pwt_10:8_13 Pwt_10:8_14 Pwt_10:8_15 Pwt_10:8_16 Pwt_10:8_17 Pwt_10:8_18 Pwt_10:8_19 Pwt_10:8_20 Pwt_10:8_21 Pwt_10:8_22 Pwt_10:8_23 Pwt_10:8_24 Pwt_10:8_25 Pwt_10:8_26 Pwt_10:8_27 Pwt_10:8_28 Pwt_10:8_29 Pwt_10:8_30 Pwt:10:9 διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν τοῖς Λευίταις μερὶς καὶ κλῆρος ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν· κύριος αὐτὸς κλῆρος αὐτοῦ, καθὰ εἶπεν αὐτῷ. Therefore the Levites have no part nor inheritance among their brethren; the Lord himself is their inheritance, as he said to them. (Deuteronomy 10:9 Brenton) Dlatego Lewi nie ma dzia�u ani dziedzictwa w�r�d swoich braci, gdy� dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedzia� do niego Pan, B�g tw�j. (Pwt 10:9 BT_4) οὐκ ἔστιν τοῖς μερὶς κλῆρος αὐτῶν· αὐτὸς αὐτοῦ, αὐτῷ. διά οὐ[2] οὐκ/οὐχ Λευίτης v. l. Λευΐτης, ου, ὁ μερί[δ]ς, ίδος, ἡ κλῆρος, ου, ὁ ἀδελφός, οῦ, ὁ, voc. ἀδελφοί Z powodu ( przyspieszenie) na wskro� ( informacja. Przed samog�oskami. "na wskro�. informacja. U�ytek tego "na wskro�" mo�e przewozi� zmys� {sens} z "z powodu. przyspieszenie) jest. Przed przydechem mocnym Lewita Cz�� Los Brat dia tou=to ou)k e) stin toi=s *leui/tais meris klE=ros a)delfoi=s au)tO=n· au)tos au)tou= au)tO. dia tuto uk estin tois leuitais meris klEros adelfois autOn· autos autu, autO. RD_ASN V9_PAI3S RA_DPM N1M_DPM N3D_NSF N2_DPM RD_GPM RD_NSM because of ( acc) thro οὐχ before rough breat Levite part lot brother because of ( acc) through ( gen) this (nom,acc) not he/she/it-is Levites (dat) part (nom) lot (nom) brothers (dat) them/same (gen) he/it/same (nom) him/it/same (dat) Pwt_10:9_1 Pwt_10:9_2 Pwt_10:9_3 Pwt_10:9_4 Pwt_10:9_5 Pwt_10:9_6 Pwt_10:9_7 Pwt_10:9_8 Pwt_10:9_9 Pwt_10:9_10 Pwt_10:9_11 Pwt_10:9_12 Pwt_10:9_13 Pwt_10:9_14 Pwt_10:9_15 Pwt_10:9_16 Pwt_10:9_17 Pwt_10:9_18 Pwt_10:9_19 Pwt_10:9_20 Pwt:10:10 κἀγὼ εἱστήκειν ἐν τῷ ὄρει τεσσαράκοντα ἡμέρας καὶ νύκτας, καὶ εἰσήκουσεν κύριος ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος ἐξολεθρεῦσαι ὑμᾶς. And I remained in the mount forty days and forty nights: and the Lord heard me at that time also, and the Lord would not destroy you. (Deuteronomy 10:10 Brenton) Ja zosta�em na g�rze, jak poprzednio, czterdzie�ci dni i czterdzie�ci nocy, i wys�ucha� mnie Pan tak�e i tym razem: nie chcia� wyt�pi� ci� Pan. (Pwt 10:10 BT_4) εἱστήκειν νύκτας, ἐμοῦ τούτῳ, ἠθέλησεν κἀγώ (καὶ ἐγώ) ἵστημι (ath. ιστ(α) ath. ιστ(η) στη�σ- στη�σ- or 2nd ath. στ(η) ath. στ(α) εστη�κ- εστα�κ- εστ(α)�[κ] εστη- εστα- στα�θ- τεσσερά�κοντα v. τεσσαρ- νύξ, υκτός, ἡ εἰσ�ακούω (εισ+ακου- εισ+ακου�σ- εισ+ακηκο�[κ. εισ+ακουσ�θ- θέλω (θελ- θελη�σ- θελη�σ- τεθελη�κ. ἐξ�ολεθρεύω v. -ολο- εξ+ολεθρευ- εξ+ολεθρευ�σ- εξ+ολεθρευ�σ. εξ+ολεθρευ�θ- εξ+ολοθρευ�θ- I/te� ja By powodowa� sta� Czterdzie�ci Noc Do s�yszanego (bycie s�yszany, s�uchaj do, s�uchaj) I te�, nawet, mianowicie. Przed przydechem mocnym By chcie� braku, pragn��, �yczy� sobie By niszczy� zupe�nie wyt�pienie, ca�kowite zniszczenie, zniszczenie, eliminacj� ka)gO ei(stE/kein tessara/konta nu/ktas, ei)sE/kousen e)mou= tou/tO, E)Te/lEsen e)XoleTreu=sai u(ma=s. kagO heistEkein tessarakonta nyktas, eisEkusen emu tutO, ETelEsen eXoleTreusai hymas. C+RPNS VXI_YAI1S N1A_APF N3_APF VA_AAN and/also I to cause to stand forty night to heard (being heard, to want want, wish, de to destroy utterly exter (nom) I-had-CAUSE-ed-TO-STand nights (acc) he/she/it-HEARD-ed me (gen) my/mine (gen) this (dat) he/she/it-WANT-ed to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg) DESTROY UTTERLY-ed! he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) Pwt_10:10_1 Pwt_10:10_2 Pwt_10:10_3 Pwt_10:10_4 Pwt_10:10_5 Pwt_10:10_6 Pwt_10:10_7 Pwt_10:10_8 Pwt_10:10_9 Pwt_10:10_10 Pwt_10:10_11 Pwt_10:10_12 Pwt_10:10_13 Pwt_10:10_14 Pwt_10:10_15 Pwt_10:10_16 Pwt_10:10_17 Pwt_10:10_18 Pwt_10:10_19 Pwt_10:10_20 Pwt_10:10_21 Pwt_10:10_22 Pwt_10:10_23 Pwt_10:10_24 Pwt_10:10_25 Pwt:10:11 εἶπεν κύριος πρός με Βάδιζε ἄπαρον ἐναντίον τοῦ λαοῦ τούτου, εἰσπορευέσθωσαν καὶ κληρονομείτωσαν τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖς πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς. And the Lord said to me, Go, set out before this people, and let them go in and inherit the land, which I sware to their fathers to give to them. (Deuteronomy 10:11 I rzek� do mnie Pan: �Wsta�, id� na czele ludu, by wyruszy� i posiad� ziemi�, kt�r� poprzysi�g�em da� ich przodkom�. (Pwt 10:11 BT_4) Βάδιζε ἐναντίον λαοῦ τούτου, κληρονομείτωσαν γῆν, ὤμοσα πατράσιν αὐτῶν δοῦναι αὐτοῖς. ἐν�αντίον; ἐν�αντίος -α -ον λαός, οῦ, ὁ εἰσ�πορεύομαι (εισ+πορευ- εισ+πορευ�σ. εισ+πεπορευ- εισ+πορευ�θ- κληρο�νομέω (κληρονομ(ε) κληρονομη�σ- κληρονομη�σ- κεκληρονομη�κ- ὀμνύω (ομνυ- ομο�σ- ομο�σ. πατήρ, τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες Na przedzie z ( informacja) przeciwny przeciwleg�y {przeciwny} przeciwny, przeciw, Ludzie By wchodzi� By dziedziczy� By przysi�ga� Ojciec *ba/diDZe a) paron e)nanti/on laou= tou/tou, ei)sporeue/sTOsan klEronomei/tOsan gE=n, O) mosa patra/sin au)tO=n dou=nai au)toi=s. badiDZe aparon enantion lau tutu, eisporeuesTOsan klEronomeitOsan gEn, Omosa patrasin autOn dunai autois. V1_PAD2S RA_GSM V1_PMD3P V2_PAD3P N3_DPM VO_AAN RD_DPM in front of ( gen) contr people to enter to inherit to swear father do-TAKE-you(sg) AWAY! in front of ( gen) contrary ( Adj] acc, nom,acc,voc) people (gen) let-them-be-being-ENTER-ed! let-them-be-INHERIT-ing! earth/land (acc) I-SWEAR-ed fathers (dat) to-GIVE them/same (dat) Pwt_10:11_1 Pwt_10:11_2 Pwt_10:11_3 Pwt_10:11_4 Pwt_10:11_5 Pwt_10:11_6 Pwt_10:11_7 Pwt_10:11_8 Pwt_10:11_9 Pwt_10:11_10 Pwt_10:11_11 Pwt_10:11_12 Pwt_10:11_13 Pwt_10:11_14 Pwt_10:11_15 Pwt_10:11_16 Pwt_10:11_17 Pwt_10:11_18 Pwt_10:11_19 Pwt_10:11_20 Pwt_10:11_21 Pwt_10:11_22 Pwt_10:11_23 Pwt_10:11_24 Pwt:10:12 νῦν, Ισραηλ, τί κύριος ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ� ἢ φοβεῖσθαι κύριον τὸν θεόν σου πορεύεσθαι ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπᾶν αὐτὸν καὶ λατρεύειν κυρίῳ τῷ θεῷ σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, And now, Israel, what does the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, and to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul; Deuteronomy 10:12 Brenton) A teraz, Izraelu, czego ��da od ciebie Pan, B�g tw�j? Tylko tego, by� si� ba� Pana, Boga swojego, chodzi� wszystkimi Jego drogami, mi�owa� Go, s�u�y� Panu, Bogu twemu, z ca�ego swojego serca i z ca�ej swej duszy, Pwt 10:12 BT_4) Καὶ νῦν, Ισραηλ, τί ὁ θεός σου αἰτεῖται παρὰ σοῦ ἀλλ� ἢ κύριον τὸν θεόν πορεύεσθαι πάσαις ὁδοῖς ἀγαπᾶν αὐτὸν κυρίῳ θεῷ ἐξ ὅλης καρδίας ψυχῆς νῦν τί[ν]ς[1] τί[ν] gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θεός, οῦ, ὁ ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν αἰτέω (αιτ(ε) αιτη�σ- αιτη�σ- ῃτη�κ- ῃτη- αιτη�θ- παρά ἀλλά ἤ[1] φοβέω (φοβ(ε. φοβη�σ. πεφοβη- φοβη�θ- πορεύω (πορευ- πορευ�σ- πορευ�σ. πεπορευ- πορευ�θ- πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ] gen. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] πασσ. πα�σ. πεπασ. ὁδός, οῦ, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α. αγαπη�σ- αγαπη�σ- ηγαπη�κ- ηγαπη- αγαπη�θ- λατρεύω (λατρευ- λατρευ�σ- λατρευ�σ. ὅλος -η -ον καρδία, ας, ἡ ψυχή, ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή Teraz Kto/co/dlaczego zaimek pytaj�cy: Kto? Co? Dlaczego? Itd. B�g � Ty; tw�j/tw�j(sg) By prosi� {By pyta�} fr? m obok ( przyspieszenie, informacja, dat. Przed samog�oskami ja. obok, blisko, obok, II. wzd�u� {naprz�d} III. przesz�o��, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, id�c, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badaj�c, itd., obok siebie z, blisko, razem Ale Albo By ba� si� By i�� Ka�dy wszystko, ka�dy, ka�dy, ca�y z; by kropi� Drogi {Sposobu} droga By kocha� By wykonywa� rytua��w/obrz�dki zniewolone, niewola, z modlitwami i ofiarami Ca�y Serce. Z oczyma serca o�wieca� (Eph_1:18) �ycia samo. �ycie, �. �. � Il. 5. 296, itd. ;umys�= psyche osoby *kai nu=n, israEl, ti/ o( Teo/s sou ai)tei=tai para sou= a)ll� E) fobei=sTai ku/rion ton Teo/n poreu/esTai pa/sais o(doi=s a)gapa=n au)ton latreu/ein kuri/O, TeO= e)X o( lEs kardi/as PSuCHE=s sou, nyn, israEl, ti ho Teos su aiteitai para all� E fobeisTai kyrion ton Teon poreuesTai pasais hodois agapan auton latreuein kyriO TeO eX holEs kardias PSyCHEs su, N_VSM RI_ASN RA_NSM V2_PMI3S V2_PMN N2_ASM RA_ASM A1S_DPF N2_DPF V3_PAN RD_ASM A1_GSF now who/what/why interro god [see theology] you; your/yours(sg) to ask frοm beside ( acc, gen but or to fear to go every all, each, every, t way/road to love to perform rituals/rite whole heart καρδιας With the life self A. life, �λύθη who/what/why (nom,acc) god (nom) you(sg) gen) your/yours(sg) gen) he/she/it-is-being-ASK-ed frοm beside ( acc, gen, dat) to-be-being-FEAR-ed lord (acc) a lord ( Adj] acc, nom,acc,voc) god (acc) to-be-being-GO-ed all (dat) you(sg) happen-to-SPRINKLE (opt) ways/roads (dat) to-be-LOVE-ing him/it/same (acc) to-be-PERFORM-ing-RITUALS/RITES lord (dat) a lord ( Adj] dat) god (dat) whole (gen) heart (gen) hearts (acc) life (gen) Pwt_10:12_1 Pwt_10:12_2 Pwt_10:12_3 Pwt_10:12_4 Pwt_10:12_5 Pwt_10:12_6 Pwt_10:12_7 Pwt_10:12_8 Pwt_10:12_9 Pwt_10:12_10 Pwt_10:12_11 Pwt_10:12_12 Pwt_10:12_13 Pwt_10:12_14 Pwt_10:12_15 Pwt_10:12_16 Pwt_10:12_17 Pwt_10:12_18 Pwt_10:12_19 Pwt_10:12_20 Pwt_10:12_21 Pwt_10:12_22 Pwt_10:12_23 Pwt_10:12_24 Pwt_10:12_25 Pwt_10:12_26 Pwt_10:12_27 Pwt_10:12_28 Pwt_10:12_29 Pwt_10:12_30 Pwt_10:12_31 Pwt_10:12_32 Pwt_10:12_33 Pwt_10:12_34 Pwt_10:12_35 Pwt_10:12_36 Pwt_10:12_37 Pwt_10:12_38 Pwt_10:12_39 Pwt_10:12_40 Pwt_10:12_41 Pwt_10:12_42 Pwt_10:12_43 Pwt_10:12_44 Pwt:10:13 φυλάσσεσθαι τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἵνα εὖ σοι ᾖ; to keep the commandments of the Lord thy God, and his ordinances, all that I charge thee to-day, that it may be well with thee? Deuteronomy 10:13 Brenton) strzeg� polece� Pana i Jego praw, kt�re ja ci podaj� dzisiaj dla twego dobra. (Pwt 10:13 BT_4) ἐντολὰς θεοῦ δικαιώματα ὅσα ἐγὼ σοι σήμερον, ἵνα εὖ ᾖ; φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ- φυλαττ- φυλαξ- φυλαξ- πεφυλα�κ- πεφυλασσ- φυλαχ�θ- ἐντολή, ῆς, ἡ δικαίωμα[τ] ὅσος -η -ον -ή -όν; τρίβω [LXX] τριβ- �σ- τριψ. τετριβ. σήμερον By zabezpiecza� si� Nakaz Psuj� 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazuj�, przykazanie, mandat, zam�wienie {rozkaz} nakaz, nakaz, ��danie �? Tyle�/wiele jak Ty; tw�j/tw�j(sg) by trze� si� u�ywany, trze� si� Dzisiaj dzie� �eby / a�eby / bo Dobrze w spokoju fula/ssesTai e)ntolas Teou= dikaiO/mata o( sa e)gO e)nte/llomai/ soi sE/meron, i( na eu) E) ; fylassesTai entolas Teu dikaiOmata hosa egO entellomai sEmeron, hina eu E; A1_APN RP_NS V1_PMI1S V9_PAS3S to guard precept Mar 10:5; Dan 9 the? as much/many as your/yours(sg) to today day so that / in order to /be well at ease to-be-being-GUARD-ed precepts (acc) god (gen) the (nom,acc. s (nom,acc,voc) as much/many as (nom,acc) I (nom) I-am-being-ENJOIN-ed you(sg) dat) your/yours(sg) nom,voc. fut opt) today so that / in order to /because well he/she/it-should-be Pwt_10:13_1 Pwt_10:13_2 Pwt_10:13_3 Pwt_10:13_4 Pwt_10:13_5 Pwt_10:13_6 Pwt_10:13_7 Pwt_10:13_8 Pwt_10:13_9 Pwt_10:13_10 Pwt_10:13_11 Pwt_10:13_12 Pwt_10:13_13 Pwt_10:13_14 Pwt_10:13_15 Pwt_10:13_16 Pwt_10:13_17 Pwt_10:13_18 Pwt_10:13_19 Pwt_10:13_20 Pwt:10:14 ἰδοὺ θεοῦ σου ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, ἡ γῆ καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ· Behold, the heaven and the heaven of heavens belong to the Lord thy God, the earth and all things that are in it. (Deuteronomy 10:14 Brenton) Do Pana, Boga twojego, nale�� niebiosa, niebiosa najwy�sze, ziemia i wszystko, co jest na niej. (Pwt 10:14 BT_4) οὐρανὸς οὐρανοῦ, πάντα, ἐστὶν ὁράω a. k. a. εἶδον (ορ(α. οψ- οψ- ιδ�[σ] or 2nd ιδ- εορα�κ- εωρα�κ- εορα- εωρα- ωφ- ορα�θ- οφ�θ- οὐρανός, οῦ, ὁ, voc. οὐρανοί πάσης παντός By widzie� umys�owego widoku, spostrzega�, spostrzega�, by widzie�, wygl�da�, spostrzega�, przysz�y; strona bierna aorystu dla �. By� u�ywany w p�niejszym Gr., PPetr. 2p. 55 (iii B. C. SIG685. 74 (ii B. Nieba/niebo Ka�dy wszystko, ka�dy, ka�dy, ca�y z i)dou ou)ranos ou)ranou= E( pa/nta, e)stin au)tE= · idu uranos uranu, hE panta, autE· RA_NSF A3_NPN A1_NPN RD_DSF to see of mental sight, sky/heaven be-you(sg) SEE-ed! sky/heaven (nom) sky/heaven (gen) all (nom,acc,voc) every (acc) her/it/same (dat) Pwt_10:14_1 Pwt_10:14_2 Pwt_10:14_3 Pwt_10:14_4 Pwt_10:14_5 Pwt_10:14_6 Pwt_10:14_7 Pwt_10:14_8 Pwt_10:14_9 Pwt_10:14_10 Pwt_10:14_11 Pwt_10:14_12 Pwt_10:14_13 Pwt_10:14_14 Pwt_10:14_15 Pwt_10:14_16 Pwt_10:14_17 Pwt_10:14_18 Pwt_10:14_19 Pwt_10:14_20 Pwt:10:15 πλὴν τοὺς πατέρας ὑμῶν προείλατο κύριος ἀγαπᾶν αὐτοὺς καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρμα αὐτῶν μετ� αὐτοὺς ὑμᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη ἡμέραν ταύτην. Only the Lord chose your fathers to love them, and he chose out their seed after them, even you, beyond all nations, as at this day. (Deuteronomy 10:15 Brenton) Tylko do twoich przodk�w sk�oni� si� Pan, mi�uj�c ich; po nich spo�r�d wszystkich narod�w wybra� ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj. (Pwt 10:15 BT_4) πατέρας αὐτοὺς ἐξελέξατο σπέρμα μετ� πάντα ἔθνη ἡμέραν ταύτην. πλήν προ�αιρέω (προ+αιρ(ε. προ+ελ�[σ] or 2nd προ+ελ. προ+ῃρη- ἐκ�λέγομαι (εκ+λεγ- εκ+λεξ- εκ+λεξ. εκ+λελεγ- εκ+λεγ�[θ] σπέρμα[τ] μετά ἔθνο�ς, ους, τό, voc. ἔθνη Z wyj�tkiem By z g�ry postanawia� By wybiera� Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kie�ek, p�k) Potem ( przyspieszenie) z ( informacja) �. Przed przydechem s�abym, �. Przed przydechem mocnym Nar�d [zobacz etniczny] plEn pate/ras u(mO=n proei/lato au)tous e)Xele/Xato spe/rma met� pa/nta e) TnE E(me/ran tau/tEn. plEn pateras hymOn proeilato autus eXeleXato sperma panta eTnE hEmeran tautEn. N3_APM RP_GP RD_APM N3M_ASN A3_APN N3E_APN N1A_ASF RD_ASF except to predetermine to select seed sperm, seed, ger after ( acc) with ( gen nation [see ethnic] fathers (acc) you(pl) gen) he/she/it-was-PREDETERMINE-ed he/she/it-was-SELECT-ed seed (nom,acc,voc) after ( acc) with ( gen) nations (nom,acc,voc) day (acc) this (acc) Pwt_10:15_1 Pwt_10:15_2 Pwt_10:15_3 Pwt_10:15_4 Pwt_10:15_5 Pwt_10:15_6 Pwt_10:15_7 Pwt_10:15_8 Pwt_10:15_9 Pwt_10:15_10 Pwt_10:15_11 Pwt_10:15_12 Pwt_10:15_13 Pwt_10:15_14 Pwt_10:15_15 Pwt_10:15_16 Pwt_10:15_17 Pwt_10:15_18 Pwt_10:15_19 Pwt_10:15_20 Pwt_10:15_21 Pwt_10:15_22 Pwt_10:15_23 Pwt_10:15_24 Pwt:10:16 περιτεμεῖσθε σκληροκαρδίαν ὑμῶν καὶ τὸν τράχηλον ὑμῶν οὐ σκληρυνεῖτε ἔτι. Therefore ye shall circumcise the hardness of your heart, and ye shall not harden your neck. (Deuteronomy 10:16 Brenton) Dokonajcie wi�c obrzezania waszego serca, nie b�d�cie nadal ludem o twardym karku, Pwt 10:16 BT_4) τράχηλον περι�τέμνω (περι+τεμν- περι+τεμ(ε)�[σ. 2nd περι+τεμ- περι+τετμη�κ- περι+τετμη- περι+τμη�θ- σκληρο�καρδία, ας, ἡ τράχηλος, σκληρύνω (σκληρυν- σκληρυν(ε)�[σ] σκληρυν�[σ. σκληρυν�θ- ἔτι By obrzeza� Nieczu�e twarde serce, uparty, bez czucia Gard�o Ty. Przed przydechem mocnym By twardnie� Jeszcze/jeszcze peritemei=sTe sklErokardi/an tra/CHElon ou) sklErunei=te e) ti. peritemeisTe sklErokardian traCHElon u sklEryneite eti. VF2_FMI2P VF2_FAI2P to circumcise obdurate hard heart, o throat to harden yet/still you(pl) will-be-CIRCUMCISE-ed obdurate (acc) throat (acc) you(pl) will-HARDEN Pwt_10:16_1 Pwt_10:16_2 Pwt_10:16_3 Pwt_10:16_4 Pwt_10:16_5 Pwt_10:16_6 Pwt_10:16_7 Pwt_10:16_8 Pwt_10:16_9 Pwt_10:16_10 Pwt_10:16_11 Pwt_10:16_12 Pwt:10:17 γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, οὗτος θεὸς τῶν θεῶν καὶ κύριος τῶν κυρίων, ὁ θεὸς ὁ μέγας καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ φοβερός, ὅστις οὐ θαυμάζει πρόσωπον οὐδ� οὐ μὴ λάβῃ δῶρον, For the Lord your God, he is God of gods, and the Lord of lords, the great, and strong, and terrible God, who does not accept persons, nor will he by any means accept a bribe: Deuteronomy 10:17 Brenton) albowiem Pan, B�g wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, pot�nym i straszliwym, kt�ry nie ma wzgl�du na osoby i nie przyjmuje podark�w. (Pwt 10:17 BT_4) γὰρ θεὸς ὑμῶν, οὗτος τῶν θεῶν κυρίων, μέγας ἰσχυρὸς φοβερός, ὅστις πρόσωπον οὐδ� μὴ λάβῃ ἡ τό γάρ θεός, οῦ, ὁ; θεά, ᾶς, ἡ κυρία, ας, ἡ, voc. sg. κυρία; κύριος[1] α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἰσχυρός -ά -όν φοβερός -ά ὅσ�τι[ν]ς ἥ�τι[ν]ς ὄ τι[ν] θαυμάζω (θαυμαζ- θαυμα�σ- τεθαυμα�κ- τεθαυμασ- θαυμασ�θ- πρόσ�ωπον, ου, τό οὐδέ (οὐ δέ) μή λαμβάνω (λαμβαν- λημψ- ληψ- λαβ�[σ] or 2nd λαβ- ειληφ�[κ] ειληβ- λημφ�θ- ληφ�θ- δῶρον, ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) Dla odt�d, jak B�g; bogini Pan. Hebr. Yahweh; pani; pan pana, �ata. dominus, bog�w, Pind., Student drugiego roku., itd. G�owa rodziny, opanowuj� domu, Aesch., itd. :�P�niej. By�a forma pe�nego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki Pot�ny silny, pot�ny, silny, Przestraszanie (przera�anie) Kto. kt�ry - kt�rykolwiek. Jest ustalone wyra�enie. Przed przydechem mocnym By by� zaskakiwany s� podziwiany przy Twarz. Przed samog�oskami czasami (mniejszo�� czasu. Przed przydechem mocnym Nie By bra� uchwyt chwytu, trzyma� kurczowo, przylega� do, chwyta�, przyjmowa�, k�a�� r�ce na, bra� przez gwa�towno��, zabiera�, b�stwa, chwyta�, posiada�, chwyta�, dowiadywa� si�, dostrzega�, dogania�, rozumie� Dar gar Teos u(mO=n, ou( tos tO=n TeO=n kuri/On, me/gas i)sCHuros fobero/s, o( stis Tauma/DZei pro/sOpon ou)d� mE la/bE, dO=ron, gar hymOn, hutos tOn TeOn kyriOn, megas isCHyros foberos, hostis TaumaDZei prosOpon ud� mE labE dOron, RA_GPM A3L_NSM A1A_NSM RX_NSM V1_PAI3S N2N_ASN VB_AAS3S for since, as theology] go great mighty forceful, power frightening (terrifying) who- whom- whichev to be surprised be mar face before vowels so to take hold of grasp, cl gift for this (nom) gods (gen) goddesses (gen) lords (gen) ladies (gen) a lord ( Adj] gen) great ( Adj] nom) mighty ( Adj] nom) frightening ( Adj] nom) who- whom- whichever (nom) he/she/it-is-BE SURPRISED-ing, you(sg) are-being-BE SURPRISED-ed (classical) face (nom,acc,voc) neither/nor he/she/it-should-TAKE HOLD OF, you(sg) should-be-TAKE HOLD OF-ed gift (nom,acc,voc) Pwt_10:17_1 Pwt_10:17_2 Pwt_10:17_3 Pwt_10:17_4 Pwt_10:17_5 Pwt_10:17_6 Pwt_10:17_7 Pwt_10:17_8 Pwt_10:17_9 Pwt_10:17_10 Pwt_10:17_11 Pwt_10:17_12 Pwt_10:17_13 Pwt_10:17_14 Pwt_10:17_15 Pwt_10:17_16 Pwt_10:17_17 Pwt_10:17_18 Pwt_10:17_19 Pwt_10:17_20 Pwt_10:17_21 Pwt_10:17_22 Pwt_10:17_23 Pwt_10:17_24 Pwt_10:17_25 Pwt_10:17_26 Pwt_10:17_27 Pwt_10:17_28 Pwt_10:17_29 Pwt_10:17_30 Pwt_10:17_31 Pwt_10:17_32 Pwt:10:18 ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ καὶ ἀγαπᾷ προσήλυτον δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ ἱμάτιον. executing judgment for the stranger and orphan and widow, and he loves the stranger to give him food and raiment. (Deuteronomy 10:18 Brenton) On wymierza sprawiedliwo�� sierotom i wdowom, mi�uje cudzoziemca, udzielaj�c mu chleba i odzienia. (Pwt 10:18 BT_4) προσηλύτῳ ὀρφανῷ χήρᾳ ἀγαπᾷ αὐτῷ ἄρτον ἱμάτιον. ποῖος -α -ον; ποιέω κρίσις, εως, προσ�ήλυτος, ὀρφανός -ή χήρα, ας, ἡ ἄρτος, ου, ὁ ἱμάτιον, ου, Jaki rodzaj; by czyni�/r�b S�dzenia decyzja, punkt zwrotny, nag�a zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumia�o�� Prozelita [neofita do judaizmu] Osierocony Wdowa Chleb To s�owo jest trudne by oddawa� w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamkni�ty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba" ale technicznie "bochenek" pochodzi z poj�cia zakwaszanie, kt�re nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Ubieraj�ca cz�� garderoby, p�aszcz poiO=n kri/sin prosElu/tO, o)rfanO= CHE/ra, a)gapa= prosE/luton au)tO= a) rton i(ma/tion. poiOn krisin prosElytO orfanO CHEra agapa prosElyton autO arton himation. V2_PAPNSM N3I_ASF A1_DSM N1A_DSF V3_PAI3S what kind; to do/make judgment decision, tur proselyte [a convert to orphaned widow bread This word is diffi clothing garment, cloak what kind (gen) while DO/MAKE-ing (nom) judgment (acc) proselyte (dat) orphaned ( Adj] dat) widow (dat) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg) are-being-LOVE-ed, you(sg) are-being-LOVE-ed (classical) he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg) should-be-being-LOVE-ed proselyte (acc) bread (acc) clothing (nom,acc,voc) Pwt_10:18_1 Pwt_10:18_2 Pwt_10:18_3 Pwt_10:18_4 Pwt_10:18_5 Pwt_10:18_6 Pwt_10:18_7 Pwt_10:18_8 Pwt_10:18_9 Pwt_10:18_10 Pwt_10:18_11 Pwt_10:18_12 Pwt_10:18_13 Pwt_10:18_14 Pwt_10:18_15 Pwt_10:18_16 Pwt:10:19 ἀγαπήσετε τὸν προσήλυτον· προσήλυτοι γὰρ ἦτε ἐν γῇ Αἰγύπτῳ. And ye shall love the stranger; for ye were strangers in the land of Egypt. (Deuteronomy 10:19 Brenton) Wy tak�e mi�ujcie cudzoziemca, bo�cie sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej. (Pwt 10:19 BT_4) ἀγαπήσετε ἦτε γῇ Αἴγυπτος, ου, ἡ Egipt [kraj z] a)gapE/sete prosE/luton· prosE/lutoi E) te gE= ai)gu/ptO. agapEsete prosElyton· prosElytoi Ete aigyptO. VF_FAI2P V9_IAI2P N1_DSF N2_DSF Egypt [country of] you(pl) will-LOVE proselytes (nom,voc) you(pl) were, you(pl) should-be earth/land (dat) Egypt (dat) Pwt_10:19_1 Pwt_10:19_2 Pwt_10:19_3 Pwt_10:19_4 Pwt_10:19_5 Pwt_10:19_6 Pwt_10:19_7 Pwt_10:19_8 Pwt_10:19_9 Pwt_10:19_10 Pwt:10:20 τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις καὶ πρὸς κολληθήσῃ καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῇ· Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt cleave to him, and shalt swear by his name. (Deuteronomy 10:20 Brenton) B�jcie si� Pana, Boga swego, Jemu si� oddajcie, s�u�cie Mu i na Jego imi� przysi�gajcie. (Pwt 10:20 BT_4) φοβηθήσῃ λατρεύσεις κολληθήσῃ ὀμῇ· κύριος[2] ου, ὁ, voc. κύριοι; κολλάω (κολλ(α. κολλη�σ- κεκολλη�κ- κεκολλη- κολλη�θ- Pan. Hebr. dominus, bog�w, Pind., Student drugiego roku., itd. G�owa rodziny, opanowuj� domu, Aesch., itd. :�P�niej. By�a forma pe�nego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By ��czy� si� klej, cement, ��czy�, budowa�, �ci�gni�ty, ��czy� si� mocno {szybko} razem fobETE/sE, latreu/seis kollETE/sE, o)mE= · fobETEsE latreuseis kollETEsE omE· VC_FPI2S VF2_FMI2S lord ὁ Κύριος, Hebr. Y to join glue, cement, u lord (acc) a lord ( Adj] acc, nom,acc,voc) you(sg) will-be-FEAR-ed you(sg) will-PERFORM-RITUALS/RITES you(sg) will-be-JOIN-ed Pwt_10:20_1 Pwt_10:20_2 Pwt_10:20_3 Pwt_10:20_4 Pwt_10:20_5 Pwt_10:20_6 Pwt_10:20_7 Pwt_10:20_8 Pwt_10:20_9 Pwt_10:20_10 Pwt_10:20_11 Pwt_10:20_12 Pwt_10:20_13 Pwt_10:20_14 Pwt_10:20_15 Pwt_10:20_16 Pwt_10:20_17 Pwt:10:21 καύχημά σου καὶ οὗτος θεός σου, ὅστις ἐποίησεν ἐν σοὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου. He is thy boast, and he is thy God, who has wrought in the midst of thee these great and glorious things, which thine eyes have seen. (Deuteronomy 10:21 Brenton) On wasz� chwa��, On waszym Bogiem, On dla was uczyni� te rzeczy straszliwe, kt�re widzia�y wasze oczy. (Pwt 10:21 BT_4) καύχημά ἐποίησεν σοὶ μεγάλα ἔνδοξα ταῦτα, εἴδοσαν ὀφθαλμοί αὕτη τοῦτο καύχημα[τ] ἔν�δοξος -ον ὁράω a. a. εἶδον (ορ(α. οψ- ὀφθαλμός, οῦ, ὁ To. Znaczy {Ma na my�li} kt�re jest, to jest, to jest] Chwal si� (chwal si�, che�p si�, Kto. kt�ry - kt�rykolwiek. Jest ustalone wyra�enie] S�awny s�awny, s�awny By widzie� umys�owego widoku, spostrzega�, spostrzega�, by widzie�, wygl�da�, spostrzega�, przysz�y; strona bierna aorystu dla �. By� u�ywany w p�niejszym Gr., PPetr. 74 (ii B. Oko kau/CHEma/ e)poi/Esen soi mega/la e) ndoXa tau=ta, ei) dosan o)fTalmoi/ sou. kauCHEma epoiEsen megala endoXa tauta, eidosan ofTalmoi su. N3M_NSN A3L_APN A1B_APN RD_APN VBI_AAI3P this [τοῦτ� ἔστιν means boast (vaunt, brag, glorious illustrious, ren to see of mental sight, eye boast (nom,acc,voc) he/she/it-DO/MAKE-ed great ( Adj] nom,acc,voc) glorious ( Adj] nom,acc,voc) these (nom,acc) they-SEE-ed eyes (nom,voc) Pwt_10:21_1 Pwt_10:21_2 Pwt_10:21_3 Pwt_10:21_4 Pwt_10:21_5 Pwt_10:21_6 Pwt_10:21_7 Pwt_10:21_8 Pwt_10:21_9 Pwt_10:21_10 Pwt_10:21_11 Pwt_10:21_12 Pwt_10:21_13 Pwt_10:21_14 Pwt_10:21_15 Pwt_10:21_16 Pwt_10:21_17 Pwt_10:21_18 Pwt_10:21_19 Pwt_10:21_20 Pwt_10:21_21 Pwt_10:21_22 Pwt:10:22 ἑβδομήκοντα ψυχαῖς κατέβησαν οἱ πατέρες σου εἰς Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε κύριος ὁ θεός σου ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει. With seventy souls your fathers went down into Egypt; but the Lord thy God has made thee as the stars of heaven in multitude. (Deuteronomy 10:22 Brenton) W liczbie siedemdziesi�ciu os�b zst�pili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz Pan, B�g wasz, uczyni� was licznymi jak gwiazdy na niebie. (Pwt 10:22 BT_4) κατέβησαν Αἴγυπτον, νυνὶ δὲ ἐποίησέν σε ὡσεὶ ἄστρα οὐρανοῦ ἑβδομή�κοντα νυνί δέ ὡσεί; ὠθέω [LXX. ω[θ]�σ- ω[θ]�σ. ωθ- ωσ�θ- ἄστρον, ου, τό (See also ἀστήρ) πλῆθο�ς, ους, Siedemdziesi�t W�a�nie teraz {W prawo teraz} za� Jak/w przybli�eniu [jak gdyby] by pcha� si� Gwiezdny Los (mn�stwo) e(bdomE/konta PSuCHai=s kate/bEsan pate/res *ai) gupton, nuni de e)poi/Ese/n se O(sei a) stra ou)ranou= plE/Tei. hebdomEkonta PSyCHais katebEsan pateres aigypton, nyni de hOsei astra uranu plETei. N1_DPF VZI_AAI3P N3_NPM N2N_APN seventy right now [ lexicon. inflect} like/approximately [as star lot (multitude) lifes (dat) they-GO DOWN-ed fathers (nom,voc) Egypt (acc) Yet you(sg) acc) your/yours(sg) voc) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg) will-be-PUSH-ed (classical. fut perf) classical) stars (nom,acc,voc) lot (dat) Pwt_10:22_1 Pwt_10:22_2 Pwt_10:22_3 Pwt_10:22_4 Pwt_10:22_5 Pwt_10:22_6 Pwt_10:22_7 Pwt_10:22_8 Pwt_10:22_9 Pwt_10:22_10 Pwt_10:22_11 Pwt_10:22_12 Pwt_10:22_13 Pwt_10:22_14 Pwt_10:22_15 Pwt_10:22_16 Pwt_10:22_17 Pwt_10:22_18 Pwt_10:22_19 Pwt_10:22_20 Pwt_10:22_21 Pwt_10:22_22 Pwt_10:22_23 Pwt_10:22_24 x.

And committing a murder is just fine. La voie de la justice en francais. I love to when we can come together and not be jealous of each other. Thank you.❤️❤️❤️. 2019 fULL-mOVIE. La Voie de la justice. One of the best movies ive seen in a while. 38 dislikes I'm puzzled... 🤷. La voie de la justice bande annonce. La voie de la justice bande annonce vf. La voie de la justice allocine.

As much as I've loved his every comedic bit, he was magic in Jarhead

La voie de la justice film. La voie de la justice. Man I cant wait for this one. This fantastic and gripping real story is made for the cinema! I wasn't aware of this great and inspiring person and I am glad this movie introduced me to him and his life story!
While this story is mixes a lot of ups and downs, you can still feel dread at times. This all though builds up to an extend that rewards you and the director is able to get that feeling of relief, camaraderie and courage transported to YOU in the audience, no matter if you are black or white.
The end credits will give you goosebumps, with the expected real life footage that reminds you again, that most of what you've seen in the last 2 hours, really happened to people. This is exactly the thought you should leave the cinema with. Sometimes, it only takes one kind person to have a huge impact.

La voie de la justice bande annonce vo. La voie de la justice histoire vraie. La voie de la justice cinema. ���vו�y�OFu�D ےy�) � �%�� �̌�< ���1��V��=J�� �s�Nċԓ��ϹVdΠX�lɵ��̌X��<��V�������O6% �Vs�vO�ʹ�{&k���/��W��������Ur�լ���j �[H^�������O�����, �j֮��ի[��ȏ��? �? �{���17��U�����? ��������f3�g_�b'�� ��ݍ��g�v~� ��<��Y;O�<)���u>t����0�J٠7N��E����AΥ��q�]�����<�-�;I��٘����h��q�O�A���G����n����q���f�A��v�F1�wE3 8L^����׼n%�W�o% ���d���5×�Y���E{T�K�[Yw�7���/����d������d񷋷�nq0H�t�Nw�5tOr����A�J�iw��Z�^�#����=j%Y+����V�-��b��L(OR{V��t�E�q���5f�lz}������! 5�8�Z�i3����<v�n&��~��ߟ����Fv�׳9�p+��y? O�s�z���/�ߞYp~��V�-��f6�����a��w�z�g������,�Y: �,�������_m��? l���>k7����g��+>b������a���_��w��d�Y? xq����_>�����_�,�����۫w�Ni�����[���W��? ���o��[���F��^����3Ϸ>�{�3�uI�[�? ��ƙ/�� y��4����� ���������̷���~�w��q&�:�G:����>���� ��b�%���樟�{�����6��~�~z�'UW��K��^�Rt�z��]� I���H��q7����9���pi���=q�, �J����LZ�zg&> I��O���x�Iw�l��h�ji��i�C[Y#O���Ĉܛ�U������;ќ���`a�^�ՠ�,��=��Ap���<����ߓܻ �y���� 򪸼3�x &j�zXQ�eD:�#ޝ���_N �yB�hu��ɖRo��"�6X���㕥�{����ng���h{����% E. x~������B��5���hdsݬUfs�;��ʧ'�0ۮ,5� RL}�����m �I��n6��ֳ~�8. ��fi��0h5��y GcP�O, �����ކ�[n�t��d�t�����z���/U�����j��d����]�����w���u����^��z{Yʪxu��(�=�. ��h�����due}m&�a�������@�n��-��;�q, ��B������(�7�^��L; G,������"1���g~�^�hd��� ��f� =Y�7��y�w�~�ū���-�K�& �x���% ��q�(� L��&y��u3��� ��vy�W��m��M�r�. >�2@�2�4�~ WO[�4�mߟ��W����@ ���O���˗�i��B��쥇Yro{��v�{ �K��:�)�+ ���zV���Y�2! 8��뻇�9�lǿ� ��n0R����TVQ! o�읩_� �%�i�P@���m�:�., �����~љ! ���:��N�&��ͺe/���e�N�-g�� �(��8 ͸"F�Ө�)�;�{v3��u�;��N���Xz�X4t棢��� 0�U޾�����] �W"��%�: ��z���E sRKC��,Ɲ"Y�1ǹa�mH��xK�[�T�c�(s��-�sL���w�{��3�% Z%�붳~��N�Ħ{�! a�'e2�P ����[h槯wr�e��, F5�E�����? �/8��U~�ȶOc7�j���2�����Ug_��r;�i��E��R��! ��=�݁�ݰd�-qq�}����Z~�<�"���ż���v�/�^ 6gd@�fo���/�"�B&m�A��M��Yq�H�]�O�_ 1�ο�r� cȪC���U˃F~ �R��T�86�X�s���Q��~9>���. �{d�f�����T����u����. Dzr� ���2. ��TQ���豊'V,�ƿ�~��ν�bΝ{����C�3�썜� BT �"�8�B�ܟ�K[� wס��b���J�����@� *D%lȺs;�A�8�z8[��LDѐbh������A�Q��CU 4D�إB�lg����g��g����P䟦�4��ڃ��/��� ���6h� ~p m��sE�9�Y���2~�A^P�� �Ї@���n#N76�E�S��R�mo��"�=b�>��R�t�1 mYR�Z C�_ ���B^ �Sŏ(���V�YK���] �OHa��? Ju�������[�IT��7,���~�G�f���=bk�] �+ok����_X��X�Snf�����Ҳ7��~V����<-�k��, m<[������[��GdZ. z��{ ���S��GO6�����]4��]5��p}my��(�U �+��. ��hE��. �/�h�+�@�? x[��}��qɺ���p/����"��~���G���%�ldE�y! �,Nt�Yl �4��Jr�M��:5�17_ ��㹁;e��E��l�b'�%��C`�{3��+�,��<�_K�K��<��� �1�6������f����,��B�,���;�n� ���Co����7g�& ��ġ��8�x:�BOC�eVT9R�"�o-���x~�0 ����Α�E�3~K�/U�h%���. ���W����}�'�AΜE���<�^�-5) �i�9�^8�*���#���0bӈ�����A��h2�J�}�i�q*�q. �e������gfGO�%�ͼ���M(�"L@�坳�Tr}�i �9c�j�A�PI����ʥ��&�sk�I�y�hSܟqʞ��I�𼫼��W{�u�is@��KL�eE�T/B ��d�^�B��ToE ���b}a>� oRr�, �nˍô]���! ��)�VB%n������ v�M>��] �pos�z���%υ%W��1"�������41֧Ih�t�eDyu��hk�N�7+ B5P� 0=˲�& ���Y�AOZ�ۿ�����-�zoZ���r�% ��Q+�:G��{Y� k��N�����Z�"ȀZ�D�j�Ö@��G�Oos% ؚ�n�aq ^p SV�? V�cvĖ,����������� {I=u��)�� +M=�I �#Q{�e�~oa�Ǥ�^Z���[l�+�q�{��x�*�յ�����4����,�'�*w����O��ʈ���ʷ��4Ǵ> ����Tb�����>������o�ݚ�W���f�������_ �s��og�6�" �����? �8�. n}B���Ll�+ڤ��Ľ ���O��� �Jrph���S��'x����L��:S�C���P��"�S����h��G�M=�����O�L�'ye��7F�^ ��5�c�ײ�3K�7��/ �7N������2lI�rNj"7�c<�]�<���zA��@� Ic4- �g:i�Ab���w衽���a)�y�, �j�gr�~v[̨��ܞ�hʈ�o�̹W7W? KV�❧�5R,�������Y����9Vܖ��t��_ yޟ�'�1=M�s~՚fc���{q��_ ���}�U�����;�. ���H2�ġS�, F�d�139mw/���҃H�0Տ��{���������۷; ܥ��vG ��l! e2�C�~p�� U�����-�w�L�zuLY��8�د�Z" l��~F6lt�_��M����'L��8. &od��x��x�'۞z��툡�t&ÓcM��Ka����, �^x�݅FF�X�>ͩ{�gY�5��O "���i1�J��oB�t)Q��tP�;�? c���%Rd�o�]�Vc���r���x����3ʯ�^ �����ڈ�(�ܾ��0�Y�ZΣ�x�vA1�:<�&�Ϋ�(��z�����sy��- �#9����bg�,�[��OIh��c! m���E�b�����s%A�4"̨DZw����f���U���k#�&���ɱ�Xtn�=GN���%����cܸD&�(�U�=G��g�e����W3O�`��]1)A�L%�)xa��? ��� �����J[k5[��ٹ� eV&V�ةs�FTW���[7(�y��f, �͟�. ��f7g��`8�HO��LjW��>-�P�Y�Յyu�۶,�i��U�P��g�q��M�_O���LO�2����; fy�j�l�JΆ;�y���>+��w�L���� z{s���b�������. ��ޯ�> ��m����g����M���oN���u���]�ֻ~����z�斛�j��h�3S���ʙ �/�#f��4. �9�G5M. �L�0�7�s�: �y���! ��ɯ'؄��g. ���Hu�������(U�V�U�3=N�Q]��Wli=q��b'��, ��w��. ��] H�l��Ύj޼qZ��B, �Ѹ�P{c��i0�d���^ �+y���^_� �l m�=��Eϧ��Sy�b�1=�����h�:0N>��N��uɈ�C �L2S����" �mU��W�:h��zj�����]%���m��[��m���8}�}���M �/�9�! �B:C�C��:�J�ݟ� n�fV. �X n�h&�]@�ɀo�K���ȳ�4�j�%r���*�]YU��ZW5h�w{� ݴ��{�- l�"�ʛ}y�*���]����+�:��iE�Œ�#خ���x��8K��I�w�����pw�)��;l�r�����/�gR�yr�҉ᮁIl~ ��”r]* a=�:�& ��:P'�T���S�a�yZ'c%s����ep��&� wo����L�{��s�[>��������h��g�� , a� ���;�]o ם�O�����(�, �lj�ϝ�4R��eK, � ��~28����4�3�]5Z6���c��N�iBN��}>]��+��m�~�y�������'����:>������7�"�Z���8Z�1@�9�����;��d��G�d% ��M����ˁ�q&�, �? ���k�E��8s�=��U�aw�t�@�O���Q�a�J��G. N{ a{�<)� ��k����4S, o�nβ���U���hH*�w4���^�X�xu j�~��e�! 4B`��װ�voR�a����r�»"b����=Ch���Y:e�7_��e� ��*��n���8������%�i���b�s�����=K�y�N���> /���݅��B�%�sp�6�'4I�1��������`���b�B�uNj���Ӧ{��1hizCd# SwqF'�����u���y�� +ۍ:��MVz���c�K޴p7Y) 8G'�8���*���K�a�! ��KN/� �,�O�A/�N�, ������˸�r���7- �0�}����"J���ۍ~V�;�(J��sX���y�Z/Ͽr���Bǡ�C�a�cɜ�5覤�i�� y��>�&� �5/��tZ���º�@q`i2~�a�Yg/�-e��/�W_ ykXW���V�! ��f�S? �� � w, �����6. �y{c{����G'��% a���r���§A��x��k2�M�,��^ r/�f�Up�����������... �U�x? a, j�"��`�X���vaqQJ����/H�Wm����M�E�������M���r^��� ��߃i~V^sy�����m�����YԾ���5�dzi�, ����>֣Q�0װ�~�����*��* �=���&_� v�=>����� �Q�9R~q}L9J�H�����Y�7, �? �����イ݇% �D�%O�Nૠ~���Z� q ��v����-U�2v��� ��l��*k�;u#�-M��� �A�)X��7����������]�)̫^ q���7Pš. �NSU����C+{f��'u�M�v_�d��ѕlm^�W�]�^��;��~�e��Π��W��+ ���W�x�ݼ? �Xon�]�/QT� ���p�&�q%�;I~�a�a ���ϕf�W���f#����}ťp��������%��~��*����gO����Q0qK��v�/:L�����p��F�2��{��_�G� ��[E? L��'P��ԭ�V�T6�O8S��@^Ynե�y#����UMNCद�<��z��W4# ��L��ϽS �}����X��ʪ�F�~� �wij�Ŀ}s�}iD�I����! �ҍQ� �j: �bT��wV6��װ* �+m��5U+�O�W ���l�����lyI= �_�0`e��k�l���x� "޻45l��6N�Xr��xit. r�a��N��Y����ڻ� ��������[�N�vm��; ��/ȿD����! �O���m��a��[��S#��! �f��N��b�W�N�2��������)hS�Uʞ��G�=K�7�6? ��=ŴW��W�;�! �/E�N�ct5���*�1g��>oX�-�t�����TJ���f��#�Y)�v�I��Z&�,����ĩ] �d��2��^�/z�ٕ��f}�(�ɣր%Y�E�d��1���~s! w����UAλ,��5��+��Lb˧�s�7���+���&���KՁ�am����kFm)���f ��>�(חHL���K���q�a�v�f^�ԧ���L{l, H6Vސwa������^��"�,� ��}q�tf) G,��] �N! U! �ϛ�x����̗�U��B�N��O���� 1�_פ�D�^�c��? ���, Ti�[i8�U�����2�������)�J�y ���Q��1 �b�, ���77�FY* � ���J���2 �]���L�����%��z�[��`���Fk ��U�, �֕v�K����pH�/�k�l���/���U�n�} ��k��1�-�; �= �F���; ��2=ҵ�EK9�����U�2����1�/�b{A��8����O����zE��F�c^FQ��*�=1�O枠�����g�_����v���=�b��jK�I�I4z�v�����'Y������ ? ��>�-�Xz�7�? >DW����Xolo�����=JA*%��ƴx��Z�;1ڵ, �o *�0x�Ֆ���AC�mij�kXIԩK�_��ux�Ww0���d����sT��(�Z� q���Eֽ>�<�����_8ô��/ �k��q��L I����kX~�6W�{rC��p��;̚h�UDS7�}ܶ45ʛ/�����*���*�fL. �L*���W�%�y��A'�)2P�b7Uj�6n�{�W��, ����^���%q��o�`�' ��4>�W���U�W�ߘ����:��i������} ��_ Q���x���ho�m������ �䉥�O�2nmJq����9�L��kXp��%TLw1��{��_y�v�nc�:Z��W�^�Ј�n&O���+ v�R9ƛ��b�Ma��*D���˛�kkx������N��=i�- ٠U� s��W��0�Ծ�I�<�'�:��2*l��C�u��N��6>�l�Nu��Ű"��k˛ˆ�H����? ��A�4� ��v{ �Sna��7�_ �`�X� @��׉_y#�5�H=��q���؀v���+ˌ�, ��b/��*�w��'��/�b�;eޫ���x���XmS�:h��; �xz蟰Ý&��҃@�o��(R����X�W�ZVn��vz�S;��~�h� t��}��0٢�r����W��� ����8g�. �o ��A��ɝ�? h��l��i} ���8�ɠ[�� ��8����Ɓ�7H��n��5�,�Q4ÀC^��ڻ}��V�p~e�V�0�Fz�c[3,��5ڌ_�Guvjs� 9n,� _���[�0i���[��oo'��`�����8k����7�����i��e��[�G�q{�J8�}Wo�Ѫ��xX�X^� � x�g�mMw_7 ^�͘y�9�u7��2&���B����މ�gv�u��=XT y�^�xq����d�g��C���λ��/ �r`����1���? u�ߟ��iw'�b�/����Oi. ��0! �������mn�? �����֣�Imu-y�����O��'��s���̧�����ϟ�E���j~����n��}��ѣ�[j�? ����f�+������ǫ+% �˛/ Y�pk}m�QR{�<�w��4�F��^����Gk���d���џ������yc�)���^��� - �2�������GG�����_V^��=�p=y�l��K25u>3��G�^l��%������=�,��. ��B����w�}B�8c�,���I�����������5ȴ�� �Y~���'���w�v�g�^ ���t���N�g돟3 �Y�x���Cݧ�<��߶�>M^ �H�G��OV^�}�4y�t��g�+��B�g�/ �3������G�'��à�ˇ�V5��'�7�t' �������GNj��= �0�X}�����/����,��������גז��>~�, ���>^�ϗ/>}�� �(�xEl�3���u���? f�����������j��Rt�C&G�n�0A? e�t�Ě����Px��v=� ��x>�9_��/�8��,��G����bU�niU���à�9�, �=�����e��! �s�7�94vg�g��P���m��҂2�y�IӚᠵ��=���~�C�<�CBW�= �ᬯ��؝Q��Q V�-S? h-��g��y�H���ټB'Ϛ�Bz�6ln�����G��˫�L��v����y��Rk��Yk�3*�<�m���>�<�}�A�����T�=�ŭd�����yn�C�:�ї���ί��{����i�,�8����� �8k�F�. ��c��, �O��܃<. ��A�Ϻ}��U~��. ��0H��, �. ��f��*��v�ps+��T���a�)��&���n:NE}O+b�k�]�������h:s%�8j���8N�1��7, �����F��q�� c����U���� ����6���PLpn�`��x��G}��I�i���&od�h����o�˶�"�PGo �% �k��@S��m�� �n���4*o�O6�M8��X�ق��y<�����! �`G"��pZՌX<��78Ƅ������6D��oo�����q�cN�i���n)3��tD�* ���e� ���Fe���q ����<���ʉ�J4�6@��Pe�6�4م����. R? ������:�����d16��C�X �C�E���>�5�ECR5������t�˜a�Զ�. ؑ�ӣo� �Vq�m'�Y? 9�k+��,KN5�n�6�����6X����]H�5��m�C&�@S lW�d9�'�q���? ����b, 2��Y��}3N�[� �w�O�_ŵup, Yo�, ���h��� a�������j}�:��0s��;���׈�e�tA�s8�B�j�z" ��, ���<6����! uc�F�����k�Y�! �H���7 V�8}~�hl έ�[���- �N �>2��6_4sV��8 rS, ej��3��Y�A�;Dd�3�O� �;����������Y�4FB�C� �@v5�,Iu�����璕 9x���? 0�`, �1*���N�m�����J�p �nN�^�) �X���{8t�K�vXsI�f���E+��:�����뻄P���N =���2FR�lp��X1W1! ab���0�a! n�&�. >q�G�Gd�b)X�ߌY݄ ��Dkf��_�. ���>����3�A��&���P"�S �i��@8˲0a�J��ʣ! 8�ӌZf1^2����%�4�������� tr� ��&��f��)� È �? �<��. �2����Vo�L��4Ɩf,D�AIL���. e�"R�Y�����2DPTd�o���{ ���� L6bU �d�ᗾff(�ǟ��3�* �M�f�@V�����YO�r�. G_��ݖu3��"��< Ra�4�է#l�}��}�b"r�E�gr@�������H2v˖�G�� ا>_�+d�(1���s�l6h��p�+��, �K3g�2�q&��t��+�_-���E#h�A�d, �d(s���>��m�f�]�en�B���A��[e:��_5]8���=wf�? �� �X"�DQbj3x+� �)�. ��Q����:3��B�T6���m��f2`�{��Z �cz8�d d�{ Qn�p ����V�GJ. n6? ˋn�fn�. ���, v0�C�X��@ o��n9Ԑ��<���V�zE�l��� XJ� �H��, R�! 5܇��%��q����I�#�4�빰[eX�7�Q҃���! �M���~�Df ��l�A��2<���ͬ��" �޸}Fp�L�>����v92���! 5�[Α1��'��ELH��f�a�@ w�" �K����z��� X& Ic�<��w��-�� S�uA �3����Zڟ �ƛ�u @ �&��ٮ���8� �Ɍ)O �J�Măe�l��2�&��;��������A�����E�h���s��^7�ɿ��^�, k���PO7J�1U�, �a�� �*�g[j�}�h*�^�, ֠6�����(� z��9��ӄ�� ���k xĴ�G_ �o��K����C� nm� ���0��(P����������������� 3��L��L�de�l2M�Z~ �ܐt�! �CT��@�pT., �+S�G���]��/U� #s,�]�B�C�z��Èw{B����ѕ�! ���. ����Y�! �0)OFM&�����欧e�ߍCp�t�8ǐ�=�TJT����s�˓���]k�h�0� _ Tf� ������� ��1M��@�B����ru? y�7a���&O�a~���)6��5����? ��v�R/m����h��# 4! SEG�����Jm��_���M���Y, ����_�Q��A��#�^�W�*y�p�E��, NC� f�u�߅�� 9F3�͡kC�E؇�ɐ�<-e�������;��ʯ�r��ْ�cRG �W�KIPPN N� ��[�' xw����q��Uɨ�����Z��pF �f�f��MA? '��H�� ��S+�c%�h�BhV�D���p�}Y�is;��҅Z�A�B�%�Qͯ�'��qQ�4�P��0j�+<D�gM�p�'�v�f`�@L- Dbj�} �q6h��'6�����v����H΁����R=�0����, D�h�C�2����! ���,��� ٳ��>�� �2��'�"ZX�� �H� Uqb��Zp�S�, �,�a-p%�ì�0a�J���/E�}kY呠 ����P��� �. L%�#���%�@�&捕��Q�e'Q���-�+�2�1�܎-5� bX�F�t>Y3��&Nh%EoH"هSN����`�O�z�Y�f�t�FYHdBZ�# ��B�]�a9KLO�,�~��L�"l1#�uF^w��)o����? ZFY��RZ��y ɔ�@O<H�hI&h��&���W�s�惌7č�Q�. r�� 'A���_�+ �V+ � ���B. � v�} ��K���-��L>� c�E�)��'�W��V��Y;�ed�F�AM, ����yQeD. c�3Q��K� M�ģ��M�<�fW3C� O�, �@� 0pH�Ruǹ�,VH8���M�4��e6��L�E�mP�'�㕔�U~sv��Ey�6�c���2%�W<u-��r8��. �8a�a�;�j� af��v�#�}�#�ɕ! ����amQO� 1XhB_�� �v���*� U�! S���P"N��8�����HrWZ�J�bj�؜&AW�P�l�%�/�l͐0���@���@��=��J�FB��_�X���ś�6o�LXm�`��9 <��v�e�*��r ���, �Dq� ����f��b�XJ�̠s�Fh%��O�^ ���)8��Y�#v����f��`��0 i�*��D-U�&Fj�K� t�w=1a����# �L�Ø �I�1u% ����Kwt�XN�܇Cz�o�4̓�o����AQDM�j6Qm���B���-�, 5��(27! ��W�����DN���i0=+ 99�! <�偱���, ��UT�E�X{�k�=�? ���4xH��M�s (20 ��k�4[j��O��y��}������2ZZ��H3v#HXSJD��r��I�QiĢO�Z�a斣ǘ;T�+Y~O5��h���9ti =R� TC�8�K��󄖲c���C ���#�J�P4�F�& A @�8�L�����`�� ���r ���� ~9�0�;J��o-�*�F������>p�9ț*2š�e���O{���j{�b�֌��,b6�ܮq��EY��zǠ��D�#8���0"���4C}�Ip6�v ��2���ˤ, �����2O5�`���w�Y�x�'�B���m�R,�? �� �:Pj ���Frp�@��:��8�Q�x5�THl��̋� �J��0-c��d�dp, �, �G�� i �[�ET1 ��*o�y��(���� @��&�<�pd2e. �"Eq�؟:��Ý�Z] �&���2��i ��05Z��*�<93�zb���Z0�_HE�b���P���4�pg���t0G��, w P3W�Q�IcD�@F4"�h 0; �p3#̆��D)�(� d̻k�A�H[Ts��vH�h>j�4! Xx�N�{r4�� M P�X��e ߽1LB�^����`�Jv�xBu%����%�S�`٘�ȓUj��<�R)7��= �d+d`���CG ��Ǿ3<�f���������VT�W>�OM�bq��zZ�c�����y�m����ѧ��9��Ed��r�p'�i527�B��=�f��݇��i�, �>B�3���? 9=�W�FhE�B) �~�҈��#GvI��] <�, ��a�1w���c}�, �E�{�� �Ԅ�. R-�W! ��>��� +nx�L��u��Pj��Y�8-�f�r��n+��uL e�! �t�[T�9��" )e��Ң��H�6�� ��S�V[��tEd�yWBF��;d̥4's�N%�'m1�:or���_�,�ꡒ�u5��N���ړ�@�h��/kc�O؄, j�W˴���"Y#��0���EM�? � ���x]Ҫu �a #��T/Z[����m�1�; ��8���(��)��Ș�U�L��ye��. @��/���Ẑ񖂛�+��� _��N��(g��0���}È��~ ������Y���G㩮_à�tî�{��M6FH�b�:R�W��S���T)� �ڜ&�#���J��F�sꬬ��K�^���ex��}t c� �e�UY����q��>���ׁ���H��h,��Gqěn#%boId��PM�9P3��. ���SP��c�UӥNeCi�Z�i��@�Y�����B9K�U��DL_��T��@ K�x���}�:���pأ�qW�#���na�D�䑍�/8��. �o–j�������, M� �J�o>��ƲU���O]I� ��8� �����, L�ۣo 8��X푓F5��%y]�}�7��O�7ii������'7g�gcL�? +�����f������n�#��IN����ѣ��қ���O�_ֈ�x�. 2�PK}���}���Q2� �w*bC��:�d�IJ ��� ��� F�ji�� ��>ڡO'�-ţ �Ő�<�Cuxy��I�;��Z�i��N�)�ܨo�U�W�*߉ + <�J�D�����(��*B0%���6�y��ɍ�R��b��穘�s�M^��'��,Hn[��h†�R�t�C�E�N;�+���'��((�u�4��L�j�� ���n�Nٽ���kLQR[ ���Y��u5�J WL��N�. qֳ��bAe=q�2��mi���2���� e˃�(�lPM��J4N�k��{�Φ�@��IN�����v�f(TŲ��Ƞ�ׯ���z��{�BN�ߒ8��a�Cї*1P��rB�����j�, � M�)X�8�����YC]�iY�k_B`�-Me�ul��G7�B�H�'촩NI�������O8E�8F. < �t�`w͓ ��g���& �E >�, ���V��Z~�5�ѡ; ��:��`yf�A��&�%l�����t�{ �H�x�v�`O�lԚ�N�H~05����Wȏh�7�0�f J��, 3�T����)Z�)�*HixH龍(q �CP���-�K]1����4! �ޣ�M%1��9�25Ӑ#�`�%�l�f�/���! C s#��m����I'f��b��<��^H����X��5[�GvQ�^n�)��6D��9�~���z���F�P��jA�D��G@ n" 9AB�-�GI�Gi�����np�k+��wU-WS�. C&�V �)4F�,t�]��7Q=BT�q�b�k�� w�B�����>�c���^ ���Ò�T�<��8H��+�9�Ë֬���^C< �R�hqq���CQs�2�`�E޳�V���Y����r����qe�� ˱*���&S�ژ��L�p��? i+uq���� �C=v�+ �0(��Ȕ�� G����G�d�V��r������92��5,M�l��n��Ǡ(��n���-� �bU�,��up&��^���p�� �n��d���s�Qq� U�G�r������*�l��-Ufs ɇc! ��`�&�, �mb r/k�J6��, NnD2�T��ԧ�Q�e�? � �;e�� ��! ����~8>ϣq���! ��D�W�}�i8. ��C)�l��%�JIȆ�FR�LR��_ �̰�����, �Zu�h� �X"5{ h�SU�ܦ��Q4;���2����<��;Zd'���>3�O�-�. 5 n�����h)V�܈�[7�(�rh,4c�ò�c�G! ��L ����#�K�d�,�P�J�����ĸ. ��V�ѳk� �s�;ba�^����S����ݑ�VFOz�T��݀� %��, ��[�(����d Π��{����8���~ ��FB��Pl+��ݴ���3W�m�W�B����9 O@W�3���6 i�� Z�d�7"�q�x�%P����Lqo ����d�lV��ޱ��t1��j�}�sp Q���pm��-�C� �4X�7��/Q��c��d�8��4Ĥ�uB�d̷(H��@�PJ�J ������*��N��G/�. ��9�]�~��Ir���9Jk��K<���+ �=4Rp��'j<�m8�HG��6}�m�䉯gmƩ�jQM<� �� �4Տ]� ĜVƶmx�C0�/���Q���=�����D�LN��f���^y0(�Z5t �01����ɄBI�2p) �� X�����מ��q���T�8�m6�- @D���R�, Ab� ��ҍW���D��⤵`� (m �/�y�Tu�j��HENnT, sՋ k4HNEl�lҖ�;�R�:�Uf�&]7T:� �4X_5��څ�B��/aq��q#�L;l. ;�Yq��. V��ՠ, �yh�S. (bq���gL����L�S? ����4�-���c%k�2�&�*����^������nb��: K�Px���i ����sM�>���r� ��lRV�c�@�M�v��J(6 1p��Y5���������. E�ۍgRj�2����Ӂ�CE�/ ���,�� �:�� ���? BjQ�L���`��I�t�:�Q瀥�i�Q �L�c`yc��TW�,����hi�8�ȆƂ�����:�� �;��v�� �g��/�T��iC�) �(���. 2��P�J7�f��p7�k��@��A���^���9���9RF���2� �ɆY���(Vr]��N�R���K` dy�=�y Ƈ�i'�yf�^�w)�b��I����e���܍1pЈ�� ��@���G�F;�-�-��V�V@�����:�ǐ ��u�>&UV1 �q��! Jz���@W���c�D! ��, A����٤���&�~��l�t�E�u! �/K�"��*Km��:�y�YK*Ezg��^>�qt�9_�@n�) tr` t��j��H@<�JU��rz� oD�����my�6�d�RVfs;�F���������JR[e] XN�I ���r�-U�>�A�J5���Z�����q�A��ջ��? mp��7:�DO�! ���N� �j�����H�A��INÖS��<`���,Rt���#�#�, ��� �@ �������D^��&5�F"�vVy; ���C�H�� YW�'�߇p� �VA��&T�������G¦�1"�; &b��m �? ���dl��mǗ��t���H�ԭ�Y# D��) ���#x�, ��Z���̥������i2�����1v�G��H���xvB���t��6��ޡ�囀�pB�����,�5Ie�^ p����T+Q�g�( ��8J�+��H�v)�l�Ն`5sǚaH��ޅ���VD+D[b#�r�1�ќs5A�v�iZW�� �g�6�~ �, ��)�? �m�6� �Z��'3O9� �z�:�w��;�ǂQ]Q�, ˻�s��#�;��# ̈́Qm��X���'���,�O����-�ĩ�4� 0*v�, m�}b ���S�@ fGD�hI&p�7�. J֚ĕ���)�;u! xHO"O����̎b*��������~���G���z�z�-���3�& �ŽcAt�X'yT ��3_X ��{a���y��u �q�A�+����șX��N"r��B�>�� 9! �i��Jk��WP��L(C�{Y��-耀Irbld�{ʺMa6y���db��Y�a�j& �k�y��0�*��}Ac" ����kf���� k� �kC����g;>���H; �����o<;�>��R�q0� ���[ 2�m��t�ST �"��j�fC! 2i`�Ҡ�p̉��6��F��_6�wo�~�iB-��ݜ�� �H�T[F����rD. :�ϽN8����X�R)R)����, ��Q�(7&e& ip����: �-�� I_��X�U�9ҕԌ��f� ��C�Ql���a b]�/t�D_H�, �K�����I1N�Rar4I��2�J��JFL�lS�] U��K�����f^�I�ۉ�� �B���%�jm�G*�၀��w��:Y�u#�3���7�ڣ�� 등m����� ��. ��0��� �����Z(݁�D[��f��W���&�H2��8��j�����d��V�Ç�l�=��R��Y�JÂ���q�eva�r'�)����t��JpVMV�� y�gR+r��l��? ���? &�/��&�`5��rof��:�d��G���,��f�~bje�q� �� ���ʠ4����b��^ Gk'y��Q��@�p�{ 7/ ��`eh5M���b �e�4�M�+4L�L7v �gm�&�! ��Fs��������uj�bCy������(X��a�5�������@�ZkpQ�čB[w�" 솶�{����R _I�ỳ4#짝:����2����XQ~ �)�H���I�iZ� 4��� fa��b�)�����Pn/������d�2�zd�+�bɋk�z���łꘓ�u��ŷ߻���V"���)lr �P���reBxmf pS�'����db���<�80! Z�������@�I�P*m�%E�E�)V7�jwOQ�UB�}^OW��N�S��Ŋ����F�0�ä<��2�cw���a��w����hIS�/R�-Y3�%t�=��)����(�NUnL-�����P+ ���nklJ������Tw31�X��, ��]�'��讜�(�]�} ��V�Z�% �J:j^�La�������8! �Ă�aBEl��b��-�[��N�p��(���q_9^�)�2���GC ���%�����? Y ��w��r��)δ���u�������v �DO7~��v��U����Zw���BB���c! ���6�? �����s&D�J��N��XZ�}�Ψ�KCp%JM��;�{�nP�P#�eG�+� ��G�Qǝ:Sm6*i0 ��oiv�R+ �߽a�l l�C�lL����q�ݕ�<�͇Sʭ�EH�. �v�ٖ(�b0E��J>q����0[�ao�դ�ɩC�9dâLͻ�! �x��prh�F�8��R���{��vE���� �"x�9�[ &̶�D" �"l�{D�����Gd)s���ń���ʐ-�T�#� �9�#Ft(cM��gy? �<(�rh����^��h���Tu�j��f] �U �9N�#��6ז3V[ �Q�M�5azٿ�00��Y{H�����+ťq㢌�. ��H�4p����-�N'��pH����*��D���f��&��ei�8�x����L����H�HCZ� &��B ��G��4�N���� U^�"��� � -E�C� ���&x�? d�a�L�uΪj��~��S�+��. ߎQv��4) 5��*�}���2N/C�#�F�d��g�E�yAJ#! * �%���: �,����uL, ���{ q�Bp���3ӹ* �T�M� d�&s�}�����8��{��� �+�H��jZT�U�C�icb>��uN���@�G��)�����)q�o뀋�f��. vA��e�NO�m�Xk�'�"v�~��:UC�K�[ r�1���ΕIm1 VYX����Z������-�7�σ"��%���9��TuPkh���^�(v��4�UI�⁰��/�� YL���j��X� �w�ĝA麚 4oC��-k. �3K1%��]��k� � ٤��@ �������� F�l�M�ʃYJ ��F�x�4 (��t��L�Wd���. ���}�o��� Nf4���^�Q���'�HX�<�gf,��Pkǐ�#��ڐ²#�j0� �l@���- �v �_��_�&�����p���Y��q���R�L1� �- ��A�[�`��z/UQ��7Bc��s8mkQ��ۼ�7�JZl�b�R����HN���;� A��n�' �SFO� �y�<��Z�uBh��E�d0����un�0m��_o��aLˮ&Q��lތm���fܱ��S�M���~��3{�����Y�1�X���b����8n�ݮx�[B�̊��Y�Fh����A Pցf�Ťb^�Y�ϋɆ9����1K���C%�)��Q�vW���:�d6�U��7����. �&��@�=�� �� nۜ�)t��1��'�#s�3x�~�s, ѓ3��pL��Q �B#y�2�, I=ut�u��X���~�����s%l���>{�? hO! ��ElOJB�ɤ� �A�% �� 1�[��ka� ���, <�Y�nZE4t�Rz�& ����öy�a�R��g�m���E��(1���~�D o7�����GD�. �BG�^����L��1�Z;⑰��� ַ��" S�]RE�Y�;M��"�f:�l#�C:�V�IW[L(9��Uc{ 3% �&�qBz��f�I�肂7os�8~����&�(ڪ�'���d��T��J��! ��Q�㈑4z�Qa"h%�A�^��b�Mh}�? ��un��, [�[ �v���*�*� ��G�Q����]�����sy�j�T� �Z, �5� �d S��. �9I'��9��௻? �Nk�%�ҷ�? �׊1��~�̔a�z�! �����yw�n���uq5D5���W�[�08. n8�>����;�}u��Q�Ĝ�5�, ��I��%d�4iC�ʈ��� �UX�, f�, � �B��{ˍ�,D�L �X���&���%U�h>�T�+�ȣ6��j�4�h�2�n�'���*�L细��,��&��^ l�/���, ȘLK�#����X3�2�B�;F�R �<�䡂�Fl�ӰM�䱶�W�+��N2f5 ��e����U����`�wY= ��b@��Y�-��V�. � �:eˑ�8V��Pj���# ( ���U��z"�d> ���������h~��ʬ�I�3���. Kn]R�l�����`�. �7&��q��4���d1�j{ �瓕=5Tg_h4�! d�1! �e�9౴�4_z#�k-7�h������A�y=ul�E�����Qj��o�x8Yk�MK�l��S�@�Y�º1H�Y:�, �ςD{�, �Q)5���M" �f����Dہ4қ09+�( ��G�{��p�a8d& �VJ:J�- β3�]�e�Y�9����䣕�WZ�5! �[C�QN���^H�5)�K��= �몴���XY]��r9�[�] �`&F/�b�k�JN�I��bre�*D`�Ou�j' �-L_ i] a>�����W�����9k�r췒��RF�T�@8��colH��z ����CP���ꗱ�. k��4{P���P�F��4��PF^�0���)t-3�beh,+RnI+����,�U�l�� �Q��0�/ �l�C✃�-㊰�, C-�G�#NM9�D����P�0� ��䡤#��:�����Ũ֑sdD�s�; ����yᇾ�Dʛ�a~�^�F* �c�*�˔i�9���ٓ" p�܀, ��'�+s]��_��xX��/��^���+A���<�B��� �Q�l�S��)8��! 9����CH�S�N��&�^�-AԤL9������A������E��p���;��:�W��M�T0�io�+����T>2օ��ue���� Hu�dU���0d�! ��� �^ [�*�E�^3{�r�%���dr�W19�! ��k��3 =����ݠfV� LB'�rz6�lVN��7&�t̬�ȷI Z�;�4ԑQQ�� *��v@� �Hr����7qXaQ�8�ѯ��@ ����M��l��j��G�֣�x �o�[d���@��>3��7H �f��'��UA�g, y�, x�7j�o�-�l� ˘��-l�DQ�'��&��cO�Ԛՙ�Q��2�M�s�� EM坥�5LI`x�b��J1S���������*)�k^a�C5P���c�g:y���Ƕ��ABX@� �]CZ�7�7n)��XD�+��ɥT^��mS����d�jLc�bx�TyAS�HO�2��]q�% c. �a‘� wl�, N��L��n��&K���H������E6[�I�����7�#����ē@ ���� ��K��F�9 �&o��3,A��~�f�Y��+�UMg����F�lV�����9aQ�dC�ǵ����������pw �Ix�:Ď- ��9�� H�x�����85)p�R �i�z�L? �T_ H�b(h�)D�Z����e"��v6� ���B[��� Z����8@ 9�k�m��P��*�� �, ��Vi5i3+���9��9�h�UU�=D~�%��b���AG8G&b�S�f���M���&´�`u̺a�#x�i�{ a9�"�. >�3�a��#�s�������: ��h[������0. ����vq h�a;VOfU�, �q`H L� ^ D�&�T)J�}� "HN{k*3cz�[U�QKcn%L�W�ͼ�;7�Q�j�Z cإ���3����M�3����l/�L����W^�WY:�_�W �W��N��z o����C�( ɲ� �. �ڥ�ȕ8�4,41T��`�,ꁂ��c�I�,�����:� �6�����{�I,�����xnXi` H���K]k�Z� ��UiEQ�5�3T����[�%�c�N ���fM. �4� �EԅܸU��l�8oAe��. �y�S��"7Rڴ�j�o� �, � �N���o�I0������6GF��"��^r�vs�3=��P�PSh�6�KZ�w�Yvu���! �'���2&1f��V� �� ��B��ʩ�~7�! F�>��T�q���M��5e<�b-탴z34�s�iP�z���݂87KD��ɼ�ƒ- �rD`�y9"��Tt9�SjO�x�13'�8P��? q풵@ x�9 �F�d>i�cc�����-�ZT�p���U& ��ލ�:����M&Jn��� ��� �= �v8��_ �l����j�Մ���P����K>&a@�g�e�le�Q��۟=P, ��H�3�̂���k˷��IIQ�I�(�����˘q�A�i��J��J^Yg;j�p{���HK��cA. �#eU��xά9�ZZ�D�[B�q99��B��B�_�������ìv�)��V. �b�ޜ��;I�[�ݳ�A�u � ���l�L�pdB. G��^�#��5�31�w3�' �2���xd��h �)O�U��'�k�{����ɢ�. ���Ԉ�y�֌�ͮX� ȾF�I�1h� �C�d- ��~�! 4; B�SҽD� Z@ P"VZ�7s�Yxƴ�)4�6����9u�b� �rʎ�P�F(K}�ٮf�P�ddˮ�}���)����,�puL�IhX���@�+DLyE���z�UH�<��ֽ�S��GB��ND��U&�� c9s�����(�gTE�N�%E�D�Uư��, ��[h�E͐G1*8�Y����� �pKr��k��". 7�. ʱ; Ջ�Wŝ��R�0L#G�B�F�. n���ȱM�Jj���@xR�&Ҡ�RG�qz=���b�l������{o�K�^�X: ��@ ��I"Ț���w� ̶z^�9��=���b����O�QY��YyW-�#js�M U���J4M��S����ۼ����, 4��)��ܰ��s� o���a�^ ��`��ϋ��p��Z[�5��q�F_�;ȻJ �(u. {���ݶ���A�6Zd�p�,4x������5;�Ab���H���;�����UF������G�~�PDF��+���*��B��+��PڞK"��c��Z�gxJ(�Fmr硧5)�HZ. _�i���{�Vã , �Un�_O+aR��������J)e� { ��a]G����*���i�p�W@��� {���+ �>�" l4� ���u%K%�"DU�ZM����"32�;L3Q�h�h@�F�G𝭫��"�I���1�Z��-���֜c��? �ӥ�����,������a���X fC L�*B�! W, ��/i����(Z�������' `�y�� ��#v�Bl@e�����@�Y���Wyu�br'���� Y`O�x,#�j[�庘������M�4pw �: � �,�! l'� �����3[�0D�YX���4���� HzW�c�5��'� F��OX� �j��L�o��������9��V� n����Ehƃq, �%��} ��R���E�T�)��d�'�8-��8*fAe��R��Nab��Uj�: X�T�s�K��0��~���k[N���& t�W6��>U�Q: ܠg %��3. �%�BEl��'�W�WNJ T6����C������� ^p��<,EŦ#�Bx�L�OP���T�Œu��� �X�� ��u�e& 4K�a2 �IezA�b���Է_Y:�r���w�D, �@�����ã�@�P�3�{�p�"ۮ� ��^����n#� b�oF��7��K� ��! �p����w�[��9* T��[rH�Ce����ޮ�kY����bF]W�� 5�/��}�b�6�H�䒁�4�-���A�5<]m�. q��#P�'w�U U N�8�p�L�. �nO#� b�u��P8B��#2��n�Y�d( ��)5���a:�o��tw�Ѫ�(����a%g�@�a4�� �F���ب�5�,����&pG^ E�5YE�0��,Ӂ. vrs�IT1���CL����'e%C���s*���Q�! =��B��O�h��-����~2d��O��t���. �lY? JD��K��~O� ���8��, 歟"�P� P����4r~������&W�"�c=�h;�5�@��F�o'����@�S��w��,�=R>=ђ��P�Y&� ��j3V���W�[�R����� td�, b/f�4"���˭bM7U������K&��m�Y^�ucm�(<^�����@�����i�uas �# ���? ��r�'�n��YI�r��{�YF��, ����c�+Z��~�D������͐��yg� Q. �������r'Re ��t Q� ����G�2�� eP�E �= ��B8C��Oo�Q2���[����X�y_ Eu"ϵMqm�B�^�Ir�4�@ �F ��Q���ED�ԉ���)��l�Ď�4�P�ho����Cr� ���a�#�dÔˆ򸬊Bi�5��7�)���V�X���#��5��QIWQ, �s��`��U2��m��~���V}6z)���<�۟m'���������C�R/�X�FAĴ� v������T��>�;0;>G���+Ff2P�դ�h���8���J0��J<1�C��3&�`f��~�}0 �IH oM�L�� �=�ل���U��U�i��%�CK�qIH�tI>:�F�ѓ�B�����Xt��. �<�~�Q"XD� c�͡�����Ft�N'r,���̧G�����톲�xЊ��@�! f�}���W�, ���cܩ���Z����N�T6��C����Ͳ /� � ���rƟ�X�� ��i��u��_˙ �4���2���l@փC�{�&Zٛ:Va]k��𭌳. ����2W���n? �H��8�����@�? ��EG˄�,� sXH���5CZ�ǐ� �L����`��(���XﮪF����#N���R����r��p�}�����z} �����lP�������g�! B��R��]U��'��Q���4ZQ�0���U������O�V�ˊ�v ��+�GP�K�)�� ��+���xp�Ek�o*i�#��(�T�Y*Έ��E�� m-�T�ex�F��A��Q�8">̃�P�z�_�����! �J������po25>˄��ÒZ�J�'�p�ȉ NF���<�; ��ň�rf�N�LY1o/7�,L����8�-���q�-�{�3���+�UM. ����͜S�>yxJW�=���L��D�q��s€�n �`�rڳ�O���O�&�Ź��G�� � ����>2�⧹�~��ң��bQ[lLI�s7�]��M�9�e��d�A�������N�/��PD@X���/��u�+��*F�4�N. ����� � SŇ�@�֪MU�i�,�ʮ&��� �t�M�_�O�ga�6g�V6j͑p����>��c�C�(B%����`�)�8�+C�E�G+�p����Ll���5G{�*��R�9���<�)�=4�ɍ�d.? ��Po�'���:�ْ��L���5�L��D, �1q�& T�_�Q�'��*X>�K���gB�ʧ�����SM`�΢���)��WIÐK�ɦ�U'��bV4����Uऻ̐=�( Ci�G�ׇ�̑�f3DV�aDs�B�! E, 8ǵ��w�ː%x�. ����j��O���? �wjBrPl3�! qۖ׎���f�60��E, U�ڷ�ޱ����/l3��XS�H @����eS(�5�;�Xk" ���8:��z��@������f2� ���RR} ���[ �ُ��P? �����FG. �m�Q�յ�5����(�����Nm^ �RNo;������Bs;�sk�1k}�5&�����S_��f0%Z�� -� �WNG, ļF2�fޝ� 59�? ��@��R3g�1�e, �/lL>�k�Qر�e��bxu2? ���me�{�Ϗ���r�:�fO���D����b, ��5�yDʩ�(�*! �Ex �k�? ���`Cf�v �'aQnx�<�c�L���v� %�Q�M�]�:��S�#�y�*Y<{�"�R�U:��A�� �j ��G��9��,��Ҫ��✧>X~�! 9�2w���[ �SeD��u��p�S]�ܐEvfA. ��m��%f��* ���� ��g8W:E_�#t�X׎�f��E. �T�l? ��3�3�����OkQ#mX���q�}W��dbGiw�Ss��2z�̽q�O� �! U��_���4� + �m�pŅ�q�Ԙ��/��� p&=r�Z��L{�^��ag�D02d:3����9��̦-z��Ί}��4Bm�* M! J�"���8�T�7l��/�� ��k�Y��`پu����m�3ˢn��ʃ寢��ʣ�������� �n v ��rP�~���:�@􊵍 Q�' ��. �%�nl�@ u�e�V������XHX��4hӢ#Žg �g�:Pn��u�,�`H1��V5M�)�=k- �. �U*f��W�0�Ť]�A������Q#6lq~�W>��8F�����ς�0U�K� �2�C��}�� ܚJ�=����T��捱 ��! K��"�J# R����JgU@������O�㣽Z��,M����� �<׋��B�p�T�o� �����=�] ����X~�+�RIK�-��U��[ek]<����r�/Fʏ�<���D�M�= ψ/8��2O�ˠe�ha�Y��j�Q�AI"��2�Y� ���l���6q ��? ��F`�L��`����2��Ŧ���������o��}�nXҗ����1� J�B�83��C���C�R��a�j�I�Hgxy@��, ������z4�(L���Q��G� �q�S �Ab����C0l�����c)��� ���^�QR�o�4iN�ԓS�P]p�: �]���K2��vD��ڭx��" ni�C���˲�ǃ�뵕���8N ����`�E, 9pܶ�3S͌�`�s �A7ѫ5�}��%/ ��4���y P�R �i*q_X�"�"ۧ1= �;���p�g6Fn�0j��{�����, ���Tb����Yb�]MVyV7�p���{Ս����t���ve�;Ȩn��+ �Dg�n�* ���=��5, ���=��* P�" �)��u�. �ȝ�<,���BcLi�"�'���/�+�Vy�0I�L8" �6�@ P� J? ��: ��� ���w����A�( ����T_�G��ޚ�S? �Ŕ>��z]���7�% m������ �J�X����wߘi���1��%N�ʄ�U��{�ybA, gȴ�-��2�"�� �g�w;���:��:��gr����<���x�A�k��_�t0A ��ª���bE�6U��_qR9����y<�>;���5��� ��. ҝ'��Џ�ǔr`����ko? ����W�E��L���QA�, �" ���P����~ �rC��N^���ⵛ�4n�Q��`B? �l��ߟ*�_4] 4n. ~ϛ�����%b��~�l�����GBH���ZM7. /��*>���mb����UC �ǰ�C����@��_ � ��7, ��nYb����� e<., QS�-8�_��ɚ��X~Zٙ41��&7U`V^���,�N�+2rxp���:̦Ny�js�Yp���wu` �����`�UgtF��4d��G�S�u�~P���Tlu����`��4�;�vd����E������V��a� �, ��R��^��NP<y���ˬ����(�撕��>��Fhp���"2ڀĉ�! ������"q�x���R�ht����9���K�״m�#�ga�uCaY. H������g�2�q�9��������9��v-�ͬ^�+��a��o��! џ#��,�����wL���@e0��(�+���q���y ���:�O���H. �UWHP���}L*�h��S Wx��9�~q}�v7�۫� ���F��. �]Ì. K��F��1~ѽ�g�,�<�b�RbM�f ��G ����D�4�v�Ϩ��{������ }��! ��� d D�U�6�p#�O/ ���� n����YG! � ��� D 4������B�- �͝��T��f�? �xf��ʓW0��͎ y�}t]���CX���Y���? 6m�)��,�:�X�F�أB�r������g��:ð�Vi��e�� 8���G�c�yIZ�UC��<��U��4M� ��b���x�G�I� ̫��4�-- ț勵�Y��tsLă�3C��D�^o{�C% M�2�h��H�W��ǎ! ���HZ9��n�C����b��g���}��z��mZ�:�d:�8XF�v�&k���7l�r �~������^aU��O* Em�Z% ��i�g9ҎA�TV1t��*u ��+ �? s�d�E �J��v� ���ֿ��~ �SX�W`a9C'J@V=�s��h�&� +��_�j�U� + ���, 4uW��~�y���C�m%���4x<�A��ެP, 6�'�g�O��ڢ�_�E��/ �ܘ g�[�h.? �S��t�����Cx�<���"��H��Tkz^CTRt�T�8t! 1 BԹ��}���i���ɍ��tA��"U�k����>�W'����"��i. qBCU������S׸^�Sbz/rp? t��I! ��S�����������* �Vwd��7ڈ�A,�Eq,4'�Q�Uţ���@F�RD���d����؀����y�x�^ NHnrqy3ڋ�sT _D��0r]W��3�% �>��i:���d`* TMh�t3*��uE@�OS[F���a��:�b#h*b(vag�ᔊ9�W�6�Y��V�O�i��L/A�^A4U�ј���8�B��E{F�] �9����� ��+�nw" D� �H��Z^ 0��7�l�( h`���:�_��)1�ԣn`q�S��܋�}΍,�3�Ӱ�`H�~6� [�q�*R5g�P�Yɡr4�lJ*���ҥ)g�R�A���rnd2�C�P�g�raŊ��څ�Zw �:���O5iVO ��IV����L�������s�呓�8�j� kq�d-���6! �٧ �e��;���I����j+��W��a����t�v`��l/�U{��j� M'O;����'����~ � �ql�S; �kO[ ڢԻn�t匘�%�}�U��� �Ȱ5�9��oF�7�S� ��G�e��q��9c�. �-k �̅�jj�������*I, ��2<� �I�. � �^ ����>Ҹ��-��� �̊�! 6�M�. M�ٽ= �*���ASM�wY��������������������/ T�HIA������t�ӲQ���~�A9֒M��A���m�d�`p�Ug�ܨ �������? d��z�����ʦD��&3t����u��M��UX�x<�>s��,��'�S��p�J�MP�p[ �#˻` :�C�*� V��� �`q�ku�Lmx�}�e��#�ރ�,�km�*tC����b0/��ĝ5fS9P�f�j�V�+ �WxO�;�R~0C�ZlQ�`��B���@�������LA��>�w~q�*��z�b��U9�d���ND�&��c�Wu�1Ht�>rQ, j�JX���+�0c�������j�}��, �؃��tX�P��[��m���{���� ��>+�aC�������? 3����wHX�…��پ޶�t�y/�` ���� ��w+7�sA�XR^�& �M�, r9� F��, ����P4� DL`�ټ� ���G�s�f�:B������疑�h�6���Lq~� �żD�z�c��_7�L:ւ�b? �R ��>��5��/�,侨�c@ �� k�X���l�>�8�( yƗ��E(t�t*���, �88ũ3�����{��Ǝ��G�݋kÇ� �c��� 9W��rːt1 l@�-����I� �kp] � cfW�? 3P]�g��Q�)�c�Cu�~��椦��̟�8j�@���Hg��D����� �d�m8��O1#LJ'ZBQ�X����@ax��0w�, �� R`�b� d����D �� �N_�Je��L1 n�xK��5��qz:�G�����%OA�E�-Ou%��Fl`A��h� 8t���{ B6J���֠� ��O��bʜ���Z�#���' �{B. � m���0�[�NPj�]c�~�f~Oi�i�Fx"��D�,qT ��P �xUN:I̔H�f�Dq� ��T q͍7 �r( �ut��B=�&�B YT/o��36�[���#��`��Bt�@�i��t�PRY��w߮ɨFLw��,�ĴYȶ�q"�i�p� b� Z�����}r��/�E� o�'Ta�� N}գT�z�����MW��0KI; x����<��m�`H�S�4'�<��P���Ce�r. ��g+�F���] 3�NT��q����F �,ڙ�& g��U*j. p�E�W���>���@c! ���z��=Q&�x��0^�����! ʡ�^>���N3���3�[� ��둛���f����� 9��� p�v�:�Њ�p�����M�L-�TA1� �dp8��� G�M���ľ. �c�� �P�-ߥW�R~�N�8sd�#L��%�H;j�B���/O7f�X���3��: ��cq�H'LD52 r ��ԧ�t" 9�? ��f����P�� � 8��{�` ������j �-z��l�yx�s��U�[��t��d9 YZ���pe�q�i�<���! L5��P�(҄vF� <2ꎡ�! ) �x԰��tO, �rl�~������Y�G�0d�uU��֩�8)�q�d! �7����w<����}��H�Fz ��Y�n? ��tm"���u. ��8"��2�c����=���% Er�9�QT�A�p��װ�# �+��uqC#V� ��d=Z��r����DJ��7��"A����kdG�/veuxt���6�+ t�u�ۣ���b}Ygyy�] B�E�4>�e������CP��;�� �Gz�������i�T��V���XS��r^P��_4����8��n� �����8�*n褡�u��"pV��! �g+ � �Vj&zrE��Ŋ����F���*�F܍h` �P[�j��Fy�V��EC�X����%Z>́m�#X��q ���@�,�mlMυh�K�7:� ���! � q��v� �H �Vp�0���D�ue'�xv��^̙���? ј9��@��}�����, �_�a@t�m�84? A]���! JDe) ��6~�5�>z�T��e+ ђS ����V́%���������n~�(� � r�#�1��V08��8r1��N� �5� �G�{ yH�x? ����I��YPZ��9��ރ�鶘" �0�j��f��� H �! ��i��չ��. �������}�����Kh�x��-�1T d9���篦�, �¯��wQ���{o�Y��ab/n���w�t88�:�hr�x�Hj_�H�"A��3, [B��_M������W�n? Dd�"�^�� �DHd�)ju��9V��X���c���X� �� ��^s�NHT(t)��l�o�]2�����ܺ��^�X�Q��&��D�{y���j&qm�dt��^5�BC����"� ��EYx��iG�����"i���[1PWV�ͅ��W�? o���hW�s�5D����P���X/�" � ��0�. }��@�~I�h�Qt"Xr_��)�A�? ���C�S��"y ��S&�` *�c+�yO�[ix>��Q��, n�k�j)x^'H� �;� �ضJ��SX�W�̥�qK�;�kRl ��p�������,���ݯ�z8j���T�f3S�@�����lbx8, H! �Ϲi�N��U"�'���. �. ����B�; ��Vɟ���ֆ���0�ʩ�SZ��nS����bzK! 3 +C,���]L�C쀩�"w���g, f�ٳ�� ir����&�4PH��Z��^g�+qN�xhuD�j���V���a�4��yw��>��ۯE(@J�h8��� TS��. �V�H�㗩H���5��:���O�< >n�����8����R����X��Y��ӄ�p)d�%K�r:gf�S����w���'J����mް�������}P���d�a�eoۉ�8���˻ ���������E��G�� e���� wf���; �ܞ�:�����SG�<~��¼�l�pm�IgB�<�X�k�‚��UA�n��L�����=����Z>�a]��Hdx�2��#d��舋����Sι�J޻���T/ �#BK(�2Nѭt�9o��J�V�gn��75lH�{n�A���I�>��U�[�#��E�E���7N� "k� fc-�0I��A��ހ�^��B06rF ��R=z�ǣ�3���2��3X�g��U�#�i��� ��MiH�! �S ߉�U�^D�p � �ڵr����Z���r kZ�V�&o2���: Em��� Ee8�f�r��d1ɕ��t��p��*k1�����c. �� ��H ᛫`�[w��7���a? � l ��P���*�����:���j����t�4�[�J�n�d��K UeA�ǫ�+R_I Ɋ��,�Vr*�Y9������UaF� �۳��_�*�:R��� ���@��ln��� �"�F��~�dQb� ���瓨s�Pl;U�Qa/��Z��& �bH���è h�BPs�T��%�<�2�9o �'0��wt�J�ڃ5xJ���C� ~���u����R8cf��5���g��]N1 kj�, ��M���0�z��TΟ; 5��C�%����! �B�X�� *h�I#�Gn��� �R�5�4R�FD���! 8f�쨣�-���]N�&�b{8ڠ��m-� xf��6�~�*�0 �q��t,ܯTY%��E��e>���(�nJz� �����#ϓ(���U�Hd�-���>��4�y�u���M�9��h����������� �q��w�~�� �~T�m(�]����# ��,g^�, ��! �k�/0�� g%� ��ϭ���Q%L ۴w�d�0z��woܺ�ۏ�An�Jc�L�W����}^�2���#N��Y����XI ^a�˜��jG�)�TWԔ�<'���P����f fN妘�Z��1Sr�_�-��Y{kP���t�ž�����>��6W��. 4�l��`���x���z2� �. ��̀ ��p�X��CJK�k��! ���<`����8� ک[��ۻ�Pri�v�����*���âTj �,���V ��_ ���,�������~ s�� �`H灞KW��%�-�px2z[��0��0�B�&5*��˿�}�����u����w. ރp%q���[U ��Re؀8�� &��� ��� V�V�6��������@��z�V9q 3�F����(��6��4�/pk��! �% ��B�Qi�X8*A��[���, =Ko��`Fy;�7� OW͝z�zX�I騶/� ��e�/���2m�U[�PO����, g�~� ��BZ�P�(F qR���A9H�U. 8~ �l&���_��}�2�9fT��-��Q�:�o�N�ϵx֐Iϐg���p�u ����<�8����b��@��z�6�)<ƂR8 �A%y�0'��4�Z�d TԹ�����ʍ��`��I�ac�P����0`���5��*���z�s��q�YBj7G���u��(pCj����͛���8[�'��^��K��w���P,��G. ~ȹ[u��I% -H�A��Y��6�Xs�ɻz`n� h_�j@N��cj�Շ�<9? ���߯��2��������g��w����>y6� �9���NԫIo��g5>㻿,������D? ��D�b^b����7���( a�3�,I�� h�/��&J˦�qz@K=�p��-22��<�u����=c�n�禱�! ſp(�D=��3� �p4n����W�, �>q�! �� / ��mtQN�D�l30��7�urw1�<����7����, 1%�8@H��s�. j��%ƫ3 ~4҇C��w���%�ǜ-d��W�2�,JPVYb�%���m��~�qz� V��c� ���ʜ]����ȳ�q��s_v)Ȯ�T�@�����������`��"x�򓴾A��;H�����( �i �Xn�MA�V@V�b b�1�,p��D? ��(%�v�X�o�����Ν������%3����jZI<�X�P�q�甆V���V�%݂0���~�4�l���9P�2�����h��������S@ j6���99D*�#���dQ�ɋ��f��8�dZ���(�. ��Nea��l�r�����ެx�#�� qL�. �:�>���L@g���9^�=�r(��M`��X�s�G�? Wu�����H1 �S! lf� ��y�����c��:�+<`������F=��઩��jjU��y�֦� r 6���v�@(X��. ��=9. ��>���a��! �������ҝlbB�X/�X�n8V��4{F, 4�? �#PM�'��c�ˁ���%�� W�d�`�GB}�X�Hvٲ'�qG=�1�0����( ��m)u���- jy���? �" �����n�rVU�G/z�]�ĂGj�#=����`�&e"��v���g�'����Cȣ�F��A,�ŕ(ӄf�kQr��g��s�6M��y�蔈 �>��p� �T� +rҐ�������ʒgS� �, f����i�ᒌ���������Wi���s���f�1e9d;aU�u8qL�a�c��[�SD6 �8�HΜ��+9m���=�U�v��]Ē'�"����-q�9���X�9��V���� v��`�(�����-l eM� T~G9&�7�0, �� &�! 7jߒ�x39-5D*���. �am���m�G���<S��W��O%�> /~�â��/���& �+E�1&�� 殱��j�'�� yA��~�����M[q*XU�+t���]:�. �<%@���aU"�@�Κ���"U% ��IT%���+�y]r����BLrI�1�h��;�<_b�(���w�tFr��xT=���t���3��m��c��B���Yl�. �+1���8�~1�Eq�0����O%�`� �#��2���R�/�n���j�����᪠y�gԵ�2�p<P�D7��W���*����s��������A4�] �^l�h�0���L�̳D�nwn8ĖF4 '9��@��+��6Y�, �VNj����_��8;������2+{�,���p��O�? �0, �z�wt�'���ؗ�y�t��xp��D�, �� ��P������� 2�� ��� �����M����Z7��"����CݝW'Wo�[�� �Q���j�_ ���I��� �v�2�m����R�m? , _��<̬��E! A��5�-U�Nd]}���g&q�aSR�wM u~oS7q"C� n�#4? � ��a[��4k, ��u�J1�� FX:��B*���� T5�ŧY�b����? �}�R �1r��è�pc�� �'�߬�Gl m- �HyK�VH�Q�P&�qv, 9�E>#�u5��sequ7z�9R! 85'd�����S�i�ԫ}���`�� (���e� ����0 ���&�Tc�9>Nz�'2�]�����v7�r}�jbaj� ��; �@89箬�TJ+ N. 剣����C�َ �Ä��t<�Tb��Ó�f�� ����zq�L�c�7#C��# oy�z���! ���3���s0r��cnpŊY�<�n. h+ �1�����mF[zMV�FZ�7 q�;m^�ܯA��. ����<�, g�o;��7B��' ��񣖏; 7�%��K0�Y]V�� e��C�I���v)� �vH���� �N(�+�T�A2G��A�O���P[ �-reC�k�`�N*�� �V�@ӊ�7c. �M�0�s�LX�, V~F�y� &���`0�Gx��v�P����P�s�p�E4�Al] �Oo7�C��B�Gp�) w�Cm~��? �j�ʭ�έU. �2�U�fW��gd�i�����it �6�TA��6s�D�l���p(r0[�Mt~ <� ����ڱ�� �i�� ku�^! ��r�Pk�v���Rŋ�M�؅; �~�6tqpp#r�a�„����U괄鏘�O[rbwU��#�� ���e��*v~��5�%�s�֕�q{u�����퀁sw������d��; �L��/��4�����mŬ�PI�� �� Tr�Qs>(�D*Ʃ'n�H•���t� zxQ�IBT���6�I�mbq��}��iz�ޝ/v���4;�����0��e, ��b��w ��g@x8IN�"�x- u1*wMi�b��ⅲ)��"�6T兏�9�MK)��K�_f�L+< �. �� (�%E �U�, ���c��٠1���=�m�[�c��ѹ�V,FS�uh�xĽ ۉ��M}� kI�_���. ���šLI��: ����B�d���4H�X}�b���e�, 1ǿf5{�W�e���,���c�zeߒ���o��+�;��n�z"�O`�󂍵���C. O����<:f��: ͱ�F���@��8� _��E �����7J�B�. �����7G�-�#��P�J��{�6+������+�a��# �* �Y&Dc��b�m�)���a�Gx�s�y��? I! �Pj��e+h8�8Cg�j�L���S�S�l&��� �Ii�+w���>a^�5�mJ���w_�K�>x: ����, ��; ��۰2r��! �O�- �{���O�8�C_��%��bh3ǯ0Cܟ8�H'R�x�������9V'5�YLCCDfx���ݤ�mb�V�,�'˻�;�! �[L��/ �� ��E�Ő�^��+L�2���ɗ� jT���@��~��ֳ1�f�0�F�����v��Ϸ��`��)e �w�i! �"W]Q����]�Z#�K�s3��3o��t`0q���f��#Zg@�7��B�) �6��[�Uv��񸂷�% 5��*���*b�}t�Q���,��K4�9�Lwܨ� �QG,LQ�e��rU�j��C���5h�fG���7��8�Fb �G? b����� I4P;D%�l_Ps11r��0؛����}�1�D��Q‰h(�R���:u-��A�3G��M��p�^ gN[�ͥ�ѡh��7&�03�crD�Q��! P��>�Y �? �'aG�E6�Szh�1Ǥ�` G>6� �������*8)Lq8>�j=A��:���� ��P. �7��@w�֬��&C�����n&m�G�Ά���+��}dwZ, �bӴ�_���Q�Io�me�=��9qj-����ey�z� ���~��; ��rd"' U]E�`��Ĕ. �f�xHwz��c"2iʻ���a���(�Z� �������Ne��٘ a�{�߫�# Mf+���ُ`��) O��Z��z���-� ��K�. )S��99���moO. ���J*Ww�oT�y~X��B��ᑧ �JB�HL�I�Ī����}��i¨�����&���l���_l����{����ep�V�/8��3�3WEn-��K����5. �r�xS�� Du�@ e�3 ��Bc�&��B�qZ,P& ��2��9���-�C�0��H� ��M^䧨p{NN7�Eר�6��*䏤�, ��0q*�B�-��Sa��r [�x�������q�Cy! �zq�O ������fIe~�` b�G�'���EC�Vj�����U_#�(�ՙ ���RA�Ō�ٜ�"�=lV�52�^όV�1��rn1NtS�V�? h^�2W&��H���-��r�#PN�>����w�{��7��f������l�^�o�"�(�~xWI4d`h��Qt���Ȭ� �Sl,��1ܞ��~����2RCc�Ru�,��W�T�� l�� ��fQ8��#I� /��c����[ �l-��U^p? �ڴ���g�00;�j+�FyP�"Lz��}bp�%�=y. ������PL�춒�0�q٩��) 3T�]��i���ήir��{�m�Y:(�g�=�Ui2 W�ޠ]�jí~�%�r��i⸆? ��9��+�u�R��}��! d�힦[�����-�F�)�E�p4��I��o�ے^bpxEž�9wJ����`�Q��W�r�lWJ���, �`Z-D����g2c'״`s[ �^o�; ����39�b�� u�? �"@�pr�1S�"��*e�v����0�wu=���)J}��P���� �+�PUqNۆ��sI*�y���R&�q���oe×�F�6M:F`X�����L�PB} ��TUSD�H��eB�;p�I����η_�1>� 1�p谪���k6*؈M�x�*�^o? I�C. DX�{�, �L>���v���9�V��, ������;�%�D��h�' EV��GY�"�����_�dF���؍ic��Y���bl,ۣ>3��8͜����X1( ��nE���;lI�O���y�i��&��}̄�o�d��� ����9� �c��=��%f�����. ��{�` �y��K�;�l�C��yz�o]Tj"��M��c�*~0��'�B�u�~ �. �OfI�"����ؿ��}���! >�H[jz�! �3�R�K�G����Ŗͱ�,��z����1c C��/��ӻ ��X���ʛ� ��h�WC��1���L>Y�02� "�r. �fR �߷u�I�<[0�MW����P���2g��R�� ��iib�[8Q�8! �䳳[���. #�_�Lw>��� A:8zAx~�% ��E��å��Ov�_fzT�����,�%E��,�� ��uU�]���&�����p�o;a�;�_�{��G�ޑT� �w�� 4��G#���ƍ. (CT�ik�8w�5�̯"ϗT��hpFT�x? AB�"tMN�Zs>�L-Sb����������A~� �ZM����x���)��"6��,����? �e&T�6B2^����kĭq��. �pb�*Q�Q~��tc�j�Ac��1�w<ʞK��ݻ����! ��ɠ���LQ>�(�V�P5'�A�. ��x�H�y)���r�s���p8���;ב��Rx j��L��[���0��Y��rBX,RN e���>o�����Q�k�. �. �h[��BC�~Bz�;�i����+��,�z�e �uǿ�i�=�6M�1�5� F�X �,kJ#��6�G �2v'<���`��A�,�,>b�m����(��D���ԅ�ܨ�P����-�n�A����p�=�[D���H�C�z����Y顛�3&W}�,��? � z��go��N�� 4�u��q���:P�%��FB��e�S�O�{L�4kA/�����#C�. _�y��(�a �ބ3�QĒ-�e-�{ �����u7x���>��] 0�~��oy�[�� �`P*M�" ����h^��g. �OO�%l�C��d� l0>�"K�Ĉ��-�%�n9� ( �~�o�pA����� ��z�JIɥQ5ҕO�v��Ƹ�S�D�*ω�Z���@0���/�_��Yڡ^ ��CR4. �* ��,0KԚ�z1#��+���Agn/�rb��G Y����&�C��G�x�o�}� ����۴���%�_�& �C�ErQ��s6TI�"n��x ݚ�%����8kMʷb�;�Pqs"�t��m������'�9����Nk. �Ot�����@k�I@�<�3Ó��9�] �9���{3rM&b? �ۢ��љō��������#2���X9�����;8 ��zs~�q���;��59O��Xt:d'�[�%��^�%�}��Շ��嫵cz��/c, F"V� N80Z�̡��)v��n�J����f�ʡa& �55�UH�c��BP���x<�3p��A;L�m%C��b��S�Fř�-�h:ݼ�&Pup�����N�ı)a �tP�G�6~��� �>�%F�n�O��� ���8h� �� �㪥��'4o�ʿQS��І��AT�S�G`�&q{�� �( �"�:J�R�&�<5��=2� ��� ʼ�kq. �B_�b���e��R��6t�pPD�˓ո�~�4P0#N�, � s����B(zc;� �ۭj2����C87�����dq����z�qf����j`����T�-�y��w���"j~���! �g���X��O��Q[�E ���<���W�Z��S� ^B�ـ�R��]�&�� ��92x���Ώ��J~�x]yb�H%��jΣkÀwIt����2�10�@�JR�u�y! 3(�-� <�c��h�. T_O�v�o���+vk�EU/��–���S�}�! 0�z�S��j������io��2�*>Q������)IC�< �Tw����C�Z�����T�,5�(��ϧ� ��Q�����JX�Gz� Ç��N) Z�"�;Uy �" Am���'�^@b�N�C�H��dX �﯐���. F��H�X��-<����"v�NPu�kl �� f�K( C��'C���<�jj��2ui�� �-O:��+ �A@c(�l���������[ ���~����X]��Ƕ��a+���r#����a�06Q���R�V4Դ�O`Q�E���9�s���i��g�YQ�2#v�HҢ�s��cu�%9�X�/V�� �! �( �9���5�ҥl��L���8�z(�7:�� �D= ��: F��� nS茖�ߪ�*`����U��S�6GD�w�y�l*F�O�;�IP�1�J�z_o���e�h�Z0j�绁���" �X3������! Te�:H�Z�'�tH��L�I� �†- h3�0�ѹߟ���:✂o��B���9R���7�]�B]�T��-D��I���pm_0��. 4�v>FH�Uu����6�ҹ�;g*V8��nHo�>��Ѻ���l5�*��c^/�? �, I�f5 �}gOl[���Ǵ��� v��e�nD�v�X-���Ĵ*Tm�? K�n �x�A�bY�g���a H1a��� �0 W�P�&�@�c�t, ���. �,ך(��m8m�8}�wTT�]��qj�����9&ۍSY%Q%�&��T#�M������C�f�bP�����h�F][�u��F��@���� ��iGv]7�1��,JħmS��4� " ༧6�g? h��@ϰB��`6�H�ϭ�M�4`�����6� [Bf�f3�@�j�k��yg@�C��e ^p, Jc*��zȎ�E�8RrM� �� b�j� n���n� �c�[���L��, �U�" 0�O����3��� L���Ë���] �ܴ���rqթ�B�;mQ���� �z�< �I�' EBl���r2�M6j:m���q�� �������aq'D�L�]�R��v�ǤK����cH�E`�^EA�&�tmo��p���@���)�(�4n+����9�������H� �T�N~Z�/�&gY�*�� 4jA���. x ����*,�T� �? 4s�,�����<��y��0���߉ϳ d�v��1����_�^�pzX�IZS�:J���mQ�˟�h'�. �昖�0XT駿a3��,�#8�3�;�e ���v=����P�W��� X��P^ �{����~V�@9�%��� JEo��A���ޣ�2�����L�c z=�F�˗�s��n��b��N(c(9�Q���;�^kxE����{ V��H[�D�֝���I��2f�Ma�6��J��S�J����! b ��:�M�^�%�K���Ȓ�1tI-�)6<, �HZ��Vx�� q)���%�s���H���*�KƮCekD��� l����mRՖ����'���8#7X�DhrW��S�Mn�om�PB[M�A�Ֆ� O�70�����77��'G�E(��=�[ 2d�S��=HGǠ3��T7�퇊�GH �]��:�d�/�Ke�_ oo��0�Z��- ��0��Q�5uE��t}�&e��6kN��G���ޚ�L�5��;��a�&B����~I;tH��0����FGD�;�����+J�G�>ES� ����. h��Zd��! pq��rnU�b1l. �F�,�%�[����'i��p{��O���>����9َ���ݱ�u�e���+fcW�����z�1@i�����)�pf�9�lr��Q'��U���C<<��(h�a��, �z� ^E����PH�*��N� %���2�^@Y��=�%�h�����ؤ��C���q8���9�w� ���, ֑�ɔ^ 7�B��9�w�gv� �ea���/�@E�D�긽f�7�{ ���܅��]�I�f] TL��a��a�퇍�����H6˔j��"G'G�� ��'�f��<6���� LF��ɝ�k�έ2�����*�PD��T0�E��d�� X�I47ls�N�G��Tm]�#y�h7���d�3Tn��>3i, ��lZj. d- D��+����8Ҭ3F3��Uv@��v�D4�y7zDx������뫧<�cB���#�2�i,� X(N�)� � ` �blpZ+? ep �a�a��. �����T�XvH�B��- ď�� ���^��x �� ��Z. �=81麪�i��R��)ND#�qF�'5� ���V����~�F��VvU`kHY����(����Fi`{�%�,��ˤ����ѥ:R ����x! >�aY8��uT��! tIw! ���L��, ��. �apGQ���W8U�7G��:4�2�ª@ Ş�d�! ���I�_���`�z�b]7��mu�F��4�i��v, d�%Յ%��_Vf�z�o�O,^�V� (9�jn, uaE�UnAXj�ڬ @��E+���1? �b��� -q ��+ncXS��+�b[�! ����A��3V���A�0�2�9>��rTc@�� kOl z3�Z<�/ ����o��)7�7p�^��Ҙb. #����`� ڲ DSZ�C�Qs��� 2�0N sP& �@�&~�? �;������"�Lg���pL r- ��ɲf9PG������<�2�>m�(A��<e�. �PmjiQ` �VK, 6E�? z�. �F�p�{. 㮩��ּ,�����<�D���m�����AӖr��"E�JM�(TM��shM�im�&�, ��a<6HG�3��B���D; �b���S! D�����M���Y�<��X�PO,q�yePy�1cU ���K &%���(�-��ޡ&k`�z0{ �޻��:啢�����C����� �:m�k�B9�Y�N�u�[������םfn���SԦ��V�� 8N��t�O, �g���k�ع7�;o=�Ho�d h���lVIG�2Z� �/���4�#d�] ��H(S�6e�[<#A���`�T������0��ZRJ#��5J�z�_���P�/��^�[�X�)�����G��x2/Q��D��2�ApI�����L�h@�,��+��4g����? ���" ��җ��� �3D��w��w1�Q����_ ݟ8m�WF~�7P���* ��1�7���~��-�7}��t��RQ h���e��]c5RP�� w��c����&���0� 9qW � �� �S�L����KQip������� ��/�+�K��%����1q! f̲���`υs��3S�UǶa8���! xb1�*A���J)K�G�1���j�;Յ�*�)��r�t ���Ǎ���N���'�r�Jb��p'� �j�5y��W ȳ- b����h��G>�qLf(�xYv�n! ������ѫS��6J��Z��2,�ƃ�h(h؞���! � +�+LU��� g;�2�c�� ��l�����'����&�b_��ؠ<�k��%�Ԩ7s��? 9? �����_�6D���B? � 4�N<�:P�c�:L;��MKC��-�ą�x�����U� �_ ��wyϹ��ܰ�Tʾl �����a���s�N. ��Wl��P�o�q- D'= �F,z<�lǭ�=���,���� ��8�˒*U�����H�a��8a���P�f�t�#Qb���ݭ0F m4� �#��+ pG{�,9�����c�~��g0��󇤖Z��e�_�Ԏ������̣�e����= <�z�a�+�T�ȩ �+ �+���ʴ���Ә���T���Ho���c8Ӑ��, C� ��8C�ã͇���i�9J�jt�%�M;�o�=QK�Z�ѣ���F4��b����٢�}�a 6�4�u}�P���QCr;����{s����u����S,�� ��5�8jUU���lQ��1� m, �J8;��) ���3�x�6���`t�7�;I��Sl��zh���g�6r �9�*�dA�! ��㱈Nf� �n��P�)E���/� cI�2#�b�g�I�X. �F�[njui� S<��:�r�,rK"�+��r�<1< �kG n��@G�`� �z�9���7k�6��Oq��g�6<r/�7��a����( ���:xk�^tOF�c6��I�;�4E���_���6L��[��F ��7u, �f�ZS1�T�>�@� d�w�&��������5gAl�:��t �6�i� e��m���������vvf�e%���Ҵ-8���@vG��MS�;��]�)nYB���1��P��ӡW �8�'? �n�tp�m��qZ�F�G�r; ä�����! ���fU� � ���! � ��/���%�����ilc�]�~���*�M�1Y��� `����y�Cf���Q8 +r2���H���1�'1���82;� �. 0M~�)l;�w s�(RZ5���;�ol� �W��<�C&e��r3�}b! �5�ҧ��p3�? �P��;ŷ�������p � 6��`��x��α. 3i�� aη(ezɡ�qK(�>��:�pO%37��YV�m<~rW�k8A�"��zs 6�~��~�c����l �J��&µ��t�_�@�4I� �;e�}�k��2(���TS�F. 쪞� k�պ�u������ܾ*�6DV&�avRb����IM =j��W�Ⱦ �? O���'0*�@��V�<����4h����n��*T�h�nR���5˨u�14;�NfJ�<�wb �Y>��A��q�n�� k�`��& ���5�/E�t,���RM������~��W��0[��y�2�h� ��FR)�{�:����rx�, �6}L��Q�����Z:��G��#L�ƺ �V��A)Z3��rt7�. �#��ݟr�b�4p���Ý'�J�B��;�K����h� &z�]�Nt뚴AO�� �q����X�&��������C4�"P�q�/UhC��N��3t������-Z�J����'�6/_l��8��גx�? � *��D���ݥW�* �ޜ? _�Zn�RQ;Ӕ�PC��㩖�^ RE�����Q&�&E�ݺ�s. 9��q�h���3鯷b��/��X�耏�M��Q��FOԊ�;NB���:�rz���)�eP����E�H�{�;n�qn�*����b>'��湰2,ɝ�����A;�3v���_ͥ�l/ �<[U̢�K�n�3R�IҶa���p��j(����� PD�8��LnuNn�d�A��Mt~�%t:���ǜa��W �s_�p�Yڏ[ ��F5ֺ' n~u�hxH;����)�)�h9���k��*��v��y�FK! �Sq<���jI�қ݆��e�? �68tu,��� ��O�r, �*���, �oKP>�G9S��#�GO&z�ۉ���#9�l�l�[AX�(V��) �E�,��K�ap �ݛj���v������F/���[C�U�����o�g/ �����; ����tt�c}������~D��jw"��Y�*�%�����a�}��x�? 3���^����? �z��G<�=�3]���*�����gn3��6���l Ι"�Ҳ�;���, ��D>�_�vř���]g�{ �o`�/��=�bg2؍�wW{ ���<_����7rh�xLs/��`��N'��p���;䗒QZ�ׁ�T���"�ǜ����0߅���3����'G( > N�ޠ@�� ����� �] PԷ���5b�W! cq5#��1M��O��P���t�t��4t��uyCxQ�Ś�ZX>Z>,�'�" N]4? p. �pa8�w���L�ߎ[P�4�J��YT. �z4E#��p������b��Vq��9�q�7~>x��Q�9��LN�:�s��� 9���B�� q�B�c�2��c'�C% E�j���MX ��I糫�l��xZ7��� ��-OO�[��j�ǜ�#�� �1�~�������%���V��_�F7��ʪ8 ��ɬ��0H�斠����w[��J�4��*��8@� ���PQ. �E�, SVSp� �L0p�! W��Q�s3��>��9����[Gv�F�J�y�o�? ���f�H �߬���Kw��n^�s��T<����za L�J�y��"��-��~�L� ×{� �B�OO�? ���Iw&�b�&S ��q��)3xol�E��I�`c����飝�{��L �{��Sq��9�Gs���r���`ҍ���v�9]��1�p��0��6��<��B)�IQOX��ê^��4��N��I#�<Ƹ��RJvO/ �Cjj���f��n���'�? �`���fr"���E��O����z6��- ������# ѧ�J�� U)׍��p��W��G�=���~7a����X�g55Bb}���2]��, y3���hW����<�y�����{�g[J�P�yX�lk��l�r Ľ&���of3�Y�, Iل;1<��n����y. �+gA5�U DëV1u���ϖe�X�}H�E#ʌ��{Q) �@ �R�6���^j� ��/n �װl'�� 9��ى�������g+�X�P�{���h/SM"zv ���^v�� e��q�O�"oҿד? c���B�auxVK! �r�+�2���D eD�%*4�I� 2��s�i��P�2%�[G�R��6Q�����A<�gM��}H��ӕ�. �Sƀ, �T�r�Z>A�m�1f* (��ql�ga���A�+�A�Ō��b�`���=M�+b����7��R2���6���‹B7�]��ayLN�b; ���յ�sՄ����i�QN��hB�Uh�q��y, �B��(�iԤB��;�8w XP`�! zc� fh? �? 4IE�rf���t@Ǚ����B�e�њn2 ��<(���x��}�����? �ã8��Yęz�[Y] tT��ܰb%X>%���Y�����^���p�b3`6RU��Ja����S, 9��^x~Xdđ՜�J��a��Q�����ؓ��Z���#� 7�_��'��eUr���[�'�I�NO��g�L�ߧ��� ���h �������v/�p�q&��� �ʋ, ��������l8̹-��n���X��>,��d! ����b ˢ�4�%3�"����M�, �^�2�I����`� K����e��YN��E��"읂��<}���IԞsz�c��1�:�DLX�ɣ A} ��U�v'���5���. �! ��p�^9��* ����L�7( �v�9�q������ u��n��h�<�g���l��88Q �Ɖ��SM����%<G/�}��%�2^�n�r���� ��"�K�a�jR! �ブԇh�g�V �a�� ���z ކv��=���Q���. ҋaݤ7��LV��g0-�X��:���<��J;����<X葧�������ޱW��7�+�������I��� �! p�b_�f%>Be�b�x���K��f#���2OK��x,m�N���O{��P5f��q,f +���KGp�<��Hs��� i�j�DA�R8���g�QA��C"���, ��R��%�G�gx@�Bo' �Z����� M�w�c�-Y+H�[�p�<�0�i�*W�@�% ��zx�� U-Y%�< 5�B53���nq�%6)���`��i�M�igD��x峖CO=�u�- ��`�Ď����-�9pO���3��ۂ� �/�u�F��S�4�rc�'�vV�d �Ӌ���f�/����P�f��z~ ���f�{��� C}pj�ҫ᜕������Hࢥ��[���胨 ^�1���ݦ��r��_�y��&��u���0@DU? ָ�%�* ��jX��. �;U��p�M� �; QV�2 ŗ UԻ�Ư���˙ae⩫�����W�ω�o�5�E b�pR��}T�q%ș��*��@���] bo C�U] wn�(Q����k2���T�>s{����l) � �H0g��hL�A+vD�:sS�~�X�%�{��c��1h�=6���QIX�TR΂? �4KU�U1�����~��JB����%P;��m��qE��d�ϟU�(6#R��EY�Cd״�K�K>����4���K-���P�. ����c�=A�! �'��iM�F��z�8=�iUMȪ���i�eے�s�,æ, ��E�)B6�y��3{�jʾTk*�p�����_ �����O�⹕��kRΐt����. �P�)����;1�`��b)�IZ0E( �c��WF4S}_�R�mo�Oڰt��� fve;�� �8��*�"�ۄ�a���(�(�z, �F��j-ڝYX�CţFC"�����, �x�j�G�f��% �����_˓�L: ������Q����ӗo���Rv� Z���Eh�~� E�tr�qyd�`��m�������a�0�Î����G���e��2j��6��u�ҷ�� A���K�`���ο��f? ���. b�%US�U��r�����4&����h. �����! �>�mW��:��~J�]�7M#�zc����P�Ir'BY�Lߙ� �@�z�a�{�y�{�1��4C� 2���! >��� �: YZ���A�}��&g������b��W��~<)�0B��k��~ NyG�7���q����b~5� ��B��V�P���k0A�`�% ��b���F�8h�W� VBp�d�? W � U, mA�8�zQ�S���G�L�8��}0(F�M�12�z�F� ȩ�t`�w5���=x�D�a. �w�DY�7�) y{isk��S�����Q��ZG�, �-��8��] ��{djX5à�}��M+�h�EW�ɔ��8 B)�xMѻ��I���q�� _ ��pp�Iؔ��F% �C�>U>���`�(φ;��0׭0E +�3�����n5�-��f�BMWc������Ar�"��DoF 幂�"��� σ<X��. E׏�爳�*���¸��0P�خ+�#�WFm<�&��(������z������xtU@ �_�O�����P9gk(՞@� �� �;�Ⱦ5H�27@ ��x��If��o���'u�QP p! �P)�A�}�v�X��Sk�bA���; �z�T{��#Ttz�;V�= m�^ h� Ҙ1�T� &Q�6Tk>C�r,�Κ�8#N��� A���. J"�( L�&�R���`Ś��<���v��V�ŭ��2��c. ��N4�5C b�O��~ Q�8) ��� �F����R�%��[��e��)ج�:���m��ͩ1@�� S�o�, a`�(I3���-�j��C�끶s@��C��g. ݆l� ��Y�. �@ ��d"�L=V����>��Ԥ�~�DxE����N)<�4ڬ�A��M��. �Me@X�3�(r����ξD/����ڥl�k ���# ��Ş}�Ԙl�]L������N���P�H��s/1F���J �� l3��i"�lF�� �bc�{R�,�! y! �կ�w�, �vW�v jRa7�ꦱ��z, �OH:P� T���-��P@�(U C*�;�J�r��L��-�@���`�%���z�`�VNCHD#I��& Y����i�2�����N�vRB1ȲWI������. �&�B, �~D��`����w �EJ����y���? ��˷����2�G����}�߲�r�#Y@ 1�~�R����O>�[ ����-j� �����Ǹ�ڴ(r&�7�j�;Oe,�[Z! ��_�; 8�����=��c! �)���N1) l-�������q�Y��cN��z(, �y�� 媺��= ��~�[ �Gi; ��k�7�! ���͉�%�YF¹��*�̀�韐��C�����SF�H@���HV��`nҀ�%�)dJ�#d���4���ę�D��s�g���B0� �h�H�b ���s����8h? B��75�'��2 2q-��j_���. �杳D�>�����. }�Q���X��2tdQY��t�Wm���"��ѭ�#�q ��7������]��+ ��i�+Q��. R�o�k�����u�x��VE�/��u�g���t4aD�6�# ���w� 0Y2�v����5j��b��S�. %w*t. �" �t! ��1j��] c�e������* Qۻؙ��Q�D��P~��x�-S‰ޜ8c: E ���� �Z26j�D�r� / 4�<0���D�������W{�%�扴v���L cx�i*�9@��/�=J���S�x`�ZHV������(�&��ѹ��(pBn��I��i���rRr~�0�. 4�}�������`��jZ�[ ���1 ���n��_VXԭ�����F�� �Q~�5� ��B&N<>�����r�@������E��ʎ+ ��F* q{��3�z����H��JmtQ��g��uV��j�+e�~���,A9c��f�ƽ�oo�2Z��E��`u8� " R �50�vvW����Xj. B��*�Y����' ��>��S�c%BU2�ўSx2+�r�;��%�r�m�cV��� Y������W��3��)�[2��ċYB�`Q� f�<���'��M�^� ���2�����H�>�2�ˇ��Q��j�4��Q: �hX4;�E���9��~�Gs' �OJ�*���)�H������ʀy�zb����K��07YQ�j�ǚ�[Pc�����s���8;�� z5L���Pvԣ��! �J`���>��r�:����1 M����+��+cÐ�d��b:M�`� ���. �rh>梶{��o�@�esֳ�TLʡ�V�h�Ј. �g] YN=�4N��m}��Z6n, i6���Y�ɟ���c���3̪I�5��SX� A'��T���~� ��M)�����)��k�aI�SSf������u� `ZH(I; S���(�%���b�b�*��3�>�F��u�Df݅ᄸ�, ��U�8*�K�տ�>�* �*z, �S����� g�� r03�hG2�5ަ��74ʵ�ϳ)�b, ���NC�q#����G�ꈆx} 4d3��́P��U1T<� �O�4��. T ���+�s^ ����-Իr��L,9������*��w�'��]��Z-�������2D�P�}ɀ k+ �X� ��` ��ʐe�� ��pV �b^��I"1��L����%��9{ C Bbȩ%bkB�o�7@ o���L6�V�������ݽ���� �N9�̊���:z#�؁���y�=���9� �> Np�-�#�G���sq u�& �� u���^���p�cdci%� �p7�{�&���7R�T4�A�Ս�[��*���ɔ���P�yղ�[�� ��. ��! ��y��-�&� 7iA�x��SL�����k�a` s�/���P����,l��a�u�"�G�4EH�6�l���Ns�3����k�XqW��H� Ro� 3j_m������e����`�J"�yXBJ��v��"�� �}�qH_���b2 C�Ȍe�{ �)����X� �9h�� �`ӵ5GL�N D�(�›X��GR,�m��85�Y�. K�3 ���u��YC� ��H L_3榒5�h"���R;���y߁5a�Ő3 ��, � ѓp*AS�H� �V���xTj��! ����R�9� �Ú�O��z��m ��ոf�����'Dfu ��M}B9��;J�1�* ��Q&¾�# )�*�p* �P �k��w��'�f��1�[ �j� �G���2�������y��%���rjL�>��d����N%�y�, /�k�&ab�6`��L6��˵d:��^ ��Y�aw����%�l. �s�=z��+N4[u�}�Z�l5+��w���Og�x�Ň�ZY�pxs��q�> �Ӭ9����=#�A%�1�=B�X�ɾ 1��~�Dc�z�2�b�5�6B��̈m6�d�H1� G�k{]ݨ�osa@ �St�I��H��<���]c���ShD��jIN���f�D�c���7��U+��Ak^Uˀ�ƇO64R@�X�]X�'��5L? �3��#����ʆ��'T7;td��k�% �� ��n����ڎ, *��/M��=���9;n���~r Ƶ! ��� �R9�88d��sԇm(��ډnA�� ��? ���p���4�: zZ) n>n��%�H�, AFȞ�E ͠��:��l�WY���P��� �a�]NΛ���5_eO}�to��: �"��� �,�{iO8�c! }��q�P�j��RS�[��������j����x�=a�Y2�,i�p�1�R�� �bk, �a�1��Lݔ`n�/s�1x��*�y�2, �] �0�ugz��� ՜O�Ó�G��cy>�r0O�=����m�~�˞<뿸����u*�����u�liB�_��, �ʈ�0}�v@���? ����D. ڡ���' ��3��I�`o�R��D^���k`cT��呉�Q��W��L�"���Һ�nfX? ���#�-P�. J���Y�S8{�ư�+ 4�x"��. Y � F�dq �+�W1*��>�D��J����Q*ǵ�LtN�i�3^��Vdj]�mi���<�X�P�1�N���RO�G7�eI㮖I{��: �l�'k�k/ d0 ��5�%�t�/%6+�^H��BVd��W�6b�ʦDŽ�! l���AF���sjnc%������Oޱ_��~��+kx��N�{ �G�Nj��I1��5����ݫ! �<�R����A"Ĥ�"�0�0���I��M�>�Ȗ�k��= ����s�pIIG���<�* � P�? ���8C�,x�! a�'�����[�= �3�19e�MUjh1} �UU3)�ӌsڭ�( ���@ X� �� m�a��籴 ÚT�V��. 4&������"l�D��:�y�w2}�Y�h�M�}fqV��^�q x�Y�)���q�ai �C3��y1? � [��R;�~F���)�, ���+�! N�<-� �,o��t��, �/�5��, ��n�Y �:H����a ~s ����Q~T�? �yr�����5k���T�[f9�NBDH��'����X7��� 5����Z���'���҈Â���>�Ej� S��m`P���(C� �n�u�=Vl�n] �2<�����&�2��=��#��& ���U��PgM�y�(��g�y�h�M(�~�F~�G���jlxٸ�{���<���G�Z> �/����, ݉�P;5G�t��6�Nk��J͕y5�q/��, � U��G^G:I��G�H���� h ��SQ�0 �E! Z�[k�3tj= ��M(�ۧ+�ŵ8�k9�^u�%��Z�S�s3u�r w�o! u^�Ŀ�JT. CD���V`�vz��#�i �a�H4u&��oU3z3p�P. �x9����Fm�/Y��e�>o�������c�! �'�������jS��)>�����P���, �n3�L���N*������z�gY��k���V� {�D����Z~� �ꁮgJb�n̎#�X֗��P��,I� ���0��4i�+ � m�i�~��p~�. ��K5�,�vV#��_�V��� V��2�ʹ&Eu�1�R5�x��E�`��{ &�h�i��:��5�D���. ���W���D� ë�yq��j���J�E�����R+�Ά���WXʩ<�k"��;���奾��0 �����d* v��Z@�*n�QAbG���ؒ�i7F& oϑ���j��E�pd��^��R[����O�7�_ ����⬽�"�� ���x��'���nĀ��>�� Nh�� �? ��C�B"�2�! �KxR���&YM�=B]pLmA�ӧ�x��`fJX���@�r�Y��� ������L(�]�bȥL��6����o&B���}�i�q. ��b�LI+�x�1��bxNF�q'��� �������� E@��2��#��Y�=�������R���A���491V�E"��u��Q�P]��kQ��WWx�D�+���N/�. Wȯ�, �+kžƴ����ā�j������VMS�m��X�&H͞������d-� kZJ ~�e��w � �����,�8 �7o�z:�_�H��t�h�M ���3�Z. &5�! ��7�8Ti�K SI��5k�2{�1V��� ^��K, �K���b. hI�16���. ���k�8x���{���S_5&����_����! a�o-�y�@���, d�*U B3�Z�����H�j3��H��U�O�ܣ�hLO, ���"S�/r#�y. ײf. g��� �LL:�,��b�v�V ��d, �����e+Ĉj �� /���Rn=d ��7�パ���? ����Fu��� �z{P%���Jqe+�Y���=w����]�R��ߪ<��(5��� 9v�z�t% g��2�� L[��9Hq=�_��}�! K� �{�;5e��a�KF�-q�2�/M�]P�Ol�8EF���>���� ��� ���L� ��x�-IJ�u�d��j]B�"4���uy-�3�"�I�c(�Ֆ�x��z��y��Bؔ�k���S_��5K/�`�c�E�I�D8���mV��:����qW)Xu� [D�aY�����SK��S�2YWŔu�g4���G���L����4�[. I��U���Ii�f} r�Ch3��T~܂! �T�Z3���! �;x��� ��R�Y �Y�� �J4��I��B'fR��XY��r��f:׻z! � x,0���۲֓[ �q�C���@�>�-�_�s,�c�2�������Ey��* Nr��G�j���j�yN��`A� eb : �33+��? Ǒ��2F�JSQQR�� �_�ql%�Q���� 7�QBڸMɳ�̪X+�R�� ' ��! Q�x K�-΃/�9��OPDh �r~b��Ko"n� 'T��G�}�M��S���tj�vN�g1��q(l��� � N�P`�ZC&p(�js������nk�(��ّ�` E�f��y��tM��z�a�)��쉳r{���J�1� Yld�4i���? �v��/��/��X~� ���r�. i�(����Є! x sP�B#ś� G��jV��1��_��ÆK���[����XrZ���V�=���x��ѝ��v���6�o Ǿ��QENAUq�4� �&�~�„oM�T��G�i-Oml�+����. M�&���5� �(>�K�E���^�U" ��m%��Y�q�PG�`�Ŏ%�f��]�������g�' b�wg`����l��l�P�_�. շ���KDk����1��DU�CK�5�{Qk�`癮�󎄌�N7ZCl��돚��;���lH�8%�f~�, �:��d�� 4�B&��5J&�FJP� y�ÿ&�ƒ+�̆"��������ZJD���)iO:���1��Q�{s�+��`l O 3��s+��o�ퟍ��v�����^���L뀞z <^���<}��w�G��h., ��������V��j�[�o>�ߥ�����& mAD�z�����5k��v�� f��H,��:z��6��:W<� ��x�>�N���2�=��*��ͭG�M���hz��? ���L�G��G}o/��D��Ť@�s�� n���%0�R @Sp��Hm-�w��ûp<vX3������+ �<�a�a����Ln Z�˪�a����ֹl��9FY�HX��=�����~k���ZM<��} ��3��/ �' �9͏. ��2���LUo�8S2��hJhH��� 0�-z,���� �. YL�v. 4,��W�e�*�O,��ad��釤�i"�(��Q9��ֶ�޸�s��i! I%��j�@ A6��7ڷ��ò�7` �ߚP���i;���h�� lU��! �- 0��rFg 5��1j1]�'9~W�B9fp6Wr7`��-CWܴ��_���rG��I��5,���� � c��@�3#��� ~ 叨�. �KH 6ZVpz�*68a�Cw��"U�8�! ��Y:�9�Sa�����x�b2�p 1�tp��K{�! ����/� 'N��l��q�c^ ����(�p����k&B&J�re��N��bv@��o� ��+��`��! NS]�: EH +��N{L�gJ���Dl@6O- I� W�DzS��MH�ѰjݠNS2- �c�. �D2�&��! ��4:ĝ:. A�]ʼn�, � �<�C"�o�� ���EX��� �_����-c�4! ���h���Y���D! �q�uQu��� � N_L��������7إ�� ����. A�]��rZ����� �/6*EC��= G�ec` �M9ͮKPM�V�I�K��j��fh��c�nZ>, ���yD�Adg I��ˮ=q�4��;�x]�(���No5����} c��. �� ~h��92/e�������%C�n? �Ab��bUh]O���B�"rHGką�*�c�&��c�Ǿ�{ S������kKJ�0�����Cԇ��F7��~ OTe#1�D& �;������i�"�D��}�焜��%�O͜2k�a97�28ԥp���~i�ˬ8�z��O���ʲ �S�W�n8I�3S����brP� X��h�a�m+�&��R�Z)��>j �a�`�V ų�vBٍr���Z�L� 8�U�;�Pq����-p)��a. ۨI�6�! <��0wca�d(�3K�ۂ��5�vv-I�! ��g�Q��hԩLj��@�@ �^��������j� ��3�w�D�E���) B+��^�����a"�I�>̤��B�� R�2����S�� � { �N�KG�VvÒ��A 8��%s ��@�:�-��� ��M���4k�Y懙xh���ت���C�]�N�8iSѿ�i��q�����UǧJ���C�e]�Pek�? �Jˉ�R�l�zӄ6BN�y1�VN&����x�WU�ϻ�ϯf� � ����h��]�G�pI��3�]� � �ˀ�>[Y�&6sQ�Y�<��f��6�r�#��o��8�"�x8! ��������(�,�>�Z���)�-�%����R'D�6U�z Z�RE4A"����� ��<�'fY! ��S�37l��P' b�8CvXc"�x���, �mF3� � m�+z��`�#�`�����wwcA�(F�)U��hߙ����Ě���<'Ok�]ã�h�tttB�2u��3� ���q�'1���}�]���l �r���V��b��i��:����[�Ʀ/��&N� @����/�#V����m��"of�"� ����In:‡����=D��Jp�/�8�]�; �by`o��3�%p)j���0� y�1oum ��, �`�=FZP�@� �F�C:�qf3�Q�2s�qsϠ�hAq����*�>�Hp�����l3(A��;Չ���:��/ ���ra<�����/>B�] ��FA�o�8��s��%�e`��l�&�P�ls�M�H�M֒. �1Č��C<�B�5�d)�E��qT�X4G���ӭuNR^߼qs��-�ݏ��q+�b�YI�R�`t��JŽ���? �����ۛ��o��! x��ӛ<��������7����FU��} �q(CPy�bu#���qw̘e? dhQׅ�FﰥA֔#��͂:E�V0] �z��ӂ^vO����8M�s:�� ^�. �Q�=4h䣆R(ҀQ�, �~T 7�/ ���*��=��UK�@͒��2+mT� ���s�o��`��`��˨��9=�7�ZʷHM�WGOh�u��eB�. ���� � ����ݦwH���m �*���3�������: �yd&Uq,��1-s����D, L�0�]. t��a�ɫ���� �`��bdm�p��J���p��? wO�vfﭳ��ollo�޸����,t�f���rQP�bc&���Θ�XlA��M��0����! ��nVb� ]�B�' ԃZ�#�7��? � ��Bv�@� wŒ���MįΚ�gc� ( �u�����9f�t_z�q0d%u6�6, ���'m�ޑ�D)H����b�H�����Ժ��w��s����X�i0���O"�O/��#�ɐj��6 最�ZR��m*6ipJ��O��L��3���Ɩ��c�@�Q���IJo�U�)��flŧ�%��Nk�D��� ������b�B[nu���M��/T-1A�N� ��"u0uX1#D��"�:�M�@���S/tɓ�'3;�x�v��K�>���{�<���T솚w�&ol��*yP�� � �Dn�. #�>L&n���T�l�R����H^6����a��b*�����d2�? �ƹS��Vk�ʇ81�ZG-�<� �%Nu՞�NV���>�9R��T�. �; ��YkeY�k�sKTlB��{s��%K�� v�71j�l�N(����jeg����*�o� lP_��! dYī��. �X)�VXY"�! �� 5�~��~��#O���_F ���k�}hU�Z�u1�����َ��ىO����%�+X)�'�q�լ����3R�z�I>K]�� . �qj�����B���*c�v&����P�~[�p��m���� ���/���. 蝳N��pF�fdM k�� ���I��S�~O@ �R! �ej�, �mѣv��b6��6�ZV8yO��8 ��6ȱ����� ��H����)��;�����,T? d^�S���pFp��T��f��@� q��xne�2y�FDq� �F���� ��>Bԝ�Vϭa�����h>mIς����=�D ��4�'���)� �(V�J#�I=�'�Y�n��VZΐ-�,�AR؆8%�8���1���˩��ie�o�# �1���9��,�W ������, YU��LGg N���"�[ Bz)����C�n^Olb���zx���4{z �C�� �l�K# h*۞@�b��o��R��Z���� �Ğ�^�����iX�N�22u( ���E"W��K'��U�9�L��oc�^ ����W}�U�A�ѣ�X�a��d�%4z�,������hæi*�v�5�(p. �N`��Y�/RtP�Qa`�/�B���T�����q��Ax)�™��tb��Ī�=�UE���DӰ�A�����^���T0C���T���������������! �O]Ihcm4��! ��R�c�)H���b:� )�ֆ�N������2Wø A? ֽ� ���)� �A����zU�[��) qCq��<�ӧ�! f�� B��nfw�YPMz��%��۰����! e"�t}���Kc2����T��' I��J�ޒ�] M�u! �l ��Ub��W=O��'w <9�<������, Y�V�'e^�h�V� F ��x>? A�3KH��d���[í��5M��+��*�c�j��kI������e� ��c��}����� " �sJ��� �#�2�;_�����+nȆϤ6. �������˹8T��cV���=A��W. �2 H*x��7Q��v@c��k�ޒ��c��I�;d�7�^Tq�. �Lʐ��>���Y)ni�U���5G7؟���U���3���P`M�ɜ�[�oj��w��ȍ-�f3�F? 8�Ϫ�H����D�7�B��}87�7�p�P��t/�F̻ ʼn������� �ڌ`�������, 1�Z����"�������,��r��o��# 5��DGH�P�/C�z���^���B��X�O��O�b���� �ܗZ�_�A���K�;��x�b�w�{ JgBrqr^�*H��/ Y~�3�Y�/ġ�a����o,� k�_ �Ґ�v�����^0(�= �x`ǃ#�)�� "�6/�I��:�c�A� @ 䤌q�4 ����<�� �����vG�yt�x����l�D�Ff�Y1 �c,�S�K��4�sS�"��doԹ�D-9�D�8R�S}�S �? b����xy���-�� ��NT �"lh�`�8/̊��tA�&�& i90����Y��gx�x�x��o���-֎�Dx��&n�(�7��sb�)�eEXL���b�������豞���b��Ÿ�Rƌ� ah�����3Zٞ" W�e8i�A0��2h�5�F~�{K�~ߜ�Z���-I�~�����]2��. �4����^�:��+ ŁkJOA�Z��WCC� �̼���Hye7���Gg8��% � ��{ T��= Co��}�] hjBlƻzA S�VJ�ze��C�%<�Qe*��A? ����-m�iF���V"��. ���6� ~K�����ӟ�' i��� �^�ԄjU�4fԡT�, u6���U�! 4,� �YA��t#t��^�+P0���6��" ��:�X. -P��ӰR��&_��oN tū+j,T*4��.? E�&P�y)�̍ �( ���h(������K5, C��R�L& ��X5,�u��c�)W ����@ ��t���u> �"�4��ұ��j���L4����HWT=��+�0C. uU`Sr�; n�q��M�>���5A. �o�FX. K��0 ��m�/ e? �(�Fp��̊��m �Jh��@H1��Ő�+�zo���*h��^Y�X- ä���x? I����b�2�8�,�g^�k�x����? � ��b�ӑ�R�����˖�b���EP6dQ�֜�-�f�� ������y��N%�Ӆ�z�p�1�S R*�hG�T�Jl&AA=m�GR���. A��DYLlJ�W e�#�YW+Z^h���W��͘mj�ɣc犀��Xj���O�6�W�X��WX����*8k. 0�mz=���, �G�N􎉰�o�-�! z�u�ө�1�L��h�^ʜ. �^3t5F���qv S�sD�2�g@xX-�/����a��N~c�`eA, K�[�bG����3�XbjJB�G�f�G(�std� Ak�}������]��p�f��9�U�X��f�`w%O�XK�;�0 (㣯6�Pt �Hx;�5a�Rw�E��)�, ����^ S�^�ܝϖNeJ�ڷ}�x �/S��*������U ��G�a ���x���~�r�, �K�b�! �Ո��d���� ��pԭ��V�. N��-4��B}�L{gJ��_ �:Ժ��N+J6�H�@B�8�,��< �W�hV�O�jE, ã�ĸ��g& ��J�, L��(6�:�ۿ���M�ؘ]X�D? �D�0��`�X�U, ĬV�6�j, MS�t�u���#Z��Q��v�1�<[a����. ���TZ�MSBTK����5�����;�, Ǻ��XZ�d�n��N�}h�y������ٝ�"��h׶�hR���:������N��Gz/�= �D�h���y���X�& ·�N�� k��= ��. u�'g����ß��. �zJĄc*1�? ����5�k��>�@r�W����&��Zv`�埇lY�;�&�lֆ�<�vr�����I����2��? ��d��ɍ��ʤ��d~ �w,�����r�M7��_�`h5״�l�ޡ�~B�ȿono��������9��]7. W䦛7�۷yk{�n��~�ܸ��:v�Wk޷Uy�ջ[w6��ۛ����+jyʍ;�ekcu�:�z������l�ѣ��f����} ��Z�q�����c{ 뽻n߾������y�퍛[�) ����߃����N^����} ��۶7��7>Y��������0����A���֝<��;�Wb�J�˻h������ �qc��]�2� �'ky��f�N��v��fǟlFi���Fm�eg�۹���%ޱ�lc+�T��Z�믜�>�{ ��s�6(�. �����}s����u�k����������Onmm��m~�%. �IQK�����B���MPT����{���ջR����z�������om��7�CD{�����&��. ߚ���9�q��~CR������n�6�^��O��M{����[u��ݯ]j��;w���� W�mw�)h�]T� �����6��͍"��; 7k�7n�om���Z�� ����2I�0�cA���y�u��7�,��'MHm��8�, �FoW���Y�v���؞� ���m��FQ�m;�����M���;xk2�^�X���-���nl�Y��ݾ��I^wcum{������ՒL��76n���M�EN7�? ���h��q��e�7��ΰ��p? �" +Q)��7ᵢ�-D�@w���]2���7n��ҍ��7o�߹�ܼ~���76��]H���=����W? �6��@Q���mv}ݨ�@ ��lm�ߺ�I���c�kaP��f����[�! ��0��phġOM:���m� � �ӄ�-�P�{�}������[��oo7�ź�DM�ݼ3/Nec,�o 9P4K�����! A�M����'������6�w�����<7r�-�d���x8�QT����Ƿ��]�~s�������)��W�_y�. �(I��T��ҹo�î=�A��O>aK˱[e1h�Rq� C�����eG��'�灙�e�0�m첥��q����8��6��Jy�xo@;�n}Z�X��[����`�U��7Ai���Χ�= ��v�Gȟ��_f�0j�/���-k��/���g T�`��&3xfV6AU���U� 3�l �pF, a ��ye ��w�X�Uo�! ���*�LB� r��u=f? �&7�@�* �e Y����,C6 �^���29�xs]�l�p��=�� �Xt`��n��}&� ��Jꂆ`�w �[r�. �����s��� �3�蒥�U� �*չ �(��ڭr��� <�P6�;�. �>s��Nx��CRˮH�. �Z�*�L��/p}�5��0����UlG��3 �����A &qF�g������ P =�ycGR`�� ����չp������C*�ґ�9gl�P��)�v��s�; צ�M2 ����S� dk ��fԇ%ڄ䋪䢊;GD�X�FD�:h�)Y�T��Tc#4%�����n>���o�, ��oݚq'P�wv�Y����? >�Q�Oּպ{�ɍV�, �(�F�� �(�'� ��1؆��_S��R,Ÿ*Z��y@˰뉅��i�@t��3♒6��3J�����Z�] ��, ��� �����%��,�! ��L��`U�㔍���0M�ה UE�^s���'�YY� " �]����t6��q�� �ړ( ... m��JD��kA�2! ���A�o+ ܫ�8V��n~ K�q�/ ��a١�6uh��[(�� ��hF����d���dީ����l>W�z�ߑ턃�����Q6��T��K� ���N i�M+q-9��s�D��! �JMc�����i��h-�q�0�{���-�����tN� n���6+ ��Y�t�ؤ��J�h#02�,�=����ދ���0��9�j��cY��'�j׎gJ���P��% �� �(�EvG��� 4�#�D�K�u��Y f�`�� <9�,�%�� � �,���r�����_ޏ ��Y4}�. �2n�Wx+ �~ ���b"حğ��! ��P�Ʃ3g�Ck��W�<ȝ��r u�� ������ϟ�վ�MbQ��QI{����o@�L�(��i���'C� - ���! ��. p��-�pB/P ��X����U�6m�? �Q�e��=��+����E��^� ��<��s��;�������d. xE] �������Q#�]���>پwmz�����O��(��, ���w���&�o�;ϧ�jR�~ ��4�����Hln�ɽ����" N�%��{���Y? 퇶W�(�#���u��G����e����'����>�W��� E~�����u��Cm�z�Y���'n��(z���>��b�I���? ������G�kA_�խ陏؞�����w�U����������;g�Y�Ǘz[6���l�) �? ѻd̛pg`k��j[ v���a:LYa����lW2��_���,���ԃ��R��Ow. ����t��]���P飕�ほ��t�Un緭�_z罝��”,Nhq��- ��dge��'S3��L�HHl}�=v�^��������ka�� W_���md���: ���C9�������֟#���������y�oG�Y�? tp_ W}�,A�p���k, �Z�~� Xy�'yB��? ���[�Yw_�} �I,�K��� + �������������_ ����DG�w��}�b��������������'>�XQ怪��2�Q�����#��bz�! ��_B��rrM �4��gro. �J�y�k�����yC u�Ǣ�2JX%�Rr����' o��&�BE������/�����v�}�>����? �k�� ��? ���i��]�0�, ������_��q��� 2�[F��oy3ʌ��}��Ztȿo�������I}��E}�DS>��@���W� �6�͠p�n�E� *�~�m9y���O���2��q�. ؤ����;o��1�,r�ް�E{��x���, �ai�������>Z^�? ���~ o�4=��a��;yy�h>��C������'��G�6���}����������% ���/�ƿ#����C������;���v���j�f��bo�����Y�h - ��^x{e�9w�X��ܐ���&nƬ��]2�=��sZ���Q_u@��%+���0�<�~���+ϸI�y@ ���Ӱ�JP�g������R�������e8� �q�W�`1��{�����E{ �B����o0��o��V? ��s�}5���m�:��zB���`���/�L���ŗ�s�8��s�:��sF��i�'��/ d�W��(�&��:��c����2�0'j��2! �A�k�%����=k�s? ������mg�m������Y)�����mLo,�]4�[���. ��<�p��Tl(E�������Q �1��f���K��^��OMMEe�+�p�kC�Q��. 43�w��7�_��O���e��Yd'��f���, ���SM*��ޭ���0�8�7��(�& ��^���*y(�X���0��=ru�V�SM� јB oޒ6��P��P�-��`è�sT��2�f�! �8� ͈e��fE��S�% 9B��xaCY#�lj����) 텻�m��Gޅ뢡p���>2�F�H�� �"��m����CkW��n��6��ѓ<`�D@�i���7V���y�k��_�G��;�eD0OV�u,ñ�N�6�I���������`e��l�B�8�pNW0��S�? �[6{1�o���b�� ��>:mJn�����uj� �ik��sBzI�������RMLF��t7�8�mK��N�����i������#��uHDR�������k��/���0Դ#���w�k���5��� z��uzӤS��3L0��A4ň����_��H��a�^��? �v? �Q? W҄_����5�h��`����y���;�w���m�z���A�-tr���hi_ �N��! �5������<<��,��G���T`_�0���7��5CM���`�S�ƕ]�6��`��w��K��0�]��7N� ����; �LV��p���? �O�x��p؅�#�& ���j�_����j����q�y�Q� ����# �/ �>����1���+�d��_ ����d�+ܑ�6@4U�������_�8? �7ϑ�ЍĖ���)�V�%q@��byy�Pcz�OI�7��K{ ��)9�TZ�ɉ�0�4���! ��^b�m�Mk) �c��2���/��aӈqϡ<5����:o, ��J� ����e]������c��Sa�0�mY. N����4ٜO��� ��� @ ����r����%�Zb���5�r�������M��TY�o���zqA' ��0Zh� y��^ 7S��<�vG��GS7�l�d<���9H�/�_��_�e��_��f��zw8��JQ���;L�W콞�B�f�R�r���i�i�~���06i[�~w�F��s0 �Uh-�56 ��`o�a�;�M�W�Ή�; �gd�b �/�iZ��f��� 8 �@�! �(��cb�=ܖv>��4)a%k^W *ȡ�Lq��<���BxK��*��E2(O��~�W矲Bh����. ���������^F�y1�r��A@a�[��������K r�� �(��. ���Ձ q}��^�8,N�K��}iR@ �0��)b�a=� �������a��. ��k. �/�f�x�F�>o���I����'��X�'�I���� , ����-�,�� ��}8��P�f1�W��˟p�C Y×��Nǎۋ�sN���wY�lU�A��;��e�m#�Az9 �,�ʭ�GpHX���Zy,����,���- c~ɰ0z����` �4uLm` q��K�, ��. �1�MP�&��! �����[��׆��A����U���s+8��&���9:�)�y�I�ZY��6d� FI�<%� �JQ. �ho��Y��h���X�9�O*G�1��u������o~ R�}H�̣�����x�E ƣ=X��B�>�i? 6Be��b�K+A �6�&�"�R�e�Oư������%U���F���b�rzZT=��=�J,����8Ng. �i���K�q���v<���r�l ����1*�R�O�Mm� ��Q��^6=N�sֽ����#IXG+ ৬B�6B�:�Q�ʬ1X}p�G< K���X�iK���00'6K��wZ��P5��W�@E�H�MC�s, {�4oS��, ��=���0�Z�5�z�z# �y���&�t���=�=��@�p�h>��[�ە;X�M�8�YR�*�0wɂ]jG@ /� �bt! �:�����t���8l����%F��G�. �̢. ��ػ�t-��k1. ��vE����. 1����% �^��P� >�<7ڽ3��+kʰ��G��_mP�s`0�7��yk���gYs�"�e˦@��1g���"�����Z�R �n6��0Jya��H�,3�u:H �G�˝d̵P���(��w��2;�CJ�WĻJ�To��G���u���GK;�z~�. �W0��NL���]���A� vV��� ���/�~J�� �U����B�rmB]��Y��ʇpuljS1��h��IktL�v�H�v��f�����E�- X�y��x�8 K�� NCxX�ll��/�D>b�CL��{P��! t���p���X�*����gTp�Q8� ���, ��M0���P����Gr�KX�q����17�P�������h�3�0T-��9�����y�c*�Ð���<;���w���G�U�9��M���� ��G6�(��`�h�DI��+�i! ��n��c�4�vAdEV�����7V�5o����(��1;�b�A_���U�@�������@R`�R��Q% ���6���bo��m��? zg����y �7�śwa�yykd1'��Vuy��dC��yT�, d�,�آB! N��y [5�X��}�p, Mɂ��%���/�ɄCWXT�2���=���; �6�-k�C���^�C8>�����CT��& <�� <������T�5)p���T�����8��x5vſ�@�VXՕ�㶉�]ɔ����s�B~�,����X�>b. 6R����w_����M�o>'�BܝI4�͵����W��G��fg/w����/��fڥŖ8�k} �v٘n�M�������-�ݾY9�F��o���yl��9� 6N���S���Nj7e%��ܨ�7�� g�, �F��5@ ��S�J5�s. �w ����99��0(�13 �۫������8��y�)���%r��N�A�I;i���P�_�}F��) �䘙}J���9�W��Z�S���J��ڗٺ%�, �W��f���sȮ�`I��T� �, 3�q�R�h ��-��rQbד��, ɅP�P. r���+�Okr��P(�fL����H6��XZ��b�&a(�ʬF�ue7�_�i @��. ��]��] oi��U�����Q"��B�Hl@ ¯ i���TM���P{�)��{ �U Z��'�! ����,Z�a~��j�E[ � �! �6Jp��Y�Nѫf�C7@O9��Y"��΄��{�a��3��t�O�����,�{ҍ�����ۙkK ��*�) �gr �E�ȆO��a�A �՞ -sp �����G��! ɳ-b����*G(T��6��"�/EJ, ���(�ӷ;���u~Π� ����#�"�9. �" Q(�Pk�lS ��u1�R�<���ݐ�*�Q�z����! ��Ē��}�aUL>Ⲧx_ ����%��ce0��lRYࠛ��&Vk'��u p��a��8, ���, S}��d��x9f�� �6�~��Ͷ! ��p9K���4, s��o��mJ)9y�ސ~�,�< 9�o�Dܿ���f�9�e�;���^Ѫ��; ʖ�x�YN�P, �cs�+�%q{��g�;Z�I, ���a _y��h����/�0��nJ&��M���H3g���w�, ��8����2�T�w( �QS�+�. ��}��L�z�% ^־g;��C��C�H(�Ƀ�6k}y�*�'����P沠���8W�fTM4�>,��w�%Q�� �(hn�H���c ��; �h&�P�6v�6�? �qKU�1��C�4Ru� ����OH�k{O�ש��G��)��c�^pUr��K�����y��'�c�? uZG��(C�P��An����FOh9�"�����. ��` �xފ�� �, ���� c`�(p*S���H�R���W��z��ϙF�R�"e۫� �#��3�@0���? 7�C�C)�3W��QN�{���gBf��Fb� F� [B��i�ƨ�E/7�34��E��'Yb����d����+�(h��&���Sy���<J���F� 7���Tꣵ�yG�}��54kn�����R���P�. �c4T^�! �Ŗ: ! Ӣ�+����3&��@y�C�^���. Ŝ]�C�#L�e����2e����. �C=�V��O� R ϋ��b�����Vaa��4�m���x�HVO�ԃ�: M���+�JXQg� D��l��~cC��s(�=�v�f�IY�� �'؏�s��S�����������,�݈�����j�A��c 7. ��! ����q;kƝ�5��'�e8e�kV�1��3�Q{��1�A��R1P[iD�dA+�YE� �DL�+ӛi3o��qO��CȺr7�ߣS��˪�f8H�l�c {�@IX�&����BA�ae����o��S�<��^Ix����ʔ1lLz1S�� �}�gp�@ �pl�S��8�K% iO-�6� Jq��E�Y� ��c�`Z3}U�y>& �>�;��>] ��V���� U�'�2k�{*>��A�f�R&�Qmr~r*8a��iXN1ۡͦ}%Q��O�O��'V��`3w�����;F��ҒqOr ! �z8av�aA�<�� �%�? � 9�5M�U3WÈa�! lLx�0Ma�@���� n�V����s4. ���g�̌L�H�Ndxj�)���6�,t�y�>�(h٥O�,����GW"ON,�k��N���p�) �0Tz��ʥk���go�{GQ�� �xl(�c�K�k�eSPm����r� �݋�S�d�s��5˖, �6���e��CK�bB/џ��p���*g��3��@�% ��]p9�h���SOl�>�2�ů��T�L6o���z������a/�C�U/�`�����Sg���ˆ6�Ā�U�. m��a�NV-� ��G I��AP���>�皺i��3�eb�Ȅ��* �����@��@�(q�aO(�A��Gq�R�D�'O7�=�T���Tf��8���, hq��p�TS=G�]CC"����ɣ�K�, K]��G�PIPe U]K �g�Ѷ[��1j���(8T��ZC�:�W��� �l�G �� 6AJ�}�ci��! 9���݆��2O]�! �^C3�>���;� �¬��˃B��"��Anv�<�? ��̂=��˛�T�g�fA�˨{ c�0, ��A3�� F框�. �O9~��[�ҟ�g�+���"�{�r ��A3S�^��A`p�C���� �T��c�-{���yz؅��a帰��? e��u���UT���:q��11a��ȲeA�# �V�, �R�EA�D�hL#A. `�s��, �Q�u_�y�o��/��k�7. V������<����z,�N, X1, �� 1Å�d ���e��Y�T��i���>G�`�1��螂v3 ř��5�o;��0P�w0�G�������,�( �Z�. h8a����Cm�t�Uڽ�����K���. �����/�����ӻ�N�,<��g8�M���p����TM��X[8�H>%S�/�'�#���N������c��%�� "o��ۜ�і}���! t�������qI�uSO��0}�z�w��߭-Y~�q��o��ˍm�}����#��x�5_�t~ T̉{ �����P؂�! �x�W�ZΑ�ޚ�j+�dJ;�� �ÑZ޼�N�j�7��&7�TE��{ ? �. ����d�+��H�1p��x��U0�#A��[d����e�Qn. ��MuH�ܶ�& �������, �mǯ^��f <&���,�H�h��"��� D��(㯮��1�" ��> ��Jo��kǑ�=��ou�+�M P4����bIޭ������# � �J� R���ek2! ��j��s�/�M��uO��;��Ȃ����:�������'ۏ�D�����;�w��1�m��q �ćM�~�ꆺ�Ya>���@ky��"��e"��A���,��쁼o�Xow���b2l�9<Zy�Q��rR=d&�, � Ne��BZ���U�l8޳X�6t�����b�k�] i������i�Q��P�{��#t��? 6��oL�����t����=�? �3�l:P�A�l�=c�gc�! c+���0�عyBl�fZA���+��6������p qqŶ&��m�)�sp���8�? ! S�����'oq�q��d�`��d�ޘ�譳��<� *d�����9��dH��zoy�M�z���}2 �1R��c�@h^CU� �C� �e2��������(1��d����<�H��4d��G��dT�Dp^ 6�� �ۨ�. �3kةR�Mrj}���[ ���k��h�v�&IU��>��1D# 6� �a~q��, �0�^ 7c�[ �x��:I������ �7���U_xn�` �������6��T���M�*4��. /X^l�S9��ϔf�OF? ��qse�2��u�)E���<P ���0k�+�aYPo��Z��� �� �-�d�c�<��a��- �m�H�Ҁ�߃C�ⴼ6��TXg. �*S������br�W��͖gިl,Sl��8������F���m��xvv�~ OܲE�p� 9>� ����4��5M��<��@ x��C��kO��~�Hw��-c���XB��QBY��ܰz���C����o~m�pnny�L��%a��s�{�F �c�>����IGEI}�wM�C��G�! 8 F]���%�d14��)��, 6�E���7�~뷿�3��YA�KI�q�������M�ڼ�, i�&��l��L�<�z��m��%�I;�y�Q; �U7 �* �d��. �� �Mc�e�Q���4�v������5�ʇ'�R�p>D����U�� y����^xO� j�&n���H�>l������Z�8�! �O���IU�G�, �9ru���. y@�氀�_��4U��Y kW��5�c6J���. �J��R�HD�)�2m��D��1C>�`M�0�L�d�� ���~0�f? g[B g�W�! Xn3_���j ��I�zB�, �������G�/6��a��E���F�ɼ����RX`�l�vV�'�1���D���=T� �ʜ���We! ��Y�L����B���J/5�f���6�! D��! ��/n�������oAy��~x�4`f�� �JQ0{�p�z��M. <�� �3��� ��c���PB��W�X��S��^�r# �F�i��(k�[�Z���b��(�G��eZ�0���n��% �����7��,OQ�? ϙ�B; ������ds�)��/-�^����R�;ݾ�,�}wu���eV������ �WV6M�c��v��g��Q_�"�`n�ԙm+g�k Dv�^B�c�/�κ�x�! n�����'p�U�5�������f]�{�M(����`�Tmƺ�n� �����=���g)�B���) Mp��=���& ������ya��B����4��0%��-���f�ܐD �;����hV � Qb �@�X�F��X�� SD��2ʩ�����j�Au*�A}�i��, ��( /˺j���� �ij����'�����ن��8�G�i7h���"�������:�DY�ru�������6-L'��T���s�׷4>���3r������? ����������{ �qD�X��q��1+ ��gCQ&f^�+P+�>�&�ĉ���������? ��@� ��������6̟�s�(ik^ ��Sp���3~����g���`��H�zp���]�1@A+�Q�'Ðb�]��T&���F�l�13�f7�x�=L0e�/���R[����=Pe�d���S���s�Avd��:�� �A �F����Ii'� R�(�H���od��n9�i. �/� �Nb�; 1��j� Zɷ��F�v�ld ��5-"ƤUV@ � �Yk��g�D�>f��Ќ"8'�� ��N=���Px��;�9*���56V�<�qvFC�ńH0��C. �㌰'�; �zK+ B��Z��7m䅈�� ����W�) ���%a3W���ָ���߰X��6Q�s��3�w�����O��*�5)��x57�k�! ����T�����6J�J������&�,���BOf�*��֕' ��BN�MC�* ՞��m�����~r��? ���p�� ��? �@� Dax��(�wi܁�⌆W�@7o������o9�Oa�6t�1��� ��ኽ��pZ)i1,�s0, B �s�L�{H�� A@ձ����o� ����T���x�NK2�1�z��u? nLD�m�o�c6��� �&8W�#�5�� ��<Ϳ���e`�`���1, ��U�>�� �Wo�3I��,ON6���%�h���x���Z�8n������/�T4i�f�b���F��7Z(��K{�)��ס�^�2z̎71? h���#O��Z:9ͷ��#��/�-����t��OȮ���r�cN���7Vc( �Y��D�V��B��z��S GH>&m͸����%��Mwa�bw������;��t��8�>�O� ` �������؏B� �`�'���* �:Qtϱ`�*M�'5{�vK㰲+Ÿ(a) �Ơ-��o� A�� ���M�g��, ��i��vP�h��_R�N���j9���hH%��D>���0BNl1No61��JՇ�Y�x8QKB ����ʘ���i�In�sc��= �.! 8(���ؗ��`����3���G�Up��<�8�< ˰-��R)6h�F��� Ͱ:7����c�N b�3"�s�X�諃����LG�F��k�-ȏ�D����9G��F. b��‘��q�w�_��9H�ɂ�n�B��c�b% c5! ��zk�X�/����KS. �x�U-���F��r^��v��C�������+t�+�����Z144? 1�C�cNZ�Q�[�<����9�…�0y��3��Vj"R�+��� �T2�= �֍y�d{���ۆH�i�E�� F�2�s�o*L�`QnG��HJ��[ Dg��p: 2jH G3f�- ���@��<����X8����IV�vh ~�� 0Ҥ��l�x��-a��n���`͖�@gҊ/���d"G�֡�' ��LRL,��,��1}�;�+K�}�V6��{�P�k�'� zAj�o�E c�B�ɄO�5��O��C��Pn+�, T���2��M������ ���1Đ�. T0BY�����cPK@I5Y����g��P��n�q��4����:�R4�>��'��cw��Kj���jk. 3r�*�0��. L�qѧ�;K��H>3ǻSQP �ğ6t��1A�k+s�_JJt�P�J�, aW��n�C�. ��*�a�� Tkhj��3>����<��G��v&8. �v�v��WI5��^ c��� �cVC��a>�A�R6 p��u��2r�U�&����5凄��b"���? ����)u��f���J)�g�˯G ����I�A6�Q����8Z�Ĥx�)�vDf` ��*�y���g�e_g? �E! � c�e5� �Y�3�*VJq���%�2. }�} ���r���ܿ�) ^P雼F* ��GfC�? ����ڨ��xy�6 �Gq�����Z�q���, a�E�:K�dD�;K' ��1���<}���E�*�, 1�]�Ɗ_�cD�D���Z���m��ka���33A��f��d��OE"տ�]��yQk�]�&��v�}��N��ȧ�z�t��dlt�k��AY5"����]�6�q������ <�M������? �ov �;�h�o��ab�f]�y/ �72s�0�x��`�(���! ��&S^��}ރ. L��� Q^����u�K�Ȍ�MQ,�bdßM�8. � j3�7x� ���w�_ U��^���. ���N�1r����� ~�. ��9�' >��I;���bc(����A򘾡͠���w�w���#׉} ��c�����nY^�6f��T�@�Q��nF-�DJ���൘#��o���Ē�ߚ, ���H�~�]��˭�CV�#eF��+�D�)n<;��9�MQ�*)�Z1�Ü�G�X��9���U6sB��@�ڭM��1f�1񜯉 a���I� �: ����-��z���= �3>b�"���N* �. I�/��T�1���9�hKk�&‰��������H��"�ltQ�������-AӥN���- �V�� �f�JN��F7�AIꤔ���2� �z��_�B�aS���w6w�l�n��ظ��̾��,��KH� o�����΃; �S w6�7 �E���a�! 6_ ����5. ���4 7��1�R{I�] A&�g{��`�# ����f�ڴ�kA)�¾���<���m�mE[hQ�Șd�2�Yc40"F�L)��A��' �G0�@��H�:�4��B5�����^�N�fGʶn_ x����ˬ����9��pv2�X��g � 0=l����O4���P����`�s C̙5���J%���i, �U( ��e��*�I~� �v�r��������ꐨ��Q�s��������m]���V �G#��ۗ)�L�"�5h�jz~�y�X�F�R�4�-�Ħ��l0u � Ͱ/ ��� ���ӄ��j6? 5j��3�������V����(n;Ʈ ���k��Ro��� �2a��mS�y2w��B�jD��*��Y����? 7 C��c�Ő�Ѥ���K�EҰ�G[��y pI8�K�;��F! ����Ü������Au���*� �%P�Ia7Y�:����M�˴X}5d��=�ÿ, 4Nz��[zi�;R�⧄/V����j�:�N�XB�jB�cfe�ߋ�~���Ȩ�6a�4 * �_ �, ULVJ쮿�Y[6��M�{���䆬Q��5F���*Zu��hrk[q���0��GI{�z�G�M�U"���D:��. �Eӑ[TU��L 8�����M! ����{���%쫧����o"k� ���%ݣz4�ҵ��@�w��T����b���R�I�X�Yd&D[��f�ϱ}��slkB�R;t�[J���0�H͢�� �p`vL�̎D��W�q���z�����+��y�5n��D�Ŕ�U�õi���<�U�1�2������51�Z�LK����"��W��r�m. ��=��,aV��}���+��_�., I/Z =����n�6��. ��_�zD�cFq<�:����`�n-nr�aF�P������@ � ����o� �ȰCn�'D��u�O�O�W�NU5@��R����� ;He�5& �P���� �TN��d�5(˜�ãx��t�d�����Hv�U��B�D3<�pn��JbW�ߡ% �^�=cp����# E2����f��Q;x) r;�i��-dP. 6k��. ���'Y��=9��. *m8��Uo�&��Bwgk�*s��wl`i��L�Ar? ����D����ՙu"���c7d��2n�D����_n �5v ��e@�. �� ��]�2���� �BH�����K��Xx�GԬ��_z? �z�{��%<@��d��F�rV 6g��4#6���<�����&�? y�0q��Ѭ >�k�'Z�Q � ���jI�X�<4r�#���23>3%n�^� y @P�)�. ���{�]���U��3>�) ���J7M� x���-vp0����E�׸�J5<`>��2��JΑ�A�Z��B�p�LO �y�5��ev�����(�7�B5P�%�B��-ϸ:�Y���Ո�ZD� ��ᓘ���p����8#6��%���]�! ��nJyf�ѳr�Y:1�. ��{�&��e���Q���)��)���Є��tq̬������9ϧ. ���,�؄qG�#�) d�3� �]R-�d�C]����f���2" �7�����آ�@ ӎ��qU0e�}���q m��q��V�%��E��/S) �ƻJ�V1XX ���J�5@��i��0^ �I���R��5��Z`�͇/J��E�-�pạ��8� Y_ �, � ��+ �}6�mc�U�� ��4��J��� ����^E_äQ. "��V�]n�y�M��IR���v֬Ơ�x(�@�w��/9J�[�Q s5H�w��v�D�D�! ��Y�����:� ������/�! o`��_��Z��Ǎ� �����h�Č�t�:9R=�7B���v�u�O��� EsgsXG��5�uA������B��. H<�������&�ڰ�^��ʻ�4(��Ezy) pC�#��D��� F���N>AJ WL�H �f, �۬V��(��ŭ�N���, 7��g�^Jkr�L�8��L�,>q�4�䵈�Z�z ��e6����R�]�y�My�PS���3��a�ˑ��(y�b�>y6T���RQ20 �j4~���>�%���1+���[�’�j�8��:i ��w���Ƨ�M���)��F��}��a���E7�/����/�ڣ��NPC� Vu��]��. ���Ӵ��{B� �g�9���sSd0����D���K5��k^�@�! ��󤆟T�H�Z�Hl. K�0�c: ��F�c�C�'����K����M�X`�q{ h�6�M�a萻d8���]���c �! �<5RH��G2E�[��N�)ț� ��䠆ƶX��������(�t�]�Gz������7���4to (ϑK@� �_D�}�̧RK��fD��������f� �w� [�7g{���`��F4 Ʋ���'�_Mߺ��. "�˭M���t����]���9��U�}�E�:q�~�n�ln��q�����^�0%�e%�sڣ��Kd"f2P��0�� i3���3�eS�Xn˧��Cᜃ���I���-K�8N{��ʴ�v�1�Q�d v�-�a%B��4��f���R? ݴ, �Gy�) � 4Ѓ�@�(�d�K9rΖ70m���ؓi,5�� o���;�,ƨ����? ��,���okm�cw�, ��%��l�Q�����Zu�ӝ��` F���+�z2��{ܮ��}�8F;���-<��5���r��Ӯ�f��ٹ��Y�l]����1���U�! ��H�E��}��n��9�����zL�O�8�����. +b��G: } �n�[ �M�ހ⿷�3��gA���F r) <%�O�B�ڇAuu�����o�_��� ���n6"䇢Cۂ��� ε��������ԛg�9���*H��p��Dz�����s �,����j&����ĽŨj���l�j֨�R �m�� �, Zfj6�R���9G�&p}��/8N� �[��낢e]��(J���N�w� �qHMM��, U��‹W�N}���gu�hy�4��: �? ��� ��F(J��Y�:�H�ʴ~85d�. ��G"5Bi ��`��? ؛� �{��������>��g;Hz@f&���W������DYЉ? 3ұ S�R�! �����B현�<�=L1lx{�̏= � �<2�W��W�R��8M�:��F�k_QEzt@ C���8�uG�׎��ԅ�h������p�SO��ɿs��p��`8f3��Ǵ�{�`�k �%v��[��h�6��� 0GT �k2��j�^k^��B��u+ߑ�EǠ�����f��3�Cu� F����:���f1ך�~�% I�8�����E�6Y, Η��x�? ���Y% ��z����Z���Yg:��0�O�# T�; �,�7*�kk�����L�_9`���0��K� j��}�q~q���>ڞ�_ېvހD�5�l��Y2��b�(���1��� �Ȳ�5nU������� ��8������;�{�ʸwU�1�^>�S��ݓz����q�[cȋ�F3�i�����0������51�-�H�e�A�ǧ�n�h�����G@���. �0O�oP�qam�, �n`i���)�b��z ǻ�" 1�pL�g�ּ+ YŽ_���<}Ȏ l� tm�{��Z�ޣAo~����{�(d���! ���؝�����h�,I�! ��Y�H�ݍ��G9�m�WT^�&���u�sx�7�%�D��T����N��8)�� �[� �x)����*�����EO1� ~���� kc�lۯЏ(��Ȏ�0��n�R r"����AӞRd2X���ߦ�A�[ ����,�H�)�Q��kH ��ו����i= 8U�, ��������T�5�������(P��3�! ��E��2R�]n�K���i�G�� ͧ_ �E/񾰮+�fsg���݊�;��f�wL�*��0Ԅ* F! 2;��@X�n�c���i���# �t��ɪs� ߈l���z�)�)����������j���ch_����A)Ӟ�� �I���'��#3�,>o�! ��P�* q��=e�I�iVt�ԗ��ݔ��D��ڤ��L`�p��g��QeuNP�Yk�,ȉ�YȻ���op��H`��c���֠���@�[OCcN���� ZBa�X. �+A��b8B@��HF�u�GS��r��҇rU'�6��#JWa�1)���1�9��%3E0�����C��Y-�:3H���ە<� ��dm1C�'� "����#�%JN����o� ��q�q��������N]�`�i��s&�w{V����ۿL�����s�? ��ۍ4䉓O������s�V��Z�̷70�fg�Wװ�ʹ�'�� �, ����P��, ӷ�x�Q��)Ͱ��{��K��t���IB! ��<_�a)�8T�, �Tmb+�����V�K�[��9f�^ ����D=�3�7}�2;�q�0 ��pr�i3�~XM����� ������W�����/9#g�� �LEV����)11��eC@�m�1! ��8&錂���R�M*Uuc��'E8���o����0��ҳTMk����fs��p�ES! ������e&�ܣJ��[�#S�~�w��VE��4YF)S������������'��/9��: �; �ҝ'��m�yI�� G�z0X_ a�ĕK^�=W�6�v�3] DɕO�25��? y~�Q�Q—�0���P Z^ ���"�>&gN�;�yl��7�Ӈ, �曑��y��b��`�h~���j�T���n�ʥ� e ��tT�9�iA�Z�c; ����5� P�=�2���ҤO�DR��l��Ն V����Oh�DK�;�2;1�l�k�����2���l`2Xd�%́Y�kRd��=�cP�k��u�j�c��fE#o��L��Ǿ'���T��L���%ȸ�F�D��M�� ԥ<d�{��� H�I��! C �U��! Q���i+cG��R�����1&8�4���,t�9w�e`2�Z� YL����x��� b��]�I�I�{��y`�)s��4>r� 0Qwî�᧪�����j~��<�ο8����(�2( �K&��R�ʪ�� ��WS8眉*�E����. hƮ� U, M�p�%�V�zck��0�Ψj^�. 1�f��9�NhyܞQ���. `��@�'�(�1Dv��{ C>� 8�T�`E����g~��њL�{ G��Q�S�-�hV;4���o2��z7G{7��uԉ ��<�ђ�YvUΦ��h�:����ա` & E�6��~��a�p ���`���Q���, U�uNT�*O��:�ũH��`9��X� L��&�0�O�g�k%�ec��w j�: �w) b �d�? _�x���? ���uvHso]G��pSEM�_�a)'Q�u@�*u��1�! �? B��P��3؃���=�ǦZ��8"��� >�� Awi>��O�5�DŽuٞo��ȓڙ���Һ���nA��Cq- �C�< ��UDʞs9p`n�GNHK��, vA�J� �E�3Y. S,�j:��V�:�e�` �����S���<��/N/ �٥��f����Nj�bl�%I�Aw��:���o��^�*���Oy��`�[5)��� g���)�Z��Rt�, ���n4��ď���d���ɘ[����X��Ԑ% �P���HW~����M�i<�6�:j& �6�hh�,̙>7͆��@Zߐq���U�b��(5��)g���{�+8�i, x�, ��6�0�v����7�C��"��:R 4��)! F���Կ��p�*5r����M_r��q�HE(3��HF��RȃE�=���-�v�i�, �] ����D�z��+��YH ���k��f ��r+��1FR*�(�h=�Js���fI���Sj3`F�W���- ��g1�1+cpMF�Ҡ�t�! Uޝg花. ��Q������) ��Àչ pm�X%lQ��ˊ���7��. nѢ��Dq:Z. ? �x�r��I�; �����: ԼPV2 �0b”7ޒwB3�h�˖]���tI�o��#�(���r�4aVH��uE��, g����(��U��ɸ+���@�`��{Qz1c��j-�)���w�� �%�"P0�! ��Ԑ b�7 �pfX��o4X�&��'��h0n(�O�����O��䓬�-��(� �i� ��%�����Fƺ��G} W��}���"B�^�g���c�m�9�ds97�i�E�@E��5�{Rz ���ŇqGQl ��~Mɫ�, �ϱS����B�Ѫ. �)�RԂw; ��? i�ej��7Ą��� ��E�T�:��1��"cELۑّ� ���2M B��2v-d�t[KE��څ�� ���&뤷F�. ���^�c�Q�U�U�zIGC�9jf�! y�bQ���R]BPf��^��49W�����T�ηf[ ��7h~Q�>)�W���MtT��s�(߈���&�ꑚ������U�I�#Q�����DlU�׭��. ұZ���Z�0]7^Q�v�}Bۂ���*�'����y�z��*qQ�v�*O#6�. ���,8��K�F. ��:��E؁yrI�r͙�uaP=d�T����m��A? ��(����� ��;bծ > a3�"��wbEOZa�6? f�Xa�2�0���� x� �J�0�Ӄ�� d��ז�sB���. �c�Q. t���/��KYޚ<����F��14����*k��*��3N�Mۤ�r��h3���8� �A���܌4�_6�-���, ��jU��� �v*�;����8���N, M�GOP�KE�Pv�4��G�[ 馇�X'�xBv�G<���5h�f��f�; � �2ۿ����W ��6���� _C C���� ����� j�`�"Ui��V��cB���#�/H���k�EH�E9��������, �����b� �إ����B:M)ܾ/ �? ��5��[t���j%�t�ٕ��8�Ŏ�aH����( ��QH�R��/�d�C}h�����X���M& ����&��,� oBwu{��Z}7��I4C �&k �Z����p"���VkL���03��s<�)�J �I�����c�#��՘� . �e���g��� ��W+�WA��"l)fe�rϰX��dm��k" ��, YH����T& �����*��% t�Z�쁝��I���, ������*�ʹ:H� �l�-�~�]Ca�� ���B��� �'Є�J9�����+ؗY�8 ɀ�9�G�Nr�����d{��i���՞Q1�}�(�1Q�݋圀�,��U��� �h! o��o�? �N��[��#����:p��s��>�b{0 M���V5D��oJ�Y�. ���C��'�,��2��ֵf2'�1��2�J�K��������Nb�xR' ����} � Y �w�dk���`㲧���dB%�y�����د�*�]�Q��鋌����&k*4�өh �é �����= ��o�y? �%�y�RQO��t��B�Y<"�? �� ��D-����HF颛�C�>J��f�I�2��^I�I�� ��XX�)�ˎ2�����L�r% ��3���[�0D4��~�% w�ݎ[ ��� 0ހ�������V�x@&�M���iȷ d<��]�����? �OcC��; ;�4m�+o�`v�30�ˌw ڀ���X���L���*� O& �������^���h�C����X���,F���g���� �P�l�9��&�������D�. C���� ��A {QD�lz1q���l���� Ps��& B�ly�P�u�y�F, ���� �Qn��� f@VDb0q�QZ_��%�^�L�0�}�<1(k���ʄ��1�k�� j@A���K�{P4�<>�6z4q���B؄�C1�T? ��i��61&�/�K�D�zb���m�6? ��F5�Y��9N�58�>ͧ#ڬLe�}t彴��řr�UqA. �2���3���;w��i~U}Tڴ��S�z{S����xM9��X: ����! ne�;,���! R>-�V̐���9kMl��dA�O��f�f��+��KJ? �N'��uYh��3�]�O��R��u; �K�3t�ntt~��o_�^2-��E=�%�v�Ȥ�[R<�v6�� �%ka-q*��VҲ��V��y,�^l/c�C�Օkٝϔ% D, ��ٶ���� ���� �‹�&�Ž��/��d4��Pұw�e3���崝`l� g���qBs���7���I��% �}i`�2�Zd{�'B, �����ߢ@���9���JW�p�)��= w�ʋ���ORτ<�6 ���"��! 5�@o��? Zm��V6����a���O<�KQ�B���A ����)oM? �F�, �6(�}�sFbR�I�h# �������<����*�bs�9-�0�hS�� �M>��Y��蠎�3�� �����������! �&f_F�A�כB����G�_��d��A�s�F%�����` 9�Q�}����W�`�������d�fM�ARi��b�+����nna:���&! 6����w�=��a,x5�����) ���:� ��W�F;�,k+����-��� <�f]��IS�E����e۱��k�͇�+�a�5~M7;���� ��^J �3� ���ɪx�1>� �4�=���c���- K�mW'���;�{�'��_��� ���{ Y,�q�R}h]<�ĥk�G>uA,�8P�g���˲����]s���H)����. ����o26;s҅�@ s���C��m��H�pz�<��%�e��E����W��/��H�1DN��s����>�z@�YA2���9. ���f�~�, ������_Ќ�煝9 ��! ��5�8(W�U�XY�tve��U��+�l`z�P�j�9�ೊ�EJ�*�������J`�7��T��B�J�+����+�p��;Ť���g#����[MX��2uy�j�ꉘ5{��[�����]���ñCr�O��"��{ l����[ �p2��͹�Ufw�z��A�F-q;�Y�è��~��'p@ �8��T�x����Ai0� QeP: MF[�<�����V� 6�Yc@�n�����ǘ�CJ�k�s՝�8�#�h��d�P��}U����I�i ��ch>�t�{�tzə. ��oD�*�h�s;��Y��U)7�����c���q0k������d2� �o6�'��I� �����l���5'���-k��V�������+} x, ��^��������L�}�uqFx�8�B/�)���~4�F� 6����7=���, �6j ���r�=���J՟��(2B�}%q B�JXo'�;Le�YF�� ��o5�;��ЄJ��+��&�Xp�UI�c�����V>��au�`��a'�ds����D f.? �cEl�#m Ӂ���גW2����+) ��eqDl�[nN3�Z% �RD+ĕ�]LY�fK���'2�����&adZ 0����xڱ����x�1m��X�^����dr�0)b, �`�����Y���Xڮ��fZ8������h��p;��ᆎX+���+�ws� �`����(C" �&wx�����j�k1�V4-��E�nj%C˫�ވ�xzJj, ϟ�JT2�[L�ͽY���j��c��������Θ8U b��7*a� {s� t�z�8c MO<�~���V��`��/�n���Œ�U�����B�. �D�5; � c����: ��,�G� "l,v�6�Vy�ڦ�. I��H ޓxNiƸ�I`����{uM�V��B]�v�7�O(������u��z�w���`5G^���zά B�,u4( j��T�������C���R X�i�i`�[ 7 dwtPz��:��E]���Q /��{�7 <���PR�B4�B9�����]ng�, T�3� KT���l������w� 8���e�>V: �̋/���a�0�`lc��Q�c�A<� �ģ�ّɧ��=C�-��%1��{��#�z�{�(���í�����ڐ_dL��;, �L� &Ր��P��C��C2����F̱�X�. � ��B�~U= ��墅�X�dٳ f��) �, �Kt��% �F�Na�C�. ��d`��Wr�}v5i�f<�)�]��AR����V}��'cs9���T����>Z��^�fZY A�%�S�4�����^ ��`����, 4dR�:H�'AaPc*�݄h��2%���/~y@ ����>�Imp �<` e X��xR��R ���xt�h�#���lp������k��ja�pB����m�HW����� ���>��f���"�h�Ϡ�ˇ�SL��%�J_���}���oa�q~�b. U�/V��PR3���T0����s�'�J���9X߹1�����. ����L�_�W�͵E3Q�VF��*�v��& �u=�1]��[P-�L����śP��9��d�q�S�Pjj�B�2�% �/ᄑ�s8��@q5��8C�}b�sJ _�QkXC����/ߣ�d����d����~H�G�o�T�N<����T�*Ă=���4�,��%b�6����wO�4�? �b,�u�+ �HH_r�*��� 1M�GX�ec5�*f ��e����9�D_�� ���m�os�QL_�X̂�����H���O��˃����N����t߳G� Ԍ��}kuz��_�tI�q�ym. 8+�Ԧ����i�F��]��t�FW����9&����˰-σ @b��So��_ ��5�Xl�] c�������<8F�͕��'���ZK���BT^�K�C#�LJ9� = Ɗ�c�B�0��4z���;ǚp�0����B3, ��p�~8��,��ֲ;�# pĦ��ťȚ(���^ ��8����O-�ˌ�! Ə�*�O��y��a������h@<<�U��#����͞��"7Yo�`����<�+a�� naq��qu�:G���"�Xd�hvA�v�1����p! 5��g�����=g���J3��N�L@� � �[���e��0�c;r1���9�����o��@s��Q�A�r�U�3�Wd7�j8+[�Q��y��&��q4��/�9�! G˛J��@aL�Jk �P���S� ��Q�Z�sF�O���rT<��^��LbJ1� �<#�y��3vZ,��. G�a���hwd��d��č�O�@tǤ���A�J�Y+D�h��(YQ_�t��6���� ��X��5�(��a�, t��ێ�q�M+���-�D�t� ��ʒ�c��z�J���zuHf�Zn��ނ47{)���<�9֜��O��h��Pk! �E�b%��m% ��! �}�-m��. Z֤���o! �, ��[��G�U��s�}�, SY���V����� o�Y�O"7 n�Ŕ0��w03즄���t{6� �e�+�%��M�����! �;�p{z��]�s�돜)�^���Q���i������ ���d�s���V�H /��绬D���{�l��b��^��rb����T�f��/. ����2�k��"ғ}4C'�LSb��l�8प. ����3OW�0:4U��+�)��P֐��`� (�� T�V���ijɽwJ���FE��H���x�z# �B0dC�, ��^�j��+�8L:��f��D88%�H��Rd�����p� �����~Cs������gd��. �2��_m? ϝ�"7��C��5�'T` �;���, �Lv�7�'�8f�NBC^g�މW��ה��g�L]�;6��k� i- ��g+ND��m��t������(W�w����e�� ���"�Lo��` t`E��L�w�. ���E���x*��Jn� ���rp�7:�k" 6=qp�zz�x�GL�k��<��t������T�=�ǹ(��qy���u9�PI"yD6���7�տ�ލP�h�g�5��ɾ��G���& ��� �b�g��E�LTC�7����2l�������#���M�戵U (D��A�l�}��n��i�9�k�u*���qx�} R��Z��4=�����FM" ��d��, ��p�l1�3Br����5��p�#o��z��? K��q �1�ڟ9Ej7ނ�u�+����f��K�=�xMr�*k����q����V�%w�b���䛽<<�7�T_��/I��_L��g��{�- �tyKad0�: ��T, �X�]��ա Ϟ��C�ó�%9���yc���δ�z=DS@N�a#����P��v������59J��y�i2��>�,�F�>�Hj��bҸ�����AD{���1ظʫ0������8Q��S�xh�>��M6�}a�%�d��ӧs! ��������ګ�rAf��q��5 ��, �Xҕ�����sfH�` �bW �f���9? ���yNj�r��m̗ɧ�ַ�b�b�@� Ѐ���n��S&ܸ�T������L���"�N��D, L�O0{�8��%�_k�% Xb���@���5%�Vޝy�QI�:�%�R��#ʉ���HJts>'��B �Vl�h�Ҍ�`z! ꡲ~� [�, �R���Ql�0����11��N��xOl��Fߨv�N߰z@2r;2d� ����m��������K����? f�9e8��Ʈ��ϥJ&5��D�S�v�;����b ���m � +xz�r��9�tA, �f���`����o��YWGwq��@B;0���>� q�T&��b��FX����H����I���n�f�Wu�h�6��r���D�8�)�3�B�߀1ӂJ��V�A ��*8������4`g�4R� �0�=ߢ>����*�a�:�h����Af>�Km���e��] ��G�t����ze�>����t���N,Y�6�]�yʌ�<���;�0c�0am�� �����ڔ֣D ���SρR� ��a4����� Mk�=���"�An�4 ��O3�=�q�W��� z �3�`N, ��2���-�D�8���D"7q�� �mX�aD��� ���iH�wZE�*ۈ�! �jo������Ћ��(�1V�lbx�) RDH��zn��_�����g�i���( ��L[ ���� '���, �� ����18( 9ޛs��=��U�Hg�! ZYh�h��Br�h�7gD�c��0��u���>�ت�X���;�R�vV[��ٲ��#�޶:��! ��#"�e瀠WRnU�#�L����a����X+s�w�wd]����"�s����X�C�p�-��Z�������`�}�Y���# ߁evh�*´{�h�(P�KO-���Ù ��%r�1 S���ab��ڙG���)�b� �)�4 e�M[� K���7��2r( ��M]�_nXߪ�[ L. ÎH�E�0XVGkd �'o&��M'Z%d�ezg*����Zf� J��;Y0&x��F ��b����7��l�+���xɀ�f�Ԇd��gd�C���, �%gOzңӊ_̏-�Mچ��F�N�#ck��(�z`����"�}��-P~������H��R8��r��r���T���alRy1B JN m��1��OS�&��9>y��XY� a [���]�=�%�w3IC,��q���` sS, L�IA�����Rz�H�! li4��Y�̑~�� ��0t��%íP��� 0�3>0�9�U� �}���l�)��@߳@�d {��J���{d�(R��k��ʅV���>0q�Œ�. ��fv�����d�Z�j�b���n9& ��? ��P�2}��� �z �+E"�˛�=��� (�� ��L���X]�J�, w�U���U-�dq"������=�g�dn , �9�"����ӈY��]�O� ̹�q����]��l�H�m= �Q�%͈T�B��[������,�`��җ�2��>n[N��J�AR2�Pu0����DiӅ*�f�! x � y=�l_�`z�X �����B�iJj�2l��{r���� F9LV�/�A�^v���&Մ���# ��=�f, � O���y���u��� >� {��vN6BP��m�'��9��xo�]1�"��bxW�@y7-��������j�ui��bN8vWڂf�ΐyGW��V����9t���Ͽ������WCT����Zr"� �=҇����N>��oQ"���3��I���L���x�`DeNJL����:����DJȊET��ڮCX���JM��k l�Ŀ�y�*�sܷL]�@��*f9ګ�G&3��5RHx��=Y����9����5! B��l� u@���ڑ���g3�H�q�, �2�ޠ^ �Q���N 1M8�v Jp�Z? �4���9��~����{' ��Y6�? ��R_H^��ق� �~�N�VGe�R �J*��y ۝�' ����V���ޞΟ/9�Q؛_w�W������. ����h� �, ��}� ��~�,�:� s9��H��Kϗoo�r��? ���v�uv�CW�1G�I"Xk��U��:����%�,p#�V�"�b��+ �� ���2yp���Q̼ �X 8t6�B��7dV{ t�s+J �y�����Ӗ, M��t�I�� j%���E^ �M�g�VY�W3,{��]��Q�����O�E~B�`��9�"s? �<5 ��ݘ��? ͖D��6��G�9�? ���P����P��;����v��. �R<����, aw�. �c�L��T��2! �H�@�U;y� ��3�C���-�)x��U��������E<�, ����Z. ]���ӵ���� �"�V6�69�Z�*���(�,�tl�6���P&�>���jtd�&���֑t�}9��`��{q�#�[ ��<Ζ�! ay ����a@�ҭi}�*�m{�/iv ����1���2GU��D�O� ��#P�` ��R&̉�k�#�Q߹�(�_�j�u�7�(��n^�y�drC�ӿ�^L�CQ��p�f���ý� �yz��cF^��>�B��n#��p�������c, n�����l� b��h� 1g�q�f����F��j! O<���%pR, ���B�JH�װ`��˄"��m7�����T�9��r����>1��轤77���[����Srg镫G�*͍y��e��Oi~�pa�Vh��f۵��. � G? �,��! m{��y:��3�T��%n���, ��2����9b��7�_0 ��d���*�ز��Z }�)�s�ȣ���-��;��gX�����Ȫ��o, �T&�T l. W#��m�b�o�a2. �0/ B) �)���l跼뇿�2M3���! N���"x,��1��d�( ��3�Yg��N��أ+�� �2Ko��g�Hd����`KK^3>��t*x� ���"�)��P�g ׸�F��O����{dV�Cb`�Ԡ�d�9Pe ��� �S͢� ��R��er�Ѕ��6���1��z�A�Z����Ŭg[ �9pL1+s���T�M9G�=ʎU���/i��'�gI�F}���>C�3V��Z���/�"��L'�e���V���I�o�A�ȱ9�܈��2V,ũJ�! �t�ƒ�, N/d�>+ �1}x�]QR���a��Z�0�! YH���q�K�1�� �ҝƎQ��4H9DD�b�U�U�Ms��c⁈��N�,2X�5����k�4�� �zN�EC �����V�. Ѽ! �ejJ. /d��% ����x�"a�z��mr87Q, �>���iO�����+��� �B�M 1�� �e�s�L�. ��m� q����`<�s�[��m�9R��s��, 0. ��J��E5? �w8�j�@ӈq L, ����? �4���eyl�y�]P���"Q����! hb��Iuf. p��2? ��Z�B��3)��B7�^��9�Nk;�:�, 8���(��YM. f�hLi��wt�bdmSjm�YrVF2F����my����̂�,P+��˓� `���q����(HoBD���o� �Md�cG�~IB����TVPj! ���. v e���H6`��e���� ��5xl�dX���M5�e�<(z�yr ��U��4 �, ������ȷ����#��'���5*3�F�dR1:08�7Q����+��㩝�? ��r�g��y����A2â�r��cT�vU�dKVZr�塙� � ��TĴ�y �>뎘�:��LeY7RW2�����Y�ʲ��,��}��������'2d�/�! g���Hs[E��t�5�g�^��? P{H, qZ�N�q��P�. ���]Xڧ���f��. =���. o�T�. �� Y��? 5��c���� �U��`�u<n�NC�l�<��, �v'ej�i�[�g��' q�rl�R�� ؐ7�ee���W. 'u�B��A��nM@�-��; 7DD�L�fhHx�kze� �f~��h��>6B�, 1I�o�7=�*�دa����v�5��Cxr��a9�. �/�7��IQ#��x�G]�-hx�ٌD���1[�w�^��B� �) ��ͤY����*�Td����w��IQ�ِ'QP�wr5' ! ����^�2���آ���52�����]cnH�EVNE� �9�Cd_�<�! �XgV�]�u ���nK;�T}�L�BI���oW�a�J���k��9S� �i��G�QSw� h, �@ � 1A�@� ���L�Y'�B1���`���g�TIe�<[ViEȏ�iR�6,���1~7& U�Ĥ��o! 9�����G&�@M��d��a �# �mI��(n���B`�1[�����wZ26�S1���¯@�Bu����/Q1�"�&�;l)�Y�*�z�M�ˎ�(e1�Ec��_z'b��M�b"V��[Kr��4����ȗL. ׷�I�ô�MI�0LK[���6��)� Oh��(K�����x���r>&o���, ��O��u"�n��Њ/�r���ý�,�B�OD�/��v�4�z�i���z:�a>���5�`OJ ��RlN��ZǠ��H�;�� 91K�)��Y��<蒾�v�����5@�� �c��a�-e9y��P{R��԰�JB������%�h�k����<�C�uX,�tf^�����9�� -N�m���! T5�rrc�~U. fڛ���G�s"�ww? �"y�GD��� �wwS�#��e#�9�M�����_! ���ӀM�f�wv=ѷ���� 3��lK@�y9=��f1�>o���鷀H��� �W�ؠ�9. �H'B�����I��>, ����` �,͞�����y��r���a���f �H�؊�׻����=J�Jʕ�. ��+ ����v��R��k�s-�X�>6�N5�v�*j�:u���Q0��ɭ��#�L��5�sb#RB! i։%�B�,Z�. �s�f�/ �D��/��� �ZJ{���s" �ҽ��� �ȍ(N��,���G}��H�&�^z��"�h�4������}l���`��q􆐸����)EPZt�����=�i��! 3y*j�#����2_� ���~9L@�iE���� ���[ 6�� O%K ��� ��S�<7. ���� epo�8�]�w'�d{��] �����j�! �>�-E<��! ��E�=�Na, BS��]��q` �)B{F]G��_�3f��Qֱ�f�au3 ��6>�bM I)Z5'j�O�~�Љ~�pb�7� C��j�0��,�r��)� ҳ�n� �_�<�ʗS�hs�G~BJSJ��H, �cG> ����y�D�xF3����nG��d%�Hs ��j�2��gRFD, �M�9+�^6H�I��) Ym�j���W�OG3�CV��u2�����Y�R�J�Z [݃I�G�e��Q�J! I�S��/�� >��_>%��~TQp��"l3���l��Lt�X�>�[�0�U�"4���0�} �2�Uj*�OQ���elX�d�Ff�:P����Y0? ��' ޏ��������Aݜ��5G�`2vķ�( ���w�����*I�"��%9��Rc>��%�`J� tf���l�km_ro�T��+ MNJSEt ��VZ�6���/ vz¸�L��)G��xZ��w���9a��nu�1�WŻ�S-���a'� �T�h��誶ĭ;4 ��c� �� ����Y�j/ �u! f, I�(� �����v�Ip�r0eD����, �/Prmt�9�兌 g�hn�n�ƻkV��w& �� L�0�O��& ����h���O}��Z��M�pw�R��. m��, ������ U�J����u�M����VɊE- �]Ŝ<�z�>K���:P��R��~�-��V�ՈF0n�cr`A3q����;�P�Nqɺ'�! s={ χ���_ �{��l�o{k�z2��,�M��d���� ��t9Y�{b9�R�C�ƯDq�����- n�F% �Eq�6��Zn�F% �Y�, �-]�>�d�*G>ꇗ�5� �"��, y}j_��c���M6���˧��(YB�%�]��u:bFQ��p~ف�����ǃt)���j�PX�V2������L�OҐΩr��p�! ɶ�����a�%�A�o��7Z�t��6�-�ģ^�@�������. �� ��]ha��; p? ��:m��, �ȇ�ER[�H�A& W;�(zNq��? �����a'a��̝ �"i�Qن�7��vaX�t'���}�q����n�ހs��m��)qK��% a��@ ��*���� �R�� �9�,��g��6�����渢1�����h�lK�f��a�I3�Ԛh�C؏� d�]F� 0�R�'��, ��Z"�x���[��? q�F- �y��H�B���G. r���@���FN�B�*��`�E�S �*�V�. ��,���O� aȦ����*K� K����i��є�! 3��������18k�����a�)1r�: ��y��Ǖ�]gq>�LĪ�)͇�! ��D�~�F���Ĉs2���`W�8������'�"�"N��L����A�i�f�7N��v�M lf��A��Y�V�4u��B���9F��p��C��fC"�� x�c � �p�0��y��R# �E? uw��� # �V�. 2�����ǣ�ۀ���1ȴnt-s:t��kX��֙���6�����7�񘁋>��͢�& �g�f��pG�, f�}�m�Q��cR��mȊ�6 �4>9�7��1�B�0٘�. �U, ��%i� c17Y:J_Q,�աIx��%�*�)�bV�@C6�բ��� �G W��[ �3&��@��`�{��mk�*�^X��俳O5N �̷oGTj}io���, ڤ+����K���6lpy�,��;�8������A�_rF�j�}�Gk�Oh���, �c��7p5���R�u�=�lB⁞O����@���=L��X��{Cv�mg �z����Z��핢! TKh���/RجJb��ϪI~��l���(P[��L,��uB�'��p볺�S�H�-��M9t��{ ������+��a�>��e`�� ���IfQ���Z��Ry��X�DM:�c3�0��>�I����IĈ��K? ���6HDŽ�)C�] �D���H[�C�+������N�4��n�%�����%�~7�oTzIo ڇ�mT1��4�E)���& W� p��@������Hb�d�( �f�"�sȷ���h�5o�W�0g��QqQױf�y�b1��]��Y�ӥ�:v�L��Tݢ�WL�� b� ��C-q��s���jx��V�y��:n K O��>��-su����ګ��c�V'��W�T_��N�9���W [GV��4�����& ޒBAƢI��%�! �ˠ0��G%D�U+��q�k��x������ �S��O����7p,�z��0�#p���� �(��� ^��u2! �߇hY� ��̨0�! �<�<�03������E:��BO ����? ST�b%U�Z�A&T, �=� /D`4�ڀ�d, �)M+�_m`���� �7� �� �h��ZS�M� �������&�dY���= > 4�����C+�� Bm ��g��EY꜎(�w�c�. ^�Kz5B���Z�6Π�Z&����ӽ. O! ��V�Ȓ��HC�R��g,˯������" �鼯����O��D0�&4P7�%5�? އ1�Mx��������. ʨ4@�7���&9�, �(�x, �V`��;�Q�a���H�v��Z�'h�Hd YԤb�O��ns8f���ZLG�ޱ8��r�ˊ@棔k(7 �Z��. 0a���������%M���@ ��q�9*��a�@�"? Ʀ6m�E5. @LB8, O�Ú7 R̿����#D{�յ N�F5�����Y( c�F���K`�j��� <q�G? 6:��Ԩr��r#y�XL�! ف��tv�@xk�F9�' ��m�ϺEIH� �G/ ҥA���! v���]���V-�ۂ)<�u߅��h1S ��z�`����B- � I �"�jjAW�T�7�_y�u. Z��v����@ ��EJ`�qȸ&�t, ��Jm9�, ��? ��XO�b�R! �jF���(�yJ)�9�"�+�٬��ݞi�"b�u��/��p�Cӌ�] X2�� ��(�C� �0]�y �+O�6�LK��E(W>�b��"�XR�. =HS�89��%�-j��Gf/�c�zm� i�90V����6��E�һ. �,�lz�����- �*j�Χ���� h�6�f@೷"qV�-�X�HØ��02�q^R����Q��0QmuR��joʵQ�����5f��G6��Q�Ic_WJ���*��I١�C*T�. ��W��x��u�9c�L[ ��sh=���5_M`ǶS�"��-0�����> �E<����. �= �^ ��*���&l^��"���OI�fJP<�ڶ��5+�Ƥ��L��:7Ϊ�s�ן1x[�=u��=y�a��K�/�Id! 4n�Z�I��Ċ1! �J4�R�)���PlK^ѮH�G�򲜊��Y�����#8Z�e�b��mL�d�d�#��X5�b�~�" ��n���iJٖ��^�שe��ܨ)�4�! ����iț��; C�AvJ�oƱsbE���! �i0C��ԇz�? Y��w ���<��=���v�q�c�z����W�Zٸ]k���ĝĬk2�'��g 1�V����m�4����, �V����f@ � 3���. ��v���BYP{�����[u��~ d�Ȑ 4��<��Oa�σ#��ӓ 'le銡s# �]4�J��ٌk)��n;ƫ�f��L�N�u/J=���g��^���9�e( �? �5�B ���{����M��u%�^���@ W�)K�Vd+��x>��KH}X]��&�1�b]4P��^a���#U̮���0/D��47q2�Ha�U�J�"�h^���Ha*F�����&���-�E��n;nNb���'���fa�{�S�{3� ވ� �a�wv �8(�f>�1<8��KEImW�O������Z��@��e��%�of��A>Kok� >�[��a m�4���+ˊ�OtG��9���-3C[wr�"����N�I��:��X�U@H�>5�lD�^ȁԸ�G�z��M��͐S=�Yv��w��J�Vl��³����B��Q��% 4�����h�X�㵝װ�V�xl߲�5�V�G�m�. s! 2kº� �L��O�h�j[�Ó- �f�_4D�� �N�%�֋ į��qFʓ� zlBM�gl;��s cp�3l-Z��C�# ��, ��]���6�~0( �%�. ����wșg�3��Zň! ��%DF,�rƻ)��3 Ƽ���I�r�! ����-S��W�`���z��'b_ԕ��i�~���2��Xg�`���{ ���c� 0�& �`܆ȵ��@�g� ���� �� �}��������3. ���Zs�� F�Pm�Ax� �D�׆�kL�� ���EK�w�/�����f� ӛQ��R��X�`��iR�#�j��-���'X�kT�Th4������) �t��{��᷀�Ň����ev�47,K����u�jr9"�"�{��5H��ye/nA}����F��2�Մˡ��o ��? ��IW�>��5��{�>S���Bl��W�=��K��VB�y����ܢ�6����( O�l�l�b��q �a<���S��XTZ�l3���L�oX��5! qǚ' U���z� ��s�����9�ز��e5 �, c�Tu�ɐT���Dtp65�� Z�`���d. �^�! ��Rl�i�؃X���F�>4���J�(�� ؂UxJ�`暩���#O��H�A��� dʔ��w�Ў��r)I�T���% ��_ ��X:�eCh��niy� ��A3���v��ibg6��]In�� 4�nǁ, ���uI, �. �;��8� �+���g���� � A��q����Y���G��j�" �� 3kL* ����Llz3��ϷK�{ 63K�1 ]v�y^k"�c������a���}6���rSA�8Z�n! K�̵h��+a}H�+�PWH`k_��, mM��ڙZbj�G ���uK��̌hB/Pvպ�% N��M ��؇06��`�aJ�N��4�; ���O,��:�n��m��auK �������? �f] `��M� vA�-�<2��o�S�~X���U�/ H92r~�}�K�2A��S�YW��'D� ��Gh(�k�t�LT�ʙ�#Wsz�"c��R���] �͇�2��5E�R���G���H�Ӏ�1G>�0����f�� �%>1ID�Ob�S��� �i�[�B��V� @���j, �B�̲�ށ�n&��w��y�CΦ�:�0ꠦf�T�( 9�`1,�w���3�v8��ҘJ��ĭ��h������O�D ���n���gJ��pO=�ٝ ��p�IV�B� g<ڏ�P�-N:������Ǚ�x�RKլ�����D? �xQ*i֦߯8�a���)�0t,���r ��1���]Cv���>�+��O�����. ��~B�@��L9؇%��͏P��H4*�BdFb��9 �)IS��b� eZJ_��b��ʦP/��7"��Ie5P���'�ʩA{1�#yEyEŬ��L ��[th�%�? �>#�u �S��^ �Cbӝ2B��O�! z���_��;�f����S��n� �B𿉀�fB,Z�%�Z�3v�3cGC�Wb��^�i���,a쿋��Zc�%0�����ҥ���_îiT�Z&� wb+�J3Rj^r��s��եr������cW�^���� E�&��/ �U�5���b���1�, ����%�=��lP�} ����nDʉ��A�,����j[ȥO�`��+�'ǰ�� <96�, w5EͨG�r)��c�s�� �. �&�n�? ��KoE �m8���o-�5�;����? MkX�2�����5y���e gi���VI�����Ð"�] ֕�BBץ���͢g�)�h��e� ���Z! W����JD7 ˕�u� �f. �, dl%�� H��ޤg��i�� �`Btn��m� ��-໾��s��Wt=d����%�� �3�Ƃ�pC�;�czK�L�So�U<�j�d�b�� ɣ��[lh�v�x*R AR��@s��a��zX/ 6�o4��C��I�6z���#j�HKl�_��0�"��ް��Y ��5mq,�_5ӓ�T����x�9��a:�U)�bW*fD ��UǪ�X�4 �JX�C�-��Y��_�m�� �LO^ ��57��"�N��τ�t��c��)N�V�E�����ma9U���@����iI�j� mXܐ����"���c S��. ��T���"��4z�#F���. ���������(1��%�tW ���� �����i����1�I)H[LU�L ���= ��- 5. #��˺]ϥ8 �����N2a(k] PMⲀ�wu�. �Z�ԕU�yn������j��樛ej�ƈ�ð���[��p ����LH�)k�#�1�Ѻ�z��<Ս4u�Y@��`<�Cѹ�ד%��fU �'���x蘨��~�}F�8�n�����8�T6�2�j /3]�-�LH�������B������ݷC_ ޝ[������mSF�qJ�G��JZj�)` �3n ��gho^�H�F�(��sL4���s��Z�_q膃�. & F:�k��[ /�����Q���˪Wk�2Z�����[�������Jl V] J�;��b ���PYWuv��3����:��Y( k�F�b���{3w���so�ݑFٚ�����) �쩫�� I��z �����Y���cq�W�k�:�� À�F� �q? iҙ��#i%��2��I��d. �� ����n���:P��B��tʄl�Қu, �m�~�iD���, ⅢD��"�}�֊��H2, �/�E`d+��y������ai�����#�����ݾ�*�N �Y��5�GLc�^���s�E8~�]c [R���sA�rKi���w6�b�d�0堁'U/ ���)�nơ���op;����@ �9�2Þ-˃����X��N�S'�? ��, Vb~c����cz������-�� ~�oi6�J. 9�ٜ֙8�, @9�h�ʕe�@4R, ��Ó��"��2ߎ.? �7�y�� ��l� ��R�1����H�a�M �L�- rq}a=�P�Ѯk�]��Ћ��T���}O��eCP! P>S�F�n�,ѷ�`��Ύ�&� c68���u>�f�Wh <2@9�ŶҦ�= ����0�s�eN�9���Vdi;C�]�#��K+ y�Zd�d��� tw���Y_'��(�s��� �R-��ƛ�2�0e�y�}��"D���%5�^�q�[ �t)m�~3�� �#�#3B�q�Si�>���C��P�{�S�=�� �`�&��T��( �l~���N-����� ɱ�t@7���s�ckbjZ�%�p�zI楆7����rj7dK���g,�u�ps? x�����W����/�[X�)mbV+��������-N���t���, �ܥ��1���{��J��ɣ�����x��;����l���^����r���% qy�"5�l��? <��,z�����s��. w a, ��ˋK? �/G�0%y�������ܔ+������ �=C����e�^�ճ��p�" ����I}g: ��,������)��d~xp! �q��1] ��������h���C���r /��z���W/�;�? �Ӄ1c��tv�����r,0_����rqp0�s����G��CP�/ W3Xc�Y��cF=g�����! �2�����b8�{0��@��Gg�r���o/�� Z�z���}J��s<�f���������:�����_��. ϻ���pqw��8&v0�- ��5ZI=���h����,�? �����_�;�� �}�d�>�~<���dH�Ž�2��! ������, ��>��? �X ���/ x�%�&�{�ݥ�m4? <��B%����bu! ���������R�}<��<�8�t��㋇����o�sh��,�1W6�`1{6b��,�X��Wo���[�����7,��{L���>9���. ����o�;�����&�OWK)fz��ܽ������:nMW[�Ã��+�:�3�<`����bA����;��r��Ξ��X�Ŋ޾W;����<>8������^ �L�+��; ���kg5�-s? 8]L��Q� ~ ��/��M w��U�w��������������n�]g�޻s�,���_r�f���hl��&�� q�������+n賽4�6�¬�k�` �u��@9���=>񏶘ٽ�������ϩ��(��/n� FG<#��Mr�(R�& qF�(����L�O������dV���. Dz�33��M�a�3�H�1>�&4u�� "7e=��)z�ڸ��WxӔh����b�k4r-�? �&M����S�����F� =�v%s�YWC�b���JU2��z� ����R����/������gݺ�! ��kh6x1�xz0cԔ�, ��alTHW{Ί ܰuN&���q? �E�Tub���Y{�9�_9�-Vr)��B�& �0��b� }O@��yY� [����~H4��������` �y��Ep����k1���Fp�� �nn��� [� ��Z��} y�x �P�sϜa ���ٛB6s0V�? �, 5�i�;����l�fF W�{�! ��%�, t�1ח���T� ��"��7������(� I��J�El�*���}��=6�[���>��*���݄�vgM�isY��x�+�3��-�DIl�� �U��c�DO�� ! ��Ɉ�! xd� ȹ6 /�d�������,�S�. 4�8! P M! j�mtD*��. �N��! ��'1�3ν��e��& ���yo ��g���]y 9�'���M�3�:w�As��%��p�`> Y��3}r���e,������ ��'0�Pw�1���[�tT�Y�S����k. 2�%�#���>,B������������{�s"����3]���� jMl� O�2��N6���f�XM��>�M P � [� ����Q �@�U�t��J���]l�� ��#���:�, �MȦ���CJ* ���kAD���t�7ߝ�ˬG�<�����u/ V�9����I�32�eG�Z��0��C����Q�9 �t@ q�RՈ:3�D�M��d(�����n�H�m;��, r�� �8��s(���'�v���(�5���V�& T^ �� մ�X�8g�[� �= �Ѐi)���׎LjbN�o���. �j�B Z'�������U(8iu�����v����o43W+�F��1�! 3��w���; ez�CJ x�F���Dm#Dʹq�� o�^�ɢ�L�yڻ{�S�p�h`��R�&k@�H��~��`��S�iW��pU �h� ����yF 0�>~ �`B1*F��04o�� �l�����tU��EȹA�3��N��X,GT! Q8,��'��yTB@50{�N�H�P�0Q��x�]�Xh��K[��>6&l���Z�n4�eY�`��t�G�Sd5�. )�7x�������stw/˃/�*A�iN? ����49Q��Z�Oj��������rn�%6�! �. ����"�. ��RtQ��J<�������:�շ�( ���F�,x�A�f���Ϧ�ܵ�Ggh����h�Q��ֹ;�>3 ��`�����۳��x�Hư��궃���S�� Ǝ��gxhw����f2�̈pv�0��r�HY8����k% �#���M�J4cDl���s��ދ��O��(�g��x�j�� �[��W�:�a�aNt��oY����¸���I-a��f[�&����Le�Ɗ]�,��'����e;Wgƭbȵ�����<&ff�u���Ի�MiQ�5�Pw���ޠ(N�j���Ԉ�B�Y"�~�������;�. ���X�:�2r�yͭ/�9�����lD�;���]ӵ�'p�1 &u�`A��8�iW3�uo�h=r���-�Qnh �^���җ� ů�)�ɪ��Liu�� V��-�x����- C���, U��B�]�eΊ���<���/���lG����a�cd�p&�����m4_H��x, z����, ǖ���j��zۑGj�5���[��3�u(�lP#�t�ht]>gK�#�J���ށ�̧( e_yU�������I�Hb��:��x �q:��;ݦe���W. bѶ�}�V13��m2@ y�t��WQ��(Nɶ�����0�z"���T���! �����ףW���pCcSw��z�V���9 �]��m0q ����O�y�B��2N D�. �C���ĩw��� �I�C�0, �x�����)�����4��x4�UDh�y��;e�+�{T�(��&z^��L( �r ��{�yݰ�ڇ��ڼ⡽��YA���-�v��bs�8��*�v�L��3���k^ja��:X⦢��+� L�l�Y*�������H��^>Q@�Q��ƲUV�fY�������ri��3���@�qY. �^�a�y��p��;w�+�^�u��g�1�����c_�1A�uG}u��* ���{���]��S:U�Zǁ���۵���=�j=�5 ><��! �����! <ȿ�cÄ0g�"qVz�IF867�3����H�Ne����08! T��İ#��(�J֧�Թ]��W�4u��+��La'L��DD�eLR�Z�e0, ĸo�,�W�M+ s�Ӵ��d�Y�_��}�����<"0�Jwb������sG�6�˴ȇ[� &M��-���s&? aS�6+aWĒ������xL��% m� �m v��y� ֦������f�&�ݙ���Lv��NP;�b�Y�Y��MMU�dmfᙀٮ��! L����z�� �cw�I��1y9*�StQ_�>{�U���;����m]D �)ec��mʏ�]����M��;��¨�x�qp2�~�-��G��<����6͂, ˇ�tO��s� ����ҧ���n��6K�Z�� ����4H��%I`��t�x�-Y>��+e�8�l����3P�:�-q-S�g6. �>/OIg�P����] �I�6:����i0�s� ��~( llG�X����, �L�P����l*wo�j��� A}L&[4Fi�1E;w�]���t������:��N��hŞ6= ��i���<�9ֈj��/9�d��&��6�;�„s#����߼#� �#�. ������u�Ƞ����k~���=em! LB,� 0�i���M& �cFD�E�mﵞ�J��s5��DN���� ����p ���"� J��~�"ϓ{��K�{��U��׬���, ��κ�*� �B��[�=��ʬ�0` �������6��ـl��fǒLn%�[S������bS1r�-y�J�ʪ�l���‚]�>��}kI{Z�Izfz�c:�W���F�P,�1 �Ί�e�p���H�“��N��ī*���� U������"�������( 2�i�����? �C�'��B( R/ SX��(� �Ct&F-q6�D�è! מ�� [ Z*M� ����a#�:�V�}2q�ٛ�)p =�o��e� �)p hD�]q�CK���ؤv�p*�&a ���lq-��ߝ1�&���ȏ�s���? �/LN��e �n}y ��l�QE�LUrr>kV�׺V�毘I=�PBJ>hXC�P�p�/��P8)��~yh0RZ�, ���p�iwA� '�>aY��E� �b�bo�vS���n�n�v��B`J���>�#�r�"��Թ��=��&>�}���{l�}¹�ٟ��L2Gq͋Ɍ��M� l����. R�n����a����4~ ��p��A�����y5Kb�a˳�;�zT ������w]�F��� ��3�9b0�! ��@��z؄u������U9oTW�s���WUŚ�e0N������� ��T�z�mrwq��G����L��_�4���e8�O�l) <�j�l������Ͳ��. �x��G�<1��Ӡ���g�4l����g0�u+H'���pN�ǃ�����M�=����Z{ʼnf ��[ ��s�[��������� G����[ ΁�j� ��V7U�������/����������vbCH8D�O���;X��"�Z�,B"��mQ�a� �>84��D�7��' ��h(��� {9z�e�@ sn(�B�)�YɜBV�>q���a/ ́Ęj��H���N����dD�J�ũ���! a9���� K^�. �݊�f�Ȁʭa��XI����y�ү>��d`��fORgR�1/������0�5����? aƒ�� ��;���- j d�����5�Na�F����� �0@�c�`P��߀~q'��d�WȞ�=�c�eU�i����䶳R�̤�ߡ�������x U2�+�����I1�����Q�Lbz���L! ��. d�-)�b� l��[��^�ј�R�pJb�BL ��a��� w=T��؊WB�ޘ�� f�PUm- Q�WI�jp����v�� ��n�;�ֶ[�/����G�(��VJ�? <�a� c�5^@ ��e�. ��x���� ��FhK:Ȁ�v�=���/07��T��Tʸ�'�_�Q_ wLg��X�1�B�� �3LU���U9V�����)��WEwݴ�o�>�7���>Aj*���3]Ѱ:�&�BϯQP�QzlpњR�E*7#kk�* Ja ���rYA���g� z�����ףՏ��l ��N�ڬ��kl�U�y�i�jL;�V�ʏX������ ����̧3:�, ��7ġ! ��K�M��ȇt��G�<��g �oڷB"�. a�/ �! �Y��U����zν�d��87��ۃPDz��pU+���? JnVX������B����[���m������-6JX���� �R)� s�m�=>��/ 6ֈ�m����s�+{b3u ����CӶB�5�Bw������p, >wZ��� �V�w7#4ns�j;���f��v�B�F������tF� ���D g�DuV��,O/f���-W2�hj��ĕ�h��Y��4ĺ��) �������U4��1�x��)�}RH �^8��ss_����P������m�>�#���s�jR���dn����u�H��3��P�) C:���� 9�v%iԤ��V���? CoKX�a/A �����ʴ�s��-X�6wW�+�/�a�J��2� �ۺ���R1_ 3jd���Z�J����SE. A�%I�C�7�C��Pf�d�% �l2uU<��)Jz�x� ��C1�! � 1�QO�#�'z��! ����:�LE�CM��Ya���! �c�ݮH� �����1�*�? �S~ s; �ՌSn��~�c��M Jgh�5����������e��F��8��3�~1"�'��y+4j6�`Ģ��=�����x�Z@���&��-v��wܴ�ć���`f� Q҂E��1;d"P� 3�]¹[�Q# �H/��1q���AY��2m{�W%��F�e. �(I��P��]�sBhb�Z����:[PN��hN����B^���>�G�f���! �Y���@ ��ah�้��gJT���F��;���ձ�[����Q��%���@��&� {8(�ϡ�_��J�? O@b�, 8*�, �R��bcE�) �! K�S�sϓ�� g��͞r����y��i�6��P�V*�zG~�eO��a�V�J�X����y��/�v��%PJ* H�ǑM�&r&��IM��Alj���e�d��bj@���`�� Q݃Ӱ�������ޅF�x���蠪�J� ���I��@D�0,�? ���K ��x���űY�{�6X�����5�? ��H0l�v�Twu�� k��r6�%P:�/�荊Z� ��p2(�} ��4*�� 9�M��vcF��vR�8l�����. ��`B�ڄhʔ���B&�h��k ��-�y9�E�%t�Yɾ������Ґ;� ��Hxngop����m�S�)[�e� �4o@z�A�b�h�>�P>6��;V` ����# ��Y,�@ ��{A*qn ������, �PE��/����1�ݏo�g���ٔ�H39�����]޵�3��wd�_0����58N. R���dz���+�S]�⊱��z��(�&7GA(I�����S# F��X���G/͙�hd����������9����? r5 �F�v�2�3w��T����P)�P��a���٭��&R#��H� �Me7 1E0��i64��D-�Q"�^�֩X㷞N&o%�j�. ꗸ� �9�Q����h3hc�GƆA[���VK�ϻ�����:�z���֗��lB/����d�i%ڈi���IOӢh�r�V� ��f" wB��QL�ҹ&�l���*��f��D��k����ͷo �����iKD)�'�f�On��ڲ�������'�/�o��H�0��u �6��! �O�]��xa��{��,o[H��fiCR���YM�T4�1�d��g/S*�/���(AP�AoxE�wu' iM�0�tȸu^��������S��3O:��/ ��? �%a���bA{���l�j���1C�:��t���Q�%�Z(����+)��� -�@��X�H���U�G�V? ��&���! ��@V�/�w4,��o�gpb��. *U�s�̴�]����) ą�k&�E�Y3ʈ�q"6��DN"˫���R���_�;��,ա�`��v��}���Ԅ� _Tgӳq�HqCp`o�"w���KŤ&U�0��v�q��v�i�VW ����GL^ J�=WZ1��a��{��z;k��[�EL! �ЈѤ��v5J? x ���PЇ�ͅ. ����DݪOA�A ��L��E�I��u����ְ���I�g�? ���; YL��coW��K�������B��gjg4 y�P��hF��2�+h����2 p'�3uĤ��X} �qUJM�jT ���S���c���p�/6����v�{�}Q�K nҬ�9e��������! �N�c�+r�_ҋ . �pz-M���9�M�� ޝ�m�_��+4�] �Q�vd� Bd�J{�=sY �ctFZ>pp��2. [��i��"��;��F���2x����X��[ C6�J�`�A�M�EV@ a{CR�׬�g���Ou��#�>%k2[����7a7Ո s��ϝV�. L'F. '�VƪS���#��y7�[ C�����, lk�QVLr�E�*VP+�Ҋ���wcQr�}��C~�ˑ�q# m! ���AO����] ˄��C�]�Jya����XX ������+ Y,���:�3�� ������-�ͅb? G*J�T< 8-�Q6]�ml��6�0�3) �ͺ���i>��tP{�w�6B~��! ���a�B�>#Y, �]MSl̀�Uي�� #n����j�z�g�;���;�:�#E��� ��T2r�K� 3dm��4��Į���P��gZ~D�Yz�F3� H�Dzpݍ�F�Q�o�Y8K���x��w����78� �#�:�"�{ ms�4�1h(�Y�6����w�Ë��(yw[���Z�t�[q�. {Ta��2�����{��2�҃���8�߿S+��R��5c���˛Ǹ�������#��vLJ��[��{ ����L�& ��w����"�,�. I-�8�`np��jC'��H,4a�jϨ�q�0�=D��)��l��? �����;�Ư. �l2���ɀ�C���@���Cz>�p��6�>,�+�{ 4`��'��Ï�iz�ۢ��p_� t��b�; �, �X�0��y%��. ~����g<�5G�2FrC6�lG��Ӷx�f��f����Xp, Ħ��Sm��S ��Bi����7R���2��N�� ~򈶤���=���K���I�tuI�CR(�d�� �†��Ʊ�o�1�����sͫ�S��H�� Ȍ, g`i�fTb�_��R"�8�����-�N��B�f�k��្aL�������B�x�X�dLH �Z״dw�;O��ܤa! =�}�e���/�#b~FS���y��ax9Rh�O}nS��Q ��^�'z����OfK젝]0;W����x7` ��6g��*��ә�+ ��l����ݖ�l��1�� �Bt�h�n �_�� ����ؑտ? O^�&l�,BWxIko{�r��E; ޕ�����z�! e{��Ϥ�I�p_� �#������~�hAwR�T h��7v% ���'�Df� � "�'Q~ Ǔ���������}N �`F�i����0i���k�5g����~�r����~ �oK���/ h�e�n�b7�����k�"x�a��y�{ ����h�-�: �A��I�����N? �b� n��! >��xg��Z߭M �<~x>=�@��&cy. �;�>��5�hFr�����R8�AxZ'7��V�m ��&>O}u6��T�a������΃��N"��U������d��#S �Xx�? ����. �iL˰�S�h��/ �f�)�µ4* ozD�e���(���'�N��E%Np� ��pԐ�ґG>P8��'2A��{Q,b���,<:j0 <�����D' HPL� �3. �����M95��ZOC�W�t��@ VMa[q�*�q+lx�RٍX�`��V! �h���O@� �b_ ���*�������Z��%ŀI���V�, ����,�}����a-�R� ��, q]�M�Hi*��êYJݧ3i�wPg�P�A FGߘpU��qbU�S���>� _FUa���F�hhuZA)ps�7FR�K�5����͖�h�������A �k�9�M�i���I�} �, �����: X� M���Y#A��* g=����4 �<��? ���Z������֎ U�2��5T��Z#���; G�kb��(�w�Rezj+��E����m �yá[��%�:�Yȱ��e�+9�% xq�jȢ, �s2K�V4�+WH�dC���%�2��9} Io�j{Jp�˷X&Q�k8�PT�^� ~On��` �k[̦���R��#��H�jb����8qP�Oȁy���F 1g��PX�. V�8E�a��bq (�vL54�P���� � ���>���çd? Ӹ˟�+ 5�S���x�}r. Q���� �) X��ɬx�����~�F�N�! ���4�b�*���S�86�K��/f��g��lzo���)7�gM:y��? ��j��OMȻ�F��a�2�{l������p��B}�*�so���#� �J? �9�V�'J'��5�#���2Il��Z�� �EH#���T���1�C525�F� � x�� �������4��Mۍ v��r�s�e`I=�7��Uի�Z���}�3E Vx޵��) �(� sY� ��L�'�ҕ! Z�ĔP���� ����Q�V{��&�x �����W��<9�{s22x�w�f���l���:�����c#�����g �ǫ������q��& � N��>�l�De��py��t��ej;G��3H! d% p�p k���6���%�2@���&��}� R%�/B���r�LZv �R�v`����%䗙���qAdD]�W3�`���Yi��m�2�"Y}o~�x��Pq��FXV��jĵ����*������҅�,�#�%c��TU�<]M9F�H_�m��] ���l��& (��I�ny���B4�15�+ĉ�� �c�� p��k=�o�K�b>e�T�_ϙR~��_��P����p�z�p�O6[LWg�z> �? E#* M���1�`J��6&�aN�p�����Kn V� ��ށ����i�YL p� _����'�_�[F�>m=�f���V9LS��Q#�8iğ[�, ��K���r* B a��aX! Z? ��WnN(� ���&b�"F#C8IxX��T2 ���}��X��U��;���rc�i���b�1j1� n�j��*� �i��˜���xsP,��R�{�3��A/h��S�Z����c l������ S��o�>X���M�c& D��l����4�L�Lh�����~�! J�A1���� 陶n]����&s1�s��yw�! �#bFm�W�B�`�p)7V���~2� �)���n�ND�v���H�~��#��k` K, �o�W�N��-k�[��"�]a�d�1���Ì��%3O)�Y��,H,�ws5U��D(�p^6+�c�8bΒ�ߦ&�A����n]�j�¼��! _ �"�) �W0e�,��x��w*��^�%�O�a�b�U�k���A��[���a�f�r4K��_%1? N-��A�3�d�p���Ng�I�y, �>9Qfgaz/��N0D��c�=�ʺ~�K]T�k�9��, W��8 D��h���e�ru�U-��N/�H�� 6�jy�7�z�b"m%��� �~ So. B� �Z�ã�A�ۈ. i��-�`��J��܈~�š? Ke�:erADo���(�7�q��Ҹ, ������^���%�:�d���k��K8aֱL��MIIӝ<ֻa9~�_����)5��0�MCvPk8Ip��x<, � ��T`�s�b��7�T�Ya��n��<�̀M�D���`I��9�����+ ����uaW#B��)��9mw. �_k9h�����P���`��;� ����+���Y�cC{O:� gV�uj���d&bV�? 1����E���bD��U+r��x_�l��}aI�4�n���'0�}� *�م�,DԎu�=8�����x�- ��>�U� B���e�2Q��}� �w�+���y����}evNId�UV-�j�XBc}8�5@ ��kYJ�p�����Eտ. �K�KQ���/�'a,Z�1M�L����K����`���s3 �mS�2R�^ ��X{�z;�]q����P��U��9�i�1�aL,H �&LE{�ڧv���:e:��- 4�AY��J�e �t��mY? ���M��a��O���tBuy��nP���{����I �Zw���PB�uR���:G�4V;OEⱽ�������;���� O�=�� ��h ���2]f���/ � r1,z �4iM�. ���`I�G�= cA��mR��x>�&�JD�pi}��������L��� �L����mݩ���, a+둛�J��kW�, j�갗���? o� ���_�/��eM���T��x: ���HB0bm�7�XY�i�0{� No��Z�މͥ�4ɇ�K�n* i�Tv�Ds2Q��~v�7�����`��5�y��M�1�l �Ҡۈ�, C�F[�V� ��~�D�ӗu�Ņ�BL������"vm���wo�s1���]FG�5 E��W%蘫�4P+Ҫ�F�7����K�vMwbyZ�4E��j �Xp �Yb+�hBf�? �0]je�'if��CR�, ��3����͜�s�F#�f���Y} ��A���Ӕ! oqoMl37���i��j�dG��򠸺�/�5� ���A�D�"u@�} �Z8��H_ ����jr��z�:����x��)�! FD�l�_ Oǖޢ<��{J�`m���N��� �rw5��͔w�`y鏵�! �< �/�q(� y;��خ�;�* l�3�����&u��g�b���0�t3&R����Z�. *��&�! �1�s�& �>)ى�vH �l� SW��ƕ�ʙ�,�S��yb�����Ґ����& N�^���ǝޅ�9#�` �0�3i��3���p�+�: 9U:p�]̕��"��4Gh�#�n�n�, Ɣ#>�B9=��[���x޹���Ɇ�%ۧ7FqH���3�X� ���Z����a. �Ҍ�Ǘ,�s�5�Y�A��! ��V�� �`�nB�o�H��V�p ����%7�. U���:p�t���P�G�8���uy��^ �xz��c���? d�6c+�OI��I�e���tJ����Q��M! '�G �vRd��3/ ��R8Y�ol�+ b2SX��E����l�QEr�S�2s�` ^o���W�b�Ca<�� ��Iv��y���j* �֨��v;�R�� ����ʈbF0��ud�l0����� rlT�E��h��, 9_��* ���@f��0[��ǝ��I*�*�O�K�����ⲓ0>�W�^ǯ�ݷ2� d�(R, �V�# �X�*gZ6����@Dp=٨�m�(S��'���e�Q�����Hf��7D��Q���� �`�bD% 51an J�! ��=��"���鮰��Am�oC������5�g��� S�A���4]��3��] �: �[LE�ѭ��쒃�)��=? �Mha�L��Y( Q]��pU�(f�sYہlb�G�U. 9+OV F)����Yڴ��B���z��l2��%9'S��J��Jͪ��1 h���>��kO0���2��6[M�k��qSºa� ����+����S�M�"�գEH# ��ӒEsc�v�N! �[�? �5��Vd��#�9�3�mh%� ����0H<8�(q�]P"fl������c���BS# �wM�O0�z���R��� �T ��y�:�����Mנ��fw3�Mj�8�k>�K,H�] h��8��I�b��M�m�? ��. �:ĉ*��H�LS��%��J��t�%��;Q9a�h�gPe��~�;���H&g� �,5�, �3:i/l� v? ��"�&��M�ɜÂiC ��Sn�͌E�{Z���� �yG�3��#�s��lBJ����B��� �I�L�@��P*�4��L�za���ҕ9n�O�? � ����A�a= ���8ԁF�����������{��+�U�, ��F�lJ�RE�ѱ]��CN��#R]<�3#B�L��:��:�ԙq�, �B�~q�KJH�'��n�n��D�Y����׳�r����, Xײ^ �@����Y��؁<D�/X�&DR@�{sky/�S����۴)L�PF`�Փ8m���e�@��%����bs��, ü��5b��]Q�ɀ�q�����4B��! 7���9�#Zu�L>��Պj���, ��Y�����J7��`� �ɞ-�AO���-�8)m�3�:�À�>�U�{�#�V�( �V�;D ���t�l��;MS�[cBjw�Z�x�sJ����<ЋS4Pw�l �F�&��:�)�! 2�h�sԞ���n�Q. �L��! 3? �%o�Ѳ-��gq9�B�, ��[��s]�V�����e����1�e��}1��c/x�qs. �s]I�"Z��[ �V��:A����[��o7�Ϫ�K���:CG{1#�M��(Nl�#jz�>�����Ka���]NW���Z�{S�ؘFp�UE����nf�H��Foh�' �b�y�M`90��k9�'Nۣ����D`�ʊ�uEI��s����lRyE��ׄ�U7��΀ �-D���Ck�UQ ☄�ynЋ2�[���0I�4� 荛x��qY �X�Y�o����7߽�J�I�+Yn:�1���Ry/ �Ye��1H�F ��(YvMe���? Ɨ�v�n�y�(�A���ƏnW9�¦�n��? J� ���5" ���:K�š��{ ����! ��d�g y�R# �����9��0�����SD� d��FZ,L�[ �����RG0(J������. �d#<-��N����X�f"��, �r,�D�O����Jm�x��X�G�~U=�7�]YlX���m��] � V�I�k&�zK��vv =�Fz��CIkp�����Ԏ �ҏ� �vӦ �}��! �h V���,�]l R�n�&���KBZ�&av�O_�SX&r�k)��ԭ��ڹ6I�rI��߰�OH�-�? ��;��? ��m7�+K׼���j�bB I>�BcC)�6-YD9�T�L���d��<�&�nT%�]P�r�Ѩۺ����U��"��}��kEPvhW�M2V�5ט�����v��0����2�����M��+�4w8�}�-� h�6�_X��y���]�3W��IE�q54�:S6�l�6+io6������d���ծ��[��/���0��}��C`ndQ. ������]�u§��F0 +�Gup���? ��_��_����h! ����t������6�����+ݘ�B�EH*�b e��F�a�`�? �X^���+��J����I��aD��! ��×�K�B+ �]�T��Ji�n�Gp�Ҫ�C�x�P�Ɏ�;�P���������� `�����=�sf���SV�3�k��̹�靍�-��>�IC�s����� w�0����;��&��Wd�퓊0v��9�-��� ���PUU��VX���KT:�{ ���ON JVޡ՜��l���y�Fʹ#u%�����"��6��������Z�_��1��� x�P�7�0E�R����L��G"�&�k�@4��t] ���. p�ۗ�q'D��? �_��? ��lx�. ���4)EM�۹����(p�n���{�p H�N=�, ��~��#���9O>�t�Y���F)��;�f��H��gv��EV��z#�[�+�����(W=�g��, Ǘۣ��#ޙ�k2��f�cWs8/D�TUl�_Z�����<�M�58�=�n؁��m9g�o�1��y�ev�g�f'ҀH��{O? �����c�t��`ϔ��c, ��g��hf=� �7�sR)�i! ���`P��K��v +u��� �� �)�r�Q�[ �qq�)KB��,��ח +��y����#×���/�, �o��LHw@ �ӟ�h*�S���oko~����7�&c�=�����Xbv���Cټ? K��i�x��, �k! � ӕ��� X �w24���:͘g1�6;�o~ a&�( 7��ϏK�i�p��Wj �RZ��%������ ��W�-��A�G#���h��0De 7f+D��h'Z N�u��� ��s���[GzzUp��f�m��>��WtڬΑq��oJ,����%7�jFؿ�P�P�L�KGF����n��Dq���( 8����d�iʀy�. ��^��ef�[���r"����1a����΍: �(�S� �㡚O��2��L�H��y�ݶ�Ĺ= j��ç? �#�ٶC���K�æ�9�'�f�M�t oZLU�v}�#9����jQ�R��P�����J/y�ZmI���+��>�`k:�uם�Gi�G%�9��i��t�Ș��Z~��)���po�ƛ�Lv. �[��ϋv�0U��x�a�T��#�蜿��]��ubt���B��s���cnLe��ݎ�)�? �7}>�����t�d2ݨ��;آ��/����4 ��ƀY���r3�06 ? �� �=� �� ��N�[PE�Gy�EN� ����1��� e��8�ڱD�������P� EȔ����vm�/�x~�Q��穸�YM��iq, �_F� �d�z�k �5��@�0�z9�s����d, �m]R�BI! ��+�1qTz�Hy�N#T� j���H�}n�� M�F�8�u��J͢~�������0�)��`5������ � �^��NI>��b������[���b�"��^��98�@ i =xi�( 4Ĩ���+�7,۠lePW�Y��/蓟x�=J"��r�i �P d. �q! �7���{a�أ�y�sl:�#U��P� �;�0,���Z��# �p<��O7w�; �"�%Zׯ�r⪈_��y���:�y��bE�Tͪ�c�z4�� �I^k�* �Mo�8,���UGk��fcKc3F���B�ћMHS�����U���c��. ���=�sDŽ�! ����bb���χ��I�>�V;���n���jI�)��8���+�! u�C# ��oO�Wn R�O Z�iϔiK�j��2'o��o��L)j��aaw��(��[���ך � ��! �: �6�_�)h�q� K�shL��'N���{�T! ��״%���)��! ƻ�/OY9����[7�)zV>��2Gi�e��J ����� �s�k�_��, ͧ�6 ��l�L5:�,���G���� �f��{�CM�q� �I�<�qN. U�*l�-P��`�x�X'���p�*���� �3�+ �LJ,C,T^�Ȓ�U4-��3��oX� ��`D�K�e�Ua�㨩���FL? ��4�"����̈́&�G�+��? ����ƣ��P����~ /��GGC�T��d����d��2���w�����. Ē�c: 1{��g� ����XZ^ ���=��Ϧ_��7u=���=19nb�1�=]�Y%���yx0Z�v����hP�3n����]��`Kq�����1���O�αϫ�É�uQ�����PK����5���Mج pXt����D{���3���B����mcq�(��8��1��n႖T)�{ ��&��eʃ��i��l�4>"� N>'��Z�����QE��-��0��E�P�Q��k�t��l# 2���a�f�b��S�(�H�~Ā�y�4����i�o�����:���S�RV��� ��E�R���? �. �^�h����Ee�. ��B����/p}�X��GVK�&R�W�guao�ǀM��6���J���7b3��䐸���W����u�c������r�΃��8�V&��. kZ8&�[�0x��� >`������m�>��* ��tks���eˈ[ 9��� �UB#Q<�? Ṵ�1~GS�-��cސ7�����, ���MZ'c���8�. �~ ������mR�x�]t����+G�^��J޾�,��hЉ�z{�j�[�K�«�ב���3-�i1�EhI�-F��sP�B���ŵo�myC;Y�^�yx� &�=��t��Pƍ�ȀX�����)�. �63blǣq�wjȡS�}��A�-U<����9~y8���O �:U��. �*��y�&��! Y���G�v�. ���w%ZX0�h�&L`C�x����� �@�R�߮A�o�aK���Y �߯B4��%���ÿ"�J������k���ˊ�7x�D���ee�V�����tkz�~�dr��@�1SE��R�#�@먷��ͣ�`�3����, � ���VM5�ez���? �+��� t�Ǚ^g���bwx��}�����l��? 1S��l�%Ŏ���t�Z5���_G��%j� irq�D�E��4��`T����Š& �����Oi�%�@��K�ziq*3I�Ǯ��C�9:�:Gܜa�)c`���������4��nN^�2q ��I? ˟�-�DZ-�-̛��N��R�׎�^4����%�7wxI. �JF��5�V��ۻc#2�&�9�, �����7��ub2QyG]���F�Ƈ/��a�8% ���M�ςn�FPOi�#�C��icl��t �����b��P��' ������ԽVa0�p�Ƶ���u�S&�d��m��9����5��}ۖZ. �_ө~�H����! �,�T1�^ q���4�A. m%x�޷2��7��@w��} f��3����r����� �-�r��N��o���r����m�+����������V%�s��ߣ�Nax]u��/E����zQa���we1j̇�)S���m �M� �� ܴk�ac #�'�ξ��4�-�� #�ʂ%�*<� S)H{�z�Κt���۱��r�x�m(0#֩�D��^y��7��_1: ���` 5vk9 ���)��������%����*�����;{��L����pZ�/i���w��:L�6�˼�����S�YBDEəw��=�A�ɗ`�p�5uŀ�"�E. �f� ��Ѷ2 P�'K�K�4�Ǒuw�M_���{�qT��}���j >�I,�� �6h����r���DjJW�����, g9���x&�`1q���pF]��N�_7�Â୧/0W�o���@�ߏ�=PR�g�T�'m8x�(��'��2^�f�I3h�Ej<��K��H�҆D{4�� �f�1Ȭ�" ��"N�8���c]��_���8N����̝" �W1��P�F5��呜V��; Aa���׫t���d� xr�K֖������8��,����lQ�(v�,b�G���,�. �` ��o~�m2��Ic/�x. �8���WR�y[�i�[P�? ��R���+���v��8���X�Q��%˛�`�� �a �N�����K�{�n�e��^�^3`G� N�׉O�5��B Bl�m:�7�Լ�93���#ewYP�˕Μlj�G�H#��;��~��OiX��(���Wi�#��t㯣 ���Ͱ��������C�d�Wd �����%���Q������@g���/ ���n��2<٢}�WY��z���HpbIEh*�� o���ؔ�W�٠�������Iٕ��s�Jb� e���γ�M��:�! �⽜B��+1M̀�*˘���l��#��(m�ᶞ>Ra9��췦 ��H����@�E�) m[�. YsJ�Itq`���H���f% �? m�ƍu��ҝ��? r�ާ����d���{���;��������k_�? ��h�ٽ�M=O�~ y�� ����1����7�pA,���,��O��C�����M�Y� +����ݧ<�7�>�����k�_ �y����}x���΃kw޽7,����W���ݽ3t���O��{藟>ʗ�~��o�O�<��>,����}q��g~s���& w����{=�z�՝�aV8���[7�]g���, �s�4�Gx�ٽ8cu�� m��0>�tF���(f��^g/ �)�wft�1��~ �"�9�_���! ���Ɋ2kw��L����! 7�H�v��sja�3AO��9x���7#�'X� ��U�o�t/���>^�9��ȭ��ü98! ����! �����}Z��Ƙ�9�����z�C@�5�m�D! b���3���;E�HP�#��N_��> ��09=k�, �C�r�GT�}�F���ᔓl�g)����p��ҝ VwBKM���C��z�i�@�X�p. e,Jc��̌ � �ړ��k�w�d7͉%½�����2��c6sO�, ������l�w�x�͘c�Tɿx���v��Q�8���E����=���vw�oK���x�����qgUtZ������z��G�3f��"�>��&�6���rGx-e����X. �Ff�X�I 0J'� � hc,�'α~<�U�#�ׇ_ X�#sg'p���L�. ������C�ۈ����؅4����� NӸ����5����%c�񼄉�B�Gd1:�Oȣ�M�>4��klIK_1�7�����n����h? ���*�, �H�x�X�=�;�1} Z��j�u&��Q��K�/ T�-��������3�ӏ�. �Y�a( G�C[<6a���7 �d%�����f��̉�bx! �v4���kj. �'���ɠQ&c���� �Porx�f�F�V��Dj����. � �����}�/��}��W�R�v��/ <�E� &�k�چ�U���r��" �i��͏]�-����]�? g�ѓ�F��{�6�Lns1���, �9]�h���. ���h�� w47�҆ip�ch� /m��3�q*ƛ쒹��<�G��e��Cr~bh�'ɲ��{�> �]���p����(�=�'��! b����r, x�fp�Ρ��;9� �� �hpd�z�� �D����qY�qҟg�O�v����ğ x��f���; �j�J[�D�su��Q���0�:��, �C�"F��D�& pۄN0���R�q���M�! �5Q鄦b�͢�ao�j! ��d�ۗ�y���Rg]��Fh����,��g(�. {�w? � HPRo����ص��xT�ޒ�;�mm8���, 5u���n����W! ! x���w5�AM1�L-HD����r����ƻqR���>, �j�RLqX����)�e�[Ĺd�*9��{�NQu�Q7��n��0�a��Ž�� C��^� �x�O)�H} ���%�����mQL �M�2S��&N�=� z8���`�'���? S���:G��}<��2 ��x��T�fa�he� ���Rapݧs:�X�=��g�����4� t�����H��ڜ0 �? 쐶�� �f�%킽�]�t� �%7Q�O���B����1 ��u&>-����p�L�z��w��Mh>ѯPz�TE��=<پXVgR�CN�M�M &�ρA�J�v�R����<��E��3�ZD�"�W- �W. F�������/�k�? ��[�2:�P]������G�)�, �%3�%�7�a�qԅ���7�N�c����ʂ�wC����D���Qs���b U�(bnK8Q [X- ��4W�Te�Xi�XM�݌-i��30ҏ�β�gk�� ��7�1׋xӂǗ�U� ����זQlWS�h? 3tl4{�NLu,6,�5�l�brz:Y�ye��6ry��z�F�hH�w�� @O�b�I�:vpr����TB�>�����c=�U, ���F�]֛�*���I�2��G�� ���k����f@���qrv��>���ؑ�����u7��Έ��:C�/�a�u���χ�� '7�ӳ� ���,3D��q�v( �@�3d���C>�eB�8���RY��W� n'�Va�+u( �`�. �����C2��! �%����]��`��Jq��:Y���c�M��cw�"�h�R�l�`ymy��}�D�%p�] � =Uv�s7���q�:�t�񊪽��� n�5��~�[������ewͰPA���`�g�1Gt�f�^��͙����#�6+��P<2����? �ȟ��o��"��m��j� �̄��M�Z~��,�A;tlc�`�I3�hxk�J�-���}� ����! 7�4m�P�8,E싢9:CX��P�~o�_vB�1=��Z�g���e�M�����S�yI� C� 6��Qǒ���ӏB����E���? B���}f�0_k:ݏ�g)ݓMa- �A �[�d( �c���WxkEH�^�K�j��l� &�c0! ������*�u�NS��{ wx8�W�1�l�f���v�JT�, ���hBs�X��Q^�( �����. ��f���X��BQ��)�f1��0Z, �p? ��u�j�#�k�l-Xڂ+��1I����tmF? d��t�6 d�* �^8�+�+�����2���� �#٪�FBۗ�Ǜ�����Y����0�"C�k�w�G��Œ�I� 5�n���WZ�"< �q�! #���;�S�I<�;E�c��[��. �̲��ȡ:� �R�. �� 8}I�1[ �J���� �U�3hV��ە�o�Ծ��@UdzrNB�*3hQ���rx�y�-�K�,E�t7�sNE+jv�zҺʹ�>0�2�? �u����̶t��Bsp. � ���x�`W�t���-�B�3L/X�98 ݔ�����+�;��G��yvQ}�:�����Ivr�5섄���+Iu���"�TR���"�-�{ ��mù�, ��������o�8�-�� �T&�G�X�. �‹���z���)�e[�zM��^�5����m�]�]��T>@ �Jm��T'��. ��O��jN�I����+n�ї����^���өo����׾��89Qc� q�6/�Yr�-ԇ�`vˍ��T+�������s'76��`���! ��. 9�_ Š~٨G%/�ÿd��. ��p��f��e}� �*X�8I2G�b^Fk�Y�H��l��I�YeR�5��_ ����{x�3�! ��TU��bw6���V���5�I^������یn ��5K��3}������R=Qm�B ���^�MO����Y�r�b��* 5��SN������x� Dlzz"SMO. �;��ÿc�94������d�cN��W�D���YMM�c��e ����9��sZ����:fLV�@UM�Ѷ�^��1@ �Iux�} �"�� S ���I�-��1���:3= ͓Dd3l��n��`Scn���*��Ut���6�6]��謙�s��> �ƾ�p�V����B����/ g��=�dI�tAG��u;����dͬ2��7׈�P�1�U�H o O �;� c5;PfA����,����O:J�-<��{ԭb�)�Ѽ-�x8�rۣ��Y��Ft�j���M��v�������]�r{ q��z"�f��d�b%v��AAD��J�x�z�[�=�nw�����[�5�F�]l%x��R�k������Bl/ �ztz5����v��O��l K�]��� ����-��5�'����] �{�����X�/ z�D�ˬM�}���n~��3�}�, p��F���Vu�[�, �8�, ��*�">�)��Gi�^�mF�n���N��2��28;���n�;���Coq�)q�_���4��a�aN��2��ˍ�h=��"�5`z �/Y�˳;��P@����Bq��ᳫUT��1�U� LU���C��P�u���? ���̓����P�#���;�[������= uȤ�b}�*�[��� ���w"��s������Zc ʥ�T��4�-�TX�wx~jKg�:ޮ5�-��g� XNq/7��O bٺj��4'���e[l 'p��-MU�6�������~��E�d��Oѳ�R��S- ��&��? �`����s. f,�,z-݆�<�M�휟Y���v�VhN׍׭��zki��D�CR�l�� 1O�9��10 Ȃ�h�]���Z8��iٲJ�F�. _���+ �;���H�E��C1�� y����Ll�'T�R�B��P,�H0���Ah��y�`0�螎fJ��! z�Au���p_Y��2�ec� 1��I�. �t�MH ��F�E~���(�b�9�ii���ͽ�m0 ���ya~g� h�0�1X���yDjp�i����g`��o~ yP�uޣB��^��J�v�^hz�G�"��p% � �E�G{��kfk��IlD2]؄���22Ķp˽C�J�2 �3��>����� YR�Z* �%0�;V�D�x,��-c�����, ��8F�xl�. �R,��p��ְʉ`����������e�:����9�? ���ws��8�1��˃��2Th�K�_ �����3�r�-d��;q��wU��K#08��ܓV��� �ט�i3�ljhj~�G�E�? v�w��ia5�[� Oh��a�D1�f�8 K���_����Ġ���DXQ" �WA���0�;�xJz��. ���n��j! XS7�I�����*���x�8q��N:��-�f �y8��%�ƈv��RY���S�, �r�����Ӻ@�w�L������/��O佟 }�����k^����"�Z凃�gC�b����������x}�9U�؏�p��wG�P�;�p�h���:a����IgWJ��־~��8ɧ3��e؞qV�a�Kv. � �����W��&#�`����ހ�. إ�� d��>i��뇇�C&��_����u��_�w# �q˼�{,0���pss�p,sssy�j����y�c�����[��n� m3�czʋ�·�w��Eb��Y�8���aӯxS���œ�U��! ��w�´��r��T�,���Bݯ�(���"�-�9ޞ�o���s3��[J�N�p��;����1`�W��Uh�Ww! ��{��w_� a�n�'�6�nѐE��6)<}��Hgi/ �5�8��o��7�Q��l'��q�������puu��ѣ�Gd˻����;��⿤b��”�nvbX�5>�tyu���2鬙�-�V���Fo �� s+�,5��o���ak#��Pl��, u���l�/��� ��w��o}x�f����G`Q�����j�n0��H�ҫ[e��x���[���ԧ)�ѝ o�w����n~�"z��. fB� V�K�=��T��iŀ� �X����WW}�? ��[��? ۚ��`�Q, �jP���ݹ�AJ`�x (�<���{3yXޭ��O���F:ذ ��D�p�-A 2�X��ZD�+��>nO�����4% g^A�"Ug�"<�tભ��t�e�������=���BΕ�͖� T��� t�P"��D�Y���Ï��@��(G'qP��eE� ����������{�= ��p�^�K "Bf�>j�f����{ q��}p���� ���[�o}�4�3N��! m�i�p�l��7�_�Q�`s96��8��}F�r�%�9���u��;�* �; �m�YRp�a�����i��le��j4P'xh�>�FM8薚*W���<���ą�g0�;, ,X��;zou���v. �߽���>hB��ٗU����{�On��g/ ���O���N������G? �#���'�>}��w�2��_�3�����{���G��~ ��wF�:� HI���p<��M�Ǭn2, p0�]Ҩ^�<���� 8 d�M` ��v/G�Rm�? �s�������c�ɷJ��j�_�L�ʷ_֌���<���w�O��ӟ��%�4}̧(�+0k������ƒ^�)0<�����o��cJ���? ��IE�pm�Z^�O�p���y�C��U_ �. �vcm�%h_��u���o�o3�� ŧ���dz�@�u�e<�S��n��E)6�����%t�B�bp�M��]Q��0���k����I%b�r���. ���d{P(�(�F�ݬ�Pd�'>b������z�. ���:��BvF���g'yڼW��u�C �Y� ֕�ø�! �I���:�H��q� ������pq�X��`�. Z��l��a����. �����&���TBr]��^���f��2����h����, ��r ���. �a=�����s �@�c��3�m�q�! ���/��ű�&G��L�ۮ B���t�_�LY�it�gZ��F. ���,����ʏ����¦R�xU�. �W�'iq>����Q�5��4�9�. �� ��p��& �N�3/LN���b�ȷ�XB��^�`<]x���B��ۆW��K0�Uˌ���, GU� d�, ������%�{0T����2���! ���`G�F�i���Z���_����p��. ����_G���i) p��v�gr7����&���B�tXH? ���iIPWb* ő0�= ێ �&V��p��+]��S���Oq��6"���g- K��Œ����P�fb�Ǔ�(WX��RA? vG���K'�gr��Q���t�੓�3�19I�B/��)Oj�m�� ����]׶/ ��A�I� ��g, ��������su4 �t'� �1����FC)�,� ���{%��O9�� y{E�=��3����! �du��v: P, �! �j�T��=�GpȈfu�[�c���L�: ��! �8�%S�e�L���]=<�P���c8�����E� �wN. 2��մ�l�L��a}۝t8I>�ĉ>�@P��"��S"�҆'�*s! c�������s=����X8��/a{ԐjcF�(� ex�����ܐ��>��` ��. �s�, �ݕK, �n�C��)<��/ kW�'����etye��`�Uy�. �W15X'���, �Ɏ41H�7�Ko���j ���O��t_<� �, �־������/�_�9��uC��vܒ�<�U{u���F�����L�/ ���v"R, ܽ�, ����-��K�<�� M�lO �H�SC! ��zkub �Ҭe���Q, ĭ�9�^6 Y, Z�Ŕ���`�����" c��4Fܪ�eX#���c��=p�ȅ4���w��0_� ʐ�Ap�t������T= ���5B-���/�Q)Z����2�gl�qEHH ��s;jI۞�]�����%j�t���Vy,�� �J��V��us7�ڭk�HWs4W l��p:��CG^A1��ѿ��nƧ�3�M� ��������9t=�rrkf���C�v�t��6���w� z! ��uLj���{�DT+:��R�5�����mduWK+ ��c�U=�I�a��Nn��HQ�X BU�a(�2:�{O�sgֱ��A�[#k=��+������s�W w�)�4���C��Lತ��Z㺷 Jc�<�EM���"�d��-lP[�����H�]v@�*�[� k��ݾ#��#�� ,l�#nO)w[�8�������r��,Ag}�b�A�p'^D�oQ�. �o�/� �EY7���. �ʣ��(��o ���ֆp�f]����*7R�6UZ�? H��+͏K���, ����pK���(56. �X‘�FۖZ0��1y�FWG. ���^�X�K}�W�I�k�� � qԻ�ΪZ�_<��8�u! ���. A6`s���ðP��_����S'o�����@��_Č񴝘y��<. d�3��m}x����yD-���_W=�,�0ucg����ǵ�f�XT��=Ō�3�(k(�c��K"p�1�@ ���8�����&�I`dh��? � �8V���Q�! ��l! �L�mYH�S>٢��J�W�C�ژ� �1�}����t; ���E����)�9Qa�YV8@N���(�o�2��:v�lm�(U� ��R ��(���j��W�~h�CF򞜟Q/�Q! b ��. Q�s)�cK`����(���d9�A����ћ9��ͻ�~��"��e/�� �&�%�r}c�) 9��I�%6�ّ��cr�u. �����6�&�M��tIWZ�21�uM��kWeO6��t�5�4�F�H]Qp֬��Q5�HN�z�~��b�������4N����Ģ� �:o� ��4���! 8, �" h�'l�562G��� T:_�q��9�~��+y���` g��Pd��ͯ`n`����@�N��_��P�po���L�`�r�}�K�Lp���ys��Nx�08w �Ӵ@ז76v��D? �߀�J���@�` Z7���u�&C�oj������, I���uK��, pM{�1z�7H� ��+�HS�j�9l��_v��)jN���s5%R�֊>��SD�svck�-���܂#��1 ��-�7�;�§��0_�]4>� _ ���J��5g����: X�h�����Y6:���%q����, �. ��3)X r����S̛{�y(X��i�uj�D௩��xP��+ m'�U�f� �98��X0�]�j0��f9����5^��#N^����]�Y�I,�, aoph�K 4�W�FIJ�m��~�������U�M�����9�dz#Y=7�I:�u��"S&��cѣ/���wn�^d#��` �&��'M�o1束��*#O���G- �<��bY2J��Z=�o>�3�+ �U��R� ��rP����F��. �q䋂�zF����K��1. �#���� M_ ���R^0�W�>��eL8�;t��<�Vw�I��ȣ<+�>�l�d���5#UB��c#t6@�� E�P��mǣA��:M<C��-�z�t����6 ��3�'��{� [��RGgh�B[g���)���߹H���n:�����~6���N�7����W�c�Bz��J�y��"��Rq��RQ�@ �����0ݙ jv��,P2؜v��á��&�י�XuY̍��{��u �D���&��T���D���6' �g֮�qk����T�<� [y�. m��c�:��tnB. �u���. �X�y�7a @�-����j�j�. �K�cqyI���W��9{��#����Z�8V� ��5A���rw^��+ ��,�P;����f��]�s�Ɛ? �y�)����? R/�� s��*�eL��+��Ī �{�(�����# ���ƣr�=X@�m������j��q�~ �X6��J=� ��5�~�R� ��i�B� ��r{ؒ� ME����&�)��c_D6yݚ�ϗ��FE��I�]�ԕ-��1u��/ �[2eG���d. W�̱���(3Qi��>t}��D! �iZ]� ��r����7? nPڐH `ͤ2�X�5‘A�� [��ù<�3焄3yG� q��D�������"�ݹǾn�8,dI@�e����xH6����I. ��<+FZ�K�����˖+��������� TXm�*2�w����wB�sJ�#hO�S������p���r�,bm�N�s�^sg�F5�������(��;�e1N�rf�� ��͇��+�����YPnMw���u' ODczT���d�JI��e,1��M���J Y���Q�t��8� ��R�g�qA��D����ITƟ���,�w�o������U^{����cZ��H=d���k��hX8�-����Ebܳ�/�y,f��! �nc�+�^p. �. ��eBW���I38�G�RmZ�! Fi��4{�ׁ�)P�- �V�kM��FA9��/��6��{5'V�5��欗f�F- �j��j. �'ܸ̿�C�j�����9�M�t��Z��0�E( ��T�r�6>��1��}�pM�WI�- �������bD9Ղ, �*2�h2Ruq~����M��m���&�p��8�(��/1c��>�2�� �Տ���K;E# ��@ ���:c�W����d d�[ �-���k�_�? �h�Qs��[��� �rQi����A,uܾM, L�6y�fR�B&��ٔp�gw�pŝ����kW��B��K�bΒ��L#i������? � ���@�U��Pa�. ��2O�W�qӼ�I �^5�e�0x! N)��rr�BrϢ�a��Q�� ��-�c4�M. ��ݏ��ʌ���1K�: m�OîPT�_H��ٯG�∖ / �=��teW�����.? ���� G>�����_���q✩Sƍl�ѥ1��g��2�t�b, :�L�#� �b�D{>��L�J��h�U�vBVqFx� av���eu4pU���u�! X9O�)���0Ƌ /��48�t)l�zb̠e)���:A�� �@�1���e���P �<:����zT_��a��ol�2*Sn#��� ���l�`��R���򁛶#���? C��z��_R��n�͓��������ȑ�RU��F�]ܞ��QM��}o񫭇1p��T���J`tV�bEy������3h�r����j�d��h�������j�K�����Iȴ�=��ֈ�h�� =�0�ڄը��gb5��s;�] �P��u�d<-�~����) �]G� �e#�#hc�+�� U̧F��]B�� � R�������1��)�J;2��}�o =�OƢQ��"̒�; ��i��'�6/E��A�^, Y�3�B�������X4�3�&����H�ǃe���r�,GƷp%Y���D�ސ��j-�, >y��<�zP��V S�*F�,�I���Py26u���A� �K��n���NA�#d��z�g, Y���TSeD��P�ZZ�� �8��. �f�! Vk�7�l�b������e�An���X�QK�����������XLd��B�H�Ƽ�8% �Ap�x �*ѷ�7[ �{鸥g���Qx��M�- Ϸ E7T"��s���ReϨ�. ��<��ǒ�0�LZ�EQ��2����0_��;�i�Sf-��q�! �̰㓎� I <=�̅��k�&����8����i l���t��LQcp+��dݭ"��{ J�Y~���Mhѩ R��y�D8���zxe�/To�����9^�P���讳���ͅ<����g ��/ֽ��HC��k3SΕ�ݨ]��+��%e�? �dW8�75:a��*lV�ݛ��NiI��hׄ��. �p* lA�! G Ӷ�}���T���E��J_�i��Q�4��o���y�n��k�C� �j7y%�b(�o�ν< ��g��;znS�ޙ ���q�^��^s���hE8sv>�o�ԅ��Ɔ"�� �U��w<�v����I�� r�, 4��f��.! � �~N�4��4�+�36��f�pjcX(���m{�H�� �ħI7��ˍ�Ž�t �I&�΢��cy&n�1����&��-����+t4�1q)��m�= ��H�, �����)���! k]vq�����0��(B�GF�! ����4������kE��剧�fཱ�ʡ�(l%Ub�] ���h*xF{0��,8t�F�:�bUf� ����v�����vƣf����L�Џ���lq" U퐨���l�l_^�O�4��Lf�? ��Hv�+G��qTT�K��C���taN����ƙN���. K䞄? �qh��yϦ����s�&A '�xJ���ӟ���9ݨ�%�pK��O�n��'j�j12�c"��C����] �x��hx�� �i�B�? �C����N*9^> �b���E�h~NJC���U)��F��RP�y���f�0 �M�? xa���K��S�hYwF��+�, q�]�`�8�{�+�4K� �fuT/����y RnQ�y���Bt vʠ��}̆�&��W(�oyC9����&�e�q�_���L��d���H�Ô�`��a������b>-� ��������% lŴHA7]߁���[����FN�S��ߎ�ఆ��N�, ����w�C��A�%c�Dx �e�Q�� Afſ���]�݆���s M�t#��"�Xh�����#����K# bٔ*�-��5ϫ��+��K���/�* �L(�l�+��, C�` �g)�) GqO �A�m�)B��! �������A�ZFV' �a��]v8���A:nJ�, 8 �m��a�u`i"�+�hp߀a(���A�Ƙ� ��U�G~ Ɨ[Ǯ? M�M������l�. �kcAְ�� � &P���ix��Ed��f� ����L�������g ��=��~rD�? �EF^�5r�n�At�/<�r��,�0�, �E�Yp�3�^Q���b��v�SQ�[ܘ�v�h�a��3��WK� +�dEH*����hmEV:�4�o<}m8@�E�U� ���? v �@�Și+�ʿ � �& ſ��q! r�^޹0��W���� ����1ek�]8�UJ}�#l! ���tԪ����2`�������(�]�%��%6����t E�BrֹPK�BkX[s�IC�9�}�c�Ϧ79�T�ۈ�����BI���? �#�����x�/e ��x)ؒ��t1�A�:E��P2�5 g;dHόl9�t�}H� �z�Ut�4�9. c�e0W. �R�(����O��P�3٩+p+ԃ���N�q^�T�%�Qoh�n���1�, M�o�����B�&sa! ����J�Iv�r׮�f茭į� ����0 TAaV �N��{�(å�. ���a�A,�i�O���ҟq1b�"I����5�(�_eXߌ��6 �ZU. �ϵ�����'Uh�**�O���G6���8�0��@ h;���TBYW3Jօ A9�{�r�C���g��dvme�ͥ3�Zo��<�lj�, �� 3�m�ļ%>�Bo���>12W���k� ��H����c� ��UIQe��FeE���� �' �ۅ��Ɲ������N�"������'t1�%���i���q�/���rv[�h�ޥ%�Ȉ���c���*�ظK5h�̂�؈1�@k7�����EW_��-x_5��! ��x�7���1����(��m45�Z��#�Np�-J/� cj�<��0�P��2�Z'wT��R��9���~z��/ me�����dqV���~ �- Y8T�K�v �Z f97�! p��d���K����9�G^�T0/ ����v�^R�. �A�8��K��L�W�(p! ���U�! R�0S9r~ � ky`�. Y �9~�{����O�>�Q �q��L�cp����Z�8���x/˛I] OmQ���]ۜ�ձF�a�C��2����ˌ��� Ը�3�2�l���" �WG�, �G. D�# ηZ�ùpHQ(5�%���G;�9 Rm톃( Y*���� �ť 5��v�9��L? 0�cA��8�[9�����׃ME��- �֦�kSHo�����&���5��]��X mk�E_ � ����de���=�K�֑��H�k�ӯ@�Pn�y�����F, <0�K6��G��H�&���q�˝0�Il Guo( �W������kҼ, ���U���. p*�'��N��B]����U�E��(�N��U�����Nʾ���ʭ�Y O�vXU'�U%�-n����P2����4��F�? �X�B��D�N�ܐQG�ەӕV_��‚�"�Jð��w49�J�3���TZ*2���Q�]m0��0^�+r�*z�̬��h �>�BJk�ﱬhG9&�ӡQ����KV��G�w]�E;���ݥUl��&T����#�Ɓ�8�l�_�c�m⧘8���IӶ�,X�2��F��% �w�)u��m��j��4� �ג9! ���ExZ�hV]3O9�4`j�. �&y�WU~Yǂ����V�����T��& �;Օ�g�Z. �. t �Wd�"�SbDh�������J->��p=�ν��6H�b�u�dp�@��R�l�c�C�o0�� @����S����T�{��D'����@�hɪ[�lMM��f[9KW��d0+ �¯ZŒ�ՎѤ�G����������c��m! ���*��, kL���/� lUŊ����X��}�@ �J �p��" �+��" �CD��x��0T��/ �� �R��8R8xybV�j̯��͘��n�����]�G�l�`������Iq�d���:��i���gp� �4/�k81��, sD��;��R#�"��y�&b�� b(���x��NW`4�x�d�I^-��[O�r7��ᜊ�q�������h�wz�@pay�+�5�t��NN��s��+ h4�oSD+��s���-�h�Lb��u��wA R�s�;��&� њ�2�1�l�9��v�m86��(9s־�uu�r]�"������R��. s�. 6cY�U��O�^ y 4;ϕfW���^���ߌ�4��ܷJ�ėi8�Ih�G����y�GT� m㘺6��c���7ko�g�z:�T�Y��^�B-�K�2li8. �&���;O�Ø�u�� ��1l�~S ������Q-fBQl���GzŮ�{� �v�r�! Ǒ�yW2X���5y������8��~5��M���������͏�C��K? �~��d�QU��"蛑�������#�S�o��Mf���*�Zg�۾�+o�侯]n��l���xWP0, Z�����zf) ��~��? a ���+���jںb������F ߯�ln����᷺~�=����=�N_L�O���T@IX���'57�� ~1��u�^�/�s�S�m� >z N<�^����m�-Ü�����Z�P�����o�HO���K[� ��� 0N��Հl(B��? e" ��tY�CY��i^��jxrxw�W_Pلfa ����H5����sjO�R�x����/s�/�0wd�Z��? R�b��v�g. t~�JM����. {�up. 29��= �������o���d2vm�f��7j[�h}G�, ����! w��hے8KÙ:hd��, . ���? V�p*�ʁ9�K5��R���{�sM�` '� ƣ�sm1���A�������v? fx���k`����ڶL��r4�4���d#a��1&@����T-�����/���ҵ�k;P���v&��c���,�_��H�8A���B�܀. ����J �����76^�8R���VA(AδԵ���ADg�8����UO 4��F��aO7vP�9:‡�V5�]b�8 �#�����;�ˣ���+n� `㵛�n&d,c�w��oZ%V*��w� +u����[�vz:�. �o��zhd��2'����3�(aV҃, 'Ð��r����e�c1�o�a���rh�T@ ��+���'D��H�Vg����*��׵����uS��rB? ���Ԋ�A=�w�5jeރ�n��^ U�5y퓍5�4Ix������#⅖-���W���{Q�h+i��Gi�ne���N�CZa0���U��nJ�. � 褌g����r ��N�u�k�%�i= �F�8`�6#�p�*��O4B�1D�E� ��SصXjD( �Z�S�8#�OA�rqi�B��]��:8�vV�wUW��������[ǭEm1����[�S'ì�X,�'��i�m�������d��v4�. ����H��T%�! �[5nS;��هɉ�F8����, F�p�v��>� AQ�Z��P��q��Cu"��F��E�s����f e`˶������[�����ki�NYC����U�������pD���6F��Dw�XU���=GM�(�U��y��6�Dd�� D�����lQ�W��@>me�H�g�h���? �������T���Գ:U0��� ̽Ĺ~���Wq*��se@�p�G0�O'A�; bx��{�����sr/VL�I<�� ��� �- �7������N. , �>XQL����ï���%�*��&Ԫ&�! �n�;sw��`�z�. F[���<`n�t�������. �����5ĠNx0( ���%�Ne�A��N�g�j�_E����c��s6���3�9��"g�"x}c��7��� Z�ꑨB]�d��ӻ(��(���t�W[ �w�v:���������%���x�bVzc�G���4�Ju� �J���,L����t�ǔ�}�X��;�Jh�K��P>6xi��R��Mf�m�u�v��@�����2'�x! � U����} � ��M�0W�v&�. �! �S#9�Y�pF 8�X��l�? C0R��ڙU�ɹ����js�7. �Z���U��. ���d�lV���CG9�)�� J��:ָ;o��6L<�h��>�}A��'��/��5c�j���O���Uٴ���'�Td# u�_B&��B�λ����Ax�tc�&���r�, C�A��Q��a>�@Y5F#cU�G, pys9xo�o�`e���������8�qﮡ�hA�������9��`������qJ1ѷ�[��B�a��,v���s��# �� 5~��V��(M� qD6G�r��/P+�K��b�@��9�&i�m�r,Y�, �O��V�K���P�6�������s��b���q3����5k����D�ȇ� �ܚ�mj��2�]��P��֬)�`� ���`F3��% �,ر�l��xV{��f����%o�`���h�GG�OH���ml. b׹��-��#vkcg4��6bӠ_�y�CKM� �؅ j3���{�0ڜ��v�o� B,��. aܔ�U! ����Q�Ux�*g��p�Zl�? �Q�������{�]�a�h������h� wa�ND�� Kb�y�:����-� ��������#b+F~h��s�c�l���t������&HB�%AnmC��@���l�A�څ��>G�ڏ` Nv�T��ߎ�� ��KD�����7HB� ��D�tc�x0j��Bԯ8�M�2�c �R1��=m��p���<]�1�. �N/j�y���p���Lf#Qgl-��E? ��Z�q����Ϥ �iz��R ���L. �E��C���#dH? fK�� ^ ���GT�֜�&� i�_ �m���JN���QR��R��B! ��C�6�U����J�)�m���v�kb T�j`�P���Y�U,E���O? W>��g��g��Av�������͂�h�. X �kT �zM�DV} �[ ��# Vrs �^n�όVt���3_9�G'��N<�L�* �4Gd��_�������H���Vx=�u �t����9,�*�D e��립� �����נ��G�Y�F��( ��~��(�td�k^�� d���, Te� ��q��YAh�dkGu3h�=n�'������, z! @�U�/�7�E��N/쳃��ZA0��%�G[�m9��n�J�� ������o~d���Nq��ۛTUA{Af �Ӟ�z��. h���L͊[d�^ ��q� �F�������ڼ_��Y U! ����Q_�q8�8��܀���Y���"l�[�K�n��^�_����>e�ٟ�m�; ��%5�� o����6��֠T:���CL�˰�����I1C���6�f�)��CL�����@�5ՃK�V��F7? ��[ ��@ȯ���h�/� '�����;����8�s�pzF������� �R��G�X �T2��X>e��*�Z^Q�ٝ�<�h�L�j�y? �����;��6��p��ih���ir����W�fx룏��ޠ9�����g'yO�m��ų� ���-WtwJR]ˁG; ��z�ql(� y��: zSc%�o�-��D�Q�� ���b�Ưx>���F! �4SZB ����djƢ�B�Gp1k] vB������Go��`U�qv���26�s�s��ƛ���Ul��Q8��jt�IR;�'r_�, byB�� �Z�H��"��B�O+� @0��e-R���I��,8�tJi����7�. ��o�� v���~PI�- Ѥ"Fd�YΗB[�35�}J=w��X������Z֓�ljy [ӵlttzϣRf�paJKU����B-<+��NJ#�9j�v4v�Z�(�9�%B����-D3~��������Wf�0j�4]��� hR, �_��Y���? ��P� ��f�����_ Ҷ�w�������� e&�b��i5%_ ��>�[��, BD�����:���- ��<;G�8�F��wkt�}�Q%Ɛ-��B*���a�, G������V6v��)��7���P�� ����Բ ��Z��87�Ł�t�. �eA�����@Q�/D��ҡ���Z�w�5Z. �g��wH�J�� l��W~E�T)���R_��R��I. ���� �ّ�[���܈�A��{�v���V�5�, ���2f�:�� ����E1L�e� {0�"��v�����'�� ����B�M��7'I��KTW1�c��sL'��l�����v���^hJB��hX�! ̃9ȴ�W��(*�H] Û��yW�` ��r�>�t4�X�h�Ǿ�u��T! 4{��n#A�o�F�=B�M6�TO)������qa��o�k+Ґ {� ����(����RYZH[�*N�2J�r����Z�yN@��j�Fy�_��! m���R)�EF� A1; ���P��]r��K�_��! A��I. ���`���+ ��gT'��B2�-�Yxۧ���U���%�! ��%n�� T��qqN�ح_Db"v���? �Z��ta�@Ì�1�eh��[�h�8���ϡ8�m �̬�a<�A8{�ۗC�, ��oٓ��PD ���8�cx��! �d�yq���O��`�w��`�yCf, A>pjl�"��1��M�)����Vj�yr0F���[ j0��bP���A ld��nO���Z9����=�"�ұNg^�%W���P�ΰ��qqmPH"���O�y�[J�. �rr�h�c���g)� �vfU#Y�w��V���d) �j�b��md�� �)����1���E3K�Y���k�{D�Y��hZ[�]�! ��? éJ�FlW���/��1�����(��� ����ӛp��>2N�, G�! M��A���v�)�����T&V�dQ��Jw�� 8`F�q n�� ���^�8`D����3���� �_2_���V�J�mP'���u�Z�g� �a�x�8�Q���� �e�=�Xګ��m�똃�d�8�%��(�9 �c1x�k�u����u���z' �*/������ų��. � 2ʼn�� N^�����' �=���00*�;���nŜXiX�E�M��i? �rbm� ��%��M��D#D�B 3���kHS���N�u�Z�]�ύ_G-���A�S�����Y:����� M���2����^�i� h'vQ��+�-�p�, �%ߒ�" J�n؆¯Ci�aH32^D�ܳ�_dJtp# y۰���4א-�Wt�C��! G��ށ�n5�)O�+ܻ�ߕ�8��]�R��S��P �#�)��}���:1{C���CT����C5��������]�[E, ��Yg�4��r�����. %� "e��Cj�E1�ȡH��+�6��8;h. ���' 6cŒ% ǒyy+r"A�U�(C}��] ����8�Kg�ĵ���. �%�( � �Uÿ"���mV ��B��Yk�t��y�`��O�)��0>ۈ����Ϝ��Ex����AA�ST`��Z��">WZ+Y��L! �V�Ѵ��� rD ����Qr̢O��"��p�r�r����p��_���~p2 �������[5�����������~��n�aH�F��H�ʊ���A�0Q) <��E�X������Є)��>Z(K�/Q�dA=�/�P�]�[ �4`������Ohk�1z4��׻ ��{�! 0D4�{��A�y���i��u��� Ba�N�X & ߟ{��igS�YԻD��"�c5���ōƅ��e:�X'B�R��^2�s��U���, �����=M. ��^<��9���9Ҁ�ż�R�B3�@�c�GHeX�ӄT" ��P6��L�� �A��z���~v����^dY���'P� 0��t�P����'�㞇M������R"ga��: ϰ` �M@K"�Q<�-��X��k��0? �N9, 0z��� �W>}��, �� �[1[Ѓ�Ҧ�E�P�����MQ�c���v��]h, ���&��N�c�8_�0�rQ%�_3����e:ɐs3x6�A�2{F�p��#��:���y�i��;������*�V�3P�5�k<�P��4�c v�XZ�UӀ�BXUL� ��w8�~���I�%5�( lIk�`�雉��U�u�M��nJÈ��f��E^�i[ 5�NW5p��TV9N j�(��6p�'����. ������� �IPi��� �嗤n�(���} ˂�&H��a. ���4�����Ki �1-o�+ QY�T��:, �� �N�? uv(bI�_ f٩�EDJ�ww��t�}6�+Z,Eة. �j��# ��6�;��p�}��B�#�ʉ��*f*R"�j�2��P����a SIQ����8�8�L���z��Q��נW���P e��,F-s#ZG�m�pp]H3�E�ɛ ���, ��<��! >�y���,��珚c! ��+��j0��Zσ�&mB�VD����, 1bQ�U�k˾&W��hJ�8" ���a�! �q6u�A��f�I#ۜR�? 8�*��o��g���B. Z( ��4�y�p@�, m��~�J��? �^LUpL�j���څ�! G�+�G�, C��B���1�_�G���. ��k�;ӎ��bw& ��r1V���� *�s��%���i&Z�҄��v���_� 0 ��! �ѫ� ؁B��@�"�0v +�q@� �[����L�p�l�r�! aҐ���LΏ�ϊ��>�;q& R�TS��;�A��r@0��Z{�dI�'Wb�c����i��z���r! �5)m�>� H^��x�Nh���D�kR���� "NR����ʷ0���F Q�;�x��� �;����������� �Jx>&4 ����vs*����, o�ǿ_��=ż�5�W�N1aML �e�� �ONG��i����0�����:�y�)�=��I8� g&X���ta�҈P���k��1��@QI *�d���L~��V��A8�4Z�BaN��2�������9Y��~�xB�, ��C{C�,��R/ ���iU�42�Rҟ��R�܃c@�hw�~Jy9d�m�V"W�EK�o� ��"tt�{Y��g�A�)L��_�����A�}w �r�QtN�N�. ���m8������M�W��+�r�gr@��e�Y�mu, x�bc%�245�! �ި. �L�z�K��r��w0]U��J6&Ȓ�娊k��I& �l-�-Ꮌ�c. :�, ��! (������q���`Q�r�0H���gK6���D>�#�? �#M�)�G��n�:�ڋ��6�, ��Ò�b� �r�. �����P�6r Sq�z7�/��H�i�@�j. �0m�e1�8<0��f΅��d�u�c�Q�A�r�c ��DQ'��F�ԩ! m�`/�2d��, ��B��z3��_��"��! �+�œ����2p�e������؎5��8�q���� J�Ģ4����? �F�L��(7{�lpy�. ����7�t��! �lI%�? ��@�jV�����x <��"�F�u�ԭ ���! �j=�N�DH��u�4��-���(�9�ޟ`�9" g>�l{Fr����) ��Cd�uBnr�f �^b p�? 0! ��a���x�ds���e~d? ��B�T�V�̏��ӆ&�HG�x2zA�Z����2<�0`5�}Jސ����P��`/�[Ð�"BƩ���S ��! h���Gb��[��I� ����fdq ܦ�F�҅�{�*�ǔ� �55{1���H�bU�X} �������"��z��M��O! �I)s�: �jh? r~�B(��]SwE<D�3U �6k�eE��و'O��96GƁ�^U�����O��cv���5>�%d-�}t��@�n�ʄ�S� ���cl�����A�Ǻ�H� ����4�Sʂ��Y�+�pY�S��y��zAi��~�j! ���P? 0U�g����7���=�? ��hSn�9����=�AVqV��� rz2�6<pV�gɣ� ��p�Y6�y��S W'��0ٌ�V��l܈�. A-�J��LiXz�a�2�9��{Ds�z[�����q�ي)L�, N�rGF. �ilia�U;7G? ��hG. 4*vB�i����B`p;�p�3���ij�*e�Z��xD:Բ��L�ł�S^���/:���܇HM����f�bnij�e}��8P�81�� 4e���W��0k��4e���? ����#ۂ�! :L9�˦<�������RDy� �G�ɨ�6��, R�F �G��#J����l! ��G�U�c/�U���f�? ͎�R=�^�i��yv�D��F�FI��[�L�WX}����-���T�����N! S��do����0! Lֻ��g��O��y3��������4�,V��ȠU������^�qCT�@���@h�7��. ��P� B���E�����-�����. �~�O(���[TC� ��JS�^ �2�RXV�6�j���KOD��A� �U�BE`�[���I��Y�c��I����m%Y�3v���Ν�h�N#M��r�-��? o��-��F(��1�I�� � ����� �dx�Lv��F�-�Ģ����x4;}��'m}XI���` �� ���43����wY����2�0F����GP����O��w��8o���87�M+�N5�N���wB��T, ܁nAp����! �`Y��3�JI��:, ��v�G�cY1�e� �DaL4�HKk/�́, �9�~�e���)e����V+J�qhC��E�L��z�������4QT"� ��Afͦ)O�)ʌ. ���v�,�z��i�md��[��h� O��>�2�5�x�i�����wP��0! �����x����j�)�S% �d�? ��ocyAW��X���f�U���9ϸz��s��68�S�3l%�t5'"�"�z=6q��@�, ��oT9oX�d�⦵���d�` ��e���i~����' ��. `�j�3�E��D�ST�@���b? ����. h2t�ý�ΖG�O� C�G����}u�{GZ:g�mf@���� ��ʹ�g�+�ۋ�! H��] j�Q*қ�? ���[Q��p��B�D)�-����‡k�g�! ��/��S�� �d! � ������w�� ���P�b:�džܒ��(�:���>>P͘�I�rZ��U�怋 �Y1H,�Z�#�gyq��:�^J���j� ���O����if,�ߌ�0V��8G�G9�. �҃-5 ��G�*��ˢ�k�GR1�z��e�f�G�uN@ٙU2 L�b�G5�DG���[ R#x�r�e�%�)ޏKG�N�=�9ѷJw��5zt�H-� �_�ƣh}���T-��0a�l�� �, �pB? P ��j�! T {�0x䨰�G*w +�D@��, O&�h���5���) �G醄�s�K��4W֮�Q4f>=��`m�i��h����5Ye��}X'u0��p�x�U. q��ڃ�. �b9�������υ��y����j�^JWj�����x"Tp ��L�C&��r�]n�L5 �Ȏ�����-XX��O+������q�T���0(��A��>2p"yx�7)���=�v:�N0��a��E�)ފB�S�/�0&�0 �n���j� 3ӤPU}kUOϸ�n��ξ���6ŗx�1�� r6���hWcf! flK�f����m���6 I�H~Q�U����Y��^��p0����� �R�-XpBe�C%n. &�*5bNn�D C<9y>��r�6b�B��d��Ώ#K� �ױ��m�O�A����`�����D���A�{�hY��`��"���� ��k)J_ ��*����Q��*�n��hh�! �hN�R�e*���r�Z�� 9O�ü! ���r}��+��t'����<����t��/�X�v�T D���O�鯵48�΢�( �)�����X����J�f2Ԣh0����Dx0m�f�A�] �0��,�����M+2�D���e. k� N��. S����̷! aN(R�B�g�R�����{xsvh��? �,U�܏8��1�eoZ��7n��eʵ[�Q. B�g�u�O��% �T�c���fS��G�y(QB��Pfr��=r"�i'��i�����kV��q)�qA_Xt�t�V��; �i�����O! �h��x�G/f�W7�? ���ܛ�sj�[�uA�p����Va3ߐ��b. �J�/���I���H��? �+�ު����޾T+� �����ﭭ]g0Fc;Ũ, ���z�Z�, ���t�L�yt�<�Ul�=���'�����@����K����-��. �R�kAك/ c1q�*��6���5 �"c�O�o����I��ۧ/ 8� ���}L����(����tn��`���iʉx�Q�=���X �����i�� ak���,1�_ �Ȋ���뒈��3 0����63�Bc2�ؠ3BB�[Pq�M�3�, Z͟�wd�������! ��! Z��=W`���b? J��d��. L1�&c/ lz���oZ�������L_Y4�T�Ό�b*ܦM^K��P? g��yI�7HR�y��7(�H�mDq"fy֝��a���N��K�Mȗ�! ��9? ����a�^ �= ��Ljn��7���œ k���=d�C��mT���Z�p+p�-���ڟ�O���Eӌ���ᘧ��2v����� /F��Dߐ�%���pO; �W���P%��4��5! dcO����"S�]��7�׶�-ϕS̉���a�� �����v�, ���(3�_��4���G��� ��P�����q��iX`�/����i�ŀ�0}�`�C� 1wF �a���& ��C� 0. O! EX��. ���bd�� ���ٷ���s�q���dw>��Șa�̼�x����,ha>��R�S��S,Ym{d��" �Av�T�V&I�'p�KL. ����c�,sc���[��w�e [�4�0��³��*oj�^���1%�`X���02�b������q��U�I����6R�͑ص��w�#n�������^������1= ��;x��K;gD, ���k�W����ij36��/ ���" �����-�}�S�6� � �, �L�Q��_��6Vt, �'F��W�j�ӷ�ՠ ���r, G�7������n���lM�~Hl���(xL�d>�H�OQ�^C���+58�������RC��;޵/��"B � 3�e{8�b�B� �ʯ�Mu���W˫f#l�OOO^Ϗ锗�hx9L8�iט��hm�ƠJ�p��/ �i�! VM��H^ ��z �>�, D��͸N�B���-���+�! �����,� ���@�u�H~}�9�� ����b��NX. xā(�FpAdij��fx�@�j�����➡C�f]�Z��1�5�3�Cc���,��XXv�i)��S[�E���! ���Z���8��#����ACC��BM�T��C�#Dv! �C����=O��9�xY��"�<��T����#������UCV��Lt� ^�s�fρy,vd�&r�Øf7�C��, sc�����P�f�����qΑ5��>8��w��>�� �^ P�# uż�����w0njA���J�pN�eC~(3&��j��JqX�_�������9��vj������3�nSyϣ�f�^��Sz/�&��� ��S����QH�+�#�jq� �- X8QZK/��= �l��Ǡs�hDI�mS0mwZ�q'��(����~�`�e F��7���L� ϘY�l�5<# �9�O���i8"�G�6��%�3 Boa��... X퐀���9? �� 2�S�3��, �f�ǧ�a�i�E��a��_foiD��V��x�>���-�C��% ����‚. �, ��n��o��9D�A�Cx�_�]����o���V�f��. �������[��v�ɇ�yܷ���JL�_��In��=�2���Z���@�ar�O��Â�2� l (�"�yY%�- ̈]Px��BG���6����� ��Y�y+� �%�w<��� ��v��r������C�X��T���v�혐b��! ����6]�iQl��>H�� ��J�R�qq�����7Y%���P! cb�����F}2t` �! �[����ķ�kSv�x�Y<�X����衴�G��K��kk�o@� ��`�E<>#��=�UȦ�X;�&f� �E�� �@mEA�A�k��V�,S�lE@��m{{e�W���e�~�j�o, m��"�; ��x63�d���Uy��<���`L=�4N �b�� �j��%n�`Kz}u�PҜ� hJ��� ��N�a����dh�xn2�[x��/�g( ��C�K3Scg6�z��6���s�{�����n�qᅆ*E5C�7,X��V��s�ck�Jr:b�3gG� s]6�i@���x:��u�? �O&�����w�Y�܃M%Y�o�b��o�(�, �d. �;p3���e��pw��"塺Ei��sZ-4徭�������QT�t�ܹM� @��q���p>�ç�ّ���[P�mȚ�f���5����F�4�E[X wK�U�k��J7��" ���͈�^��q3��I�嶥@�m+u�^쟜��k= դ. դ��U�4Ydp����s1' 7G�htOq�����k)��E���? �'d5���"�s��~NJ��Ԃ�g��! FP��fI~M^ v�H����b���x��8^d�6���۴��oI,��A����. �����1���*�m�;rU��������K��������kˍ(�����ґf+M�p4�7,���i����q���˘��=�_j-�� ���=ZRq_�"�Uc+���%�1pvH*�-�`g���;w�@O��og��Ϯ��'��b��[ظSn �1���7�9� n��Z��ȉ��L���q�;���. 4��3��WIۛ�63,G���f����݆)v(3XT��ڼ�o�C�}���HD! ���l��5D0�g�n���qHw�@��(�҉����" �{�0�l���� Sw�{�����7�:�o�Xv�(�K��A�_��q���<5]V d���O��% xF����y�J4ek8��A��Pj�uu�x����黡��"Cmw��x����/���&�S" �3���[}��t���b2��F�ˋ��7�q��#��� ��8^m����#�t�x��Ҩڇ���Mu�tTI��( q��MZa1p -�hNy��Q Rpd��7h������`i"�W�ŜՑ1eZ��hV���>���B�K ��D { Q��^j��R����Y0�A��-�2t: ֗WƓ���"� [ �Q���;�������)� ���t2v �}O3�}�;�08�, ��Ժ��C��? qV1�q ����. �K��i2���V �>]��8^l �K��X����K-�pG =T�����,ψQ� �����q�8���+�:���5>����C����O�j�7��]lN�0F��j�]�dg���ͭ,���mg��2䂗3��" ���_�,�R�{x��qM���{i�th���[���]�L�e�Y:Q0G��, 1�x��#L��^ p��, ��;�(�b�(:��d, k�[f�-, ��^�xq�ݻ�l�q��b��gE�, �n�����{������! �I3! >�-I�i/�/�cΦ��vv�]��pN�@�sۮ _v��z6����d��#��:���xKlH�lL�d)�b}�� g܂͵����ء`X"�� �t��ZÒ�93nT>mL�Ū=����, 9�E(M f~�{���V�i�lC�j�^��W���Ejb�GU? �v�3�uČ�ښ4a�b1lfq��Z�ac�ߟ��Q���W�R� ֨Ȍ�ɪ�I�9m��B�) �. LM+�LjII��6F2f��, ���#��6;G秄�L%�%5N"����6߳��T4� ���ҡërY��ɹzbG, ���� �0��v�ob� �/h�E�1�b�"�Q����>Sl�ݔ�&�(���wa� ���LW_��U5zaKLk! i�㟨���H�^�! �^�V��`��W�8�EQ�5<# z_R�߻����o7�. �˓;w�)F��q�_6��𝅝%�+� �`�ܫY"r; �W! �)�] ���. ˍ��s�ގ�0��N,��ģ��v��� �W������[�T# �����-���fVW틵���n3č���������� ��ߟ��q`�R�*�'����Ȗ�㽛 T5�,0�Y! F�Ӝ� A�����a�,�;�9we�xp@��>T޼ �v�Q��F (T����Q8� 7@8���G! ���5bu��U��RGo���8ix�wXu�+������N�#v@����wh��, �͞wo�*� ��n! ݻ�_��kE2�C��. ~H. �? n��/ߺ����- �˷��~e�e�����>��k���x�;ar� �zkw���=�߾q��o+���. ��'��>{�F, CW����͘��M��݈�ݸ#ވ�ݸ�RoxB��. E��ߏ�<e���in�P�ҟ ��! ��g ��}�S݀�o̰IOU(��k�x U��L�B�� ^ ���4=�]��Mb�r��S/���9� ��7��7(qK��O�GTCmWx��■d. �2���6 ����� �? I��]��9E��uH�S�kB�hW{���PT��q&��F̪���~ ��( ��m"���ʟ�m �X���Z�� �Ը,�A ��I? ��e������蘸e��O����:pp ����z��]���Ω����k�pބ��! T�a�yrH�m[�v�h ��t�O��ĉ]Y�aG�� �4��(V���j �ߵ0T��C�䢕���@eg�z㥩 ���X1�)䜻��/���6������"�! N�tv���; �E7r� F�����}� ��b? h Pl��� Fwβ���hg�����MY���>o���H�. w^ I����7��� ����. /Ah+Ν`�z�%r�S�}�o�{�smݡd{���Y�쯖a�)z�f(I� ����e� �#��G"���> �����S6�{T���Aǚ � +k@� J�@ O�� &�Eh@���GA�'��u�{ �@���j��N����:U"��ǹ�ōVr���,d����&l�l{X������x��ˎ����y;�:�*P��R�N���fq�}� �r� ����X@ c�`��*������E��{7����Bu��]���p��_���G� �8���*���җ򈦛ʜ~�Od��#����u��`f�S��W�(�v����+>�`����V*��{����͆k�o�즂��, ���m* ��6@�GR�U �wo, �� �� �Z���%Τ��UO�, o*a�l"��2��AR*��#�2ns}G���1�QYʧ�R�n��X*�CDm�C�c)n��l���@�C�s�u@����'Z�̵����PNp5n�����/����JILo���w@�M9�b��WCJ�(al7���/ �[�we}�p D� "I�xo�f�n��j���M��x���׭��͕E��P�#�r��AG� U�p� -h�޾����1��P��A�Wq�F�F�z���;��A:m���r� �����䞷D������8��z�'��6r�Sl�5nu�(�*�? ��o���/U��_��u��C��㾿x7& �(��o��>� IL���ּ8��� �'1,I� �d���>}�. 4�;c����D����{Bw��=�Ԧ����H��[1:��w�䢫v�p�? �? >��s���)7���հ����7������6D�-�SS��[ WD���5lK]8�X���{Wv�P��o��P�H@��ۻ�ĭ. �^{hl��{ �mƇ�������܎��������5o����wTPo߅�2�]p�w�^h�_ [ �/��/B��"��/n����rh��/Bo��:�����_�~ G�0{�7�1��3���;��1��, w2m�Κ_��U�#�����}�_w���{w��wF<��y���K�JG�~q��S� %�t�,�E��:��Ω�! ���}2������5@ ǤO�Bo� ����<�}_�w̓ �ʧ�6]�����"k��XF� O�v�~Z}����m��K��g�� &��a�[���iJ3ϹJ�c�A���������}}Ƅ�,�e����Óq���F3�Cw(sd�=�b2�8�SH�Z��x��(A���3�u��X�%�՝X�����? �, w! ��Q ֗1�e{a ���b�; �D� �����T~��! �1�Ũ���T��r�ϥ*x���,�<�֪E�����m���I�zqw���V��lc�]ǗM�Z �w����@ U�(��j} �L�=r���3]�kﮙ^����eHW{oi��rRf�Y�Ԯ6L����hs��N�t��jЎ��uoGO�i0-�. ��) �vELAy��76/0���o�'x���w�* �,⿤z�1b���x�54ۧ���. s�9�*�c"'6@t�r�l�q����'��;HyD8Rv�#4oS�������X��o�3Ң���;�/2�'����n��u4Bb�tW�3�fM��g�wu�4N/�j�,� u׻R��[��{��CIi�Oƺ��40�U���U��������~l��V��=��J��}�a�<��>rP��{�n@�യ����' j{c�N�o9*㽧�@�)Ēb1i�h3�0}��=Dp����`q+l��M�9�{r6� ���s�cܻ�E;3�. �! a��4F�>��-���}�5��� � ~�΍� �b��U�f7ʓ��:5��? �-j��:��y/YL��v"��9�{�8� c���ف�j8/�P� �� e�e�A��gG�C��֌ �]�~�ե�K^�&G"7pR��)�՜��P:�M�s�sJGk7��T>��h�=�qI�]�. =n����)C�:Z���A�"Zc"{��fc�X�. � #��. ;�r�! ���{�֚��ȹ�@���r��댘N��2;��S�G��Oz>fkRN�H�S�,��c�R�ƃ ���W)�����z�U��y��p�(���s��u}���A I�]qY1�ƠɈ���"X�! �j�(I�x�����c7��bִ��aN{gA`�6�Ȃ}�w]�q�1�� �fښ n��K�Z~�-xVds, ”�"�fv����r:�E)�ϩ q�@�INT�Di�:�eY,����cغbqU�? a�k���� �T���c#�R�Z�, Ph`U�� �; � ��-����rf9�} ]��͈ '֐@��)T��� �Ӳ�T_�f{����b^�5�. �����;�dc��? ��l�������� %� s - LD,9x>�X �mP. �X���: 5�ٸZ'��������C:x"MR���ik �i�T@e�5ao���T�i ���g"���;QŖ�A�𴐮λ��n�8��! aa�3�Lo�. �N����x�/ B���qh���L�>*o��ρ�`g0q���X7����y�. N��S�*u*z��i�g��i��AoB�? ϩV��L�k�J3f���C? ��8^�: ��3��,��M�a@1+�����~�NaDP���Q�d: ���,I�ij�{�J�Q'�H����r��n�䲺 DϤΧ5�Lf����k�·Ֆ {b# �=�&4b~6�' � ��' ��y. �C�oV2�Y=xeb���DDxU������{<:�ixp���ou'�N���S�v}���~�Ϥ^M�§X���"1}���GhFs��a܍�� t! ��=6�=o� �2��u_ mh'�e�;�P-�jY�F�y�(i��[S)�B�~��o���C�, ���. }�sL��C��È L�[���Q���Cc� >�Hm����Z�g��iN9J �x�����<:����4�9�{ "��ӮI� �_���䂹zO�Ȱb��'<ڧ�A8���>࿙M�S=M�k=�oRɾ�g��}�o]��N�3d�n��:k�- ���d0*N�r��lÂ�-x��_��Z�E�D���/q��̓��1%p���}�ϓ�Q�u�, �c5sy���0�� ��uJ@߲�o�� �Բ ��hc��07U(�����ʆ � �_D�? Nv����CJF� �bD� g�2"��+�&��z���VaM���� d�H����a �6���y�yxݎ����DZ� p��ඳV,�9�t�9� ���nHL�N�������A�2di�;d��-o�彥��5d��3�`�# ���޷�ʻ���KQ=�zo? ��}u��{ ρ:U4N�GLԨ(R�j��뀝{ZJ�I3��6G�! �" ������Q�����һ�I�ܰ��%��}� �Q�4� ���# ����N�ۦ�Ayh7�YY�n�P ����ꡲ4&�����b���g�8�6J�6@���9Ղ��M<�6��3����-K�S�X5�{iC`m�q �&�t�r�K_c��Z��ø��d�rH�t�{q=��G �u*�֌���! M�tED��SsrS���_0�kȔ���Y� z˰'�r��wG��r����~Br:��t-�^��{ IX�. �ۈ��( ��K5 ��T��>���H�&5rk���z�����^ B*�oi���d2��D}�s� oѿ��禎>�O��9�B, �������7~ D�k�Bs�J/��#����ue/�����PvY#Տ��p ʑ����s/�OO��gH��8���ݳs4�9�罯l�j��'dž�T���. �]�^���l��us��կm�d' 8= ���(zY��^6H�N~�����:��? J���S��AK���اg]�qXܬ��(S��=O, �+��hLq���6 �GP[ �(��1*��Do��W����Jyv́QP��! �W��. �Ʀ��. �Q��ӹ� gʮgR_�Y /��l���kTL[�6�<ېI��ÄbD#�(�l�^�p�� ��/���~ �k�˅�yDCz �0�M������ʊ� q��w��x7�e�����L�� w����8��:��Z�Nc�re�G�t�Q�z�>��D�b���^ʝ�? �ɓ�*�@�v, �9��[�x��+�q��z�*r0 _P5ܻ�EjA�R��v��_޳� ��=>j�Q��Ğ���Tl+E��x���9���]�� ��n Mc%�! ļc�l�. �l�d�s��6�2^� ���K'�N ���=�;K�>�k�-E�i���=�I{��~��-�d�-�R��Ut�Bs�� �O@ �! ����>�n��? Rv��H�q�! ك�T��R ���&���M��Ģ�A��rf��� P�k��1-Aw�S�- t����i9�g�i��, �60�jɜ��: �i��~Z�e�����v�ќ��G���x ���X�<�"��"�d, H. �-�i�( c���k�A�+�i >T�����. -N� >��W���IT�@�+f��g�z�삳� ���"�rr. �6��J I���5��)X����偾��N�A�, �N�}z���h��ѩ����G. M��ٶ�{�>�P����? ����Y�ZlO��;Ca6��O�, �Ԓy0)0�>�(��Z����������K��p, # ��z��R��j��ɇf" �� m5s�<�u�+ k�����lI��d�D�! �Mw�ewr�n�F�g�x+�YA�"�f��}��������A&�N*ف�_�(��lf�L�d˶�9KBd�u׹�~�q�����+��oM� �� /�. ���ݵ� � SH��R#��2^i���Ѩ�6��&�ȳ^ݣt]��{7n! C�)�4�mڧ��6 q�P�ߟa�^���F�7�Ɉk)y����! ~ ���G���5��*�uJ��� ˀ�q� �풘��BM�*F�^����. ޖ͜:I�`�h^���1 _X�' 4v�����&u�d��P�Ͳ� _��(M�Q���"��ق�� *C��=�F�H��%R��>���������>]���[���,�6��ro}��k_��7@�}A�-썚"q! O��ndÇTل�&I �X � f�l�Pc�Lj�ʹ��tc�e��&R�IMx�" ���v%��1�I���7�D�ZRr�? o�(ه�O��K����i+���B)�ǕieV����,��o��, �A-�& 6P@>�������[�v��Al����2� �u%���TT�����Fr? D�h@�*0��DQ:���, F�0��&Q�U�F�P�p‡�l�, t�"�I(ߖ>����t:��b� ��DP�~���l6)e~w��N�-��������rg{lF1�w, h� ��{Kt��S:����vݤ&��� �)4�H=6���*�;�}Bu<�~૴�i��)ɴ�} ������Z^Ubw�ÆR�D�%�O�;�F�- K���X�. � � �Ø�����{J���� @�cD��vy6�MC����+�����mj6f��9E�* ��-ߦ#�BO���h,�pԶ��I9: �ek���^C,��W1�9=����> ulU��#�3c��E�P��" ����VWE�hJb�<�΍l�%r� �e�P�R��ò���ЍXpie q ��YPΪ/a@�)���-�S �YL( �P���a2H! f/��1�����+6�E/�i������@j�{��4Y����Ye�. ���� �ZE�(��������Ң�! TCb�Q��aB���Yz���۠+4f:�#�#�H�]���? �m"�EB�9AN�N�㓐Hn�ĩ ��4Uad�K]��p���DzY����w�'z�i5�����Q��QEbAH:���PxG�kv���K#�>����. K�_ѿ��P�����/�F��� ��XRs1#�)���g��z�x`h=ḳ���������ůJk�, ���X�d��5����! �! r��>��A+h�u/ �X��>_ �<�DT6�{���Da! J)��} P�)WJ����˓�:C��_��SH�j�g�W�gc��(��&�q�R. r ��i�^�BqLZq�vh���EhڏV��X�S1(�+V��Fۃ'�6��c�ڲ/ �y�����ǧ��}E��~��z:��أ�6��ˁ��U�W���; � 0 =R���v�8�g'��{Q�vtw/J��4, ��my���-�����G��@a�6XJj�z��0`���! ����XdVլ���F��~0�� �����j N���8����! r�ʒ ��a2^V�CI8<�P>��릕. �5ң�#��f �4r��a�a"֒]���洽����w�� sJm�T�o�#�q������Yc>~�+�{ˏ�q! �{��d y�, �K31�v�[ �Z�r�&�Ou���د{�,�2�� ��ͬ+�ģ�;O�"tV9Y�{��>Rh*���W��ٹ�G��>! ���o�H! 6�w� ��Z�"i#�԰�� ����. ��O�O�>�mw�1΅v:����}���0�^���� �v��q�' ��S. �<��f��<����f�P���̖� _w)�P��5d! O�qR6-�����r&O�n��R�E�[��Y-x��z��H����xz^�1<��������Ҳka�j���~�} ����S��L>���@6�"��84��8ҶX@��t�r��D L�( �9h��g3�2=�7��a�ܭ_���� ���@������k����׎� ���NlE�nӳ�9 �e�8ό5�(�C�4�pDf"h9�=J��n)�+ B��� �@ d���, c� ly�(����^BB�` ��rup�/���U�I�� L�q��' Ł6��e�Z�8�c'��! ��=e]�����f}��XHόZ:2��ͲN���h�䐓I�� �[�������m����eQ���3�y@M� ��g�F���� �/���@aC�a� ���? ܘ�=٠bƫW�, �X��AQ�(����M�#�2���A�C82,�! �qj����"�? Y��8�a�9���/q��? �^1 {�0H�� ��IY��2X. ��/łH-d� Fy����w F�x�c�. �qbM9_ m;q�*�'8Ѹ&�M;���H[�S'qD X��o�W���+�kX`HI��G�+ 2, �E@��b��zK��y�K�w���C�� �c~0 �NH �"��Pe~ � +� �V@�4� �l �J9� � # Q��D7m���2! �>��(ɨ���~ P��w�g:�� �sԈ����omj)��~��p0�d��嵟�*��;iF�H ( 0짠���]d�����V� s�B� m2� eˀ��6m����h���! uw��훥Չ&��p۲�����^������Y�PJm���a��_���! �. �E����&�? �M������ mys3@ ~�O��b(��g�FV���o�-X�K�VX)�����/���BuLH/�'E ��0�gC�F����? ��T45��,E/���P���� f:���R�Z I[ xZ�>�! ���Z, �ϵ����ČN��2�f��Z��Y��y<�c��0Ovq �ȓq�(����~>@��A��]n�x�5��Ѷ�g�E0��n��W]O �Z�Q=��/��N�G�ZD�DM���� ��1��zJW��n<ri��&�P�62���LV�)��0�S�9��hEyH��CAꭒF�p�E�q��=�~jg�69XVIq��t&F�-m�� �y��0�J��SE�xw ׸����p��̸O� �. ���y������6G}�Ea��0��G�ãm_��-ck���. 8! ���K/ �q��a�F�h��{q�_� �wƉ}��Pu��h�����! UgxVQ pU���J��F���_yd�c��������N�4� �yL��sx����H��+�Et^�I��k� �9�SV��q�#tj��r5�ʎ�gcm��FA��j;���܈�&0kkQ[�m���&�^�s����׼�y�mјre�m����mb t� " �xJ��, w` �f#�ٷ��cyތ��H���! �8U�t��~e�L������? aH��)��5. ҋ~��, �, 4WY)Ndap�}� [�������C: ����y⳴��W�� ���rS�P�e��b���k���3��K�驿^�aX)����k�Ym8���" �͖�#�]p�(��M+�C��%�" �VkM��t{�, 7��>���'Ƙ���b�����g�(x=s���3�"��oa�aT{4��yVn�d��} o�St��mZbz^�&�E���f���qGv��K���@�M�( ����7�: ����܄^�S��C�<��� 0��O�{�(�L�b9ԅ��� ���c�D��Ҳ��lעN5ݺpno�; ^�`��? �3 ��DO �eDQM�+ˇy�: �_�q��tW��O�6�)���A�����G�Fe��8l3s~����KC"N�pƦ�>8]w�sP��L;� �`����9�[Z=��D�韊���I��+�ԯK����<��߷�! ������ΰ �d8�0�t���S�bl��] r�4F�'�KVL I#��3�6}��p �"�:� L. ;�tN(��? B{f{ �2� >�! Տ[uIFx�D�G�6Ɋ O���. kW] 9���J�: ��Q�� ^2_���%�* �T&����Cͤf��2aD���uW��TӺA �����0,r�+�J���h*�D�=h����-��iu^F�8� Yë́N�P(� � �X� ����#����Ċ�����0�E�yh����tc�qo�%�ΊE�����x4�Uy�x���, T�L���lJ? ��d�� c���=���΄X���[�] h�' 1tbqjs&1��Y��p0G�IaP�Cz! ��Y��M��P(³y��k�� ��hD���}��. �3�9I���"d��2+� �x��E��"x#�GjgQ�Է2zF� �q�SF�K�W�������c� z�pۦo^hy ��q�����@ “G�>� ׌y! y��R��"4�g}�-�&��"�Hs�FT����5�] ��s=o��x��^�Tn��o�=��1'��4z<�H��6�A�c��=�F�F, �'�]j����a1����ZP2GA�̩b2���� �+�}�kP�r�"p��FF�ol�{ �I����s�D鸎 b�p�S>j 0i&0��J�}n�ƠRP���cKJ�P�Έ&��0��`�) ��ѱ8�? ���*�=�HP�>�̫�wj�ŝ����. �R�_C��J��;�^�C5���[��Y�K��V�/�cf{ �tt1o(. T� ��a=5�� Q���<�� b�'2��+�o���@�Q? �:52<�_ ��T��_�z:b4�exuĂFb��_�. 2��d؉���E1���h��)�1�4�%L"R��Q � �h��H<�ye>��uߠ '��Li1�Q����ݨ���JeQ�Ap:Z�M=XX���1k)���j�;��@���*�xQ� ��@�����T���V�����N�k�h�N�I �N�nr} Ε�( ��r�* +��, j>&���N�<8I'Lb���ذWb�O���KF�b"��P50�<IC�,2���=�S�{�Y�� 0`�F�����~�3y(q�rYj@9k���g"b�ʮ�Ik�BD���Q~l�������[8 t6�1�,v��rCMb��8�F�. �����d�3���1g�L�"����Zz� ��R�ۺ��%�K�s��0XA, �x꺘*C#�V�ť���*↓����-��I{F��P�}Mkd�=�<�zE<�>�_ �#Me�gdR�9"r�����glB��] 4���n���:��F�&��2���D��7��AjS, �ի���q�M���7 �LԊnE[��x�1������W���TBS�! �����R�� &���)XJga�! �^���n�ef; ��J"�Ҝ����,� ʑyQĄnx���= �@ �� �eQ��̴���5��g4��������L;mt! ��l%��u�)gc���A�:�=svx�m? Q� ��4gv�V�b�X. ���xqSjb��[ �d���l�tiS�R;eݜ�Rg���S��YSP�����5�މ9�HV�n��o�1��� �s;�0(�S����a����8W��ھ<�3�0��3�! Ï��;��z����~�a�ݜCdO1ݎ��I �6�A_� ����O�s�����ӵ��'��߁V���! ��k��'m�/ ����1�Su#��Sd��7��L��ݟ����5C,�Oq&�3����ߒ��x�#��P>�S#��N��(JN�? ���TŷL{B����+�fm��1/���"�k/���ZQ5�i%�a��Yؤ�����h=����2�. ���:7�` ��! ��u������_JߐF� ���8�6�F�=>�툭�F�P�� S񢜲l- ��9���`�D�`�ֱN�x����,M ��p����ԍI'��! 0yp2�' cv��D���͓�EYn�D&�V��p~9�ѫ? Y�=f��Q[癣��, ʗ�A����? ��_la�@��Kq���W�������]E��y��4���{���n/D����R��9�z����sD�h�-�Kj�Q�k�W�l& �����DYUq���5��3y,M<�7kǵ+q><κL1���I�����&��UV���Y�I�HC�����^8N�7BpT����'m����������"�j�E����Pp(mԣ��) D! ��@����%b�Q�xt�]WI�} �Z#�_ ���²�������K��>������,�8�a�BZO��l"�T�3�RQ��4͑��R�H�H��>�L�dm��݋)p��y���46�! ��[����*����Rbf2�a4��=J����QD��! Ǔ�})�f�U�t:�j�B[Ӳ,<�B�C��nS̰�! r` A��8���񴌼~o�^6��r��7q������@�Q��k��E[U�h���r ��VPSkq�߇1#�Sv��O���{L0% �Ő�A�. ���)�D��Y? �4;�d��kJ ����R�: �����>��Y�'��=��! �0�C��* �8�����Ԃ[X��i��^������ȳc�1��#N7&�V�bgu�: oɇ�����sG}eW��%�x# 悑E�! 6�� ѝ�5�+L�M1�����&���w8;U��˰��q�. �h��Yg���)����u�D���]�, Z]�� �a�z�H�H��! ��a�1! �ן�{�}N��_����/j�C#��0*4%� r����c�j5��( ��,4A�@�)�n������6f��4�/���������6k������P�#��Iw�� �t�5˖{ �P�a;NC1��rv& �Ča�}�Ϡ�ؘz��*�V���ӯ��e m& ��; ��IJ�ޖh���y&�W�' 0��K& OV%�! ��Үjt? �d��e ���� ��x��v����'�� �����)��! W- �U��_�Ն��e�%��u^cB�o�����d��U�A�e�z�<I�'ؒ�*�. Z7~�}Z����>���� ����f�V D�������2�O�'�. ��@�BW9���J�0 ��� �9�=C�Hr�4�,qj�*��h��h+�Qcd�x�dnVx�CJ����{��7��⢣��)a��U�V�`��Qlry�[�kٿ{a���pt��alS��g8���������r������`q8���ܬ���TtChA�ƚ �S% v���8���DFF�=�@�����o��C2a��%�y_d������aa�@��9���𵰯I�7� vH����DE& ��6* u 8I�, �P ��{h>-��������������vv��b�UR�_���Mz��/>�� �sp����L�Q�AXTzq�t>;�̏��Ɲ"h�� Y�X���>��,�O�WL�@��k�, �. %H=� ��oI��P(���q8>�XؔJ���լ+�jgA�}ϼo���2���}a���ԩ�� ��8���nȅQ�逢E,�N�E� �E�T� K+�p�Tϝ��f, �21�7 &�9, ��Vs:�^�+�@�=�����{�I ��`sm�@�I�CA6{ 7�� xg` a'��U�)�{� �*�28@ 2�0VP⮜�xI���8��� M�IOj���] G; �M���JQ11�h��T�`��%�X�aUc��� ��JP`�'��c ����X��k�#��W0�(��8b _�4"J��;2N�T����L� ��mLG�W_�I��p�V_�8�z�BP�b�j���:����#� 13��A�=�U�A�p��7�JF�Jq�=���J��R��14�{cF�q� J�<8��b��ĝE�B���R8"��L&Y} �9v��/x? A�AF�Br�,�����, �g��H#Q! ��ւ3A~T���= h�� ����)8�������;� X/ 4J�A(0���YyU��(b���dq�� ~���dq�Ҥyr8/�t��% >�z�3DK�M�:��A59��kb"��4��V ���a�� qS�J�h�v��eAwa�l�C( ���'��n8u�/�������K�yu��g,�Y�wA؎�z�)��v��`� ��u�Ee�q���V3 q�@�Eq���sY����HI[yXk��vV��늒r&���a���E��̤ä���7l; �. �`g���>���j/��1�w��? �)8 ��@۟�*��S��p��+ T��`��q���_i�<& �����(��� �'���lE���#Z0�*���`7���5�«ɓ'����: �*e�:��yGa�l������K���U�H�dF-*oQ� ��bH�: ��? 6�MTń�ْ! ńq���� �C��A��A� lդD����W�/ � a� ����d�6qY��ƕr�Q/LICD���E~qSǚ�m��H�ta�v�e��R1���� � ����Ma� "��qX�� ��L0W���eS'��` �d�T,�#܋)U�e��uy RЅ�` ��%p#J���E �� Ծ�o�ܛ�ם� �8����)rar�TA��Ha�d���' �94c(�Me�, a�07�@��h�BnA����qT�w�l�Pp��e�Ƹ�T�a�^�j{b/V�9æ��{��Fo�%Q�ĸ� �Q(��2M�3�7��e�yV����<� (D���mS��F��������6�� ��Ѿ�Ꮠ��������Xz�E4sh ��A9�W ��l������f}ʌg ې�WU����z6V�<�%Z�, �H�#C*�5����܈ZSJę( ����V��VG��N�. @ ���I��7�E����Y��"�����g���%�( 2�w�J�W�s�m�M�V �ƕ<�D�`��. ������22W;��t���b '��rܓ��? u,��(�r ]H�' A�w>{v9hTi��x! �iI� V+岓3HP7�( ��ؠ終����*SeR��q�-�Yh����ʇď�_H��J�A��A�ܖ+��fI�C1x�/��̑�2Y2� "öC�H��9���b�I�jX�3Wy X�"����yؘ�K) �]Y(��'5�, 6��{N����d�4�&�{��VK�����@��P, �EK��Ͷ�YKb? ���[e���M�N0�bY��. 0�ϱ��? ���C�c1�% �ܘ�z}��]�^ 4��EE���Ȁ�4�רd8V�R���ḍ8մ�+c� ��ӣ���^�U����a ����EX�C�{��m�t�x��i��r<��ϲj��J�P��X�O��` ZP����)���) �`m� �X, ��&���? �"���e%� ���T� ���cnt��? ��]a�c. �, 7���y�m�? ���c��G��ZAɋ���)6:�;��r�~�-��x. ;⧍�~TM[�g�Vw�V&�e�*���0���鼶�>����wf�����S3ʏ��agC��_�M��v�? e���+ �=��9�F3��N�V"U�L�mG �Z۬䛹�'�o�b����#D�U y��2���N� �b�ߠ��O�~�E8qZ(��G5��{�, �C)����B�4( �? W�4#O��Zt����*UYHѥ%Pq�_�u(�o���p�2gg�&��&3. G�U�⒐�𜧳S�{�` �6��GTI��8�Co��B;HBTb�l<�L8;7]tx,�� �. ���Y�X_�Pӻ�{�a�lE�B�hT�QR9s�, �mQ�g��#t( aNW^����:�Ǭ �Υ�;�>F���NF��Q�b�n�K��5<�#���r�IgU�L��j�o6啱q^w# � 5. ��isT�3y�T����6,�j}��qz�u�,b;e��g� O�^ ������n�׹�{ W��n��H�ؑ��ؔ� D9J�dd���, �Z܈! 7z3+�@�h, �y�9�Y�#Ǻ�y%�y�o�UEY�u��Fb��ͷ}�͘��8W F��o���{���p�&��̌y�9�^yu� ä�=A�C�= ����O1ͼ��z����"� J�����*I�A� ��_�ɧ��2;6�n�o&�Q:�����Ò��h�2�Jc�PV�n�,�OUpM�D��sVuv�O��<ɥ}L�7�`V��{�e狪�����1���{���)�p��nL�d����O[�S-ݦ�d�w4. �IrU�����P�� ���z[���7�k�%l���ܹ�`���Rqxp����w���GGX�L O�Ͽ1�F�� ���o�ݷǸx-�z��F� �'q���o"����`��򰿧�1 n& T����'�6g;�ü�>��m �V4T�/ ��� ����� 3�ܓI�! G�-��W>X�gK ��{�J>�6���[��:9&X[��%c�G��G���3��Gۍ�HN ���0޵���wf#���`9��� 9-��{ ���k�]n�! ��? D5Yu#j�= ��/�&8Jj��j��E, iǚ &������ h�t��������g�������5�LS7�n�"K Q�? C��v6φ�>�:�ň~z���c�������) Bb����a� tI� Ɣ@Wwl��o�p&Z)�S��uhwmm�'S��Dp��@���H+���Wy��W~��P��g~s���<�Y@ �~2�g�h 19���7��^�g��7a,�- ����:��1;�2�H��7l7TE��]I`a�i���I�`�]�i��u��ݯA�8}9��u�&Ǵ�1��. q�ƚ� � =�3��p��G�����! �k�}�4*�D��? D^�}�[cc�%մk���� 6l��9 �� �iW“1�֤33ғ]�~ ��-Մ���ρ)<ꈧ��F~��2[C���y���QJ�a)��L' e���*���, 6�! 4(F����N. �F ��K���J ��E���>��:p��臮* �? C#�CA! �>! gC�<���? m�2�����h�i����'��:f�i� wn��;��m �q�@��d���4u��� ��5���Ȓ�m�/͸! �k����E�>Ϻ���p֒���̗g-n �a�X����cJ��H��nb<�״���/v�h�@5��� �c��l^<��,�>t�6;� ��`a�{��#� NL˿�k��v, �r��H6J���Ó�vH"ܿ��:���9�� 8�EC��{6�’���h ձ����ɐ��y � �Eu27�;M:m�,���w�=�ِ{ ��x�Y���ӱ�Jeѭ, �G<j�`��ɏ}�^K�c7���N�5�ý��'��I�k�? B��HV�j��Cb���Z��p��GJ���aד�2ZC������jV�d��D �ۆ ��q��c�_��M;��Hq����D�L0ғm��&�A8�Dn���&L�ִ�? a �N��†�I�%j��(�˓�Y(�F��r9D�g�&��>WM�8�4 ���I�̑�d�'i�+ g�7�L��ԕ��_v�u:� �+���1D���L� �۠�]b)��`���n�- ����Xa�aO�=9�XeHi>��c�7�u�`� ��R+�5Bj���X�U�lU���B��I���^�nf�3D��@��T���6p��Jij�; �s4��W��lb��p�,�Iτ�P" ˇ= cK�'3kI��n�? D"�1��Ai��WN�� ���lj�2 �Vc�=�g@�����W�QƸ���Ȥ�L��Zx5�F)�, ̎Ŏ�����"c��YR��dZ��ؗ�-��ml���p��:�lH]��{Ae�뛣} �˾cg�- ��7���q D��4̤0�&A��i��]3Ų%aU�&cL: �-���3�CQ�=k�]�" ��9d�f40ˆxb���ml�~�W��Z&�R禞ZOKN��u� ? �-. >�QY6y+ � ���_�=�K�lܥ�1 � m��w�#n��T� i�Z���W1���6b�D�Y���aT:�%�Lْ���2��,g�ܻ�*D_ �F���&�5�[�<���^ ߂W���, �� �@E-�yD, TeOP. �K*��Osg�~�T��9m����Ԇ0�U�X�,�`D^Fd/�K�,��K �hC]�wr��]�g�6w7�^67��� _��rV��ic������K��w�������ݓ��-�bI&��[��/�Nt_�G��m�f����tc*ި] F(�����ͦŰ&�������u,��#g�j9��R� I�&�dl? �ʂً- �o�ۤ��r굩� �<٭ y��eYY�V? k6��{I��^�S#��%B��Fӡk7뵍0%�ܷ� �؎׷��; �e<�GRu��D�퀛U 0��sXW�W]���ڴ�u����7��-v*���2#�^��� 93r�2�m�d��m�h�9p, �G� T� �H�di��]�wwty��Jd0OF�o�4L... �c�%k{�&����or=VZ. ���x�m�l]5d>�cz�3Mx�`q�� �LCĭ��-w�̸�YM��` r�"I�~�8ϣ��. �9�d�����o���`uQL4n��I_���? ش�C�D���3�x��H0�j7� B��k���l���X��"�ZP�xv�^ B��)1�ѵ�o�, N�s��;I �T��]��I9̡�N. &èK# �7Ts ��"ڙfF9IK���Ӹ �ʈT��XJx����hSZb����V�X��m���G֡aj��m' ���L��Ij�YF`��H֋���& Ѳr�b�D��Wi�4����g��v�b��M� Ze�t�%��=��v�F�T��n��Ȳ��Q�'����g� h�����, ���)yyN�<�� �M7f̌� Z����Y@Ù���p! ��� �A��=ޫw�z�̡���� p���ؼ��8Ȓ�� �dV�����<5��Y3+�� �@ �p�mq���B�! ҉a���٬�17��œL��f���[��I�16����cF�]�k�S �p�T��+h�0��� P8�s��x���G��Qj�! �6%j����e4���2{��w��. �LJ�蝽%�ۿ���>? ���ݒ��sCo�0�1��[Qў��%�c���A�0͛�G���� '�, 8��! �! ws. ĉxc*�r�o����N����,zM��a��I���3�? �� �qe�������( =R��ǥ�+���'޺m^hټz�B���4i�)=��+��-�^�̺���Nj�1T8�� "��P�����I_��, ���IV�W��5�>Ѽ=E�� �Nś�H�>�͟�-u��9��XԋωJ��w��d�UQH̪�l��m�%�����? �)���P� ��N�l��ߢm�. yv�P���9�@ ӹ�nC �y3S�԰N��A�};7}e�ÆcRl�Z��f�n�o! �R� �A���̅��)I;�= �@J���+x' ��f�K��~D����s�&����uc��ŋ ��d5����#⏇�oO罂q����_ ��1�����GX�È�Ǖ��a�BC� =�>�. �3cy����@� ( �U�I'a"���ǵ�������]���o�bS0���&���U�zId%q����t��Y/����6Y�(�9pf�b`��X٥sP)<�`����JE���Lb���/�T�] �� �*��̀��ϣ]�pU�v���� ���S;Ꮖ�z(ۼW�}�KK�! ��=s��CM����䒲�H��c���Іv�0�3! aj��^X��Z�f������ܝW�<�]2[��! ��p�=n�� '�%u�]���Ğɾ��뗋����7�U��B����r�, ��)��, K`siB�%�a#�+ �Ki��Ϝ�`A�;��A[ ��;g���D��t��v��'<6, �- ��1�. }q�����. /P�]ͿW. ]�v��s>��������n�. T���F>( �����o���= ��;Ǩ�! �#��תO��8�,Y�#� ��#E�H��X�` f/؜�Ei�@�p�6� �&v�ü�ݟ��&'e����A�ѕ+K���ij�+��K�U61����kKo���Z�5���� 7(�Z�D0�Nh�R������O��3��^��/��F�`�j�(��S�>Q�? X���b��iYD�������Ϙ�L����. #��+�p��}�y�g���ۧ�D�d�6+�ǵ��@��Ύhy�, �鏣/��Qz�� ��W�k�̻�d:#�����������KC�v(��n�eI�ͨ��Z"+̃ �r^˼���Sa�. yzz���1��? �@��0�Vƽ�a ��oO_܋͎���� �M�,��6I�c�q�W��Տh�B&J@� �? P�'�ȉ�_ �4�HϢi, �^R=�; ��z��[2o���Q+e�u��E9��A�t�� �JI۪i�����y���`�Q�-�4uX�n����rC��ڛ�, aBJH"�+�Q����! d�? ���z�آ�1@��,R'y��aX��Mom5'Y�M��F&�ٲ��³1��-C����f���Lɺ�<90MV��. ��;q0s�v�DUÙ%o����Y��8mlH��u#���� `cB�����2���k� W�> _ �fx�76P;�@�ua�c^>C(�Znq ��e��, � ��ߚ�#�� �����*>-��ӑ�, �kݸ��=�pBT��l���x, ���; Ǔ��T�'� ��2��5��8<K����AB�����5u�cP`z���zG�eq�Hv��������, �_����9H���/�<��գ��Nշ�? �n1@�Bq:�qa����S�@˕��OP�! �s��E��8Fιnש�( ��! ��(� 3�#B=I� �^�'�gx�9'��Vo �8����UϏDc�`��o[�j�}m;� @�G��b�Ew�H��i��l-���w��_Q. ���{ݳ��L ���R. ʱ�c��,L�Y`6ü�h���{E#D=x6�9d�<ۤ���[ ��c�'Z��hs: ���m�̔6e�g������&�+�GYO����)ј�! C�h6�! vj^�Ɠ�{�<=, v�(܅���0'���9⵻:�H5EAz���ӽ���)�����OώS��8�A��Þi~��ȟ0 �Z�f� +���3���’Xg. a�E����ȣ׎�aP�� �-��>>�īZ����� �F2��y"�' X����q1�. ��N�: ��ڴ��_AC �0B��I�S`�P? ��A2��c~�B9��3B��ED�v����G. ���dt_�8qϺ�b0���F��vA��Cw]��w,�H +� ����m�N�����K�;�A ����Ȅ� ���56&TP�' ��/�8�<�Qg�չ��nl3{XE��hD�[�q��UX~� lh ���J�}kZ-8�t�x�,�ŔS����i'�hC2OÎ? �4O�OA IF��Օ�S�S�_����j�V�_����4��-gbE���Z�@�t��5��)���L��e�iQ�4���f��"�ŀ�nB2J0^K���>�֘�. t1��? ݢ���0���C{�fId�ZZ�S��% ��3l�޿BqK�H�4R(���Hg�F��&S�2� �٩�/�d�z]��SP�t�Y��:�+�2C�- S�, Oß��1c�s�X�F�RQ5�f4�+���H~I��R:…�L�z��B,Q�K� �P�O�90��7˽�; � ��e�@E媼)Ԗ�Ϯ �{��& 9x �¨i�? d! �y��0�U��j;�@��ק�#����! �����>C6b% �P�]., 8�'�lE���� �����*T&]Z�,p�k�, �! ��i��v����}��"6���@ H3qa3���ȭ�92��7���! D�#�00{6�>sZ���M�l�^�� �w��&�c�lz����d�N-lWcp�dD���k�(��n�b��>HHC�[��/h��1��ك=���äf�������-ì��(�<�1DYe. ���t9�9rr<�: �^e����]���bH��c���o0`����, i6�'֙��"��= ���p�x1��]3F;�N@F�'�+���g��1�crCQ� sZ�f�*m`���Ƿ��[b��g �������Cs(��Ҽ�����n`���8�9�ʇl/�‡D�LQf/<ߜ�[���gZ�C�sù�! ��0�ܿb�h����� ����[ 9kD#qC��DpQͺS�i��6�, Dۓ��/���&��AR�m�7�q3x��;�z�<@ �g ����pW1gܖ�9<��Dx��溅�! )��ܢ��ԕ8��{�%�2_�p�)���DX��6��j�* W�Y4�#b���,���H;� E<�+F� =�V�ý�bn�V' v������Q4���h�d��}<멜�x���Z[���3b�-���͏�~LZ���8�Q�=g�����jABt�Y����ZB�#��<+fx! �R�mZd�>�� ����45���{�9;-j����S��z��Er, : ��&�n_eqɬ�_�ݡ�~��-�#�, � , ���ҫ���i�7w��<�nj�~�_O�%�g؜�} �*���� ���Sy���(��#X��A���GB����¯Z�g�w,dϏ�p<�F�/���I0�0�, X �F�S-*Z�4��x��(�ԫ�ES��86t��[���i�Id����6�Tp� �;�&�~p��4���>�a����K�dM�S�h"7'oo����? �D�����l�q�,�W7q�@��f �m�ώ�Wu�軨? �3�9�2XX; �MlH>��E/z�_x"� ��A����FJ c��'a�y�収O�, �'��U����v(�g���P��<�ĸJ�[ ߬�C����A[�JĢ�4�D��e�X��V����A������9T���#Avch�~ ��. Y��a�Am��5]��E��Y��t�p06c�C�D�^�C�/�r�-��M'��4J�=�Ւ�@ �? L���H�9�ÅQ2 >CvI �, i[bn�� ��6ʜ� ���0����e�`��=��=W�0t����ܐ����q���� �� @��A�Y' ���쨝j��gaU�, Gl �N��*�ā����v�O�� ��=����&X�#ϳo;�Έ]4� �7�e�V6*��H�T��LAX�'�b�� �0 ��;�<ӥ߸` G��HMv�W�# ��l0k�C��8���[h, � �a:��{�k�ǹ�p�qiy�S�J ���7�) �g, �a#�3��NEM, D��F���jN2�{L�L �Z{��� 9+ 1V��~b( �� Y%f跴���^���? y�1��x�0. N�Q�h3a;�zj ���[�2�M��}�1A�]~藭o? CCf�{�(8[O� Z�����M� ����? K�-�p��c��l7��ތ@�V 7���h�Shs�f�oP%������U�m7X��'Q����śܕ]�O�#iBN2��Yܻ� ���C����C�se��c��#�6:>̉�����v�M��mZ�]�}��hj'P����! G1u 5� '�a�2�i��T[c�H�e(��R�d}C ~I��R��r. n���2� ��&� � ڡ)dg�Vy2��Y�^�DvC����! fh� ��h �B�, j�4V����n���69B7i� ��_T�����F��"��Pd�;S�=���3:�^J��̉�Q�W�F3�, aNb'C��hۇq�,��'ѻ�/�ş��=��M �W#K�Z"��}�8�=�� ��>Y��D�����! oLٗ`���V�A����B��XW! �b 4��ey���Ded��A���- ְ�C����ha�a�e�����=a��)� z�. 3��,�MC�Q�'e ��S[V�1����S���N�Kx��R<�~ �nUR�S ���Q ��Q5�? � M� <�uul r�z qG[ ���14p�I��(�'��wpH���Kv�E�7s��� ����߳�_��HJ�hA��:�? ���� �g��/���aW? ��qyҚ��u�8e%�Bat)��c9P���Tk, ٮM���(��C��RU�Bݹ��,��B�����=�� E��2�h0'dʭ-�Zz�UFg��'�=�r����QX��MRYĥ��*UK=�^��՞>,�D, ��q��ғ �C� �T�٬��� <43�A���PD��? 8t�8g6�U�Y�-l�� 7 )����E��T�] �Ԑ< ��ʄb �S3i���� �3��k�g�[ u˨hi���:�H<��E��ƣ�γ��C��m�J�o: �� �K��1�o�&��>�8���� ��ž���? Mz�@b�d���� ���`71~ �jo�"Q�΃��b�� ��* �Վx} �dv8ґ��&IQx lU���c�I�c��1JHrNV(����X���wGn; 8�DS5���˱��! �w���& 9�N��x���m�_n��8�;�p�Uaj2�nM�� � �! � �b�3k��-�1�bĚq�J���m�����u7�/����߈suz�`V�ͱ�:��'��c &) �K�q���! ���, ��o{���H�ۍ��_���o�<ȾMO�����Z�ne�W ��Hd9�qUA�{ 2'>�*��w�{�X#��ʌ�9-v'��2N����R�Q߄��! �cf 2�䔏��7e0��4cAB��~������z �! mƥX��'l覘�7u�PHb"�nW�%�M[j�& �D! ���lLC��)�! ��縆�*qW���� ̔�r�E��v8 ���J��'Z<�Tݓ�>���톞�A��LT�{��Oܮ���n� �*����Y^<R�6��,e�)R�yB^�0y�;��/�m? �-�5S:���ۿ��7x��lO���' �m� Yg&j��ؠ��Gdh�TN�w�k0�H5�y���gG��T����娾{�YRJʹ�6m{ ��&p�K���;b�dC�@�*� O����%aƸ��y��"H�, ��m��#垅[n_S���rye2A�&I�gͲG����U�rG���, =�X+َ�m�^L7��G��'R� ����+ 鞬�@���Gv# ���{M���Q���×�z�s�G�B�/�w: �Lm��eZ��1�;s7�����a0�R�Ӹ���H��}����̕�� �_sI�r�= �������N���C���`b��̙z��m7g# ���~x�YI�'s�# ��]�9�t�1 �9�V���98r��uƦ>1;�J4�e��1. Q��Y�3�? os���%J���Zn��� �xl���P�h2 ��Q�ڮ��է�k�ʟ�� K�[N��P��i�ʕϬ �-7F1�K���c<[�* Mr�9a�fN- Ji�ꅜR���7ǯ�nus:��ɾ8�������� �%i�ߋn �� ȤOÉ Ԭ����W҄y�q�z�[ v���N�Kƪb�J6Ra/ �N��[��O���Y��! �2��”z9�2��H�&�����uV �������A�v>���WD�� -SV�3MeJ�yB3���F9,���L����Qk���L ���HȆm��b�k��#��w��D��V㼘H�T�fM2�K��6�Qy��H�el����ɛ����d�^�f. e*E. ˠ��0�۲W����mѺiVn��;�ҹ���͖��b<��`�Q7��7�3��Q��q��ϻ�4sd�X�f�#�� ���o1�_ի dB��T` �? z����5/A���Kja����f�b(2�Q�Y��! �T*c�, ����_I���;w���(94�5���/�e, �wS�, ϏH�[�h. �n0�lza��L��B#IJN#W�,��lX�=�qAR�2 4jC�-��rֱ5��Qd�'ޏH�P#�E�zt3����T���� x����u@ �l�� ���BN}��������d� ڐ�'�+�i��S���+I��qhq�5�g��JQ;�]bfd�p ��#�! �����A��*�Aһ�y"�1�pu0�G? 9! ���o��as� U���z�*���w*Æn{ �;�7�����2/��&�, �ZJ0v���h? 7�v7^����U+ �E��)-�a�ɥ+ ��Vz! �ף LO���Ȧ�, �<��i������O0һj�ND�x�1�A�! ��[���2���)je�J�zvpQa:s��. �O���lV��������C#�1�����. >G�`n�6��! ��8��U? Ԝ�E�i���=� ͨ ��ʄ�@oaH. �e�u��=��ݨ9_l�"�ص���VV��>��F�wb`���^ꥤR���5�פ�0Ն�� Q�>! HSK�,k���r��>ú�R�2&��+OG����p����k�2s�j4I. �[ܼ���oҔX��:����a�~�~F��I��'CR�s�Msڭ�]l�Ǭ��r��L�/��G��,�Ǯ��ZxC*O%s�y�15Jw�HuN���c=a�5�_���� ��e��(�E���, �œ�Dffݗ��x�9�szP�UJ�(h�ϕ;L����ho�^�+�@�b&������YNmBi�! ��Ζ2��&�DyZ����Lk ���, ��i�%����,�*�l�X`�d� ���f�3�R���_���a�)���Cp��RDR���:�Z�W���2�yK��D4]�#6yx�΅�+լ ��, U�wu��R̉A�aaGMJ������! ����E��w�Zyb���td�:S����! I #��^�)Og��P���c����*Z;�t��p�lGԋ��Fʐ�ˋ����l&T�����:��#�� k��Q~ j�0U��@ ei�ʴi��7EHLdV���� ������>Wq �����,�`��W�6(��) ���P��,�q�[ �h�8;x�i�� �ӊ�n�* <�=�Ic-� 2UĪb�G܏�{9r[W��c֌w� �# �ѓ �N��q��e��6b��f�`1b��8R�c�_d�5Y�������6���i�dT-��W�h���+uY1ի�����) ���2��f��Rz�{��Y( rHgC��qr�+O�`���x���x�#��³��Mzנ��� ���/�jv���t���K��k�ׯ�ז����g�Q�>�@�l�0Ձ���'�ܾ���. ~bN�����޸~es� &c�0T��r��o��;�W���K�:R6ʤ�KI��ۗB�^��s���O_ ���q� � �� NA���ܦf�+ mt���g��{u����W����9�X�'�=ɧ}I Nb��5V7��`�*�d��r�+}L��]b=5���S~m������r�n�] �! ���� �� ����7�:�-�X{ ʱ � Vec�A? ��}if��2Z�L�kT��n��͡4Y���Z�lME�en�#Ł�IkN! X� �j͹������P��3���cii�8���+�4���%ҁa��3������A��A���+ k,�b�i�����_�a������6� ��0DᲗ�. �m�,������gs bL��M(Fa�@�&�P�y�q���K( �1d�W�-�f. l�4�������H�J �+����6<��]���rE; B����hL�x��U�*Tz��9 ��a��� {�ጇ��4��Ț2(�y������N�M���^�to��3zfX0V3��In`�U�n# q�/��I�/sؒЊ>�B? �ރ�ۿ? �^Ɠ�dތʼn�);m���lNJo�L%D^�g� �����@S��� �ƹ8Ƽ��6���NIX�Ȧ���Y��k���-y��l^��̪�A% �3x���e ꂄ�b��O��׍# ���u� +��%�:莝&�h����,�%�'�������iAo�寧'�T) ��)��n�? ��2��. ��,�'�[��V��-x�+�N�l�M�D:�}�J���M�R! ����_��mo��hV)���, 3s�4��LL�����! � G�R������%�z�>����f������q�v�ʢ "S&�o�~���o[ m�2@=��b@���z������8g��ٵb�"��K���>�, y,�� +�`�t_��׫C-P�; + ��&�NZ��3E߷/l���ݢ+��df��)� � �cZ�����/�(nj��9���, u;����Uo*�ʳ��6�[�Q�T��� G Y����/��P���D�A����I2��n�ߢ́�. q'�3f���t�����O2H��j�2�����6wͣ�`a�XW? ���2}�i��ꢎ��{zA�0�. �r �6x��G��>�87, �yN˝� ��L1Kx�T�F�2�P 9h����=��6e��[�Pl�B7��Y]���. ` ������M�A��8l4��R����͑�������! ��v��ӣ�R] q Ng�"B8G�#�MI. �W��3Xͽ����#�up���&ݷ1:Y%�r>]聖��JX�v�D��gqy��G2y�EO��8���+G����D8Uf�=�R��1�OY�Y�Z4������3EgS��Q�#�D�f�b(Z�v�Lg���l �IfN� ��vd��L³�s���8�� 8�#˧�y���O��Iby��}��H�߷�U��S�-eG�X�d�����W����^P�, ��! ��. �; �ŃU��Su�a�w�I������ �' 2��%�,��@�`S�wZye:ö��� , ��g�֫��xq�w��0��B/*3�Y�C ����2PoCT. 2�`��r@v ��%��}b�G��䢐���� ��YѴ�P�18��yC<ǩN�#�SՆ܃�3d˗m^�j,�8�@����h��N�ٳ �BW�mp�����Qw��x~D�U�(�=�6)�. �Gf�q���6��I`Kg��/���7� '����J� bLr}�NJ��0r�� � 4�7w�������q����x��������_�;��c�sBr���Wݢ��]��VX�<Ҷ��y�`6*ܞ�Χ��������Z���A�b���]ͬ��} ��;x�AB�aQ2/�B��0�3k������k�c�Eu�D�WކN1�M�k�? �&3����7I�����g�:�un�6��@pk�*�ọ���&�t���'��F�W/s��D���I�c�J���}��۬DŽ"u�X� 篇F�اA���0�Y%��s��`�Dzg� ��Uy�b�2��, t�. ���5����FCL��Nէ�����ʁI� �P��B�. l���堻ve)f���+�> �] ��,�����3���Hↂb��m&CKr���:�Ƿ�yZ^��. ��K�Ň! b�#�)� ���p�fϘܠ�L1a�ڷ. ��O�+�J��_�hA���Y�R�i` �g:�T����K��6�A 6��JC^ �7�u �k�~ ����Ү<7V�1�x��jv�8_Ւ<�ӝ�e�MG̜b, S�u�^��K�c{�p � �eD��� '�;�1�����=U9b�]�� D0! 4�%�t�g��@C7��Nϛ�5Vn� ka̞�#���l����Ӹ�����D@ �ƎpR�! �����E�� *�R��m��Qb�>��a; V�K�V����>�J2K�ӓ+��@��5`U�V��^H��}���b��⌎�L4�� �@0��� ��2 ϣh�������m��6�<��n�������w�9�� ���e�rQW�( �? �I`b#�*�. ٓ���ݓ� �RQއ��e�J6�dS�T��&z���"�@OM�N�����4cA��3���"TP&��H��ˆ�3�y�;�D&�6, �LL�v84�#N�! ؠގL �]եL��y�P�s���Pq#e��%r, E��YZA�&��D`���=�xy~4�:z��: ��l���`���h����Τm�����fC�X��=���#��. ��d����`���mb�jK! ����X�� �sP�V2�MS%JS��c}���? b4����0}Vml�ʥ�o{נ�1�e>ţ�>8W%H�Bՠ����M? �Q�>��s2IM5z���E���Q�o�Ȝ�� ͊>�� ��-t��@������@�F? �������rr�) �9�6? ��ށ����C����4cUz��` o%���"Kx�0e(B9�2��! �5F: ���h���[�G�g�"���4x�i� b�HE�: e^�����e�,eC�j! ���ā��e@f�qE%�h} X燝�1��,2aEl�����#��n� �LD���f��� ��> Ft���s96�pݷ��8���s�z�R0� OR�oI�Mz�Kw�R��c� �N{�J������`w*�r��u�AP�Y�ưH�'�Vʠ_�NJ�#AM��ԉ����B&��^�MQ��GXW���a��a2R�6, r�O~�7R٨�P� 6kH� ���`�)c�Ӄ㮲��y��H̘)iڨ�˰��Mn�s�2=��:� �[ �}6%��M��]ԖCcl�-�MI���ĔoO��? �2�"�`�_Z�L�k��Ύ����3��NJ�c���i���L #���6�(8���*T�˝�>���� k�j+Q��;�;X*��c��ٜ�v��sÉ� ��J#���� 4ۅ�&�+��d�PʯW�aFU�F�m�pD��ZO�J��Iwr[06�����՞V]��H�<+�w�R6�iL�09N�����cD@ ��GB�X��c����l+��σT����i��40��u�? �5�����l��Y 6��) �ex��X���ǸI���}0�'�h��, �j9���s�H' �joL�D��X�ƋB�����E�%R���/ƨ<��Dg(��z)Ư2���fG=0��R�y� i�P�&��Ѿ{��߱�+�U%�� Yv�! i��X�g����L]I���K&N��x�_��j� '�. �ԗ��d߾�k� ��T�? �E6}g}�<I��̗�q:��Mb-Al�� . :sĎ�L{ �05T*�9�ح�<���&�����x�n " 1�:f4�16* 69Fm�h? �n���>�dZi��x�=Y����8�, �i"�~L��F�M�����o� a/F8���D̺u rl�&�Pʍ9���P��������2�Q2�� �����}H@�����@�a%6WO�&�;}A���G�e<�e2�? u�IJ�P�;Gx��Y �+ X��πb��I�}��Ûy�,���1����Q� � ߋ;��q�A���JyC�-�>�">N���:��Ӎ1�q�Գj� ��C�bL�~ GQU�~ S �3����*͜AE�! �c>�}��z����Z�`1��f��;�tFeƲOT�G! �٢ϊgVA>�%��'��f#��ZA�y���n����̀i}Md��1n/����t������u�e�H�D��. ����-7��ǭqψȺTgXM��3pRF(��Nr��:��2��Vl҉��i] �X2�L��/�n�L]7�mxD%b�M(r�. {�}��Ā}GoƖ������#nLo��uF��,��v�^S���ϞH��YDse���'�����9� �� ��_ e�oU�:Hԍ�#�A Ɂ�m�H鵵��v�%q� f˖! �t߬�����<� �ug�� ��q �ۜse���;bjC���g���S ~���O�1 2�69ұ�o�L�W7W���h>��B:���B (��Tp���� axA`��y�Q�X�+�yC))N@��OΊ�W��L�PU�����r�uT��l� �'�jqN�I�=��AO��� pRz�;BӒ�! �L�@��{ ����]��u��,�;ά4BL�'P�yΗ��X�6Q�_��&����o��&^h�k�o��炢I�9�>��k�1��R ����7�(�)�P̾o��Y ���}��s~�Pp��F ԻB, �Za��훶��l��j�]i�h�TՇ=��M��` 8Ӥ�l" ��j`M1����F�M���A�BN� �1��^��&��=V'H�* �7���: G��_�J�*�Ȃ��b��_���V}�ֳh�l5�I��l[�>* ��x �o! �[Xy9�_����? ʗUE�f<%9[x���B��q�� ��Iw��Bƺze��}' U^�4�º�%����+�^��# �å: ��:�E��O��0��C�o��JU�Եt�z۵+�����,�����V��3��7T�6�����;#�N�V����έ�. Ϗ�2c1�����q��^N�P�BY���t��V�ӭ���0f��`qa+v b��= �:k�_����Ó�i��+�irZ�]��n���M-�#GG����)gP��~�lia4@������0Odi��-�p��,�l� ���Ј�I0U���ul���K�R��:G5�FמPg��}�-���04h��R��cD�J�d��6��J2؟�����V��Vā��yf��L�o? ��L,. �������U�e�cB5�Z��e� �����zΓ��80;�cL�{�Gx�r�}E�7_� B����DkGpMJۡ��K��m�̥�G���+s�L�y��N������m���,߃����X�<;���Tg�(���d6jU)l����4��=�n�׶��UG����b�4��7yP��b�7����N{ŵ�. � ��W���gʚj�kU#�_ C��K�e�N�aI����Q, ܶ��(�Y�:��=��D �������[�? �3MG�s��j�,�lrQ�G���3�����ϕLa7 ��h'8a/k[���6�e���B? ��7s���1Zi����^�r�0I��2��Ǟ&Jc:X6�΋�d`�72Av� ��E��~ F r)����Υ��9�qA���Ȏ �sQ�W�5q^�, ��)C�Z���Ҏ��ǒUN���)�M��^'f��A��) �g�E-B��V�O�� 6G�! �� e���5 ��>+lʏ���N���i�9�5̾���Z�S � �����(�Mc��df��X�qrP61? ��! 8ᜆ"JR+�b��ɛ ���"n�S7�<�qJ����:u��M �p���Bh>V ��L��? Q&�� � �: ��r ��i@�8� �I��4��= ��%�� ��W���њ��nJh�#e ��D^�At"��Դ�b�1ؑo� we���p�cBc�ʽՒ�k�+��x��C�YV M{�ʒ�P ��`�W���C����b��;�� �67��V����ۿ��ݯ46�����A�H���3! t� �*�*��S"ď����K]U�2��Q�̶)�#L�616p�fkZ'0�Ʉ�;�OsfW�F������UQJޢ6�π�X����R, ��! F(��1�# ��&Nb����EM��z"�gTor��G������y�G�d. ���"�h� ׊4'�. ��� �P 3��&p�? cn�b�H�z�� ��v �"��C�u�H�I�! �B�p����[0M9'nIy�I�%֮#�iI�G��{�vP��r�J�=Hu2�n#�<) pGO]3o�_�ԠD�N2du�[�O�� N���ի���M��DG���f��u: �Y�lH�A��N? �Hl ^���������q�8P ��"w���ړ��ߔ� >vF�! ��d���R�^Yn4�&��, �����&g�̰�2�} �1Z��rj�, ����WJ�(� ��? b�Y���x�i � 9{U ������po� ����P�f�oƬ&�A�/rB�WUN��=��h��s! Z j�d7P��c�ۖ�����B��q ���2XP�}�����&����s�Y��aP���Y�A��IW�Pm37y�k�%�s���J�� ��@��~H, <���TX����G��c�8���(�6����<�Qz�Q^� Ȑ�X_��S� [P�������<{�nD}��=˵��֦X^� �S��8C���F��M�Q�*-��� ��]� ���d� 20��Nh1! O� 2�8�Ij_oxs���U�. �C�C�8�S�>�e����Um�;a,Y. �׭�MC�DA�� B��اNK���! �������M��*3����VA�i�d�AR����u��k��X(�]������c��i��/Y �IAk�貸dE� Z�V�g�)�� qA�4�N�5��n��i��k��0�مl�7. �W�x��Cυ�xk9 I�k�>��3������nʻ�D�z��V�yye�����7��_�4H�;Moؠނ�`‡;���d��) �Rإ�l�Je�����N'�Iom�s���6h-�_� L4g5klsi( ����6Y"���L'؀# ˛��7n4���. �] �������I�����V���? ���{���C���#���~�F���d�� w�qz��/G}���hV�����ϯ^ j��܏[ Iad�u ��~��E��AP-�����^�) Jb�l��b��}Y�O�]��E�QYG�0��ֆ��8/ �%n��CqH�Yr-�% W� u'Y*L8gd�f��t��ʹ1ԃ]˸oO�[��t����8�c:������,��pw�]�T���JG4����8�l��=�M��q��F�[��Z��1'���9)̒�~6#�Q�Ғ����7��N���4p, QE�]u����A��d� q�� �[����lp%�6�������jH���4��#�EsAl]�'�}�7�5������& fC�/� ��<=�"9f�9�������Te����b�c�W��%���x�S�=�W, �O՟mrp�,ƃ�8�NF�Ye�G�q�L�de� �>3Vez��g��;�T��4ʂ�, �I��� M��:9�󵻡�Z���~VE�q�P��U�7" ��WV��8��*���]P��Ze��l�}0�x���^�⨽n�x T���A���YX�^��k��Z����ۿ�/ ��r7PRu � l��tI��Pר�=��B 䆙}����% �f�&��! �L�����2M�x( ��DW�G5"�! �! ��9)3 <�X�,a���{�hۢo�h�0w! t�K��� �g7{����QƬ�n���7�o�wyv�e�y�"�9�~��g�H9���nc��sp�^ �. /�� �ˆ��eX �{<Ο/ �����p�,�c� @���7�1��������#�@�F�+��K�,٫��I�. �b&B0�L���M�k6�j�+�Hy�q��6��% ��M�#�N�������>H� ��N�+ ���>�x��FMp�G��>�������� ���� M���C�Z` ǟN�g-��� �x-UB�ؓXւ3�? ��L�J��Cfl�u�e�+����M�, �'VB<��� �%�ՙ� z�} ��_a�h E֓�SY2ݦ9g� 3�*B7�qA� �6�z��! �D��T(���=ct�m�9O�`�����ߐ"���_B�{ �����,���y�@ �? �/��50l#�T��o���Z�; �v�K���%M ���*o/�B�%��P��� I���D�O����[fbhT���)<ֺJ��( r�:L1=�c"����u, �T����Q�B��W�Y���I_�6�M��IE�"m�b�������~χ�3��mE0��@����/ �ļ�Ӳ^�gj���i�={�Y' 5q ��:�ѷ7 avW/�] �N��, ���e��'�� p �j56+C�5j�! h� ������I�WO� ��h�h�M~�B5/u�sk�, T��CÌBRI��5�^! ��i��,mE_t��hc��'�4�S�w�Sz�� �t���ل'�snn��� ���~x��)��� l�ZP����B��ź�ʳ3��9q���y�d�� ��rg����kq4G�L=���Dc�_��f�^��0}2� c������< d �`�� ~e�&�F��" ���G��M�h��, �b���m��R���� �-�{��‘Ӹ�y8�6&���Ih�CBf0�t7L&3^진�q���d��y���f/�=F"dKBC"8nPw�"�k����! �=l>�U�'3% �C(�H�i3���' ��� KQ�KN] � b/�ej��� X1� ���-�Pֈ���O�o�, ��g��؉)���Me4��Y! y�E��0Ќ��Ut����1(�RI+UT�yG;���W��� � �������޼@ ���! 9urqX�J�{���� z�5gcv) C p�h/ �n�*߶����V�AF��%����ֺD������s�NЄl�R�}�eL���AH���� �o' �1�l݄� ����� ���JZ��y;�J�ţ��iZ��mOD��L����go3���lN�,�5o&���ɖ�N�l��j�i�գ����o���n�;�}5w�3��"e�P��<����. ;����[ �#�WUn��I%��������ZQI@Rd�38E���#���mQ�{�OA��ͽ��L �;���i 9TEW��8 @Z���Q��c�ڝ���6�~ B? �c�A�k�n� R������(�� ܡ���pC����s�mt���҅�i�4���� 2�*3)����`B�@ ZRirg� �&�q�K4Y�@j* ��9v��� V�~B, �ѿA߾ �����^ Z��`U��' �U�N�R�m�z����, �)ݝ ��px9���ҡ�! �k�ѓ��bK�R�q�d��u�ghN�Ò�7x�-�����؇��W���D �J��(��_ �{+Zߧ�#��N���^�*��<�։a��������P�ۋ ��v@c��9�q ��! �g�' ��B�? ��Z ֈ� �UKn�oBf�Ĕq�A �6�* ��0qL��p02��L�/vt��I������'��+��c����uvf�`�d=p���qO��txϳO� �)8�d~�Ww�� ���mUɿ�Q�kF�I� a����k /�ӠGL�)��oT��i�b����ʡ�A�I_�no�LQ^ ι��k8G�{u�p�B���. C��=����&5�w���ı�4�a�u�zR)���g�7�Ekg_e[�! ��l;���-Q�J +�a���! o3�? L"���� �ઞ��a�٪��%�-L1l���Z��}��竿�V����������G��. ��{�w�+�Wi���ѳ��O��ߟ]��>Z}���Õ���7��˝�Go��6�<�����w~S�V����K����w��,���<��ϟ�~�����/V>���kVW? �^� �ʱuL��_>yt����,������&�X��# q��PI�vcg��& r'���� �"�nb�Z���>Q? �@ �h�]��q�>@�����n��sR�<��K�X�%�8���5b�G�V�ċ��Y n��O��2)�D��&A�p;H�g;����8�0/VV��(I �we�V#N�������˵ɯ. ������mi��sr�u5����[�~��-����,q�[�_���׻�Y'��������C6�? ���{n�,�]����w��nQfğaǏ7��o�ïb��}ܽW����Q^�>��׺�������׺���7��" ��k�ɿ�_�t���u��{j����Z�_�Os������P,�r�#���Q�53���U��vs����u��? ��L��`�_�ݭO���, �g>���u��ڜ��i�� ���<�>r�+Pӵn�%fK���*7�? �y��ea����������=��q�˟2������G�q����S/�LC�7���� ���_����[� u�z����m7�) ��X�� #�V����Y��,�Z~���bq���UgΜ]��5�Ȳ�'�X,Gds�[w�]��<�'��n�ó9 vo����������x�������^��T�)[�JB�,��������<����Z�? �Dp�S�3�p�? �n��嵥}��K2��f�n� 7��h���V���hqe�-9���D�c��׵��ڭ���ß�� ��2D�o��kn#nt:�����)�[ h�� ��}j���v�n�̆��,e0�q)79��K�~���<��LWZ,x�~m�j�O�o���QF�R�A���6f�f{���׭-m/m��x;�� ��% �Z(JnXb�'���^�9� ��#��? ��t�W, �Ia9�����3䒂b����}��_��ֺ��,���*#�R�]�sV�O? ��n��辻���Ҿ3d१����%ɛ�r���_�v��g��! ������p� � b壗��wx���~�����/E 1{��߬��ECJ6��������l������Y�_t�;�����ݣZ9�qX׺5(i���v��C�,���_��_ yr���Xl���r�*��[B� m�_��Z�_�%�d �q �7 ��3⃏�����[v���l��9,�aC�֐cO? t���5�z�V��/���� �x�F״�����b����-��u��z�e���O5���T�wo2Y�bw]I��y�o�7,X'�׻Ϻ;�D��. 3�����<���㇭���4��~z]�b�%��, 1�:8���O>����? ������N&���ժ�M���G��. �~y������>��:�z���o����/ q������G��. 7c����K��B�A�a0�%އEƣ��PX�z��o�OǪ 2���H�����%΀j��M�7�BSad�)�~W�dR�4��Z��iXf] ���h���}IM�T:�& ��l[ �@�֎x80s�i��꾟_W�R4לh�x�︛���y� �ꨚ��X�+ v�e��x��2�;��hFt#��<�G& �? RLް���% ̐&ꀡ�G� �kg�� �����v�9��r�ʶ (�-سc��B��� sޞ�# jϗ��_�W�F�O��ܥ�kҋƏ�� 7�[2���u�� ��ȧ�hRڋ ��V���) �Fvg! X� 󍁂�� )�&�Pk�Qj��� ���=z �`��=�g�9�%q3�S����B�wFP#��n�_�e��1��P�{2�Xf]� �O0S���bJ=�T�����T�Bo]�c3ˉ�ZPEDYc���vf�����7��� l f_�0�Nq���1�>���a处hm�h5�z���e<~ ���8�td�4Q�k��+ �� �pH��ZK, W�R^7 ���g���b�iq� �. <j(L�d��w���. ��} �v���2��� ��c%�����~��u؁n�� ������o�8�my����I��*�. �d� 9��, 2�p��@8�}2 ��z��˯v0W�܅�o�4�f�r��s½<�G! �-s�� ���>��� �zu*c_�*�[�y# ��{F�2��޷F 8c���) o[H�A e�R@ �o��'�o�A���ѿ{��d������zΚn�) �(Pv��G�f��s�Y�di�dSKbD��U��k�垘��>����M��0�; ���L萖�% Ҋ��"�pX��A�����:�����S��B��ѓ�V���a �a��~ ��ft�. ��i(�'Hw�]�-l��3a�{��H#kA: ��Ty��=q_�M�ge1�ƻ�S��@c V, �k{���H�Z���k�b}�~ �u,�~��q��z�)<�:ufZ�� {7#d/ ��^<��1:o�b�A�x�vo:7-g�, i8خ�%�: �Yb��~�e����; �[�����KQ8����*�F��%ʕ=0��V�zWohH �=��ޒ�d��Z)ZO���? 8,��ab���ڇ���^ y+ V�)z�FT��I�- K�86I��_ �Fc0�j��i�Ȯc���'�g�rE������, ., ZDW�/ �& �]謥������݃�# R���)8��ejQ�E�k����=���v��3�3i�Em���M�¼(ĞZ��C���Ihb�. �o�6L M_�{�P� �Mr��XT�2B��Ѵ@� ����M��eNfa�= � �����{Dl79�&��A�} ��. 1@r�&N��/G���i& n��WS�R^S��=��i�Q�#A�-װ��)�˂FM�B���(��cB���G��ا�+ Kj����v�[�{�%Jmi����X�������mr/�Y� ����G�ý�����f�K�,�����yQ�c��=����_<�����g��L,�{d�a`������~�� ���&�<. �>��RNZ)�Y���&�V�% ��s���Yyz��k��;��#� mT�^otB�M�f����T�����qx�T����3�! �����̬)���{�fcy�B���Ci�J�����. ���{���<���O(�! B>�Z�J�� ��D& 3����"gW��#�P���U&n����CQm� bzm� �� �XU��, ��oc�B� � �r#��f��#�����Yh��v�%�{ھ���ѯ�h�. ��sֻ��7�l:�5KO���o�˒��Oi�]�� �S�jX=�"Ui��, �{ h�L���u#�_�� N��6�mĦ����'iQ]��:�w�x�& ���7{����8 s��y_Vo���W�<5 �>�}���q1��i+a�) ��������: �{���}�;w ��! Mw��:�o�6# ��I��4EX�A�b���˔'g�S���a��, 䴠�vZͫ)éym�6r�-����Q��4�b�h ��@TL���ÎBK�����[�@�a��h�/� �%�p��������%s���z��k�cȨO�W���~��gRU�Ěb, �A�u���/z�Vۢ��! �r�C �� n���, � 8�u, R ��"V�3�5�n. �oЄ�[���p, 6uR��9�⮕��6bV��Ikvf��'�����? �qD��R�y�Ωm[P��A� U� ���������-�m[���7�����xϙ����{�&��U�#k`F:�, d ��/n����q�~�: �, ���2z���_p��I)>��;�m&R~ �J���/�7j:8�)E�Nla;�6��! p�? �,a v�����x�t��)ǤiCY�}�~Ȱr �E8Q�G'�C��d�N���'�2��BDQ��Q�����^�-�Q�n�������Nr��! a�M��TH�{r@JA6 ���@�E4�8�c>}����=�j�F�� ӹ����o�03Zh�"v�l �H���`�ʶ�F���H�T��Dp�@1��,�2��>��Y:�ꎔ��S��GOf�= �����5,�'������� �.…�P�4�L[�E�c{Y˨j��% O``L�. n���%�����m��S��O��V)TM^DN��. P�g���QV���kاe}��C�ܙ�GD9l�,A�>�����=�;(�S�be" ��ۄk�b�,my�n�ҭM�Bt#J��O�� ��~����i��F�? G�G+3�; �a���/���3I�ҨY������ۭ�ε�ǡ4��@ �bI+��Tv�� ��i�/�/��º��@��^����V=뻰vYm�y} �? )��m3�H�q���z��eI@�<�����Q15bI��7�A�0[�����seR9AkF��O�;���w�4�c�T���*u��a�~3�? ��4Y�x����J�&æǼ9��ntV��� D�S�ܪJ>��0e;m5�%I�� ���K��. ��Y,�A��' b��T��e�=��`gtP. ��F��2���uo6����2L8�J�qN����j΁�? ����(G��� ����? ��iw��>�� �{�����EA���͐, �f)� w��r? ��8��{ ��� �:�X�<����NS�m�. m�"T�F������3�M7 ��m�q �حn/��_V����� ��*rh�篷X�K�"�؄Hxp0Fkl������_U9��mAs~�7K� ~�Wҵѭ�3�)V�����R�&u�IV���%Wdd�N�T�;�BEd�Ґ*��RxیHKn��i+��C�,Zo:4n��pː�5}�L�^��`B�p+ĕq/��g�*J��%�=1=��֌`�����"��v�wsh���� 9a����̃��o������m�x�]�b郙�B8�}���9�I����_�^s��4���,i,��^8G�`��Oo�'����f�#‹ӏuq�#���? �~ ��G�Z���Oo�`���=y�Q�Ƅ��, F-��ei��hxE�0^<�����¬��Mq���X�G! a���46xea����z�X�0;B�Rd��[ I��_zrjt*�6�W#Ax��^�. [C5��"�;Ϳ����BG��n,�US _F�B���! �hM���<�q�@ w���Ec ��z�X��ƗC(M�}�޸�f�>e�<�9�t�ۯ��_��w����ʇ�! WW��CO���t��q��LX��*��H���]V��h{�T�����- N=v�W��p� � �G�;���8v��6}r��w��7���9X���/�, �. � y1J�H�������o ��n�� ����J@��mԩ� (8շ� z��l. 4T���s���lL �ɴ��Z�C�2�K����:�1b5eJ�s�Utܭj+�=oP�} ��kFh����k�b� C����)B�= ���0�R�ͫ�K� �{9�~��9^ X�x�b�. pԅg�ה `9�M�������;��Q���� X��y�]q�W�C%�v[���^HΘ. m+�s�k�. m��,u��p3�_�. i]�C �(�J ��BBTx�˗Ҭ����-uD�nv�&�rH̎h㍜��4P��MʒR�Di��’�b go�N�W��yh59��yj[P�"x� R� ���340�_2mK�=�(Hz�L6���! r#�G��M��M�Y��`�ۙN��F#�}������ �������. 税�"���g�� 4�% �٥Ahc�n0�=���Yᦊ�2���Iw�T�݋��bq�#Hρ܃= y��2B�wA2������9b����+ ��MU����`�b��N��Iݵc��y����w��L�"��m�Ǜ�, �o��, F� vc��i����m��n� U︕�( �Q G�iX! �W9�>/��/�ڼγ8 z r���0h ��s��% ������]]�H�S�4��v��L��3k'p�"�,�D��}k vj�L@� ��o�,z�����G��t��,��e����ἀ����, ����'O��Z�E/ ��ѝ5kxE=�r�CӵJ��F( �Pgc�Imt�� ���% B_a�Kj��j��>�: nc�����>U�ZLUԥ���ߗ& q"�to�z��E��a��d���" �) ���yv��h���6 �葢Tm�V�� ˝�2&��٣��j�g�`ɖ��Os�h�� ����-֩un���˜%z�ѓ��r���Q�ضa�y�Y����N�U=�v��7`��? �@�l�k:N. �E�ˣ����� �q�O���wE*��i�Lt*�O^��s�̚`��wĹT2 e�����ϋ�B�KǪ����ּ3�G��O�Zp�ea���Ikr���:��P`��� �s �~�n㣷�? �����D'��}ܼ���3GK�D�د�m��J�M��hyx�H�*�9�����짇S%9v����T��� ����'��2�c�IV�N^�~�; ��g����+��4��� ��01,Ӹ/Y��}H��E;l��]�, S���Ҷ�@H�c��c���h�g4�d��4-E�ͮ#z�����rj0����]b��l(�-M� Y�d�ʦikz��̜�������H�2� �Ӯ��+u�,�h�Z�? �c�O�HYR�ȏJz �c�f@��5��t����f6? d+��Ce. �ӳ��]a}f�TΪsc�FD@�' �O�� C� k�ٜV�:��1��[�f�#Ũ���˕�Mˬ� �r�Ֆ8�gL��CV��P��X �M#3L0����Wm�Rź���4���Rjy! q���=�Zr�_~�����X� S�pz(>]��(��Լ�D&���k������G����H�K��kJC�܊eC�Ą:���53V��BJ�T@�7��1)�,�������o��̆. '�d:��7���� �2��-q��Tv��Y,j���VJH8�#�Iw? F�ۈ��Oz^n�C�&Bǜ�2I��𧤙�;h����rC�������x; ��ß R�:3 �������U���rrL���,�ݭ;8t^��hd�����x f��i�vY���� �7�c6�0�5��hE���-i���� ��s�K��[ �d�^Gܶ�N��P��VEmɻ��G��i�M��<'�N��w�^ �u����ӻM%���4f. B������u��D*����� ~�V�`E���@n^�r�Ɩ聆���& ����G���w. �n. f���m����/�7ӚUC�B�%M��- �+nV3��[ �r��=��1�� ����>ls�����a�B~�{5��,���#�GU^t�5I��8���:ndS�����! �H�F��:�#�YƷz�C�wBe����Dv��YD>��0*�0�U�B�c�oIV%�:�csÊ����A; P�י��c�:��<��K����D����� �G: �:U(��b�R��;�NX�RC��UBUCoU‮x���=�UYM�-Z��d��J���Xi- B, �9:�NZ� �N8��Ś�Ģ��݀�� ��rTQ�b�������:���(oE�M���? �:F ��6t1, �H��s�2�O�r��T�ܷ����>m0�b� ��9. ��~�W牒L�ȸZ��yI��W� e��X�G���g��^������Z��z�6Q#2n�� �{��)�x,��<_�����:�b���/���v��E}�F�lpE, V�#N ˼t*���l����z�>g��v U��8�u�uI�A�i&� �8RS�= �� ��Pc���e�����B! �� �����x��kl�����7�lu%�t=��>��;� �59�T���OE���/ ��g. A%���� �-�A�����r���'�Ѩ����ǝ� �`��Dͪ��T�Z�lX��_��m}���F����W� ���3�W沼�2�-����A��3M[�2@CK��, ɧ��Y���,���/X�*g)���m��� z0���da���4V�����2] y� �d�d������[�� �q��a�Pq����)� �, 4 �(p�G? �M�K�fR�`��������&�o��V% ���i�0��~Q5�]�㛢�m�����r��r ����, ��"�l4�} DB�5��L�U@֍~���3���9�? �" �f��դ�+��hv)��qw�����? s�N����m�Ng�. ¨��/�q�����Ar;�D�5�࿒� X�n����. O� C�? �`L_�if;� ���G�0w=�l��8BK�K�+ L����H�'�%�M׫�^q,����g-�. �1�� gO���O�% �ye��V�������n�b:��= 7�+gsBe��� �,�Vlj�µ"� &�e�t����� �C�V��ω��ڂԐ�����C�6�. j �9�y�B�]L�m�`����{���p� �� ���[4f)��k��C�H���~��� �:������. 2��֗��m�B†�. �腥h��զ��bK @k��i����ivcyd������)�rQ�d��S؃�~�F�{� ��o#G�/�% ����'R�fU�^��̿aZ� �0E��@O�tĞ���? �)�9S�@ ��J��ۛ7�� �]���:��ÏK�aY�p<��)Bx~�- �SDTZ�����X�~f���ԢcK���ai��T��)��b�c��cJ���� ]>�ε��Z��B, ��"O�hwNq��5�X R���sLx�� �TVN����,kNgٻ^��'wNf�/o�TVǴ, ��u���'u#k�����퓎������G�P����! �������¦�- 9#�]T��-d7o�zw�ckC�/p�ߘ#K��5G� l3Z�Q ���:�=��b��l�h��sĚ�����x6Q�. 7wkxW�U��( �"p, ��m R:31��7W���b^SDP�2^k�:t�0 �x������~u����L�y�'e���{��uub����Γ�_n����]�9oP�͗�=�Ϗ6�s׊Z�93����k�M��������? ��{����+H���TlT�c�5��{ h�rR�. B���U5; p m, �NV�Q�O�Y������M2�U�c�� ��j6���_��t��L���hGE��:� M�&� �/G�����7o�(w�{٘���2(R�����n4E� Aj��tb�06͛"P��1�� ���� @�"�6%X��^ ������MY���8���l�� ��˜�. �e�x�. v@�Y�]�<*b~c�N_�΍�Z��SJ����WR�����z���cҲ�#>�"r�� n(f�t�e���ׄ��ނ����xOs��`�ᆡɃ֥��lb�c��9k� �z&8ʩE���N����IJy�GJi4�W��F�BC����苨����@��h��D��߻U(����we"mSw�o���3�ƒ��o�/v)Q �c/l�m�<{����7K�8��[����:b��^Q] �[��X, vt@Ƕ<�S�`+��p}�Қ���8% �+������H ��=�! ��f�, ��ue���j�p���F-p���� V�,u�l(�ҚZ �; J��-q��z���? ���ZJ�e�� ^ �Ö���Ά}��Ij�#��6ɖr4&-A[��ݏV��(�γ5G�{�S��E��- ����6U/�PGA�H HW�[yv�g�8H�F����� �t"�����3�� �o�% �<����k��Tq��X6E%8�j,ʃTϬP��noظj��1sڢ5����P���5 �%b�0�L�CG���>�u�x. ��o������4�k�h���Ŝ ��af�ZŨqKB�q�-�) ��c���� ��H ����h����7C���+���u~�N'��<0#O�:z� �[�ڦ}5�c���5�rSp%��"�a -�7���̽���#{dߨ�r�V}� ��{�Y�B���G�_��_VS�W�I�. ���ٽoP'uM�p��] 5phSu�GG����͹��j*�Nk 6�Ee��N�' ���/��xy�R' ��'�1�4��f�����^q��� WR��*��ĸoq9Q9&��/o�6# L��0���P��6v�a������Ͻ��tn4*/��_����a��x��+8��`��, �K�g��U���:�y�K�KP��Ths�gn����9Za�_c��)S�8�~ 6X��o uh)ض�ƫW����#X�d�ȗҊ ��ḍ �(�/�¼�#��� Z�Gɓ��j�h��r+V�/Ex�C�x�؝B����Jϥ�ǍΚjy��N6^���E�ɋ��UUqFkv�= Vj������ N�h��ֲړ��. ��z�J4� ��3X��; P���]���(Z��! 5)CsP�͢���T* �3S�����R�k�Sd�^�Ɯ*HL^����� "R�5DͧT�g��S����e ���4�M=��Vy����8���}RB }��L_ K���v�JDH��E�2�~�a�l���G( O��C��#�ι˟����: y�m��R�W��eICAh�>'�_㒊��= �w٩AUԻ��%8M"��A�4! ���'�����Q���`�" y�w��. ���"�*�>�I�E��������3OB�������5���ݩ�j��9tG3B� OV�)u-��hΰd䇿&0c (Q2�p+ ���;𞖮c��E3�KK*�:��5��}�H�)�CW��X*L���E��@ ����c�u�& ��w^��;���=���FiS���-��a7ȟ��s +䳊2�zU�u�9#�[O��Ĺ�K�a�� P+����Hκ���T�=�y<'�pH��)���. V'��t��9Z��žߟ�"��>��K~aF �? ܸyE�����8)��f? ���w�G� I�! q�h1�UR5C�* HWz����� Dx�}44��A_�Hx��4>�Pz�c�i��nJᅁV�N��Zg��X! ۾�! Ġΐ7cN����V9j�<���ɦ����ޅ� LUjD"LI��[Q֋��fx��ށ(ѷn�ho�t�pd�0h��QH#�tlfg��W7�y��/��Ӿ�� �U���58m��[�:ũ%�l�'�e+�- 3���r�,bA��. Tq,� ⎭���/��/��o٥, ��t�o, �����F�(VKZ�0P�����J��i�b��0� 4�����@ct x����P. x�JDXr �I�5�ߜw���l��3�( � �'��, ��-�[�j�����b�pKK�Tu&aQG;��/�ԫ�{ �O���H��Z� �% �R���C� o�T���>�V}8�''����������<߸������8ԚlKl�Tԝ�! 1 ��S؍�8�~�#ca���{Iz�ϑ[�1���x,YS�ٗ�m�3���d��`�]��0�ª���S�ฤHx��'��uP���������s���? ��;M"-���Oo�dZ��L�)�qlgC}�K���#�����"7��҉M� #� �nI =�e��Ñ=���8�k1Alラ�. �̀��C������䟄� @3��? @���p�a� y� �8�q�T^R. ����������6L�/���En^����' ����6��(���w=f1�U؆a� a�a# �����fP�,A�E�Ǹ��)�K���y��P���]꬇�i��a��2��v�nmlV⨑J�, �+) �q�g �! ET�Qs�[�& %>���*a¦c���FGZ`�J�� �zW�fp_n<��~���c�xv�y���W* �? �1���. K�� ���Ma����� �C( 1��/m�@���w, �&��Z�f��KΔ~ xD�j������B�w���@��H���o�'���&D ��(BflK� ��~& R �B���t�, �Q�i��3˞�܊S�����2@�)X & � �:�@���Z�#�Õjc��*F�=vz�烯�ᧄ"�eԫ{t�֯���� �G��g���C]���? �6��m�ی1, w*y�s���ˆ. u�? ��"5�^�S��H�, nA5INu�d70_lu����<3�f�n�Q ����9�3z��q� �? �aX9�5��#0�� �C�D��N����E:���nM%E` W/���z ` V�TK���� Z��²x¸WR����? �x����3��D�飓�c�����}do)���0�7+�Z{w2`����S�����d����# OfF�nN�k�gh�P�K�Â��<� �6�n�R,���_sP�t8�W�:��ZX�u/lg���, ��_����4gd+�5�����TM�q ��= ��y���W߼����/�A�0V�)�7�� ��P[Ł��"A9ke2�:R��D���-F��b�L���X�x�p�#��UE���ѿ��W^X�>�V�! ڊ����iq �`Z��f7. ���^ �J����i�oB�ޞ����7� �R������P@H%�g#��cl�E��EG���6�^�Z��08������S�l�3�. �X���+�֙Y? lO@ �4y7߶Z����K=Ό^�:�%���7��ڵK���g5�-wxƳ����@k�����MM������� E1��&�A�����=� �,C; �4�6~�ol O+i�/���Ƃ�Ay��C@�8a�J�A~+FQ�>M�~�p��R̷��+��#��;�p�C�bO���I���x'k��Bw(O9��r4��? ����ϭ3M�8�DI�3��0�g�+�P*���]0ދ�"��H�#Y{�n? ��S�%u} �= f�x�N�Q ����]x�^��鐩is�'4e! �DD�YKL�+�������t�+����T�p�+���&Zz��H0? ��P�P�����ž�t�ᡔ[p�k, u � ���_��h�[�M_ ��8�Y4�� ��! ȡ�9P ��NRq��� �D�(�����@�L_��,�X��] �eAӛ7_ wf��ISf�ڊ0��? Ht��IS�_g���i6��,F��I��Ytŕ. x��J! �_��; �ʴ� �m-3�ˇs�h�:ꨀQ�~�I��=�<8��H����8{ T�Y�{�0���� a+IH�u�&�ƑN����T0���U���RLlVZ����YM��e���������T. �:��i��f(��f�k��! ������VBO��>�9}�����hȶjx�ߚ�}݂�ܩ�I�# ��4���WC�Dk�6y�! �Ug�L��� zQ�Y�66���`�{7����D�] ǯ����-�����WTr����o�}���Ga�[7�WoA2P����LǶ+n�I0��p �ݰ�JZ�Xl9? �aCM��'���5 �� �Q3��B��Ŭ/ F���yΜd�@� ��8�9&���ܖ��ct ��W�+�RT;��qo�Fk�q��z�h�vH��F�Z`K�q<�n��U�/H���& �q<�m�9׼��]�2@�r�(q Y��e���9�Xz ����0�1:��x�����}AO���, a�d��' < *�˫ts�� ��l��j{0L�Uү�qs�x����ErV�����H8)p��ύVCj<�, n�@��! �Y��ߕ�*S�g��� ��H�}Q��)O42�K� �2C��g�Wye����T�Ԟ�� Z�P씻�ee�%�/��Ju��� –�( ƨS���}c�2pUx��NS�P hf�T�. 櫳���786��7�! �ȧ��n�������Cj���+o�P�'>Ni7�N�����I? ��`��? ֑�D˱�V�G�e�ƯϾ}��W׮�QQ �7�, �B ��}�M�Z5�[ V�V0l`<��ϙ�׍���O���ƒ�L���O�x�������Z�҈�v? �L�u�㙩m䢣t�H�7���G�͹���d���kp�J+�XןR�����<��� ���� /���w��۽�J: ����)5G�"��U�Y5�)j������^��* ��P����I]t��� Llcs�j�۟�"���,����L��q�ͷO��, c=v�Dʂz����"J;�/K�� �����}Ŵ��ڱ���`3f�x b�K��ǫ�� ���. ���vf6�&��Ka�d? �;���lm'�R���. �L����Š�>���`0. �}q��z&�5, ���h�Y�ːu�@ �:�G�9]��Y�,6��3ڟ�azh��? �ð�ᐋ��-A ��/W�b��퉊17�86��NU�� ��C��! ��--�d��N90�tr�L��#�4v���A&n� ��! hD��S�6>g-�]� �ŠM�q=��g� +�f���^�̩3PC�93�����P͠axn�^Ȳ� 2qt8ñek�WQ)������%U���߾��/��i��{y���d� �2�~�iJ`��{ A�mD��H���4Y��Ϧ�;�e� �j�j�f�� ~ ������n��! �k��U8�0�� �? A�eG6����nris*�ַ>}���I kc��E�����ć�����_�N#p�_u��l<}j��Qǐ��5M. �s�8�����#�a��1��a: ���qqZA�l�:m���0d���r���VM��0��wv�Qd�]�fo� Z�! �Q~J� (�t��m���L�Ϻv�ܞns�Ql���)TyQ���D* G�����k���ԣC �l�њ, �OP7�` �U�����kB�ɺԓ D; ��Ĝ��&�oЃڬ: `t�� 9�� k[��[ ۇv������E����. ���M�߂ vՔ>)J�=�ȿ�:�h��wl(j溄��hK6�շv��/���=��s) Ѡ�]�ca�����ib! W�K��(���9���Bp}DDu��ی�#���: �[i�>�~I� @x! ���צ�! �53;�! G�Y����AF'�14G�Ɨ���0��� or6��Q߫�l�I; ���b��I,h������� �vd�a��}�9���Ng~��Lcu�6e�. hB�IWw9 �lC�f-a0�A)O���UM2#z{pgϽ��/���&J����, bT��;�C{‰ڽ#��Bd. ���E��. q��6�<�M �˧�L������%r)B��Eqc[�Hm�� ����p���d��6����oO�8�} �Ux��h*�v��B��8p@ d�`f������{�u��q�v^�~1�ɾ6} �m�M1� ��v�(J���jy�! �F��A��g�u�Q6��J_�`T�����N�"�7��# 5�Yb! i��U������Gl����[�~�� E����Ԛ�J3[ ��;�+���������(H�4�N�̬��6�4. ��Ϣ�ַiccc���k8���ͷ���2Kc4t��)Oc�(X�-�S���B�gζ "�_ ��̥�H@���ٞ�la6y�r��&D�P��O�� Gd�����R�? � ��`wt�PTp�Ci�R7��FEH���*����� �h�0w2}�x��:�b� a �}wҹ��v��c��b����dU�%�"��&�1�#��fØ�x� �q1�K:˪�� ˂���8q%��Ϋ��q�% ��d4��. C��C�����aO��+x͗� ���( /Q�a�����U�lʹ����+�? � k0����u����}���'OVD(6C��U9�yÈ��. %qp,�'�[4��. x�xn�`qH�"��yx�1�ѭ. q8�y�����, �w∼�o��j��ü˖4��,��-B*� ���&�aՓO#љMB��cFy#��@�>������/�EYw�m:wgŦ�Fं�}�I5���`teGZ�. A�ؙ� g��P�. ެ�x1�P��, ��V�������E7P�k���G�)�C�]�'�:P�*T�{��A5qT9��2��p��k��w���;�. 7��7ہ#��a�D�Q�ʸ�~��]�Z^���&y��S�� q����F�]�k⊙Hh�g Q��J�7���&�������5�B24N;Њq�F�2�"h@F? ����%�a��2A��-p! �. M���bs�G�s��n��T���9c�d�M��vW�p Ɣ)�s* ��������䔆Jg�s���SB�: ��, <�#��h,���a:U! ��p���6�8v��5���À5w�R ��u�#�H �]��BwL��U? 9���9�dt�ȏ�t��L���m����, ����i�ȉ���D�k���:��+�pf����� �E <Y�n��o���(Z������^�}���_�;VD�0�I(H��y�խ�c�� �3�u=���,�`3H��*x�1�1*��q{0��a�w`y�c��Ɇ�:Xs������U��� nȤ�=�= ���ݱRI �f2��k��`xv��0��,ń#�� @�������H�Lzȝ��o/��? ��Dp��f�cYo��X�@����,����3�wC. ��� `���������b�8��B�ښ���A��, ��YR<�w�hg�ki�p����7wt�>:�U�M5� Ơ�{��a� �d�p=�A�<�=���B(��c�N���*<��v,�Y5��W�4�n��R��T��>�; ���9��� �- �b�Ur�K�<�I! �w �< �L, �����(QS> �W�r���, ����k���Z�/s)���o�b�k l�1�b�˜�i���ˣ�Y_���c�rIe�a�������:��Z���ܰ�gx�PB�J���Ó��I�o�M�Fٯ����I��{�. X�� 1Ϳ�� ����^��IB0�" �X�ơ�7�X�+1���%��*p��2 ʺK�r�U=d�U�t�A���. ��jZ���Qlҥ. O�l��R. 4�PQ�,��<�L-σ �O��_dS�@3hH}Kb�+ �91"��~��D���. �pL�:F �� ���5��}V�%&�L��6��p�1rmV���a`�؆�sq�6�ѵI3����� k��H�. �%���n�? F󕉚��^G��R0J#8m���4�W�b9�������Oc�C�gx�+���)���0�نl6�ɾl���[4�eR��I��p����T �N�'���鳧�A�x`������������#����@�}d��3J���a�c�ѓw~�������Sx�Hb���yg�V;C�%I�Q��3V�p����{p��1���i+N�̂jt�ߟa)P-���(��tϘ�D&�΅7�(FwO���TU _���>��ut�P�~�H, Y3f��G��f�Mg��i9>nr��� �b ΨA�b<��K1��:ݬw�4Qc�'�>� wI�U��e��"�h��䩑�X��5�J�ʄ�d��7��5 -�O��p��̲#v=��z6��Wq�dI�� �/T��Di���v��r8>'�:�ŭ�js]�>�le�~4N�΢Ey�C��SB�sߟ�2�"�M��������C[< 5�, ���5��T�Rh�1������b_�N5���e�hKL���f�� XmA�IG�Ϧ��kԥ��D�Ԯ����ৎ� � I��'�H�&��? �-��� �{��ޒ& g�"� �8�J3��z�/n��W��â�j+���Fyt�J��IC���z3)p�PNT*�5�(�55��K;��� �8����3G%��tRR��]��k��O. ��~���CV}B���h�;�_�3�����1D:�i1Q3�&�,�L���U��3�M�QU���٭:�Ĉ�C9ѳk. ��Z�ǯ�w��(�S����&��dTtjM'0%��� �#�#na�) y�X�G% �T:1�zF�u�% �σ)���M�`M�C��G�䋭��3�` C4����1��7�kM�xH fd���K������न�! �J��ϰ�l�Q�. �,����4��g�5 K5_L. ��Oq=� �f�/���ն��oMo���͇�/�' T�k�hL��wT�(ز���(�M����-�����9�x�? ��������/W��ɜh�g{�~�4�! E�H` L��/0�c��E��=��92A��W���gK ������p6cY���� p5�2�. ;a2CJo�=������1r{�ʇ �c �E����O��n��s�T�[q}���pE�����e- �Ǻ&�! �K��(utVd��d�� ��(�@���U0�k��, ���G�F�+3nU�`��nL���d�����ߟa-w�U�P������ �jCt���D���YZ,�# u�D̼�+�p�,��4[� ��%Ʈi�� ��a ����q)8�㎎�/c8X���R��]cŠj�{�ɚq� ��[��' �:�8�B�eӅ���L&P� a, �`j7��Ř>)���~GOD3U�&8��GF+f�Z(�kj! �N�ֈ, �d`o���_�:Vq<%z���h�d�uh%9�w� �J�nrl�[��IG��֦�# 2��, ��_s1ɦx��. 5�@��������a�-�~������Q�@�3�I�D�? �w�r G9�5� Z�'���O�U�&�ͪqA�[ӯ�Ery���cJlM>G�b��8cm�"<�-hl! �]0�u}���d~��R�cS�@ Ք��u�gL�T� J���Q�N���? �aU��5�����f�v��}��X���& B. rq����)���. l��e��� ��, FQ���h���`��6�SX�MQy#��* . ��׆��h�����ܩ���ZE�-�X�U���cfJbv�Űu��T�u4,�n��i���tF���s'�Z�)��Qrg�7���e���tz� n=aZ8��"k&��ku����Ss�w8����W��A˦., 5�D���Sr��g(���~� jxj�^ag`�+du&�6t���= � �} 2��}�ʟe=���yє�0����H6�8����P% HBb�0N7Yŏ����. ���1_�瀡��HL��B>���=r��. 57wtv��SMS�&J�l����]1���`�L�G�E�! �js��O9ŸGA���+��v��y���΃7�˙i7�Z��n� ����b�gh�Ɋ�޼���޼" ��t �%��Xl�PB��:��# d�U�~Ls�U���r2��QA��YkXa����(��4�h���8��� �D= սf���A�Ros˄`S�5{<�}�Q�p�! P�Z�hg���#���lk%L��������J��Q@���C�� R���fR��;S�Ɍ��mK�,��nq��qQ�㠑Z��fc���R�٣��a�A���v�V�Ŋ7�����۷n�K�@v���`ye�* M�Mt����9��V���Tc�xnK3��Sf �z]K�C�9af�*��O�x^˺� �? ��m2 V�P�~���v. Դܠ�=Xlo�x�C9�gJ�VnŘ- P��65�)�rD, Sd_��a4H _�, T�g�^���3�Oe�. �[i�F��dq�M�����k�i Ă���Cu�)Qҷ�ڙ�n�رDdž� +D{aZ��} R69ݣ*n1 �%�5L �z����a5`��T�S��� uY�K��0�P� ����N�ޜ��� Fӌ�d#B�U��Y�ڡ+��K�e��X���/�=��OeN�*�1�_����>" 1��&Qԕ�3��! H5>�u������Ht��8�H+�<>�Z�Y^����m��Y���j�a�P=��͉V(���6C�������'�ɲ�g� �"Ϡ�*�: ��:5yZ�0I�p�¾��(����1� �钮2ef]��[���݉�b� �. G��RA! �D��ZQ/ ��= 4��%�Đ�L4hus! �ɺ���}��1 � �'�ˢP�)�*��w6̩4U��ѡ%w�B����4! ���ʦ�J����AB�W�UP�! �YeS)�ϺsX3 ��IUV����M���*X}�iK]UB���˥�n��vJ���ܺ��W �� �O-� �K�! ���o�� ��#�률��t��a��^2�Ł��`yu! �, o8jI�����;3��%T�awq Sn��nOon*t3� -�/LF ��H����uA* ���] H� ���UDF��j�br��s�& Tpӧ��w? ��fJ��0�@�j��7� �rȒ, LomQ�. l��T(e�Ys ��Ms? ���N�, ��9V� �����m�)�쾈B �S�mJ�~kG�s��x� �d^c�K��Sc*�2-����Ҳ��E׌xsd؞�9� hOH-�J� ȇm-�H������f6:�b��F����^��pn���iB��kҿ{�d0k��6*x�W�C�3���N�it*�,L� �M �/���d[P�<��c��: ��? �2m%r�[�d0WO�n, �PՅ���Hgj>30����>�#㋽�ˡ��4�^BhN�ի���=��x�ӭ��c�P�[1:�_ �F^q��怒S��s�0lU 97j-��Ŏ�}���m��������}�9Ief�ڼ^iG�����H"a2f����RC�U? U� �IJR1��8 ���w�&�E�Fe�ak�bJ�vV�,ٗ��C��h��W�6e����;T��N �>�? T��u��! �S-�jKa �n�-t�"ɨR�&w��)S�ͻ V��^�u�j�w��3�Q��Z�^4 I <j�� ��7Iz���n] c��2F�ut/�/M���V�q�̪8"��U�����q�. �qp9�N��ov�� �XW'ϒa�W��lFJ���=Me��&ށ�w�C�n��v�h;�rG�o2b��N�gf����Ma�f ��d�4�5x�v����5, ��� q[Qtd����Z���qt� �Q���M�B6dt��J����Z��Gz��J� � �7��Z��t��V&���? ��s�Z�����ܴ�V��z�Ę`��vp���>�z8u��C�O�єC, y��]�d��Q��eR���`��~�4b�x�0�l�ZX�u�`�B���������# ��R�XAř�t%&pِC)���&���) �^���, �Q�V���k�n�] C���>��N(��=b {�jG�i<���s�~���mf��x�~e�ş���+Z��P��C Z���G�(0+d:�8��>�ď"{�! ��a�7���8��ǀ&�`�sMqV����^� G��њ���c�wM]��p�p:T�! X�[ ��+ ��̸�� AK�. Q��Ԏ��", ��I�&f�1�Ǹ�Mڮ�I@DG�EyT ����oM�9����8qz�ȴ�I+�>M'�kNq������檪���I{l����9�V��z�q��T�E���V�MHL�w? ��G? ��Ϙ. N VՌ�E:���? ��1��? �^ �{��>_pU�%9��H�]ʘ�s���^s��`X����֤�0! �H���zG��;TtD Ih�6�nD fp�fg9۠�`�ϼ�H6�ȝ�l���`�j����0��4�d~����bg�}Վ�ǵ�Sr��K�9v ���(1���yM5EO` n�aE]�C��f8[ ���, �T! �&�yh�Ӈ�=U;�Lo�U} ƽ��&�6`��E�Si)�їa�C��da�v� ;�:q�ޅ��ˌ���" �Ѥ�&GV��-� �: �C�MV���0�UU B+�V>29���X ���M H��jv95�:��*���5 �! j�� X������n�6K:بF㧖����HN�"K�ֲ���J:���9���u&4AX��+��J�4��M���I<�V5Zʱn�q��? ��0�-M��_K���KcX�l��J���M�[��(�ك���! �A��l�? F#e���&����J? ���x؉;��)W���L�����:�c�c��e�@ ü�dg9��{s[Y{φ�%S��;Dw��ى�ؚ>u� x5�K! �] �q��8#��. �����Y��aG��8rLK�? �. F��JEN~ �+ �����Z���ضP>�(>���4���:1�Ӱ���%���cEy����5 w�^�5ݤ����ːy��p}h����� �^���&��X�! 0>��N`�l����k�o�E�@�jF�X�Xr����'�u��{IM�������UU�e�, �O{K��٦fqI�L�m? G�Am&�aQ�[ ���% X�]Z��]�: �t�+�} C�b�T��2Yz�! �{�+�� 3x,f70扈��� �EX(������e�^�����#v�P v���O��n��9d����kv,� dj�e�ow�1�c߰v ���܋7KY�ßO���/ RVhJ�͚(�g8��ƨ���b�r��Px�d�T�7�8�? hj�1:�������ql���l��w"n2��4E�6= �������k˒�K�+hP 2A;��l&��# <�yP�=�N�Ͳ����� ݯD��Q�b蘧/��F0�V�Sh�2��ւ�: 9��+���˗������� �0�x�3>���<ؠ:����_R�m�H񔐣wTH�o! �y�L21,��p��y#9˸,��Vz����w�MD�2�8�6e���pά�U����Pp<����i�� O�� �@Yw�E�. a�6����/p7�. oʯ�>=�� >I)Py��1� �i ӽKX�. ���ZqۚLK�! �a#y@����*�7=��MC�u��Z(�f�D0[�X�N���OG�uy��8�����-ڀ�'Ûm^��x��5&���3 ҁe�����kk���%�nsF�J��, RW��B<�Fҍ��`���G��v�� ��KW _�]߰�ղLJ��a���9BH4�]�}�fuT���2�_��g����H��e�����Pcfi��a! YE0k�܇۟�����L&���a����Dc��n{�" �b� ���������yt�m�2������晽�1K�! ��i��M �XT����f��d�� ���v��zqEwqqx+ ���� ��[Vs���2��o�qUݬu4S�����u�<���} i. x„Kduk�q. ���2�2�A���7 B�:�1�@���Z�4�A��x�8;�g�S�HP�bLa�-h�u��툄�I�T(�H3���3BcjQkҤ)�N��lʆC]f����㜘i��zzE��3+j4�ɓ{�p-�� Ԧ�����aMu�~��= ��_�L��;Ř. ����j}s�ҽm�&�PJ%� �۵��A7'x�D��u[u� ����J� I��+�=�k'C��]s��dN�A߬E4�����2Ҥ2f���Vd�-D�њ�x^��8a*��Qh���pD%ǣ���-��eT��K��� r���ˊ�Wĵ��>�� Ze�! �jc֝��bR;�� �bj�A��ە�k I㸞ŮS�C�, 7�Ȗ�/ڧ! ��(���o�9����&�ۆ��+�_ �K6�����s���u% j�� ��`�A� �]>�%�. Y;�YUK6Nq ���NS�������m�>���D�d`���3d�9ȨQ! {tQɕ:��H�Eu�ā&��E�I il�)�ImO���⼑gz�����ާ. �~�% M�ٴ�s�I;uW=֡�O 5�� ʚh�����`�#��]�a�8ڡ�St�����^ �lEXX�4���6��Q�����(��8�P'd����l�s�&���7<* s;�;Pv�U�;�e��o�c����! ThL�q4�����e��ĘEȝ;WWwNZX�o��0 ��J�n��f����OJ��fx���KӋV�Z�������P&�W��0(cڪ R 'b]h0�L��M�KJ����1:f��������r�T��Q�J��q���q7�6k�����"M�Dhpxx�=��,q} �1���#ߙ�'�݌�a�zn��7_ �>5�YC� <'��U���s"�T� �s�hl2��i-�4��D�B8 �5f�{h�#�n� ��L���C0�gW�A8���� �grc٦Wp��. �&�B�HS�A�������D������J��ۧ�����NZr���;��s;0����F�H�5=�:�(�A�V�/bS��@��x��r��k�f�y}�3^G�� ���";Cl����<73l9kI �AX��rbdZ�V. R�����r�Z%n����]�F���, p�! ����0�]X! kyfV�P�hx0u�MH�~�11�2N91�*�C�����O�����h��Ih�>b. ���( W���~3F�-�. ��C/��XW�8���U����6yd�l���(���GZ��ܣ�3{k��k! ��c��1�P=W�V����e�, �& ��4Z% �F�Þ��nHѤ)L��I֜ջc� /�D�(��Bc�9Q���^iu�P5��� �Z`���&kU� �. ��k�) O���P������? C7��/I��2,�����DB�7��f��N�U���M�&5�wh]EԮO_��,̆iעC� ��Uz�! ���, �#��? ��Y�}WOs�4���5 RF~��_q��b��s�+�OA�ZO2�<�] ��ߔ���BKF�- �>x�J4Y�. V��k����#�ij���^��! �Qe�]�E0���:�����Y�ڕ�? O�U4Lv��D��. U�>���5G��K����j�^���1}���Yw���#8m�H`�L�gL����d�O�7� 8�4��՗z��T��# ՝P��-�V�E� ��q�,�I��V,0�d����Աcl�� r} c*�ק����O�מa���cѬ�N�#�� "XT�<��,X��5��؃FKK��RF��l, �j2T��n۝)Z������<5�V%��Ɵ�y�#��}4M�# �* >lj�����U�A�7��2�iۛ& ��'��ɘ�����vx;¼ڱ�]��X6�%��l�kP�3�����. ��h�)�@���ʕ U��. �p� ������M&���ۏ���,�I�6�jt' �5�uI�NQ�lL���=y���ا��q�D5�������bѓ�A��� �s{�Pk+���aB���_4�W�c1۵*�ĔJ`y���-��H`m1b�׎��uOf, I+ ���R,�j�V�>�! ��� &��_�����&���yCe��B��8/6~�'RX4�m6K�#zȆ�I����Y? ��� D��8M�}�K�; �5D���W +�e�~�v�s����DQ�Kfq�Fq. H���[�dI������o���W�� A%�nN���Ă�(Ld�! ��Y���Xky��i m��Bj�3��V����Tw�k��_��V�p�kO��P�n՝WL��v����s�KY��: �ET�u�vg�%���X, �"v�M�9��8[�9(D@��P���f���T�'�q4R)u:�'�� ���׊�lV�f5n{i�6�0�. n��o�š�t�jE(+>�? �. _ե�, FM'҃���r�M6�� �2�ڱ�/���p���7�w����L����A����k�Wa�F���Þ�r �]& S��U�>�S�8UT���v�. ��ٍ[Uh�YI0���1�ғ%��o��8Ԯ��*BM�d�K8. �����������&� aR����. ��ٶb��<��ɑ��. ��k���0������ ���ʳ�e �9��*z}��'��Z��z�B�H���c�ȘO��ć��w���? sѠE�YH�˂*PS�h+��8�'9da�! �4b�������-0����. ����e� �VX! r�U�+���W�ŝ����y+�@�M3����R8���S����M���k��5�R! tp% X�^��iT�B��n��a*ڍ�%�B�! sP�. KZ_ �Ԅw���Dq�mm�s��[���LEis�K�U���1V��'6�*Y{"g. �)u �C)3~�)��T�P, d_W@ s9�/�J�%�x-���d{ s�_ ��W �;� �=�A���E���. �DC��wM�����~�/6Ex%L"�2G�<���� �f�����i)n�! �t�W �L�MM��(0�)��yҿ X�QG�, J6��t2x�*aު�K�b�5{���ަ����E�3 ��L]S��UG�>��o��t���8�c~�m7e�O*����� ֖a� J���+��209��fpҙ�����JP�_L�GT�S+��N����H����%�R/P���Wm���m���,��i��+�W��-��Z�׼uH, 0, �8�A��޷��>���ٜ�����bM-5O�5��Q���M��T��1�D�L��R�5j! ��kD����? �&P� 9��(Ƶ��_ q=�X��Y��*8�� N�Fn�0��&�`�4ϣ#۠��7���)� =��A��@�~s)�hP˜G��M7�]l�� �@�K�6#��걷�4uh��˜V�ϒ"���2A���˄�ѠJ&i���;w�����VY*�Ѹ~�F�, �f�R2t���i�D4�/B�:0�'Oi������k,S�xJ�p~�C�, ܌! ��y�v�3Y����. 3�C�̄ڋ��e�����/���/�'�H�a�! �>+73�9�PR��0? >�8i���읻2�GYs�E/ �j����y4���. �)T���#��H��>{ �x��OڑE��o5I1%�o{��*B϶! ���a픅kl֗A��g'Y����]W#����x2������Ou��'A����! ����r YR4P��n[B˦5ۮ8� �a���z�8b] ä��z��������9LU�a� ə�����) �%̃����N�f4V}m���cu6��#���J�����&�I&��=�/�OGB�5�{�5s�)ei C�E��A������` >��ᡦ�_Q�g{��j�(D�WȘ͘�_�y" ��P�ӑ�m���ei�� ��x>�~���� �>�: w������I1[��B7i���]���} �r��^���T=L~ f5�z���@ذ��p0'w Ἐ��"���ts" �A��+ �z>48��ܛ���-��+�t�0���/� ���^�NȊ�όK@��P, �z�+��IcT����F������+h� � )�-��H��? �S5'�L�̷p顪�K�����;9,��d�J*�L�'X�/�2Gu2RD;�c:�p�X�d���ƀ�/�U���! �F^�������w�jW���hR+ 7�u)�xՊ6' ��zk�*�i���PR�hZ�K�/�Ř����;�W��? ���r]ו�y����J�u�y�A�r��e)D8���� �ɍC. ��� �o:�_�/���/RO����1�Z��媴��מk�q>O'D:��] Y2������ �Ac�P�a�=O]�z���z��Ġ�x^�) B! ���󇴂���ra֡d��b�5=Eܣă�o��! ��4}��_�y��EZ[ Žz�����۷�'ו���[�Ã� �^v�>���ŧ0{Iq�F���c�j% ��>�0, ����f�u���" ���by��j���txx���~�f6�F���M����ݿ��� ����, ��rI/F&��Zn��T�%�9= ���`���o�zBP⯯'��a�. ���T�AF 횚}��F��7��[8����c��p�Qn2��P�D��7�U �Gov����Uh�,�j�k��,�- Y����fUΙ���:�X&By��7�@2�4��YzR�ȳ�>۶�SJe�� � �֩�u��u��J����(��91�C��7���aW���e��^w���0Kb��R������ �qB=�JEE�7K+�5�J��ei d�X�YW�����3���l��v���c�] ���ǿ� anj��ɣg�! �J����yu>������J�%7��Lz�����b6N���L�)1�^� ��6���i��f�@��^uT����ѽ�}�6��ԯ�]�P�2azrU���! U̳c��؂�_ 2` g�. 䛢��Pn���_������? ��f��s �CUӧ�ic ` B�-���~�%�6�# J��:�-ܔ�T��`���`��Y�3�x? ��{G{�^�(�r]e}�mR�����ߢ�����vV���}�LO#�Sw�h�. _� -�M�ҧ���h��D���`��t�! �����. ��� �p��:BB�`˓0�������z�3f[��=�Dʑ��A���Ǯ��EjL,��YhUF��l��}x~Xet��A�2f/����]�� ��4`�Δ zX:�f���q�n�������v�A�TR�x�N�_U<�-f������ "��)�) 1����,e�[���: � �n�UmY��Ô�㮠�����^��������l��,��̜�}pI�t��E���Br&��U ���. � ���8�w7���] �m�������_��[aI�Z�Oj��Qg��� � s��6��ئ��u�g��@ν��wd����� ⤁� 1��1�* 6NR�-�, ���]Y�嘓'�D �d�Fa�@�M�ru2[>P�ӊ@ ��E��'���r����w�E��O����� aY�^���q�=G� ��+������� �7H�f��2�"M�����KFoH�V��� ���. S��=The� 6�V5ﳙ�e��8 C���b�3q/���s(���~��u�y�� ��vF���p{�8���#�>? W*��-�e. ��t�c����a ��l��@��=�n��G! W����^W���9�7���x�i, o~�up���W��3%�{�>V�����HM�T �����, �I��w14�s+GFLBg�[x! � ��F���d�� �chZ>���D� j� �����8�T��:�}��~��_l��G�S�����. b s�Xn2���/ �; z~ī1Χ��&�x��? 7�x�#���#�Hv) ʑR'f�b��&� ��� z��a, ��h��J ���� �bx�&�bL� imM�c�����Ca�h�����, 2s�: * Z]�a�6��^�3��, �? ���֔ �H>����ZΙ�'Ɖs:����33���K89��t�TS����%� c�N��_ �����������2��P�4ɶ#S7���7v��xa�b�#������p�Me��9�H�[�f(�+ ��ZV���aj:e�͍�<�*��f���PB�L���â}�g��4_�ғ�k�+�C5�d�l��~�>��q`���NlϢ7�4�i�02j��� �Fw�ML�j&x�V�@��2ߡ= Rn�&uN�T�LAq�8E���kDCn �W�n��Qg�COoJ�OPH���)X��� �LZ% "�-̦� Lh����o�i�>W_���:q�{��e���y��z5�, s�m�t! ��j�@�U�0�hI�2Sב7�S��n�yKA;�K�:�R�S4��Ru���)ՑS��B�~��" �Q8�Eȷ�n��`<7��ۻ�����:�Lj� ��X~>pq�%p! �B�17�on�/ ��Wd �,��Y��ă�i�. G�������m)tm�䪟��j4�C�����z�z5�K� ��ұ! ���#ZL2V�y��L�)q�Y��3Z~��4Z��� ��L�"��ա�BMr�L��~z]RcW�����6. ��Cȩ9��u�� P����3��_ ����auy��)��JH�<5�X"�. kh��Z1�U�R��� �g�q�&R�Gsѭf->bQ��lK�ڝ�L� TQ��X��}V�5�l1��"�j�M�Oe�KC? Jwh�! ��������&��X��j b�����4���dr�����_�/bC��w؂���l�Ȋ�61�[���U�F���d9AR�f[������;���? Z%X/��� �x1�}0]9��! z�vZ5b��gA�>���x-�H��m��I��+�q F���Ji�J B�TC�x�i:���z}��5� �>�����k��! �? x�M��{��~f3�a}�)V;�}�ENfI^�H^�_�bccaJF�����ա�u! u�d����Mj� ���,�_ rdQ���a��3�Ho�h�r,�. �14���a�kK�(3>�m, �H�l2�5������+�JU����lo�7�νJ_���@����x��z:��@�%Ԡ<���U�� Kvd���<��/ [���, 5̺Q���I��6a��Q����)�bc����&,�[S: ���#ܽ���7@�! Z&��4���� ���6w�~ ���#�l%O�Z�. 遘��qɀ�>�T�R�Q�W���ey������-�%G9%���Xe��h�. �F�ߗHpLM��d��x�I�� Õ8 ��V�Y) �"Uj���i�, 2���S����x��+ �����Q�Aϐcٴ �21����1�Q+ ��VIv�ua�;���X�@��"J��o}y�J���4e��v! HiNLkqq�^�p��:����U ���� ��/��hB�m�y ���s�ﱰ�jCGa�MbD�6vMh��QD���l�u��2h? �PF��n���LE>9���������}hm9�T2�3��N= ��d��uOn}�0TQ ���ڹ�6QpN����ԙ(8�<��Hɮdӊh1�P��OT��! ��&MW��NH/p��ј�� �� R� 4��] ߴJ�" �mr� S{F�k7. �' rv��ѱ? ��_ ;�}���=D���ȍ��-��_���BB/��}��+� �r��# �o�����r��, � ��] ���V( ���X5Ͳ�� ��y9��^��Q7qUMQ��Evދ1df�9Ϸ�WH����(a�6�d�CO0C��(l懥�� �<�Ctզ�����>�R� ޹���*y�>�I�׏����Iɭ�! ������9, I�! ڋ͏8#G߸��b� ��~�u%1�b^��+�@�����nQv^yoJ��Ogr�u�, RuQ ���+��þ0�. �Nf�ݾ�����%I�b�%o���z�+Ly:ɤ�B���mOߝ �^R q�X�e�( �y%�j� ���Y�%�%�2�~��41o:"e �]�, �t���^��&F]J�ۿH�Y�t��dߟ�E��# q� 29W�vO����L�` �'�l�rf��tsX�Yq�&e"ySkn��#<�� �S�{����;6��)�X��Wt�1�gi7�G�������՝�_��(�͠���2;���wz����%��`N�~�<9�d? �^"0o؆^M��i��}�`�? C�C� 6��% �! avb&�k�Q�������g��w2e��윑I�2t2k�L;�QQI�lP<���=�)�� C����M3r��JL�[ �&ֺ�T! �1PZ {���B"�f� LS����)F��͊�h�Ebb�3EyI�n�j�g�@ ��C! �B=�7�a:X�e�`�S� 1��4Oȵ��c_ �-4;Ξ�OM�+)��޴�q�x�hP���(����3.

La voie de la justice kinepolis. I was in tears watching the trailer when I went to the movies the other day. Sheesh ❤❤👏👏. La voie de la justice film complet. The signal to Jean Baptiste to say that pause joke went over Colberts head 😂 priceless. 1:20. La voie de la justice film complet en francais.

2019 isn't going down without a fight. It's going to throw as many good movies at you as it can before 2020 takes its spot. Story of oj would've been the best soundtrack. Jamie fox looks and act like a gay man. La voie de la justice film histoire vraie. 30 years MY GOD.

La Voie de la justice et des libertés. La voie de la justice vf. La voie de la justice trailer. La voie de la justice film vf. I went into this film with no expectations at all, didn't even really know what the film was about, just saw the really exciting cast and I was in. Nothing would have prepared me for the totally shocking. True Story. that was told in this film, it has stayed with me ever since I watched it.
I'm not sure I know enough words in the English dictionary to describe the total disbelief in the whole story and journey of Walter McMillian and Bryan Stevenson played by Jamie Foxx and Michael B Jordan respectively. Needless to say that I had never heard of the central case of this film involving Mr McMillian nor the incredible work of Mr Stevenson and his organisation. I think it definitely benefited my viewing experience because I really had no idea what was going to happen.
Wow what an emotional roller coaster in many respects. I have complete and utter disgust with the pathetic case that was brought against Walter McMillian in the first place. basically the police needed to desperately catch someone so they intimidated another death row inmate to testify against an innocent man, so he could get a reduced sentence. Then there is the small fact of not using the witness accounts of black people who would prove Mr McMillian's innocence. nor have any black people on the jury. br> Then there is the other side of the emotion. from disgust and almost anger, to just outright sadness. this film is deeply horrifying and sad due to the nature of the subject matter. the scene when Herbert Richardson gets executed, is a huge emotional punch to the gut. it must also be said that the end credits are also just as educationally horrifying. thankfully there are some silver linings!
All of this going through my head is obviously due to the film being good. oh yeah did I not mention that. why is the Imdb score so low. The directing is solid but nothing mind blowing. it didn't need to be. The acting in this film is what just adds that extra special touch to elevate the film from good to great, for me! Michael B Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson all of whom are just great in the film. no more to say. br> Overall I am just shocked by the story, it took my breath away! Being from the UK where the death penalty has not been accepted for quite some time. it is completely dumfounding why its still used and accepted in the US. Yeah those statistics at the end is almost vomit inducing. 80% out of 100 its a very good film highly recommend. people need to hear this story, peoples eyes need to be opened.

The beard for a movie he doing. The book was awesome looking forward to the movie. La voie de la justice netflix. This man is an angel and he inspires me💜💜💜. La voie de la justice vostfr. Seed: 56 Leech: 450 Seed: 242 Leech: 1tyś Seed: 263 Leech: 507 Seed: 144 Leech: 45 Seed: 2tyś Leech: 1tyś Seed: 701 Leech: 739 Seed: 2tyś Leech: 825 Seed: 1tyś Leech: 750 Seed: 1tyś Leech: 675 Seed: 423 Leech: 143 Seed: 845 Leech: 298 Seed: 731 Leech: 377 Seed: 723 Leech: 141 Seed: 1tyś Leech: 816 Seed: 2tyś Leech: 915 Seed: 119 Leech: 52 Seed: 144 Leech: 92 Seed: 1tyś Leech: 650 Seed: 1tyś Leech: 380 Seed: 507 Leech: 382 Seed: 621 Leech: 378 Seed: 1tyś Leech: 432 Seed: 819 Leech: 286 Seed: 2tyś Leech: 160 Seed: 1tyś Leech: 302 Seed: 590 Leech: 114 Seed: 981 Leech: 142 Seed: 968 Leech: 333 Adobe Flash Player Hosting zapewnia TwójLimit Dołącz i zarabiaj Statystyki Przeglądaj [Pokaż/Ukryj] Po kliknięciu ”Pokaż/Ukryj” możesz wyszukać pozycję z wybranymi gatunkami (Pamiętaj że np. filmy mogą mieć więcej niż jeden gatunek) Dodał: Beatrix Data dodania: 2019-11-22 17:10:58 Rozmiar: 1. 05 GB Seedów: 26 Peerów: 11 Pobrano: 28 razy Komentarze: 0. Info. reżyseria: James Gray gatunek: Sci-Fi produkcja: Brazylia, Chiny, USA premiera: 20 września 2019 (Polska) 29 sierpnia 2019 (świat. Opis. Astronauta przeszukuje galaktykę w celu odnalezienia zaginionego dwadzieścia lat wcześniej ojca. Obsada. Brad Pitt jako major Roy McBride Tommy Lee Jones jako H. Clifford McBride Ruth Negga jako Helen Lantos Liv Tyler jako Eve McBride Donald Sutherland jako pułkownik Pruitt John Ortiz jako generał Rivas Donnie Keshawarz jako kapitan Lawrence Tanner Greg Bryk jako Chip Garnes. Dane Techniczne. Plik: AD ASTRA [2019. mp4 Hash: 84BF0DDFB6310D7A Format: MPEG-4 Czas: 01:54:11. 002 Rozmiar: 1. 05 GiB (1131696588) Wideo (0) Kodek: AVC) AVC Format: AVC Rozmiar Obrazu: 1280x536 FrameRate: 30. 000 FPS Aspect ratio: 2. 40:1 BitRate: 1 182 kb/s Audio (0) Kodek: AAC LC) AAC LC Format: AAC Kanały: 2 channels BitRate: 129 kb/s * Torrent. Kategoria: Filmy CAM/TS » Familijne Data dodania: 2019-11-16 09:18:03 Rozmiar: 839. 57 MB Seedów: 76 Peerów: 4 Pobrano: 129 razy reżyseria: Joachim Rønning scenariusz: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster gatunek:Familijny, Fantasy produkcja: USA premiera: 18 października 2019 (Polska) 16 października 2019 (świat. Opis. Aurora postanawia wyjść za mąż i zamieszkać w zamku przyszłego męża. Obsada. Angelina Jolie jako Maleficent Elle Fanning jako Aurora Chiwetel Ejiofor jako Conall Sam Riley jako Diaval Ed Skrein jako Borra. Dane Techniczne. Plik: Maleficent Mistress of Evil [2019. mp4 Hash: 75C2BF34DEE9445E Czas: 01:51:50. 707 Rozmiar: 839 MiB (879600417) Rozmiar Obrazu: 1144x480 FrameRate: 24. 000 FPS BitRate: 946 kb/s BitRate: 96. 0 kb/s Dodał: MARSS Data dodania: 2019-10-23 07:20:39 Rozmiar: 1. 77 GB Seedów: 6 Peerów: 0 Pobrano: 9 razy produkcja. USA gatunek. Komedia kryminalna reżyseria. Clint Eastwood scenariusz. Boaz Yakin, Scott Spiegel premiera. 7 grudnia 1990 (świat. Opis. Doświadczony policyjny detektyw Nick Pulovski (Clint Eastwood) nie jest zadowolony, kiedy szef przydziela mu - na miejsce zamordowanego partnera - nowicjusza Davida Ackermana (Charlie Sheen. Jego najgorsze obawy potwierdzają się już podczas pierwszej akcji. Zdany na własne siły Pulovski zostaje porwany przez dwójkę bezwzględnych gangsterów - Stroma (Raul Julia) i Liesl (Sonia Braga. Za uwolnienie policjanta żądają oni okupu w wysokości dwóch milionów dolarów. Zdeprymowany Ackerman zdaje sobie sprawę, że musi teraz skutecznie wkroczyć do akcji, jeśli chce pozbyć się paraliżującego poczucia winy. Pojawia się jednocześnie kolejny, nie mniej ważny problem. W niebezpieczeństwie znajduje się jego narzeczona Sarah, której śladami podąża wynajęty przez Stroma * Torrent. Kategoria: Filmy CAM/TS » Akcja Dodał: enter1973 Data dodania: 2019-09-01 14:32:13 Rozmiar: 1. 97 GB Seedów: 65 Peerów: 3 Pobrano: 132 razy Komentarze: 0 NAPISY DLA NIECIERPLIWYCH. Info. Produkcja: USA, Wielka Brytania Gatunek: Akcja Premiera: 2 sierpnia 2019 (Polska) 31 lipca 2019 (świat) Reżyseria: David Leitch Scenariusz: Chris Morgan, Drew Pearce. Opis. Od kiedy żyjący w zgodzie z prawem Hobbs (Johnson) lojalny agent Ochrony Służb Dyplomatycznych, oraz były pracownik elitarnych jednostek wojskowych Wielkiej Brytanii, dziś społeczny wyrzutek, Shaw (Statham) spotkali się w 2015 roku („Szybcy i wściekli 7”) pozostają w nieustannej walce – na słowa i czyny (choć pewnie lepiej byłoby napisać: ciosy. Ale sytuacja zmienia się, gdy cyber-genetycznie ulepszony anarchista Brixton (Idris Elba) przejmuje kontrolę nad bronią biologiczną, która może zmieść z powierzchni Ziemi ludzkość. Wspólnie z nieustraszoną agentką MI6 (Vanessa Kirby) która okazuje się siostrą Shawa, zajadli przeciwnicy muszą zjednoczyć się we wspólnej sprawie – by zniszczyć jedynego gościa Dodał: topp2p Data dodania: 2019-07-27 21:23:16 Rozmiar: 699. 73 MB Seedów: 98 Peerów: 41 Pobrano: 140 razy Komentarze: 0. Info. Produkcja: USA Gatunek: Animacja, Familijny, Przygodowy Premiera: 19 lipca 2019 (Polska) 12 lipca 2019 (świat) Reżyseria: Jon Favreau Scenariusz: Jeff Nathanson. Opis. Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim ojcu – królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z jego narodzin. Następcą Mufasy był bowiem dotąd jego brat – Skaza, który nie zamierza tak łatwo oddać władzy. Knując spisek i posuwając się do zdrady, doprowadza do tragedii, w wyniku której to jemu przypada w udziale tron. Simba zostaje wygnany, ale pozostając wierny naukom swojego ojca, Mufasy, bierze sobie do serca swoje królewskie przeznaczenie. Z pomocą dwójki nowopoznanych przyjaciół zamierza odzyskać należne dziedzictwo. Wcześniej musi jednak odszukać swoją drogę ku dorosłości. Obsada. ★ Donald Glover. Simba ★ Seth Rogen. Pumba ★ Chiwetel Ejiofor. Skaza ★ Alfre Woodard. * Torrent. Kategoria: Filmy CAM/TS » Przygodowe Data dodania: 2019-05-30 12:49:15 Rozmiar: 1. 29 GB Seedów: 37 Peerów: 2 Pobrano: 17 razy Gatunek: Musical, Przygodowy, Baśń Premiera: 24 maja 2019 (Polska) 8 maja 2019 (świat) Reżyseria: Guy Ritchie Scenariusz: Guy Ritchie, John August. Opis. Klasyczną animację Disneya twórca wzbogacił o wartką akcję i typowe dla siebie zaczepne poczucie humoru. Fabularna adaptacja „Aladyna” zyskała też moc ekspresji i zupełnie nową siłę wyrazu. Duża w tym zasługa nie tylko znakomitego reżysera, lecz także odtwórców najważniejszych ról, jak choćby Willa Smitha („Ali”, „Faceci w czerni”, „W pogoni za szczęściem”) który wciela się w Dżina. Przebojowy aktor znany przede wszystkim z kina akcji i ról komediowych kreuje w „Aladynie” charyzmatyczną postać, która może w znaczący sposób zaważyć na losach wszystkich bohaterów filmu. Obsada. ★ Will Smith. Dżin ★ Mena Massoud. Alladyn ★ Naomi Scott. Dżasmina ★ Marwan Kenzari. Dżafar ★ Navid Dodał: zibi6248 Data dodania: 2019-03-07 06:49:48 Rozmiar: 1. 50 GB Seedów: 3 Peerów: 13 Pobrano: 29 razy Tytuł: Alita: Battle Angel. Ocena: IMDB - 7. 6/10 (64. 965. Filmweb - 7. 3/10 (10. 652) Produkcja: Argentyna, Kanada, USA Gatunek: Akcja, Sci-Fi Premiera: 14 lutego 2019 (Polska) 5 lutego 2019 (świat) Reżyseria: Robert Rodriguez Scenariusz: Laeta Kalogridis, Robert Rodriguez. Opis. Alita (Rosa Salazar) budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido (Christoph Waltz) sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo (Keean Johnson) twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero, gdy potężne, śmiertelnie nie * Torrent. Kategoria: Filmy CAM/TS » Thriller Dodał: feldfebel1 Data dodania: 2018-11-02 20:50:16 Rozmiar: 1. 23 GB Seedów: 15 Peerów: 1 Pobrano: 40 razy reżyseria: Donovan Marsh scenariusz: Jamie Moss, Arne Schmidt gatunek: Thriller, Akcja premiera: 26 października 2018 (Polska) 24 października 2018 (świat. Opis. Amerykański okręt z napędem atomowym – USS Toledo, dowodzony przez kapitana Joe Glassa (Gerard Butler) dociera do miejsca, w którym w nieznanych okolicznościach zatonęła rosyjska łódź podwodna. Badając kulisy katastrofy, kapitan odkrywa, że incydent nie był dziełem przypadku, ale doskonale zaplanowanym aktem terroru. Stoi za nim zbuntowany rosyjski generał, usiłujący doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Kiedy zdrajcy udaje się porwać prezydenta Rosji, a świat pogrąża się w chaosie, Glass sprzymierza się z odziałem US Navy Seals. Wspólnie, żołnierze podejmują śmiałą próbę odbicia głowy państwa z rąk terrorysty. Od powodzenia ich misji zależeć będzie los całego globu. Obsada. Gerard Butler - Kapit Data dodania: 2018-10-30 09:02:46 Rozmiar: 2. 71 GB Seedów: 105 Peerów: 49 Pobrano: 144 razy Tytuł: Venom Ocena: IMDB - 7. 1/10 (46. 955. Filmweb - 7. 1/10 (6. 900) Gatunek: Akcja, Horror, Sci-Fi Czas trwania: 89 min. Premiera: 05. 10. 2018 - Polska, 03. 2018 - Świat Reżyseria: Ruben Fleischer Scenariusz: Scott Rosenberg, Jeff Pinkner. Opis. Venom, obcy symbiont, jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela wychodzi z cienia, wchodząc w ciało i osobowość Eddiego Brocka (Tom Hardy. Jako dziennikarz, Eddie próbował zdemaskować niecne działania słynnej firmy Life Foundation, prowadzonej przez naukowca Carltona Drakea (Riz Ahmed. Przez lata stało się to jego obsesją, zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne (Michelle Williams. Kiedy jeden z eksperymentów Drakea – obcy Venom – scala się z ciałem Brocka, ten otrzymuje nagle supermoce i zdolność robienia wszystkiego, czego tylko zapragnie. Wynaturzony, mroczny, nieprzewidywa Data dodania: 2018-08-08 19:20:54 Rozmiar: 1. 81 GB Seedów: 33 Peerów: 7 Pobrano: 79 razy premiera: 24 sierpnia 2018 (Polska) 19 lipca 2018 (świat) reżyseria: Antoine Fuqua scenariusz: Richard Wenk. Opis. Emerytowany tajny agent Robert McCall (Denzel Washington) powraca, by w wyszukany, charakterystyczny dla siebie sposób, walczyć o sprawiedliwość. Jest nieustraszony, inteligentny, a jego sprawność fizyczna sprawia, że dostaje to, czego chce. A chce sprawiedliwości. Obsada. Denzel Washington as Robert McCall Pedro Pascal as Dave York Ashton Sanders as Miles Whittaker Bill Pullman as Brian Plummer Melissa Leo as Susan Plummer Sakina Jaffrey as Fatima Jonathan Scarfe as Resnik Adam Karst as Turkish Father Kazy Tauginas as Ari Garrett Golden as Kovac Orson Bean as Sam Rubinstein. Dane Techniczne. Format: Matroska at 2. 252 kb/s Length: 1, 81 GB for 1 h 55 min 2s 232 ms Video #0: AVC at 2. 100 kb/s Aspect: 720 x 352 (2. 045) Przeglądaj 1 - 10, 11 - 20, 21 - 30, 31 - 31 << Poprzednia        Następna >> Copyright 2016 All rights reserved Coding by style Tiger_One.

La voix de la justice. America, we still have a long, long, LONG way to go. This is real life. Bless everyone involved. La voie de la justice bande annonce vost. The characters in this story reminds me of the movie “My Cousin Vinny”😳. DANSE MACABRE Sandro M�wca Za�wiat�w Podnosi efektywno�� magii pierwotnej o 10. Nekromanta Wch�oni�cie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jaki� oddzia�, oznacza go na 3 tury magi� Wch�oni�cia duszy. Je�li znajduj�cy si� pod wp�ywem tej magii oddzia� zginie, bohater otrzymuje +20 punkt�w nekromancji. Konstrukty s� odporne na ten efekt. Wszechmoc Ashy - Bohater otrzymuje 3 punkty Many za ka�dy zniszczony oddzia� w czasie bitwy (w�asny lub przeciwnika. 3 5 8 0 8 8 160 3 If you want something done right, do it yourself, and I wouldn't let anyone else write my own biography! So where should we begin? I was born. some time ago, in the Bull Duchy. All though my childhood, I had these vivid dreams, these visions. My family belivied I was meant to become priest of the Light. Need I mention they were wrong? When I was old enough, I decide to leave the Empire, its rigid laws and its blind faith, and find my way to the Seven Cities, drived by unshakable conviction. There had to be something beyond Life and Death, beyond the Dragon Gods, beyond the reality of Ashan even. I only missed one person, my sister, the only one who understood me. Her passing was decisive event that put me on the path I'm still following to this day. I became a student at the Academy of Magic in the city of Al-Betyl. It was the time of great philosophical pursuits, when it seemed the purpose of wizardry was to reveal all the secrets of the universe. This is where I met a man named Belketh. You heard about him of course. He was a respected teacher, having learnt the craft from Sar-Shazzar himself. In Belketh I met the kindred spirit, one that was seeking answers beyond the rigid dogmats of the so-called "Dragon Gods. As time went by, we became more then teacher and student, but friends as well. I was there when Belketh found the ancient text, the seed of Necromancy. And this is where our paths started to diverge. For me Necromancy was a philosophy, a mare step in my quest for a greater knowledge. For Belketh, however, it became the "Truth. We had found the way free ourselves from Asha's cycle of Life and Death, and the boundaries of our mortal shells. And yet Belketh belived our purpose was to serve Asha and her great desing. This is when I relized I had been mistaken, and that untimately he and I were not alike. At first I thought his Spider Cult could be of some use for me. This cult was quickly on the rise, seducing Wizards afraid of their own mortality. I underwent the change as well, of course, althrough not by drinking the venom of the Namtarus. I gained my immortality by toying with a power more ancient then Asha and Urgash. I almost died, but I did not, and the loss of my flesh was little compared to the revelation I had. Eventually, the other Necromancers discovered I was not a real beliver and expelled me from their ranks. I spent the next years wandering the world, until my plans were ready to come into actions. Je�li co� ma by� dobrze zrobione, nale�y to zrobi� samemu, a nie pozwoli�bym nikomu innemu napisa� mojej w�asnej biografii! Od czego wi�c zaczniemy? Urodzi�em si�. jaki� czas temu w Ksi�stwie Byka. Przez ca�e dzieci�stwo mia�em te prorocze sny, te wizje. Moja rodzina wierzy�a, �e zostan� dzi�ki temu kap�anem �wiat�o�ci. Musz� wspomina�, �e si� mylili? Gdy by�em wystarczaj�co doros�y, postanowi�em opu�ci� Imperium, jego skostnia�e prawa i �lep� wiar�, i uda� si� do Siedmiu Miast, kierowany niezachwianym prze�wiadczeniem. Musi istnie� co� poza �yciem i �mierci�, poza Smoczymi B�stwami, nawet poza sam� rzeczywisto�ci� Ashanu. Brakowa�o mi tylko jednej osoby, mojej siostry, jedynej kt�ra mnie rozumia�a. Jej �mier� by�a decyduj�cym momentem, kt�ry postawi� mnie na �cie�ce, kt�r� do dnia dzisiejszego pod��am. Zosta�em uczniem Akademii Magii w mie�cie Al-Betyl. By� to czas wielkich filozoficznych poszukiwa�, kiedy wydawa�o si�, �e celem czaroznastwa by�o odkrycie wszelkich tajemnic uniwersum. Wtedy to spotka�em cz�owieka imieniem Belketh. S�yszeliscie o nim rzecz jasna. By� szanowanym nauczycielem, kt�ry pobra� nauki sztuki magii od samego Sar-Shazzara. W Belkethu rozpozna�em bratniego ducha, takiego kt�ry szuka odpowiedzi poza skostnia�ymi dogmatami tak zwanych "Smoczych B�stw. Z up�ywem czasu stali�my si� kim� bli�szym, ni� ucze� i nauczyciel, zostali�my przyjaci�mi. By�em tam, gdy Belketh odnalaz� pradawny tekst, zarodek Nekromancji. I to w�a�nie wtedy nasze drogi zacze�y si� rozchodzi�. Dla mnie, Nekromancja by�� filozofi�, malutki krokiem w moich poszukiwaniach wi�kszej wiedzy. Jednak�e dla Belketha, sta�o si� to "Prawd�. Znale�li�my spos�b, by wyzwoli� si� z cyklu �ycia i �mierci Ashy i ogranicze� naszych �miertelnych pow�ok. I mimo tego, Belketh wierzy�, �e naszym powo�aniem jest s�u�ba Ashy i jej wielkiemu dzie�u. Wtedy to zrozumia�em, �e si� myli�em i �e ostatecznie nie byli�my sobie podobni. Wpierw s�dzi�em, �e jego Paj�czy Kult mo�e mi si� przyda�. Ten kult szybko rozrasta� si�, kusz�c Czarodziei, obawiajaj�cych si� w�asnej �miertelno�ci. Sam te�, rzecz jasna, przeszed�em przemian�, lecz nie poprzez wypicie jadu Namtaru. Zyska�em nie�miertelno�� igraj�c z moc� starsz� ni� Asha i Urgash. Niemal umar�em, lecz uda�o mi si�, a strata cia�a by�a b�achostk� wobec objawienia jakiego dozna�em. W ko�cu inni Nekromanci odkryli, �e nie by�em prawdziwym wyznawc� i wygnali mnie ze swoich szereg�w. Sp�dzi�em nast�pne lata przemierzaj�c �wiat, a� do czasu, gdy moje play by�y gotowe si� zi�ci�. Komentarz historyczny: Sandro po raz pierwszy pojawi� si� w grze Might and Magic V, gdzie by� liszem ow�adni�tym �yczeniem �mierci i w ko�cu zgin��. a mo�e i nie. Najbardziej jednak znanym liszem o tym imieniu jest ten pojawiaj�cy si� w sadze Heroes of Might and Magic, gdzie przewin�� si� przez wszystkie cz�ci uniwersum NWC, a tak�e wyst�pi� go�cinnie w Might and Magic VIII. Ca�y dodatek Cie� �mierci do Heroes III by� po�wi�cony knowaniom Sandra. Nie wiadomo jednak, czy jest to ten sam Sandro z MMV, czy nowa posta�. Sandro z Danse Macabre to jednak nowa posta�, kt�ra jednak kontynuuje styl �ycia swojego imiennika - jest megalomanem i mistrzem intryg. Jednak z gry HoMMV wiadomo, i� Sandro z Ashanu w ko�cu zgin��, zabity przez czarodzieja Cyrusa. Sandro rozpoczyna gr� na 10. poziomie i posiada tyle samo punkt�w bieg�o�ci do rozdysponowania. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Nowy stary Sandro jest do b�lu przewidywalny. Ten ow�adni�ty ��dz� panowania nad wszech�wiatem schizofreniczny lisz d��y do spe�nienia swych pragnie� snuj�c paj�cze sieci knowa� i intryg kt�re i tak w finale jego drugiego �ycia sprowadz� go na manowce. Lukrecja Lucretia Talent przyw�dcy +2 do Przyw�dztwa Spowiedzniczka Znak herezji - Atakuj�c przeciwnika, bohater oznacza go jako heretyka. Oddzia�y bohatera zadaj� oznaczonym przeciwnikom dodatkowo 1 punkt obra�e�. W jednym momencie mo�e by� oznaczony tylko jeden oddzia�. B�ogos�awie�stwo - Wszystkie sojusznicze oddzia�y otrzymuj� premi� +3% do obra�e� (dodatkowe obra�enia maj� charakter magiczny) i odporno�ci na magi�. Wskrzeszenie - Wskrzesza wybrany oddzia� do maksymalnej liczby 1200-1587 Punkt�w �ycia. Mo�liwe jest wskrzeszenie tylko poleg�ych oddzia��w. Wskrzeszone oddzia�y nie mog� atakowa� ani by� atakowane przez 1 tur�. 2 4 6 6 6 5 110 2 First child of a minor Count of the Bull Duchy, the beautiful and ambitious Lucretia dela Segadora gained both influence and power at the Duke's court. The nature of her relationship with the Duke was the topic of much speculation and gossip and irked many, including the Duke's heir, Ovidio. True or not, these rumours proved her undoing: when the old Duke was killed, she was one of the prime suspects and Ovidio was quick to remove her from the court. Lucretia was stripped of her rank as Countess in favour of her younger brother Giovanni, leaving the young woman embittered but powerless. This is when a mysterious Necromancer named Sandro made her an offer she couldn't refuse. Pierwsze dziecko ma�o istotnego hrabiego z Ksi�stwa Byka, pi�kna i ambitna Lukrecja dela Segadora, zyska�a na dworze Ksi�cia wp�ywy i w�adz�. Natura jej zwi�zku z Ksi�ciem by�a tematem wielu spekulacji i plotek, i wielu ludzi dra�ni�a - mi�dzy innymi Ovidia, dziedzica Ksi�cia. Prawdziwe czy nie, plotki te sta�y si� powodem jej upadku: gdy stary Ksi��� zosta� zabity, to ona by�a jedn� z g��wnych podejrzanych, a Ovidio pospiesznie usun�� j� z dworu. Lukrecj� pozbawiono tytu�u baronowej, przyznaj�c ten zaszczytny tytu� jej m�odszemu bratu imieniem Giovanni. M�oda kobieta by�a przepe�niona gorycz�, ale nie mog�a nic zrobi�. To wtedy w�a�nie tajemniczy nekromanta imieniem Sandro z�o�y� jej propozycj� nie do odrzucenia. Komentarz historyczny: Lukrecja pojawi�a si� w grze Heroes of Might and Magic V, gdzie wspomniano o jej powi�zaniach z Sandrem. Kampania DLC Danse Macabre opowiada w jaki spos�b si� poznali. Lukrecja przy��cza si� na 8. Po uko�czeniu kampanii Danse Macabre Lukrecja zostaje dodana do bohater�w Dynastii. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Kt� mo�e by� lepszym kandydatem na w�adczyni� wampir�w, ni� zdradzona i pozbawiona tytu��w pi�kna arystokratka? Giovanni Mistrz dyplomacji Bohater otrzymuje zdolno�� Dyplomacja i premi� 50% do jej skuteczno�ci Egzekutor Znak herezji - Atakuj�c przeciwnika, bohater oznacza go jako heretyka. Ferwor - Wszystkie sojusznicze stworzenia otrzymuj� na pocz�tku bitwy premi� +1 do Morale i +3% do obra�e� fizycznych. Anatema - Anatema zmniejsza obra�enia wszystkich stworze� przeciwnika o -3-5% oraz Morale i Szcz�cie o -3-5, a tak�e zwi�ksza ich podatno�� na efekty (zar�wno z kategorii Mocy, jak i Magii) o +3-5. Czas trwania (w turach) 3. Efektu tego nie mo�na rozproszy�. 7 13 17 5 4 3 70 2 Giovanni dela Segadora both admired and harboured a venomous jealousy towards his sister, Lucretia, because she was first-born and he was not. Believing himself to be more competent than his sister in all domains, he used the death of the old Duke of Bull and the rise of his heir Ovidio as an opportunity to destroy Lucretia's reputation and title, in effect causing her exile from the court. In the wake of Lucretia's fall from grace, Giovanni was not above seducing Ovidio to obtain what he wanted most: power. Giovanni dela Segatora jednocze�nie podziwia� swoj� siostr� Lukrecj� i skrywa� w sobie truj�c� zazdro�� wobec niej - albowiem to ona by�a pierworodnym dzieckiem. Giovanni, uwa�aj�c �e jest bardziej kompetentny od siostry we wszystkich dziedzinach, wykorzysta� �mier� starego Ksi�cia Byka i doj�cie do w�adzy jego dziedzica, Ovidia. Ta okazja zniszczenia reputacji i tytu�u Lukrecji zako�czy�a si� wygnaniem jej z dworu. Zaraz po tym wydarzeniu, Giovanni zwi�d� Ovidia, aby uzyska� to, o czym marzy� najbardziej: w�adz�. Komentarz historyczny: Giovanni pojawia si� w grze Heroes of Might and Magic V, wpierw w jednym ze scenariuszy Ku�ni Przeznaczenia, potem w Dzikich Hordach, gdzie ginie. Giovanni jest przeciwnikiem w pierwszej misji DLC Danse Macabre. Jest Egzekutorem na 12. poziomie Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Kolejny ��dny w�adzy cymba� pod��aj�cy �lepo w obj�cia mroku, kieruj�c si� nienawistn� zazdro�ci� wobec swej siostry. Ovidio Mistrz mieczy +10% do obra�e� zadawanych przez ataki bohatera Egzekutor Znak herezji - Atakuj�c przeciwnika, bohater oznacza go jako heretyka. 10 13 23 7 5 5 100 3 First son of the Duke of Bull, Ovidio may not have been the best fit to become the next ruler of the Duchy but his birthright assured he would be. While his brothers Eduardo and Fernando had become priests of Elrath, Ovidio was far from a paragon of virtue. Irritable, lazy, and determined to taste all the flavours life has to offer, Ovidio is seen as depraved by many citizens of the Duchy, while the nobles are too busy participating to his wild orgies to pass judgment. Pierwszy syn Ksi�cia Byka, Ovidio, raczej nie by� najlepszym kandydatem na nast�pnego w�adc� Ksi�stwa, ale tytu� nale�a� mu si� ze wzgl�du na urodzenie. Podczas gdy jego bracia Eduardo i Fernando stali si� kap�anami Elratha, Ovidiowi daleko by�o do wzoru cn�t. Irytuj�cy, leniwy, skupiony wy��cznie na tym, aby spr�bowa� wszystkich smak�w, jakie ma do zaoferowania dostatnie �ycie. wielu mieszka�c�w Ksi�stwa postrzega Ovidia jako zdeprawowanego hedonist�, a szlachetnie urodzeni s� zbyt zaj�ci udzia�ami w jego dzikich orgiach, �eby wyrazi� jakiekolwiek zdanie. Komentarz historyczny: Ovidio jest ostatecznym przeciwnikiem w pierwszej misji DLC Danse Macabre. Jest Egzekutorem na 18. poziomie. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Jest to hedonistyczne ksi���tko, kt�re poprowadzi swoje ksi�stwo do upadku w tych niespokojnych czasach, wymagaj�cych raczej miecza i tarczy, ni� kielicha i udka kurczaka. xP Merikh Obro�ca istot zmierzchu +10 do Obrony i Obrony przed magi� dla Wampir�w Rycerz �mierci Wch�oni�cie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jaki� oddzia�, oznacza go na 3 tury magi� Wch�oni�cia duszy. Wizja �mierci - Za ka�dym razem, kiedy wrogi oddzia� zostanie zniszczony, wszystkie pozosta�e opanowuje wizja nadci�gaj�cej �mierci. Ich obra�enia zostaj� zmniejszone o 3% a Morale i Szcz�cie o 6. Odzia�y staj� si� te� o 6% bardziej podatne na efekty zar�wno z kategorii Mocy, jak i Magii. Czas trwania (w turach) 1. Poca�unek wampira - Ataki wszystkich sojuszniczych oddzia��w wysysaj� si�y �yciowe z jednostek �yj�cych. Oddzia�y odzyskuj� punkty �ycia r�wne 4-9% zadanych obra�e�. Piecz�� �mierci - Wybrany oddzia� podstawowych lub elitarnych stworze� jest skazany na zag�ad� w ci�gu 9 tur - chyba, �e bitwa zostanie wcze�niej rozstrzygni�ta. 22 15 28 0 7 10 140 5 Merikh was once a Mageblade. After a long and dutiful service in the Wizard armies, Merikh became a law enforcer during peace time, tracking criminals and delivering justice. At first, Merikh took pride in his work, but as he grew older his enthusiam started to wane, eventually replaced by a deep depression. There were so many unresolved crimes, so many criminals at large, and so little time. This is how he was seduced by the Spider Cult and its gift of immortality. Unfortunately, becoming Undead also destroyed his regards for life, turning him into a merciless executioner. Merikh quickly rose among the ranks of the Necromancers, soon becoming Belketh's personal agent. Merikh by� kiedy� Magicznym Ostrzem. Po d�ugiej i pe�nej obowi�zk�w s�u�bie w szeregach mag�w, Merikh dba� teraz o utrzymanie prawa w okresie pokoju, �ledz�c kryminalist�w i wymierzaj�c im sprawiedliwo��. Pocz�tkowo czerpa� dum� ze swojej pracy, ale wraz z wiekiem jego entuzjazm zacz�� s�abn��, a� wreszcie zast�pi�a go g��boka depresja. By�o tak wiele niewyja�nionych zbrodni, tak wielu przest�pc�w na wolno�ci i tak ma�o czasu. W�a�nie w ten spos�b uwi�d� go Kult Paj�czej Kr�lowej i jego owoc - nie�miertelno��. Niestety, gdy sta� si� nieumar�ym, zanik� r�wnie� jego szacunek wobec �ycia, w wyniku czego sta� si� bezlitosnym katem. Merikh szybko awansowa� w zakonie nekromant�w i wkr�tce sta� si� osobistym pomocnikiem Belketha. Komentarz historyczny: Merikh jest przeciwnikiem w drugiej misji DLC Danse Macabre, ale tylko po wybraniu drogi krwi. Jest Rycerzem �mierci na 20. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Ow�adni�ty anankastycznymi zaburzeniami osobowo�ci rycerz kontynuuje swe ponure dzie�o jako rycerz �mierci, �wietna wieczna kariera. OPOWIE�� O DW�CH STRA�NIKACH Corak O�wiecenie Bohater otrzymuje zdolno�� O�wiecenia i premi� 10% do jej skuteczno�ci Mnich Ostateczny cios - Bohater otrzymuje premi� +10% do obra�e�, kiedy atakuje wrogie oddzia�y, kt�rych wielko�� spad�a poni�ej 30% pierwotnej liczby stworze�. Tajemny wzrok - Stworzenia Sanktuarium, kt�re nie atakowa�y w danej turze, zyskuj� w kolejnej turze premi� +28% do obra�e� (dodatkowe obra�enia maj� charakter magiczny) i +28 do Ochrony przed magi� 1 1 2 1 2 3 50 1 Corak is not known as "the Mysterious" for nothing: little is known about his past. He has travelled among the stars, through countless worlds, meeting their denizens and charting their lands. In truth, Corak is a Guardian, an advanced being created by the Ancients to oversee their Great Experiment. Corak's journey has one secret purpose: to track down the rogue Guardian Sheltem. Corak nie bez powodu zwany jest "Tajemniczym" niewiele wiadomo o jego przesz�o�ci. W�drowa� w�r�d gwiazd, przez niezliczone �wiaty, kre�l�c ich mapy i spotykaj�c si� z tamtejszymi mieszka�cami. W rzeczywisto�ci Corak jest Stra�nikiem, zaawansowan� istot� stworzon� przez Staro�ytnych w celu nadzorowania ich Wielkiego Eksperymentu. Podr� Coraka kryje jeden sekretny cel: ma znale�� zbuntowanego Stra�nika Sheltema. Komentarz historyczny: C. O. R. A. K. imiennie pojawia si� po raz pierwszy w grze Might and Magic II, a nast�pnie w Might and Magic III oraz Might and Magic V. Cho� nigdy nie przy��cza sie do dru�yny, to on jest g��wn� postaci� pierwszych pieciu gier Might and Magic, gdzie �ciga Stra�nika renegata - Sheltema. Corak jest g��wn� postaci� mapy Opowie�� o Dw�ch Stra�nikach. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Tajemnicze po��czenie Srebrnego Surfera, Syna Gwiazdy i kapitana Jamesa Tiberiusa Kirka w jedno. ;p Sheltem Mistrz ognistego pocisku Bohater otrzymuje czar Ognisty Pocisk i premi� 10% do jego skuteczno�ci Piromanta Spopielaj�cy cios - Bohaterowie Inferna wiedz� z wyprzedzeniem, kiedy ich atak zada krytyczne obra�enia. Liczba punkt�w Mocy zwi�ksza premi� do trafie� krytycznych. Magia chaosu - Chaos wypacza wszystkie czary rzucane przez s�ugi Urgasha - ich magia jest bardziej niestabilna i nieprzewidywalna. Wszystkie czary rzucane przez bohatera maj� 50% szansy na zmniejszenie kosztu o 20. Ognie piekielne - Wybrany oddzia� zostaje spowity ogniami piekielnymi, kt�re zadaj� mu 444-587 punkt�w obra�e� od magii ognia, po czym przeskakuj� na inne stworzenie w promieniu 2 p�l. Armagedon - Na pole bitwy spada deszcz roz�arzonych meteoryt�w, zadaj�c 428-566 punkt�w obra�e� od magii ognia wszystkim oddzia�om poza jednostkami Inferna oraz 1 punkt uszkodze� przeszkodom i murom. 7 5 12 3 24 19 300 7 Sheltem is a Guardian, an android created by the mysterious Ancients to rule over the world of Terra. However Sheltem started to resent the Ancients interference with his mission. Because of Sheltems erratic behaviour, he was taken into custody by another Guardian, Corak. Sheltem escaped and left a trail of deceit and destruction over several different worlds on his way back to Terra. Sheltem is ruthless and tyrannical, and will stop at nothing to achieve his goals, even if it means destroying whole planets. Sheltem to Stra�nik, android stworzony przez tajemniczych Staro�ytnych, maj�cy rz�dzi� �wiatem Terry. W pewnym momencie jednak zacz�� wykazywa� zniecierpliwienie ingerencjami Staro�ytnych w przedmiot jego misji. Ze wzgl�du na swoje nieprzewidywalne zachowanie, zosta� uwi�ziony przez innego Stra�nika, Coraka. Uda�o mu si� jednak powr�ci� na Terr�, znacz�c sw� drog� zdrad� i zniszczeniem na kilku innych �wiatach. Sheltem jest bezlitosnym tyranem, nic nie powstrzyma go przed osi�gni�ciem celu, nawet je�li oznacza to konieczno�� zniszczenia ca�ych planet. Komentarz historyczny: S. H. E. L. T. M. pojawia si� po raz pierwszy w grze Might and Magic I, a nast�pnie w Might and Magic II-V. Cho� gracz nigdy z nim nie walczy, to on jest g��wnym przeciwnikiem pierwszych pieciu gier Might and Magic, gdzie �ciga go inny Stra�nik - Corak. W grach Might and Magic I oraz Might and Magic IV-V u�ywa on pseudonimu Alamar. Sheltem jest ostatecznym przeciwnikiem mapy Opowi�� o Dw�ch Stra�nikach. Jest on Piromant� na 21. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: To z kolei po��czenie Szkieletora z kapitanem Picardem. xP Sandro Tkacz zakl�� +2 do Mocy magicznej bohatera Wys�annik �mierci Wch�oni�cie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jaki� oddzia�, oznacza go na 3 tury magi� Wch�oni�cia duszy. Znak nekromanty - Wszystkie wrogie oddzia�y staj� si� o 20-26% bardziej podatne na zdolno�ci Drogi Krwi. Kl�twa �wiata cieni - Wszystkie �yj�ce stworzenia na polu bitwy otrzymuj� 1322 punkt�w obra�e� od magii ciemno�ci. 661 punkt�w tych obra�e� zostaje dodana po r�wno do Punkt�w �ycia wszystkich nieumar�ych stworze�. 1 2 3 0 5 2 50 1 Sandro first studied Necromancy under the tutelage of the wizard, and later the lich, Ethric. This unrepentant schemer currently serves Archibald Ironfist, but only because this alliance benefits his own long-term goals. Sandro studiowa� nekromancj� najpierw pod kuratel� czarodzieja, a p�niej lisza, Ethrica. Ten pozbawiony skrupu��w matacz obecnie s�u�y Archibaldowi Ironfistowi, ale tylko dlatego, �e to przymierze stoi w zgodzie z jego w�asnymi, dalekosi�nymi celami. Komentarz historyczny: Najwi�kszy czarodziej i lisz na Xeenie. Sandro po raz pierwszy pojawi� si� w grze Might and Magic V, gdzie te� zako�czy� swe (nie)�ycie. W grach Heroes of Might and Magic I-IV oraz Might and Magic VIII pojawi�a si� kolejna posta� o tym imieniu, nie wiadomo jednak, czy to ten sam lisz, czy nowy charakter. Sandro jest przeciwnikiem na mapie Opowie�� o Dw�ch Stra�nikach. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Sandro jakiego dobrze znamy i (nie)lubimy. Lord Xeen �amacz zakl�� +2 do Obrony przed magi� bohatera Rycerz �mierci Wch�oni�cie duszy - Kiedy bohater zaatakuje jaki� oddzia�, oznacza go na 3 tury magi� Wch�oni�cia duszy. 20 13 24 0 6 10 110 4 Lord Xeen is an Undead creature, summoned and controlled by Sheltem. Masquerading as Prince Roland, Lord Xeen infiltrated the court of King Burlock, slowly bringing the king and nobles under his spell. The only one who resisted "Roland" and guessed his real nature was Crodo, the court Wizard. As a result, Lord Xeen had Crodo locked up in Darzog Tower while he rules over the Light Side with complete impunity. Lord Xeen to nieumar�y, przyzwany i kontrolowany przez Sheltema. Lord Xeen, udaj�c ksi�cia Rolanda, przenikn�� na dw�r kr�la Burlocka, stopniowo przejmuj�c wp�yw nad w�adc� i jego dworem. Jedynym, kt�ry opar� si� "Rolandowi" i odkry� jego prawdziw� natur� by� nadworny czarodziej, Crodo. W wyniku tego Lord Xeen zamkn�� go w Wie�y Darzoga, za� obecnie absolutnie i niepodzielnie rz�dzi Jasn� Stron�. Komentarz historyczny: Lord Xeen pojawia si� w grze Might and Magic IV, gdzie jest g��wnym przeciwnikiem i mo�liwym do pokonania tylko po zdobyciu specjalnego miecza. Lord Xeen jest przeciwnikiem na mapie Opowie�� o Dw�ch Stra�nikach. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Kukie�ka udaj�c� inn� kukie�k�. ach te wieloaspektowe intrygi! Kalindra Talent przyw�dcy +2 do Przyw�dztwa Samuraj Ostateczny cios - Bohater otrzymuje premi� +10% do obra�e�, kiedy atakuje wrogie oddzia�y, kt�rych wielko�� spad�a poni�ej 30% pierwotnej liczby stworze�. Cisza przed burz� - Stworzenia Sanktuarium, kt�re nie atakowa�y w danej turze, zyskuj� premi� +5 do Inicjatywy i +28% do obra�e� fizycznych. Czas trwania (w turach) 1 15 15 30 8 7 8 150 6 Queen Kalindra was the benevolent ruler of the Darkside of Xeen, and a close ally of the Dragon Pharaoh. When Sheltem arrived on Xeen, one of his first actions was to have Kalindra captured by one of his minions, Count Blackfang. Blackfang tried to corrupt the Queen by turning her into a Vampire. Fortunately, his destruction removed the curse, and Kalindra is now determined to free her lands from Sheltem's clutches. Kr�lowa Kalindra by�a �yczliw� w�adczyni� Mrocznej Strony Xeenu i blisk� sojuszniczk� Smoczego Faraona. Gdy Sheltem przyby� na Xeen, jednym z jego pierwszych dzia�a� by�o zlecenie porwania kr�lowej. Pojma� j� jego podw�adny, Hrabia Czarny Kie�, kt�ry pr�bowa� zdeprawowa� kr�low�, zmieniaj�c j� w wampirzyc�. Na szcz�cie jego �mier� zdj�a kl�tw�, a Kalindra teraz nie spocznie, p�ki nie wyrwie swoich ziem z �ap Sheltema. Komentarz historyczny: Kr�lowa Kalindra pojawia si� w grze Might and Magic V, jako uwi�ziona w�adczyni Ciemnej Strony. W grze Heroes of Might and Magic II pojawia si� kolejna posta� o tym imieniu, lecz w�tpliwe jst, by by�a to ta sama Kalindra. Kalindra przy��cza si� na mapie Opowie��o Dw�ch Straznikach. Jest Samurajem na 25. Komentarz szamana prowadz�cego ten przypadek: Chce odzyska� swoj� ciemn� stron�, pewno w czasie uwi�zienia naczyta�a si� o Carlu Gustavie Jungu. ;P.

La voie de la justice sortie france.

 

https://seesaawiki.jp/kuikano/d/Just%20Mercy%20Watch%20Stream%20youtube%20Pirate%20Bay%20Online%20Now%20Part%201
kerudashima.themedia.jp/posts/7704363
https://stackoverflow.com/story/just-mercy-watch-free-online-now-without-registering-part-1
https://seesaawiki.jp/gotegaki/d/Just.Mercy.watch.cinema.putlocker.netflix.avi
seesaawiki.jp/zenchiwa/d/Free%20Stream%20Just%20Mercy%20Jamie%20Foxx%20no%20login%20gomovies%20USA%20Without%20Membership
rikaiyodo.themedia.jp/posts/7703456
https://seesaawiki.jp/habisoshi/d/Just%20Mercy%20vimeo%202019%20[on%20tablet]
https://seesaawiki.jp/nagamishi/d/Free%20Movie%20Just%20Mercy%20123movies%20openload%20eng%20sub%20no%20login
seesaawiki.jp/dokusui/d/%C9Դ%B0%C8%FEŪ%C0%B5%B5%C1%20Free%20Download%20Rafe%20Spall%20amazon%20putlockers%20at%20Dailymotion

 

 

0 comentarios